ತುಂಬಾ ಚನ್ನಾಗಿದೆ ಗುರುಗಳೆ
On 11-Apr-2018 1:41 pm, "basavarajeshwari s.patil" <
basavarajeshwar...@gmail.com> wrote:

> ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ.
>
> On Tue, Apr 3, 2018, 10:01 PM chandregowda m d <mdchandrego...@gmail.com>
> wrote:
>
>> ಶರಣಾರ್ಥಿ
>>
>> ಶರಣರ ನುಡಿ ಚೆನ್ನ
>> ಶರಣರ ನಡೆ ಚಿನ್ನ
>> ಶರಣರ ವಿಚಾರಗಳತಿ ಗಹನ
>> ಶರಣರ ಹಾದಿ ಸರ್ವಮಾನ್ಯ
>>
>> ಅಕ್ಕನಂತರಾಳದಿಂ ಹೊಮ್ಮಿದೆ
>> ಕವಿತೆಯ ಸೊಬಗು
>> ಅಲ್ಲಮನ ಸೊಲ್ಲಿನಿಂ ಚುಮ್ಮಿದೆ
>> ನುಡಿಯ ಬೆಡಗು
>>
>> ದಾಸೋಹದ ಹಿರಿಮೆಗೆ
>> ಬರೆದ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ
>> ಕಾಯಕದ ಗರಿಮೆಗೆ
>> ಬುವಿಯಲ್ಲಿ ನವಲಾಸ್ಯ
>>
>>
>>  ಕಮ್ಮಾರ ಕುಂಬಾರ ಸಮಗಾರ
>> ನೇಕಾರ ಮಾದಾರ ಪತ್ತಾರ ಹೂಗಾರ
>> ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರ
>> ಅಶನ_ವಸನಾಕ್ಕಾಗಿ ಕಸುಬುದಾರ
>>
>>  ಹಗಲೆಲ್ಲಾ ಬಿಡುವಿರದೆ
>> ಕಾಯಕವ ಕುಟ್ಟಿ
>> ಇರುಳಿನಲ್ಲಿ ಸಡಗರದಿ
>> ವಚನಗಳ ಕಟ್ಟಿ
>>
>> ಅನುಭಾವದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು
>> ಜಗಕೆಲ್ಲಾ ಬಡಿಸಿ
>> ಸಹಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನದಿ
>> ಜಾತಿ_ಮತದ ಭೇದ ಅಳಿಸಿ
>>
>> ಕೈಲಾಸವಿಳಿದಿತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣದೆಡೆಗೆ!
>> ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮಥರು ಭವದಕಡೆಗೆ!!
>> ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಕೆ ತೊಡಿಸಿ ಸಮತೆಯುಡಿಗೆ
>> ನವ ಮನ್ವಂತರಕೆ ನಾಂದಿಯನು ಹಾಡೆ
>>
>> ಬಸವರುದಿಸಿದುದು ಭುವನದ ಭಾಗ್ಯ
>> ಹೊಸತು ಧಾರ್ಮಿಕಾಚರಣೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗ
>> ದುಡಿವ,ನೀಡುವ,ಅನುಭವ ಬರೆದಿಡುವ
>> ಪುರುಷದಂತೆ ಶತಶತಮಾನಕೂ ಸೆಳೆದಿದೆ ಜಗವ.
>>
>> ....... ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ನಾರಮ್ನಳ್ಳಿ,8722199344
>> ---------- Forwarded message ----------
>> From: "chandregowda m d" <mdchandrego...@gmail.com>
>> Date: Apr 3, 2018 9:19 PM
>> Subject: A poem for BASAVAJAYANTI
>> To: <viramap...@gmail.com>
>> Cc:
>>
>> ಶರಣಾರ್ಥಿ
>>
>> ಶರಣರ ನುಡಿ ಚೆನ್ನ
>> ಶರಣರ ನಡೆ ಚಿನ್ನ
>> ಶರಣರ ವಿಚಾರಗಳತಿ ಗಹನ
>> ಶರಣರ ಹಾದಿ ಸರ್ವಮಾನ್ಯ
>>
>> ಅಕ್ಕನಂತರಾಳದಿಂ ಹೊಮ್ಮಿದೆ
>> ಕವಿತೆಯ ಸೊಬಗು
>> ಅಲ್ಲಮನ ಸೊಲ್ಲಿನಿಂ ಚುಮ್ಮಿದೆ
>> ನುಡಿಯ ಬೆಡಗು
>>
>> ದಾಸೋಹದ ಹಿರಿಮೆಗೆ
>> ಬರೆದ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ
>> ಕಾಯಕದ ಗರಿಮೆಗೆ
>> ಬುವಿಯಲ್ಲಿ ನವಲಾಸ್ಯ
>>
>>
>>  ಕಮ್ಮಾರ ಕುಂಬಾರ ಸಮಗಾರ
>> ನೇಕಾರ ಮಾದಾರ ಪತ್ತಾರ ಹೂಗಾರ
>> ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ವಚನಕಾರ
>> ಅಶನ_ವಸನಾಕ್ಕಾಗಿ ಕಸುಬುದಾರ
>>
>>  ಹಗಲೆಲ್ಲಾ ಬಿಡುವಿರದೆ
>> ಕಾಯಕವ ಕುಟ್ಟಿ
>> ಇರುಳಿನಲ್ಲಿ ಸಡಗರದಿ
>> ವಚನಗಳ ಕಟ್ಟಿ
>>
>> ಅನುಭಾವದ ಅಡುಗೆಯನ್ನು
>> ಜಗಕೆಲ್ಲಾ ಬಡಿಸಿ
>> ಸಹಪಂಕ್ತಿ ಭೋಜನದಿ
>> ಜಾತಿ_ಮತದ ಭೇದ ಅಳಿಸಿ
>>
>> ಕೈಲಾಸವಿಳಿದಿತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣದೆಡೆಗೆ!
>> ಬಸವಾದಿ ಪ್ರಮಥರು ಭವದಕಡೆಗೆ!!
>> ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಕೆ ತೊಡಿಸಿ ಸಮತೆಯುಡಿಗೆ
>> ನವ ಮನ್ವಂತರಕೆ ನಾಂದಿಯನು ಹಾಡೆ
>>
>> ಬಸವರುದಿಸಿದುದು ಭುವನದ ಭಾಗ್ಯ
>> ಹೊಸತು ಧಾರ್ಮಿಕಾಚರಣೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗ
>> ದುಡಿವ,ನೀಡುವ,ಅನುಭವ ಬರೆದಿಡುವ
>> ಪುರುಷದಂತೆ ಶತಶತಮಾನಕೂ ಸೆಳೆದಿದೆ ಜಗವ.
>>
>> ....... ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ನಾರಮ್ನಳ್ಳಿ,8722199344
