commit b473091b98722d8f63322b5cdea7076fc1edac1c
Author: Kornel Benko <kor...@lyx.org>
Date:   Thu Feb 16 11:06:14 2017 +0100

    Update sk.po
---
 po/sk.gmo |  Bin 483238 -> 506960 bytes
 po/sk.po  | 1070 +++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 2 files changed, 577 insertions(+), 493 deletions(-)

diff --git a/po/sk.gmo b/po/sk.gmo
index 41199e6..fba215b 100644
Binary files a/po/sk.gmo and b/po/sk.gmo differ
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 27da3bf..46bceaa 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: LyX-2.3\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: lyx-de...@lists.lyx.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-06 12:58+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-02-06 12:07+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-02-16 10:52+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-02-16 09:59+0000\n"
 "Last-Translator: Kornel Benko <kor...@lyx.org>\n"
 "Language-Team: Slovak <kor...@lyx.org>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -1090,12 +1090,13 @@ msgid "Citation style to use, if different styles are 
provided"
 msgstr "Použitý štýl citácie, v prípade keď je viacej prístupných štýlov"
 
 #: src/frontends/qt4/ui/CitationUi.ui:318
+#: src/frontends/qt4/GuiCitation.cpp:295
 msgid ""
 "Text that precedes the reference (e.g., \"cf.\"), if the current citation "
 "style supports this."
 msgstr ""
 "Text predchádzajúci referencie (napr., \"por.\"), keď to aktuálny štýl "
-"podporuje."
+"citácie podporuje."
 
 #: src/frontends/qt4/ui/CitationUi.ui:322
 msgid "Text that precedes the reference (e.g., \"cf.\")"
@@ -1106,11 +1107,13 @@ msgid "&Text after:"
 msgstr "Te&xt za:"
 
 #: src/frontends/qt4/ui/CitationUi.ui:335
+#: src/frontends/qt4/GuiCitation.cpp:301
 msgid ""
-"Text that follows the reference (e.g., pages), if the current style supports "
-"this."
+"Text that follows the reference (e.g., pages), if the current citation style "
+"supports this."
 msgstr ""
-"Text nasledujúci referencie (napr., strany), keď to aktuálny štýl podporuje."
+"Text nasledujúci referencie (napr., strany), keď to aktuálny štýl citácie "
+"podporuje."
 
 #: src/frontends/qt4/ui/CitationUi.ui:339
 msgid "Text that follows the reference (e.g., pages)"
@@ -1127,10 +1130,10 @@ msgstr ""
 #: src/frontends/qt4/ui/CitationUi.ui:388
 msgid ""
 "Force upper case in names (\"Del Piero\", not \"del Piero\"), if the current "
-"style supports this."
+"citation style supports this."
 msgstr ""
 "Vynúti veľké prvé písmená v menách (\"Del Piero\", miesto \"del Piero\"), "
-"keď to aktuálny štýl podporuje."
+"keď to aktuálny štýl citácie podporuje."
 
 #: src/frontends/qt4/ui/CitationUi.ui:369
 msgid "All aut&hors"
@@ -1141,12 +1144,13 @@ msgid "Force upcas&ing"
 msgstr "Vynútiť v&eľké písmo"
 
 #: src/frontends/qt4/ui/CitationUi.ui:398
+#: src/frontends/qt4/GuiCitation.cpp:344
 msgid ""
-"Always list all authors (rather than using \"et al.\"), if the current style "
-"supports this."
+"Always list all authors (rather than using \"et al.\"), if the current "
+"citation style supports this."
 msgstr ""
 "Vynúti výpis všetkých autorov (miesto použitia \"a kol.\") keď to aktuálny "
-"štýl podporuje. "
+"štýl citácie podporuje. "
 
 #: src/frontends/qt4/ui/CitationUi.ui:392
 msgid "Always list all authors (rather than using \"et al.\")"
@@ -6573,6 +6577,24 @@ msgstr "Dôkaz."
 msgid "Title and Preamble Hacks"
 msgstr "Kúzla v Titule a v Preambule"
 
