Ghi thêm:

Trong khi chờ đợi, đành phải múa cây đại đao để cắt cổ gà, nhưng dùng xong cây 
đao nặng chịch của cụ Quan Công là ném luôn. Hiện giờ vì đã set được VNI rồi 
nên không gọi xfce4-panel nữa, cứ thế là gõ dấu tiếng Việt được tron xterm hoặc 
firefox, vv. Có điều hơi chuối là hệ thống phình to thêm cả mấy trăm MB mà chỉ 
làm ngần ấy tác vụ.

:)

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/422a102e-e37e-4803-bdee-360f6482afd5%40googlegroups.com.

Trả lời cho