Boas,

Tras m?is de meio ano de traballo intensivo sobre iste asunto e m?is de cinco
anos de espera:

http://www.mancomun.org/novas/localizacion-e-traducion/a-version-en-galego-do-firefox-3-xa-forma-parte-do-repositorio-de-moz.html

Por fin! :-)

Como me tocou asumir personalmente a resoluci?n deste conflicto creo que ser?
?til partillar o m?is relevante da mi?a experi?ncia, que como sabedes me levou
a co?ecer persoalmente a moitas persoas chave da Fundaci?n Mozilla, tanto os
da parte europea como a membros fundadores da corporaci?n norteamericana que
foron os protagonistas da hist?rica liberaci?n do c?digo fonte en 1998, as?
como ? maior parte dos t?cnicos/as involucrados nas labores de localizaci?n nos 
encontros que tiveron lugar ao longo destes meses de posta en com?n. 

Dende logo foi unha situaci?n de tensi?n continua mantida durante todos estes
meses; mais non ocultarei que a oportunidade de co?ecer a esa xente, 
protagonista en boa medida dun dos momentos m?is importantes na historia da 
industria do software (e por ende do software libre) foi unha experiencia
fascinante e de gran trascendencia para min. Personalmente, direi que mereceu
a pena, tanto pola experiencia humana como pola intelectual xa que me permitiu 
extraer d?as conclusi?ns que quixera extendervos aproveitando a consecuci?n
deste fito.

A primeira ref?rese ? interlocuci?n coa Fundaci?n Mozilla (ou mais ben, coa 
comunidade de persoas que sustenta) creo que ser?a importante resaltar que a
dificuldade maior non estivo nos problemas t?cnicos -que os houbo, tanto para
"adivi?ar" c?mo funcionaban as cousas como para convivir cunha migraci?n do 
sistema de control de versi?ns e un cambio de branch inclu?do- sen?n na parte
das relaci?ns humanas: a Fundaci?n Mozilla ten unha cultura corporativa moi
particular con cuesti?ns nefastas (como as que nos tocou experimentar a n?s)
mais outras moi positivas que lles permitiron superar durante os dez ?ltimos 
anos todas as dificuldades que se lles foron plantexando, ga?ando paseni?o 
pero con paso firme posici?ns no disputado biosistema do software. 

En boa parte as din?micas da Fundaci?n Mozilla comparten o mellor e o peor
do software libre: forte pendente na curva de aprendizaxe, e s?lida 
sustentabilidade dos proxectos ao longo do tempo. Por tanto, a?nda que a
sensaci?n de frustraci?n que todos e todas ti?amos era real e a 
responsabilidade da Fundaci?n Mozilla era evidente, non soubemos atribuirlle
a s?a cota de responsabilidade ao grupo editorial que publicou a nova 
transformando o convite (desinformado) de Nitot nun ataque ? comunidade 
galega de localizaci?n, e por ende ao conxunto da sociedade galega.

Afortunadamente soubemos recoller ese convite e integrarnos na din?mica de
Mozilla asumindo as? a parte de responsabilidade que tam?n n?s ti?amos; m?is
estaba pendente a?nda sinalar a responsabilidade do xornal El Pa?s naquel
suceso. Tiven a oportunidade de falar personalmente con Nitot e constatar que
non foron esas as s?as palabras nin tampouco a s?a intenci?n. Se cadra ? tarde 
para pedir responsabilidades ao/? xornalista ou ao seu grupo editorial (deixo
iso completamente ao voso crit?rio) mais nunca o ? para visibilizar o problema,
especialmente cando se est? a facer balance do acontecido. 

A primeira conclusi?n por tanto ? que parte da responsabilidade que atribu?mos
? Nitot ou ? Fundaci?n Mozilla no seu conxunto, correspond?alle en boa medida ao
xornal El Pa?s, que manipulou unhas declaraci?ns que o/a xornalista nin siquera
se ocupou de contrastar. Sobre ista conclusi?n non abundarei m?is, aproveitando
que xa o fixen neste artigo que convido a visitar a quen desexe aprofundar na
tese:

http://www.anosaterra.org/nova/steiner-firefox-galiza.html

A segunda conclusi?n ref?rese ? natureza da nosa pr?pria intervenci?n e
consecuentemente, ao xeito como creo que deben enfocarse no sucesivo as
pol?ticas p?blicas de promoci?n do software libre na Galiza.