+#: lib/layouts/InStar.module:12
+msgid ""
+"Provides two new styles: 1. An 'In Preamble' style that puts whatever is "
+"entered into it into the preamble. This can be used, if one wishes, to "
+"include preamble code in the body of the LyX document. 2. An 'In Title' "
+"style that will put its contents into the body of the LaTeX document, but "
+"before \\maketitle is issued. This is useful for making branches and notes "
+"in title-related material. (If you put these in a Standard layout, this "
+"signals to LyX to output \\maketitle, which may then come too early.)"
+msgstr ""
+"Poskytuje dva nové štýly: 1. Štýl 'V Preambule' ktorý položí všetko do neho "
+"zadané do preambuly. Keď si to niekto želá, dá sa použiť aj na inklúziu kódu "
+"preambuly do tela LyXového dokumentu. 2. Štýl 'V Titule' položí svoj obsah "
+"do tela LaTeXového dokumentu, ale pred vydaním \\maketitle. Je to vhodné pre "
+"tvorbu vetiev a poznámok v titulnom materiáli. (Vložením do 'Štandardné "
+"rozloženie' signalizujete LyXu vložiť \\maketitle do výstupu, čo by mohlo "
+"byť predčasné.)"
+
 #: lib/layouts/InStar.module:16
 msgid "In Preamble"
 msgstr "V Preambule"
@@ -13568,10 +13590,26 @@ msgstr "Poznámka \\thenote."
 msgid "Algorithm2e"
 msgstr "Algorithm2e"
 
+#: lib/layouts/algorithm2e.module:6
+msgid ""
+"Use the algorithm2e package for algorithm floats rather than LyX's home-"
+"brewed algorithm floats."
+msgstr ""
+"Použiť balík algorithm2e pre plávajúce algoritmy namiesto LyXovej samohonky "
+"plávajúcich algoritmov."
+
 #: lib/layouts/bicaption.module:2
 msgid "Multilingual Captions"
 msgstr "Viac-jazykové Popisy"
 
+#: lib/layouts/bicaption.module:6
+msgid ""
+"Provides two styles to typeset multilingual captions. For a description see "
+"the file MultilingualCaptions.lyx in LyX's examples folder."
+msgstr ""
+"Poskytuje dva štýly na sádzanie viac-jazykových popisov. Pre vysvetlenie "
+"pozri súbor MultilingualCaptions.lyx v adresári príkladov."
+
 #: lib/layouts/bicaption.module:10
 msgid "Caption setup"
 msgstr "Popis nastavenie"
@@ -13623,6 +13661,14 @@ msgstr "Krátky titul pre druhý jazyk"
 msgid "Braille"
 msgstr "Braille"
 
+#: lib/layouts/braille.module:6
+msgid ""
+"Defines an environment to typeset Braille. For more details see Braille.lyx "
+"in examples."
+msgstr ""
+"Definuje prostredie pre sadu Brailleho slepeckého písma. Detaily si obzri v "
+"súbore Braille.lyx v príkladoch."
+
 #: lib/layouts/braille.module:22
 msgid "Braille (default)"
 msgstr "Braille (štandard)"
@@ -13679,10 +13725,28 @@ msgstr "Braille rámik"
 msgid "Change bars"
 msgstr "Pruhy zmien"
 
+#: lib/layouts/changebars.module:7
+msgid ""
+"Enables LyX to add vertical change bars in the margin of PDF output when "
+"change tracking is turned on and pdflatex output format is chosen."
+msgstr ""
+"Umožní LyX pridať vertikálne pruhy zmien na okraji PDF-výstupu. Treba na to "
+"zapnúť sledovanie zmien a zvoliť pdflatex ako výstupný formát."
+
 #: lib/layouts/customHeadersFooters.module:2
 msgid "Custom Header/Footerlines"
 msgstr "Vlastné riadky pre Hlavičku/Pätu"
 
+#: lib/layouts/customHeadersFooters.module:7
+msgid ""
+"Adds environments to define header and footer lines. NOTE: To use this "
+"module you must set the 'Headings style' in the menu Document Settings -> "
+"Page Layout to 'fancy'!"
+msgstr ""
+"Pridáva prostredia na definície riadkov hlavičiek a pätičiek. POZOR: Na "
+"použitie tohto modulu treba nastaviť Štýl hlavičky v menu Dokument -> "
+"Nastavenia… -> Formát Stránky na 'pestrý' (fancy)!"
+
 #: lib/layouts/customHeadersFooters.module:12
 msgid "Header/Footer"
 msgstr "Hlavička/Päta"
@@ -13723,6 +13787,14 @@ msgstr "Centrovaná Päta:"
 msgid "Endnote"
 msgstr "Koncová poznámka"
 
