Hallo Aonghais,

>Mėle taing a Shiųsaidh. 
'Se la\n dith do bheatha.
You're very welcome.

>Bu mhath leam an naidheachd seo a leughadh.
Gle\ mhath.  Mise cuideachd.

Is toigh leam  naidheachd mhath a leughadh.
I enjoy reading good news.

Tha mo/ran naidheachd bhochd a th'ann na la\ithean seo, tha mi duilich a
radh.
There is a lot of bad news these days, I'm sorry to say.

>"... a whole world within our language..." Yes, and a better one.
>
>Bu toigh leam aithne a chuir air an fhear sin.
>
>Would like I recognition to put on the man that.
>
>I'd like to meet that man.
>
Tha mi a' dol leatsa.

'S e duine glic a th' e, nach e?
He is a wise man, isn't he?

Oidhche mhath, Aonghais.

Le meas,
Siu\saidh
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to