Os meus parab?ns tam?n

2008/12/18 Suso Baleato <suso.baleato at xunta.es>

> Boas,
>
> Tras m?is de meio ano de traballo intensivo sobre iste asunto e m?is de
> cinco
> anos de espera:
>
>
> http://www.mancomun.org/novas/localizacion-e-traducion/a-version-en-galego-do-firefox-3-xa-forma-parte-do-repositorio-de-moz.html
>
> Por fin! :-)
>
> Como me tocou asumir personalmente a resoluci?n deste conflicto creo que
> ser?
> ?til partillar o m?is relevante da mi?a experi?ncia, que como sabedes me
> levou
> a co?ecer persoalmente a moitas persoas chave da Fundaci?n Mozilla, tanto
> os
> da parte europea como a membros fundadores da corporaci?n norteamericana
> que
> foron os protagonistas da hist?rica liberaci?n do c?digo fonte en 1998, as?
> como ? maior parte dos t?cnicos/as involucrados nas labores de localizaci?n
> nos
> encontros que tiveron lugar ao longo destes meses de posta en com?n.
>
> Dende logo foi unha situaci?n de tensi?n continua mantida durante todos
> estes
> meses; mais non ocultarei que a oportunidade de co?ecer a esa xente,
> protagonista en boa medida dun dos momentos m?is importantes na historia da
> industria do software (e por ende do software libre) foi unha experiencia
> fascinante e de gran trascendencia para min. Personalmente, direi que
> mereceu
> a pena, tanto pola experiencia humana como pola intelectual xa que me
> permitiu
> extraer d?as conclusi?ns que quixera extendervos aproveitando a consecuci?n
> deste fito.
>
> A primeira ref?rese ? interlocuci?n coa Fundaci?n Mozilla (ou mais ben, coa
> comunidade de persoas que sustenta) creo que ser?a importante resaltar que
> a
> dificuldade maior non estivo nos problemas t?cnicos -que os houbo, tanto
> para
> "adivi?ar" c?mo funcionaban as cousas como para convivir cunha migraci?n do
> sistema de control de versi?ns e un cambio de branch inclu?do- sen?n na
> parte
> das relaci?ns humanas: a Fundaci?n Mozilla ten unha cultura corporativa moi
> particular con cuesti?ns nefastas (como as que nos tocou experimentar a
> n?s)
> mais outras moi positivas que lles permitiron superar durante os dez
> ?ltimos
> anos todas as dificuldades que se lles foron plantexando, ga?ando paseni?o
> pero con paso firme posici?ns no disputado biosistema do software.
>
> En boa parte as din?micas da Fundaci?n Mozilla comparten o mellor e o peor
> do software libre: forte pendente na curva de aprendizaxe, e s?lida
> sustentabilidade dos proxectos ao longo do tempo. Por tanto, a?nda que a
> sensaci?n de frustraci?n que todos e todas ti?amos era real e a
> responsabilidade da Fundaci?n Mozilla era evidente, non soubemos
> atribuirlle
> a s?a cota de responsabilidade ao grupo editorial que publicou a nova
> transformando o convite (desinformado) de Nitot nun ataque ? comunidade
> galega de localizaci?n, e por ende ao conxunto da sociedade galega.
>
> Afortunadamente soubemos recoller ese convite e integrarnos na din?mica de
> Mozilla asumindo as? a parte de responsabilidade que tam?n n?s ti?amos;
> m?is
> estaba pendente a?nda sinalar a responsabilidade do xornal El Pa?s naquel
> suceso. Tiven a oportunidade de falar personalmente con Nitot e constatar
> que
> non foron esas as s?as palabras nin tampouco a s?a intenci?n. Se cadra ?
> tarde
> para pedir responsabilidades ao/? xornalista ou ao seu grupo editorial
> (deixo
> iso completamente ao voso crit?rio) mais nunca o ? para visibilizar o
> problema,
> especialmente cando se est? a facer balance do acontecido.
>
> A primeira conclusi?n por tanto ? que parte da responsabilidade que
> atribu?mos
> ? Nitot ou ? Fundaci?n Mozilla no seu conxunto, correspond?alle en boa
> medida ao
> xornal El Pa?s, que manipulou unhas declaraci?ns que o/a xornalista nin
> siquera
> se ocupou de contrastar. Sobre ista conclusi?n non abundarei m?is,
> aproveitando
> que xa o fixen neste artigo que convido a visitar a quen desexe aprofundar
> na
> tese:
>
> http://www.anosaterra.org/nova/steiner-firefox-galiza.html
>
> A segunda conclusi?n ref?rese ? natureza da nosa pr?pria intervenci?n e
> consecuentemente, ao xeito como creo que deben enfocarse no sucesivo as
> pol?ticas p?blicas de promoci?n do software libre na Galiza.
