Hallo a h-uile duine!

Bidh Latha Buideachais ann ann an Canada an deireadh na seachdain seo,
It will be Thanksgiving in Canada this weekend.

Agus bidh saor-latha ann anns Na StÓitean Aonaichte cuideachd- Columbus Day.
And it will be a holiday in the United States too - Columbus Day

Tha mi an dochas gun c˛rdidh an saor-latha ruibh!
I hope you will enjoy the holiday!

le deagh dh¨rachd

Se˛nag


-- 
"Týr gun chÓnan, týr gun anam."
The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to