Ừ không hiểu bà con bận coi ông Ô Tổng Thống hay sao mà im re luôn ...
Vừa rồi mình gõ tiếp trong ~/.bashrc 2 dòng gọi firefox + lxterminal,
reboot vào tới nơi nó làm một tràng như chiếu phim!

2016-05-25 16:55 GMT+07:00 Anh K. Huynh <xky...@gmail.com>:

>
> Không liên quan: cháu có kết quả bầu cử đợt vừa rồi bác Hải là người gửi
> bài nhiều nhất trên nhóm thư ạ , nhiệm kỳ... năm nay:D Bác đừng giận chứ
> cái nhóm thư ít người ghê. Tối cháu gửi lên vài thứ cho bà con chém cho vui
> vậy :D ^^^
>
>
> On Wed, 25 May 2016 02:46:11 -0700 (PDT)
> maikhai <mkh...@gmail.com> wrote:
>
> > Ghi thêm:
> >
> > Trong khi chờ đợi, đành phải múa cây đại đao để cắt cổ gà, nhưng dùng
> > xong cây đao nặng chịch của cụ Quan Công là ném luôn. Hiện giờ vì đã
> > set được VNI rồi nên không gọi xfce4-panel nữa, cứ thế là gõ dấu
> > tiếng Việt được tron xterm hoặc firefox, vv. Có điều hơi chuối là hệ
> > thống phình to thêm cả mấy trăm MB mà chỉ làm ngần ấy tác vụ.
> >
> > :)
> >
>
>
>
> --
> I am 6 dog years old.
>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to a topic in the
> Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this topic, visit
> https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/rnwciMljGbo/unsubscribe.
> To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to
> archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160525165544.2686f9ee%40icy.bar
> .
>-- 
m k h _ s g n

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAJNTmdMunNGSLv0aX7gDXwQxf84vDbFA%2BbJmpzm_Mz1_kpx0xA%40mail.gmail.com.

Trả lời cho