>
> No que se refire ? natureza da nosa intervenci?n, debo resaltar que tam?n
> na
> Fundaci?n Mozilla chamou a atenci?n esta aproximaci?n galega ao fen?meno do
> software libre que consisten en baseala no traballo conxunto de
> voluntariado,
> empresas e administraci?n p?blica. Creo que debe resaltarse por que abunda
> nos
> reco?ecementos internacionais dos que foi obxecto nos ?ltimos meses a
> estratexia
> de promoci?n do software libre da Consellar?a de Innovaci?n e Industria
> nesta
> lexislatura -lembremos as da Uni?n Europea ou a da pr?pria ONU-, pero sobre
> todo
> por que esta din?mica de traballo conxunto revela a existenza dunha
> cohesi?n
> social que explica, penso eu, esa sorprendente capacidade de resposta que a
> sociedade galega amosa cando sinte ameazada a s?a supervivencia, ben sexa
> no
> plano biol?xico como no cultural -se ? que ambas cousas poden separarse.
>
> Insisto nesta idea da nosa capacidade de reacci?n de forma conxunta, pois
> de
> non ter sido pola nosa inmediata reacci?n coordenada a traverso desta
> rolda, o
> proceso de integraci?n nos repositorios oficiais de Mozilla ter?ase
> alargado
> durante moito m?is tempo -no caso de ter sido posibel algunha vez. Esta ?
> unha
> potencialidade que demostrou ser ?til no caso do Firefox, mais penso que
> ser?a un erro atribu?la en exclusiva ? nosa condici?n de membros da
> tecnoesfera galega, ou mesmo ao uso intelixente que nesa tecnoesfera
> facemos
> do software livre. Hai evidencias de que esta potencialidade se manifesta
> noutros ?mbitos igualmente importantes; seguindo con esa clasificaci?n
> epistemol?xica, poder?amos identificalos na biosfera en casos tan
> significados
> como o que dou lugar ? paralizaci?n dos verquidos nucleares na fosa
> atl?ntica
> ou no da resposta social ante a situaci?n creada polo verquido do Prestige;
> ou
> tam?n no sociosfera, do que o caso Steiner que menciono no artigo citado ?
> un
> bon exemplo de acci?n colectiva en defensa do pr?prios valores
> identitarios.
>
> Se traio esto a colaci?n, ? por que sendo as?, a vertebraci?n das pol?ticas
> p?blicas en materia de promoci?n da programaci?n libre deber?an atender
> moito
> m?is ao afortalamento da percepci?n por parte da sociedade da utilidade que
> a programaci?n ceibe ten como ferramenta adecuada para a consecuci?n dos
> intereses colectivos e por tanto, da s?a supeditaci?n ao que sexa percibido
> como de interese p?blico polos axentes de representaci?n convencional.
>
> Caber?a ent?n perguntarse at? qu? punto poder?an as din?micas pr?prias da
> libre programaci?n subvertir esa cohesi?n e consecuentemente, at? que punto
> poder?a continuar a ser promovida a libre programaci?n dende a
> administraci?n
> p?blica na medida en que se tendera a cuestionar ou tensionar o ordenamento
> socioecon?mico no que operamos, ben for por oposici?n (caso do antagonismo
> entre os sistemas decisionais verticais e fortemente xerarquizados das
> administraci?ns p?blicas ou os m?is horizontais, de maior presenza nos
> proxectos de software libre), por inadecuaci?n (caso do confrontamento
> entre
> as tradici?ns xur?dicas norteamericana e a europea) ou por
> incompatibilidade
> (entre as condici?ns nas que operan os actuais sectores productivos e as
> que
> requerir?an para operar baixo os novos paradigmas de produci?n) das
> correspondentes pol?ticas p?blicas.
>
> Con independencia da resposta -que en todo caso se expresar?a en termos de
> grao- o que semella claro ? que as pol?ticas p?blicas de promoci?n da libre
> programaci?n deben dirixirse a reforzar a percepci?n social da s?a
> utilidade
> para a consecuci?n dos intereses colectivos expresados en termos de
> afortalamento dos valores identitarios e de reforzamento daquelas din?micas
> de
> transformaci?n econ?mica e social que obte?an unha valoraci?n positiva por
> parte da cidadan?a. De non facerse as? a ausencia de elementos identitarios
> e metas de transformaci?n socioecon?mica com?ns impedir?a a sublimaci?n dos
> conflictos inherentes ? implantaci?n dunha l?xica (a da libre programaci?n)
> antag?nica ? que caracteriza a calquera sociedade en fase de tr?nsito ao
> postfordismo: e moi especialmente no caso da nosa, na que a presenza de
> elementos identitarios de natureza pre-industrial ? tan manifesta.