+#: lib/layouts/endnotes.module:6
+msgid ""
+"Adds an endnote inset, in addition to footnotes. You will need to add "
+"\\theendnotes in TeX-code where you want the endnotes to appear."
+msgstr ""
+"Pridáva vložku pre koncové poznámky (Endnote). Nutné je pridať \\theendnotes "
+"do vložky TeX-ového kódu tam, kde sa koncové poznámky majú objaviť."
+
 #: lib/layouts/endnotes.module:10
 msgid "Endnote ##"
 msgstr "Koncová poznámka ##"
@@ -13735,6 +13807,15 @@ msgstr "koncová poznámka"
 msgid "Customisable Lists (enumitem)"
 msgstr "Prispôsobilé Listiny (enumitem)"
 
+#: lib/layouts/enumitem.module:6
+msgid ""
+"Controls the layout of enumerate, itemize, description, and list/labeling. "
+"See section Customized Lists of the User's Guide for a detailed description."
+msgstr ""
+"Kontroluje schému pre číslovanie, položky, opis a listina/etiketovanie.\n"
+"Pozrite si sekciu 'Customized Lists' v Užívateľskej Príručke pre detailné "
+"vysvetlenie."
+
 #: lib/layouts/enumitem.module:74
 msgid "Description Options"
 msgstr "Parametre pre opis"
@@ -13747,6 +13828,14 @@ msgstr "Pokračovať číslovaním"
 msgid "Number Equations by Section"
 msgstr "Číslovanie rovníc podľa sekcie"
 
+#: lib/layouts/eqs-within-sections.module:6
+msgid ""
+"Resets the equation number at section start and prepends the section number "
+"to the equation number, as in '(2.1)'."
+msgstr ""
+"Vynuluje číslovanie rovníc na začiatku sekcie a predčísli ich sekciou, ako "
+"pri '(2.1)'."
+
 #: lib/layouts/eqs-within-sections.module:17
 msgid "\\thesection.\\arabic{equation}"
 msgstr "\\thesection.\\arabic{equation}"
@@ -13755,18 +13844,70 @@ msgstr "\\thesection.\\arabic{equation}"
 msgid "Number Figures by Section"
 msgstr "Číslovanie obrázkov podľa sekcie"
 
+#: lib/layouts/figs-within-sections.module:6
+msgid ""
+"Resets the figure number at section start and prepends the section number to "
+"the figure number, as in 'fig. 2.1'."
+msgstr ""
+"Vynuluje číslovanie obrázkov na začiatku sekcie a predčísli ich sekciou, ako "
+"pri 'Obrázok 2.1'."
+
 #: lib/layouts/fix-cm.module:2
 msgid "Fix cm"
 msgstr "Fix cm"
 
+#: lib/layouts/fix-cm.module:8
+msgid ""
+"Fix-cm improves the appearance of Computer Modern fonts and makes them "
+"available with arbitrary sizes. For details see the documentation of the fix-"
+"cm.sty package: http://tug.org/texmf-dist/doc/latex/base/fixltx2e.pdf";
+msgstr ""
+"Fix-cm zlepšuje zobrazenie fontov Computer Modern a robí ich dostupné s "
+"ľubovoľným rozmerom. Pre detaily pozrite na dokumentáciu balíka fix-cm.sty: "
+"http://tug.org/texmf-dist/doc/latex/base/fixltx2e.pdf";
+
 #: lib/layouts/fixltx2e.module:2
 msgid "Fix LaTeX"
 msgstr "Upraviť LaTeX"
 