>>
>>
>> --
>> -----------
>> 1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.
>> -https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8YxgeXeL
>> 8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform
>> 2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
>> -http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯಶಿಕ್
>> ಷಕರವೇದಿಕೆ_ಸದಸ್ಯರ_ಇಮೇಲ್_ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
>> 3. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ
>> ನೀಡಿ -
>> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:ICT_Literacy
>> 4.ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ
>> ತಿಳಿಯಲು -http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
>> Public_Software
>> -----------
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
>> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>>
> --
> -----------
> 1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.
> -https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8YxgeXeL
> 8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform
> 2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
> -http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯಶಿಕ್
> ಷಕರವೇದಿಕೆ_ಸದಸ್ಯರ_ಇಮೇಲ್_ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
> 3. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ
> ನೀಡಿ -
> http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:ICT_Literacy
> 4.ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ
> ತಿಳಿಯಲು -http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/
> Public_Software
> -----------
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
> To post to this group, send email to kannadastf@googlegroups.com.
> For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.
>

-- 
-----------
1.ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಈ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತುಂಬಿರಿ.
 
-https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSevqRdFngjbDtOF8YxgeXeL8xF62rdXuLpGJIhK6qzMaJ_Dcw/viewform
2. ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.
-http://karnatakaeducation.org.in/KOER/index.php/ವಿಷಯಶಿಕ್ಷಕರವೇದಿಕೆ_ಸದಸ್ಯರ_ಇಮೇಲ್_ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ
3. ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ -
http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:ICT_Literacy
4.ನೀವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು 
-http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Public_Software
-----------
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"KannadaSTF - ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to kannadastf+unsubscr...@googlegroups.com.
To post to this group, send an email to kannadastf@googlegroups.com.
For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.

Reply via email to