>
> A conclusi?n por tanto ? que no caso galego as pol?ticas p?blicas de
> promoci?n
> do software libre te?en unha clara oportunidade para consolidarse e facerse
> efectivas no marco do proceso de construci?n nacional iniciado no
> rexurdimento
> do s?culo XIX e que ter?a a s?a continuaci?n a trav?s do galeguismo
> pol?tico
> durante o s?culo XX. O motivo radica en que este enfoque galeguista toma
> como
> referente principal precisamente o conxunto de intereses colectivos que nos
> permitir?an neutralizar o conflicto latente, ao tempo que orienta a s?a
> acci?n
> cara os procesos de transformaci?n socioecon?mica demandados pola cidadan?a
> e
> que b?sicamente se corresponden cos que tenden a acelerar a converxencia
> dos
> nosos indicadores cos que na Uni?n Europea definen os estandares de
> benestar
> social e crecemento econ?mico sempre dentro dunha perspectiva de
> sustentabilidade.
>
> Ah? quedan pois esas reflexi?ns por si serviran pra instanciar posta en
> com?n
> ao respeito; obxecci?ns, alternativas comentarios... son sempre benvidos.
>
> En todo caso po?ervos ao tanto dos traballos en cami?o adiantando que est?n
> en cami?o as versi?ns oficiais de Thunderbird, Sunbird, Seamonkey e Camino
> (das que cada unha seguir? o seu proprio ritmo). As d?as primeiras xa est?n
> integradas no repositorio oficial polo que pronto comezar?n a
> disponibilizarse
> betas e Seamonkey seguir? ese mesmo cami?o a diferenza de Camino, que ten a
> s?a pr?pria din?mica igual que sucede co Songbird, que Calidonia (Carlos
> Neira)
> ven de disponibilizar como saberedes:
>
> http://calidonia.blogaliza.org/2008/12/16/songbird-10-en-galego/
>
> Sa?dos, grazas e sobre todo: parab?ns por este ?xito que en todo caso ?
> colectivo!
>
> Suso Baleato escrebeu:
> > suso.baleato at xunta.es escrebeu:
> > >
> > > - Ratificar a proposta feita en Bugzilla para que Mancom?n coordene a
> >   ^^^^^^^^^                  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
> > >  localizaci?n do software da Fundaci?n Mozilla ao galego.
> > >
> >
> > Faltaba resolver iste cabo que nos quedaba sen facer; acabo de terminalo
> fai
> > un momento e aiqu? deixo o resultado:
> >
> >
> http://www.mancomun.org/novas/localizacion-e-traducion/mancomun-e-mozilla-xa-traballan-conxunta-3.html
> >
> > Feito iso entendo que o tema social -por as? decilo- queda resolto. A
> mi?a
> > valoraci?n ? moi positiva tanto pola repercusi?n medi?tica como polos
> > compromisos obtidos e sobre todo pola forza que demostramos ser capaces
> > de facer traballando xuntos. E agora coido que deber?amos ir pensando en
> > celebralo, con comida e bebida f?sicas a ser posibel :-)
> >
> > En todo caso e, unha vez resolto o tema social, agora temos por diante o
> > reto m?is interesante: debemos ser quen de cumprir estrictamente os
> > procedementos de localizaci?n de Mozilla e facelo sen demoras no tempo; e
> > non estamos en condici?ns de cometer erros ou deixar o tema para outro
> d?a.
> >
> > Posto que iso ? tarefa espec?fica do equipo oficial de localizaci?n de
> > Mozilla todo isto ser? mellor coordenado empregando a s?a pr?pria rolda
> > de correo, que vai en CC:
> >
> > http://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
> >
> > Polo que estiven mirando na documentaci?n, o proceso de localizaci?n non
> > ? nin moito menos trivial, e vai ser precisa toda a axuda que poidamos
> > obter. Personalmente o reto non me asusta, as? que xa estou inscrito na
> > rolda; nela ser? onde seguirei traballando en relaci?n a iste tema e
> > gustar?ame convidar a quen se anime a facer o mesmo.
> >
> > Sa?dos,
> >
> > --
> > Xes?s Manuel Ben?tez Baleato        Coordenador de mancomun.org
> > Consellar?a de Innovaci?n e Industria         Xunta de Galicia
> > Praza de Europa, n? 15 - A, 6?C 15707  Santiago de Compostela (Galiza)
> > (0034) 638035310 Ext: 343820/ Fax: 881999113 <suso.baleato @ xunta.es>
>
> --
> Xes?s Manuel Ben?tez Baleato                 Coordenador
> Centro de Refer?ncia e Servizos de Software Libre http://www.mancomun.org
> Praza de Europa, n? 15A, 6?C 15707  Santiago de Compostela (Galiza/ ES)
> Tel/ Fax: (0034) 981 957 867/ 881 999 113  <suso.baleato @ mancomun.org>
>
> _______________________________________________
> Galician mailing list
> Galician at mozdev.org
> https://www.mozdev.org/mailman/listinfo/galician
>



-- 
Susana
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: 
<http://www.mozdev.org/pipermail/galician/attachments/20081218/3cce6d27/attachment-0001.html>

Responderlle a