Không liên quan: cháu có kết quả bầu cử đợt vừa rồi bác Hải là người gửi bài 
nhiều nhất trên nhóm thư ạ , nhiệm kỳ... năm nay:D Bác đừng giận chứ cái nhóm 
thư ít người ghê. Tối cháu gửi lên vài thứ cho bà con chém cho vui vậy :D ^^^


On Wed, 25 May 2016 02:46:11 -0700 (PDT)
maikhai <mkh...@gmail.com> wrote:

> Ghi thêm:
> 
> Trong khi chờ đợi, đành phải múa cây đại đao để cắt cổ gà, nhưng dùng
> xong cây đao nặng chịch của cụ Quan Công là ném luôn. Hiện giờ vì đã
> set được VNI rồi nên không gọi xfce4-panel nữa, cứ thế là gõ dấu
> tiếng Việt được tron xterm hoặc firefox, vv. Có điều hơi chuối là hệ
> thống phình to thêm cả mấy trăm MB mà chỉ làm ngần ấy tác vụ.
> 
> :)
> --
I am 6 dog years old.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160525165544.2686f9ee%40icy.bar.

Trả lời cho