Cháu đã chạy thử rồi, trên AUR có PKGBUILD rồi đó bác. Hoặc bác cài qua
yaourt cho nhanh

Vào 21:35 Ngày 07 tháng 04 năm 2016, maikhai <mkh...@gmail.com> đã viết:

> Thấy họ ca Vivaldi quá bắt nóng ruột, down về rồi làm cái rpmextract nhưng
> thất bại. Nhảy qua hướng dẫn làm bằng deb file, hóa ra phải cài cái steam
> rất to nặng gần 300MB lận. Đành thụt lui, chờ & xem vậy.
>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/db335c37-7664-42f9-9c8a-2ff5ad168b24%40googlegroups.com
> .
>

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CA%2B2SxegcU50RfZ%2Bhfxyv7wW%3D-i7ccuig8%3DRtOUWPTS%3DMsPHh0Q%40mail.gmail.com.

Trả lời cho