A Eilidh

Sgri\obh thu:

>Bha mi ag aithris mo duine (ceile) gu robh i ro furasda!!
>I was telling my husband that it was too easy.*grin*

Theirinn (no chanainn) "Bha mi ag innse do mo che\ile gu robh i ro fhurasda."
I would say ( or I would say) " I was telling my husband that it was too easy."

A bheil Ga\idhlig aig do fhear-po\sda cuideachd? ( Does your husband speak 
Gaelic too ?"

Eideard


The Nova Scotia Scottish Gaelic Learner's List - Archives -

Reply via email to