+#: lib/layouts/fixltx2e.module:9
+msgid ""
+"Loads the LaTeX package fixltx2e which contains some bug fixes for LaTeX. "
+"Those fixes are not part of the LaTeX kernel because of backward "
+"compatibility. If you use this module your typeset document may look "
+"different when you process it with future LaTeX versions, because fixltx2e "
+"may provide more bugfixes in future versions."
+msgstr ""
+"Nahrá LaTeX-ov balík fixltx2e ktorý obsahuje pár korektúr pre LaTeX. Tieto "
+"korektúry nie sú časťou LaTeX-ovho jadra kvôli spätnej kompatibilite. "
+"Použitím tohto modulu môžu vaše vytlačené dokumenty vyzerať ináč pri "
+"spracovaní s budúcimi verziami LaTeX-u, lebo fixltx2e vtedy môže poskytovať "
+"aj viac korektúr."
+
 #: lib/layouts/fixme.module:2
 msgid "FiXme"
 msgstr "FiXme"
 
+#: lib/layouts/fixme.module:11
+msgid ""
+"Provides 'FiXme' (marginal) annotations for document revision purposes. A "
+"list of annotations can be produced by using the 'List of FIXMEs' paragraph "
+"style. The annotations are customizable via the LaTeX preamble. See the "
+"FiXme documentation for details. NOTE: By default, the notes are only "
+"displayed in 'draft' mode (if the option 'draft' has been inserted to "
+"Document > Settings > Document Class > Class Options > Custom). To display "
+"them always, insert \\fxsetup{draft} to Document > Settings > Preamble. NOTE "
+"also that you need version 4 or later of the FiXme package for some features."
+msgstr ""
+"Poskytuje 'FiXme' (okrajové) vysvetlivky pre revízne zámery v dokumente. "
+"Súpis vysvetliviek sa dá vytvoriť použitím odstavcového štýlu 'Súpis "
+"FIXMEs'. Vysvetlivky sú upraviteľné v LaTeXovej preambule. Viď dokumentáciu "
+"FiXme. NOTA: Štandardne sú poznámky viditeľné len v režime 'draft' (keď "
+"voľbu 'draft' vložíte pomocou Dokument -> Nastavenia… -> Trieda dokumentu -> "
+"Nastavenie triedy -> Vlastné). Chcete to vidieť vždy, vložte "
+"\\fxsetup{draft} do Dokument -> Preambula LaTeX-u. POZOR: pre niektoré "
+"vlastnosti potrebujete balík 'FiXme' verziu 4 alebo vzostupnú."
+
 #: lib/layouts/fixme.module:17 lib/layouts/fixme.module:55
 msgid "Fixme"
 msgstr "Fixme"
@@ -13980,10 +14121,23 @@ msgstr "FxFatálny*"
 msgid "Foot to End"
 msgstr "Pätky na koncové"
 
+#: lib/layouts/foottoend.module:6
+msgid ""
+"Sets all footnotes as endnotes. You will need to add \\theendnotes in TeX-"
+"code where you want the endnotes to appear."
+msgstr ""
+"Nastaviť všetky poznámky pod čiarou ako koncové poznámky. Nutné je pridať "
+"\\theendnotes do vložky TeX-ového kódu tam, kde sa koncové poznámky majú "
+"objaviť."
+
 #: lib/layouts/graphicboxes.module:2
 msgid "GraphicBoxes"
 msgstr "GrafickéRámčeky"
 
+#: lib/layouts/graphicboxes.module:5
+msgid "Boxes to scale and rotate its contents"
+msgstr "Rámček na rozmer a rotáciu jeho obsahu"
+
 #: lib/layouts/graphicboxes.module:11 lib/layouts/graphicboxes.module:14
 msgid "Reflectbox"
 msgstr "ZrkadľujúciRámček"
@@ -14044,10 +14198,29 @@ msgstr "Točiaci uhol v stupňoch (v protismere hodín)"
 msgid "Hanging"
 msgstr "Visiaci Odstavec"
 
+#: lib/layouts/hanging.module:6
+msgid ""
+"Adds an environment for hanging paragraphs. Hanging paragraph is a paragraph "
+"in which the first line is set to the left margin, but all subsequent lines "
+"are indented."
+msgstr ""
+"Pridáva prostredie pre \"visiace\" odstavce. Visiaci odstavec začína na "
+"prvom riadku bez zasunutia, nasledujúce riadky sú naopak zasunuté."
+
 #: lib/layouts/hpstatement.module:2
 msgid "Hazard and Precautionary Statements"
 msgstr "Rizikové a Bezpečnostné Inštrukcie"
 
