Gilad Ben-Yossef wrote:

> ראה לדוגמה את הדף הבא מאתר משרד המשפטים המתאר "חברה לתועלת הציבור":
>
> http://www.justice.gov.il/MOJHeb/Hakdashot/HevrotLetoelethazibor
>
> אני מפנה אותך לסעיף שתיים.

מבלי לטעון שמה שאתה אומר לא נכון (למעשה, כאשר אני שאלתי עו"ד את אותה
השאלה, הוא טען שכל השלושה צריכים להתקיים אחרי שהוא הפנה אותי לעמוד
הנ"ל), אבל הכותרת אומרת במפורש:
"חברה לתועלת הציבור היא חברה שהתקיימו בה לפחות אחד מן התנאים הבאים:"

על פי קריאתי, ואני מודה שאני הדיוט גמור בנושא, ייתכן חברה לתועלת הציבור
ששמה את מטרותיה לקידום אינטרס ציבורי כלשהו, אך מחלקת רווחים לבעלי המניות.

אל תבין אותי כאילו אני מסכים עם דבריו דוד. כל מה שרציתי לציין זה שחלוקת
מניות *אינה* הליך פשוט כלל ועיקר, שלא כמו קבלת תרומה של 1000$.

שחר

---------------------------------------------------------------------
To unsubscribe, e-mail: [EMAIL PROTECTED]
For additional commands, e-mail: [EMAIL PROTECTED]

לענות