Hallo a h-uile duine,
Tha mi an dochas gu bheil sibh gu math.
I hope that you-all are well.
(that southern plural of you works well here :)

Bha mi a'gabhail car agam aig * garage*,an de.
I was taking(took?) my car to the garage yesterday.

Bha mi a fuireach o chionn fhada!!
I was waiting for a long time!!

Bha mi gle, gle sgith ach tha mi a 'leughadh na leabhraichean Gaidhlig agam.
I was very very tired but I was reading my Gaelic books.

Chan eil car agam deiseil. Bidh i deiseil am-maireach.
My car is not ready. It will be ready tomorrow.

Sine agad e.
There you have it!!

Madainn mhath a dhut, 
Eilidh
 

The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to