+#: lib/layouts/hpstatement.module:7
+msgid ""
+"Provides two insets to typeset numbers and phrases of chemical hazard and "
+"precautionary statements. For a description see the file H-P-statements.lyx "
+"in LyX's examples folder."
+msgstr ""
+"Poskytuje dve vložky na sádzanie čísiel a zvratov pre chemické rizikové a "
+"bezpečnostné inštrukcie. Pre vysvetlenie pozri súbor H-P-statements.lyx v "
+"adresári príkladov."
+
 #: lib/layouts/hpstatement.module:11 lib/layouts/hpstatement.module:16
 msgid "H-P number"
 msgstr "H-P číslo"
@@ -14068,6 +14241,14 @@ msgstr "Text pre inštrukcie ktoré vyžadujú nejaké 
informácie"
 msgid "Initials"
 msgstr "Iniciálky"
 
+#: lib/layouts/initials.module:6
+msgid ""
+"Define a style for paragraphs with an initial. See the EmbeddedObjects "
+"manual for a detailed description."
+msgstr ""
+"Definuje štýl pre odstavce s iniciálkou. Pozri manuál 'Vložené Objekty' pre "
+"detailné vysvetlenie."
+
 #: lib/layouts/initials.module:14 lib/layouts/initials.module:16
 #: lib/layouts/initials.module:26 lib/layouts/initials.module:32
 #: lib/layouts/initials.module:39
@@ -14094,6 +14275,17 @@ msgstr "Zvyšok iniciálneho slova alebo textu"
 msgid "Rnw (knitr)"
 msgstr "Rnw (knitr)"
 
+#: lib/layouts/knitr.module:6
+msgid ""
+"Uses the knitr package in R for dynamic report generation. This R package "
+"has to be installed for this module to work: install.packages('knitr'). Note "
+"it depends on R >= 2.14.1. For more info see http://yihui.name/knitr";
+msgstr ""
+"Používa balík knitr v R pre generáciu dynamickej reportáže. Aby tento modul "
+"pracoval musí byť balík R inštalovaný: install.packages('knitr'). "
+"Zaznamenajte si že závisí na R >= 2.14.1. Pre viac informácie pozri na "
+"http://yihui.name/knitr";
+
 #: lib/layouts/knitr.module:6 lib/layouts/noweb.module:5
 #: lib/layouts/sweave.module:6
 msgid "literate"
@@ -14119,6 +14311,14 @@ msgstr "S/R výraz"
 msgid "LilyPond Book"
 msgstr "LilyPond Kniha"
 
+#: lib/layouts/lilypond.module:6
+msgid ""
+"This module adds an inset to enter LilyPond code directly into LyX. It will "
+"be processed in the output. See the lilypond.lyx example file."
+msgstr ""
+"Tento modul pridáva vložku na priamy vklad kódu LilyPond do LyXu. Bude "
+"spracovaný vo výstupe. Pozrite si príkladný súbor lilypond.lyx."
+
 #: lib/layouts/lilypond.module:13 lib/layouts/lilypond.module:14
 #: lib/external_templates:320
 msgid "LilyPond"
@@ -14140,6 +14340,16 @@ msgstr ""
 msgid "Linguistics"
 msgstr "Lingvistika"
 
+#: lib/layouts/linguistics.module:7
+msgid ""
+"Defines some special environments useful for linguistics (numbered examples, "
+"glosses, semantic markup, tableau floats). See linguistics.lyx file in "
+"examples."
+msgstr ""
+"Definuje špeciálne prostredie užitočné pre lingvistiku (číslované príklady, "
+"glosy, sémantické štýly znakov (markup), plávajúce tabuľky). Pozri na súbor "
+"linguistics.lyx v príkladoch."
+
 #: lib/layouts/linguistics.module:14
 msgid "(\\arabic{example})"
 msgstr "(\\arabic{example})"
@@ -14249,6 +14459,14 @@ msgid "Logical Markup"
 msgstr "Logické značkovanie"
 
