שלום לכולם,

באסיפה האחרונה וברשימת התפוצה היה שיח ער לגבי הנושא של התרומה הנדיבה של יעל ויה של מניות מכון המחקר החדש שלה לטובת העמותה.

לאור קריאת מה שנכתב (ותיאור של מה שנאמר בנושא), הייתי רוצה להבהיר מספר דברים.

ראשית, ראוי לציין כי מכון המחקר האמור התאגד כחברה לתועלת הציבור. כלומר, לא מדובר בחברה מסחרית שמטרתה חלוקת רווחים לבעלי המניות אלא בתאגיד שמטרתו קידום מטרות כפי שמוכתב על ידי תקנון החברה ולתועלת הציבור. תאגיד כזה לא משלם דיווידנדים ואסור לו לחלק את רווחיו, אם יש כאלה, לבעלי המניות שלו.

יעל ויה, מייסדת המכון (ולהזכירכם כלת פרס "המקור") חשבה שמן הראוי שמכון מחקר הנושאים של קוד פתוח יעניק מספר של מניות של המכון לעמותת "המקור" כתרומה וחברי הועד התבקשו לדון האם לאשר את קבלת התרומה הנ"ל או לדחות אותה.

אני לקחתי על עצמי לברר את המצב המשפטי של אחזקה של מניות בחברה לתועלת הציבור על ידי העמותה ולאור העניין הציבורי בנושא אני בוחר לפרסם את הדו"ח החלקי הזה על ממצאי הבדיקה כדי להאיר את הנושא.

ראשית, מן הראוי לציין כי בשל קוצר זמן שנבע מאילוצים בירוקרטיים, ועד המקור אישר לקבל את המניות תחילה והמקור נרשם כבעל מניות של המכון וזאת תחת ההסתייגות כי לאחר בדיקת נאותות מלאה תתקבל החלטה קבועה בנושא ואם ההחלטה תהיה שלילית אנו נמסור את המניות חזרה.

הדבר נעשה כדי למנוע עיכוב של רישום מסמכי התאגיד רק למען בדיקה שהיא, כך אנו סבורים ומקווים ,פורמלית ולמען הסדר הטוב בלבד וזאת לאור דבריה של יעל והכרתנו האישית עם יעל כאדם אמין.

לאחר התיעצות עם עו"ד המתמחה בנושא דיני חברות, ברורים הדברים הבאים - אחזקה של מניות *לא* מטילה שום חובה על עמותת המקור, בתנאים מסויימים. התנאים הם:

1. שהמקור איננו בעל שליטה במכון, כלומר שהעמותה אינה מחזיקה את רובם של המניות.
2. שהמכון התאגד כחברה לתועלת הציבור בערבון מוגבל.
3. שלא מינינו דירקטורים מטעמנו למכון.

אני מאמין כי תנאים 1 ן- 2 מתקיימים, אולם רק לאחר קבלת מסמכי הרישום של התאגיד מרשם החברות נוכל לודא את העניין באופן רשמי. באשר לתנאי השלישי, אני סבור שממילא אין כל יתרון ל"מקור" למנות דירקטור מטעמו למכון וזאת מאחר שאם יש משהו שבו אנחנו אין לנו ערך מוסף זה ניהול... :-)

בנוסף לאמור לעיל, כעמותה שמחוייבת על פי התקנון שלה לקדם מטרות מסויימות, חובה עלינו לווודא שהמכון פועל אף הוא לקידום מטרות אלו ולא פועל לקידום מטרות סותרות. וידוא כזה יעשה על ידי בחינה פורמלית של תקנון המכון והצעת הצעות לתיקונו במקרה הבלתי סביר שנגלה בעיה. כאמור בחינה פורמלית זאת עדיין לא הסתיימה.

לבסוף רציתי לציין כי השאלה בדבר מצב היפוטתי של ניגוד אינטרסים בין המכון לבין העמותה כבעלת מניות משקפת אי הבנה של מהותה של חברת מניות בערבון מוגבל: מטרתה של חברה היא קידום האינטרסים של בעלי המניות שלה בכפוף לתקנון שמסדיר כיצד יתבצע הדבר. כאשר מדובר בחברה לתועלת הציבור האינטרסים האמורים אינם כספיים אלא קידום של מטרות ציבוריות, כמו המטרות שהעמותה שלנו מחוייבת לקדם.


פעולה של חברה כנגד האינטרסים של בעלי המניות שלה היא פעולה של מעילה באמון ויכולה להתרחש רק בסיטאציה פלילית (מנכ"ל של חברה שמועל בתפקידו) או אם בעל שליטה בחברה פועל כנגד אינטרסים של בעלי מניות במיעוט - מצב שיש לו התייחסות משפטית מיוחדת שמטרתה להגן על בעלי מניות המיעוט ועשוי להוות עילה לתביעה משפטית כנגד בעלי השליטה, באם יקרה.

בנוסף זכרו ש"המקור" יכולה תמיד להעביר את המניות שלה חזרה למכון או לכל צד שלישי (כמו יעל) בכל רגע נתון ובכך לסיים כל ניגוד אינטרסים תיאורטי ותבינו שהשאלה בדבר ניגוד אינטרסים הינה אקדמית בלבד וכל זאת בכפוף לבחינה של מסמכי התאגיד ברשם החברות, שמתבצעת, כאמור, בימים אלו.

אני אדווח בפורום זה על ממצאי הבדיקה הפורמלית כשתסתיים ואשמח כמובן לענות על כל שאלה בנושא.

תודה,
גלעד
חבר ועד "המקור"


--
Gilad Ben-Yossef <[EMAIL PROTECTED]>
Codefidence. A name you can trust(tm)
Web: http://codefidence.com | SIP: [EMAIL PROTECTED]
IL: +972.9.8650475 ext. 201 | Fax:      +972.9.8850643
US: +1.212.2026643 ext. 201 | Cel:      +972.52.8260388

"I am Jack's Overwritten Stack Pointer"
    -- Hackers Club, the movie

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

לענות