No que se refire ? natureza da nosa intervenci?n, debo resaltar que tam?n na
Fundaci?n Mozilla chamou a atenci?n esta aproximaci?n galega ao fen?meno do
software libre que consisten en baseala no traballo conxunto de voluntariado,
empresas e administraci?n p?blica. Creo que debe resaltarse por que abunda nos
reco?ecementos internacionais dos que foi obxecto nos ?ltimos meses a estratexia
de promoci?n do software libre da Consellar?a de Innovaci?n e Industria nesta
lexislatura -lembremos as da Uni?n Europea ou a da pr?pria ONU-, pero sobre todo
por que esta din?mica de traballo conxunto revela a existenza dunha cohesi?n
social que explica, penso eu, esa sorprendente capacidade de resposta que a
sociedade galega amosa cando sinte ameazada a s?a supervivencia, ben sexa no 
plano biol?xico como no cultural -se ? que ambas cousas poden separarse.

Insisto nesta idea da nosa capacidade de reacci?n de forma conxunta, pois de
non ter sido pola nosa inmediata reacci?n coordenada a traverso desta rolda, o 
proceso de integraci?n nos repositorios oficiais de Mozilla ter?ase alargado 
durante moito m?is tempo -no caso de ter sido posibel algunha vez. Esta ? unha
potencialidade que demostrou ser ?til no caso do Firefox, mais penso que
ser?a un erro atribu?la en exclusiva ? nosa condici?n de membros da 
tecnoesfera galega, ou mesmo ao uso intelixente que nesa tecnoesfera facemos
do software livre. Hai evidencias de que esta potencialidade se manifesta
noutros ?mbitos igualmente importantes; seguindo con esa clasificaci?n
epistemol?xica, poder?amos identificalos na biosfera en casos tan significados
como o que dou lugar ? paralizaci?n dos verquidos nucleares na fosa atl?ntica
ou no da resposta social ante a situaci?n creada polo verquido do Prestige; ou
tam?n no sociosfera, do que o caso Steiner que menciono no artigo citado ? un
bon exemplo de acci?n colectiva en defensa do pr?prios valores identitarios.

Se traio esto a colaci?n, ? por que sendo as?, a vertebraci?n das pol?ticas
p?blicas en materia de promoci?n da programaci?n libre deber?an atender moito
m?is ao afortalamento da percepci?n por parte da sociedade da utilidade que 
a programaci?n ceibe ten como ferramenta adecuada para a consecuci?n dos 
intereses colectivos e por tanto, da s?a supeditaci?n ao que sexa percibido
como de interese p?blico polos axentes de representaci?n convencional. 

Caber?a ent?n perguntarse at? qu? punto poder?an as din?micas pr?prias da
libre programaci?n subvertir esa cohesi?n e consecuentemente, at? que punto
poder?a continuar a ser promovida a libre programaci?n dende a administraci?n
p?blica na medida en que se tendera a cuestionar ou tensionar o ordenamento
socioecon?mico no que operamos, ben for por oposici?n (caso do antagonismo 
entre os sistemas decisionais verticais e fortemente xerarquizados das 
administraci?ns p?blicas ou os m?is horizontais, de maior presenza nos
proxectos de software libre), por inadecuaci?n (caso do confrontamento entre
as tradici?ns xur?dicas norteamericana e a europea) ou por incompatibilidade
(entre as condici?ns nas que operan os actuais sectores productivos e as que
requerir?an para operar baixo os novos paradigmas de produci?n) das 
correspondentes pol?ticas p?blicas. 

Con independencia da resposta -que en todo caso se expresar?a en termos de 
grao- o que semella claro ? que as pol?ticas p?blicas de promoci?n da libre
programaci?n deben dirixirse a reforzar a percepci?n social da s?a utilidade
para a consecuci?n dos intereses colectivos expresados en termos de
afortalamento dos valores identitarios e de reforzamento daquelas din?micas de 
transformaci?n econ?mica e social que obte?an unha valoraci?n positiva por 
parte da cidadan?a. De non facerse as? a ausencia de elementos identitarios
e metas de transformaci?n socioecon?mica com?ns impedir?a a sublimaci?n dos
conflictos inherentes ? implantaci?n dunha l?xica (a da libre programaci?n)
antag?nica ? que caracteriza a calquera sociedade en fase de tr?nsito ao
postfordismo: e moi especialmente no caso da nosa, na que a presenza de
elementos identitarios de natureza pre-industrial ? tan manifesta.

A conclusi?n por tanto ? que no caso galego as pol?ticas p?blicas de promoci?n
do software libre te?en unha clara oportunidade para consolidarse e facerse
efectivas no marco do proceso de construci?n nacional iniciado no rexurdimento
do s?culo XIX e que ter?a a s?a continuaci?n a trav?s do galeguismo pol?tico
durante o s?culo XX. O motivo radica en que este enfoque galeguista toma como
referente principal precisamente o conxunto de intereses colectivos que nos
permitir?an neutralizar o conflicto latente, ao tempo que orienta a s?a acci?n 
cara os procesos de transformaci?n socioecon?mica demandados pola cidadan?a e
que b?sicamente se corresponden cos que tenden a acelerar a converxencia dos
nosos indicadores cos que na Uni?n Europea definen os estandares de benestar
social e crecemento econ?mico sempre dentro dunha perspectiva de
sustentabilidade.

Ah? quedan pois esas reflexi?ns por si serviran pra instanciar posta en com?n
ao respeito; obxecci?ns, alternativas comentarios... son sempre benvidos.

En todo caso po?ervos ao tanto dos traballos en cami?o adiantando que est?n
en cami?o as versi?ns oficiais de Thunderbird, Sunbird, Seamonkey e Camino 
(das que cada unha seguir? o seu proprio ritmo). As d?as primeiras xa est?n 
integradas no repositorio oficial polo que pronto comezar?n a disponibilizarse
betas e Seamonkey seguir? ese mesmo cami?o a diferenza de Camino, que ten a 
s?a pr?pria din?mica igual que sucede co Songbird, que Calidonia (Carlos Neira)
ven de disponibilizar como saberedes:

http://calidonia.blogaliza.org/2008/12/16/songbird-10-en-galego/

Sa?dos, grazas e sobre todo: parab?ns por este ?xito que en todo caso ? 
colectivo!

Suso Baleato escrebeu:
> suso.baleato at xunta.es escrebeu:
> > 
> > - Ratificar a proposta feita en Bugzilla para que Mancom?n coordene a
>   ^^^^^^^^^                  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
> >  localizaci?n do software da Fundaci?n Mozilla ao galego.
> > 
> 
> Faltaba resolver iste cabo que nos quedaba sen facer; acabo de terminalo fai
> un momento e aiqu? deixo o resultado:
> 
> http://www.mancomun.org/novas/localizacion-e-traducion/mancomun-e-mozilla-xa-traballan-conxunta-3.html
> 
> Feito iso entendo que o tema social -por as? decilo- queda resolto. A mi?a
> valoraci?n ? moi positiva tanto pola repercusi?n medi?tica como polos
> compromisos obtidos e sobre todo pola forza que demostramos ser capaces
> de facer traballando xuntos. E agora coido que deber?amos ir pensando en
> celebralo, con comida e bebida f?sicas a ser posibel :-) 
> 
> En todo caso e, unha vez resolto o tema social, agora temos por diante o
> reto m?is interesante: debemos ser quen de cumprir estrictamente os
> procedementos de localizaci?n de Mozilla e facelo sen demoras no tempo; e
> non estamos en condici?ns de cometer erros ou deixar o tema para outro d?a.
> 
> Posto que iso ? tarefa espec?fica do equipo oficial de localizaci?n de
> Mozilla todo isto ser? mellor coordenado empregando a s?a pr?pria rolda
> de correo, que vai en CC:
> 
> http://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
> 
> Polo que estiven mirando na documentaci?n, o proceso de localizaci?n non
> ? nin moito menos trivial, e vai ser precisa toda a axuda que poidamos
> obter. Personalmente o reto non me asusta, as? que xa estou inscrito na
> rolda; nela ser? onde seguirei traballando en relaci?n a iste tema e
> gustar?ame convidar a quen se anime a facer o mesmo.
> 
> Sa?dos,
> 
> -- 
> Xes?s Manuel Ben?tez Baleato        Coordenador de mancomun.org    
> 
> Consellar?a de Innovaci?n e Industria         Xunta de Galicia 
> Praza de Europa, n? 15 - A, 6?C 15707  Santiago de Compostela (Galiza)
> (0034) 638035310 Ext: 343820/ Fax: 881999113 <suso.baleato @ xunta.es>

-- 
Xes?s Manuel Ben?tez Baleato                 Coordenador
Centro de Refer?ncia e Servizos de Software Libre http://www.mancomun.org
Praza de Europa, n? 15A, 6?C 15707  Santiago de Compostela (Galiza/ ES)
Tel/ Fax: (0034) 981 957 867/ 881 999 113  <suso.baleato @ mancomun.org>

Responderlle a