 #: lib/layouts/logicalmkup.module:5
+msgid ""
+"Defines some character styles for logical markup: noun, emph, strong, and "
+"code."
+msgstr ""
+"Definuje niektoré logické štýly znakov (logical markup): meno (noun), dôraz "
+"(emph), (silný dôraz) strong, kód (code)."
+
+#: lib/layouts/logicalmkup.module:5
 msgid "charstyles"
 msgstr "Štýly znakov"
 
@@ -14276,10 +14494,25 @@ msgstr "silný dôraz"
 msgid "Minimalistic"
 msgstr "Minimalistické"
 
+#: lib/layouts/minimalistic.module:5
+msgid "Redefines several insets (Index, Branch, URL) as being Minimalistic."
+msgstr ""
+"Predefinuje niektoré z vložiek ako minimalistické (Register, Vetva, URL)."
+
 #: lib/layouts/multicol.module:2 lib/layouts/multicol.module:11
 msgid "Multiple Columns"
 msgstr "Viac Stĺpcové"
 
+#: lib/layouts/multicol.module:7
+msgid ""
+"Adds a custom inset whose content is set with multiple columns (2 by "
+"default). See the Additional manual, section 'Multiple Text Columns', for a "
+"detailed description of multiple columns."
+msgstr ""
+"Pridáva vlastnú vložku, ktorej obsah je postavený z viacerých stĺpcov (2 .sú "
+"prednastavené). Pozri Prídavný manuál, sekcia 'Viac Stĺpcový Text', pre "
+"detailné vysvetlenie viac-stĺpcového prostredia."
+
 #: lib/layouts/multicol.module:19
 msgid "Number of Columns"
 msgstr "Počet Stĺpcov"
@@ -14308,14 +14541,42 @@ msgstr ""
 msgid "Natbibapa"
 msgstr "Natbibapa"
 
+#: lib/layouts/natbibapa.module:9
+msgid ""
+"This module adds support for using natbib together with apacite (the "
+"bibliography style need not be apacite--it could be apacite, apacitex, or "
+"any bibliography that works with both the natbib and apacite packages.)"
+msgstr ""
+"Tento modul pridáva podporu na používanie natbib spolu s apacite (štýl "
+"bibliografie nemusí byť apacite--môže byť apacite, apacitex,, alebo "
+"ktorákoľvek iná bibliografia ktorá spolupracuje s natbib i apacite balíkmi.)"
+
 #: lib/layouts/noweb.module:2
 msgid "Noweb"
 msgstr "Noweb"
 
+#: lib/layouts/noweb.module:5
+msgid "Allows to use Noweb as a literate programming tool."
+msgstr "Dovoľuje použiť Noweb ako nástroj pre dokumentačné programovanie."
+
 #: lib/layouts/paralist.module:2
 msgid "Paragraph Lists (paralist)"
 msgstr "Odstavcové Listiny (paralist)"
 
+#: lib/layouts/paralist.module:9
+msgid ""
+"The package paralist provides some new list environments. Itemized and "
+"enumerated lists can be typeset within paragraphs, as paragraphs and in a "
+"compact version. Most environments have optional arguments to format the "
+"labels. Additionally, the LaTeX environments itemize and enumerate are "
+"extended to use a similar optional argument."
+msgstr ""
+"Balík paralist poskytuje niekoľké nové listinové prostredia. Položkové a "
+"číslované listiny môžu byť vysádzané vnútri odstavcov, ako odstavce a aj v "
+"kompaktnej verzii. Väčšina prostredí má voliteľné argumenty na formátovanie "
+"návestia. Dodatočne, LaTeX-ové prostredia itemize a enumerate sú rozšírené "
+"na použitie obdobného voliteľného argumentu."
+
 #: lib/layouts/paralist.module:30 lib/layouts/paralist.module:37
 #: lib/layouts/paralist.module:52 lib/layouts/paralist.module:61
 #: lib/layouts/paralist.module:73 lib/layouts/paralist.module:82
@@ -14401,6 +14662,16 @@ msgstr "Parametre pre kompaktný opis"
 msgid "PDF Comments"
 msgstr "PDF Komentáre"
 
+#: lib/layouts/pdfcomment.module:7
+msgid ""
+"Provides various kinds of annotations for the PDF output. The module uses "
+"the pdfcomment package. Please consult the LyX example file PDF-comment.lyx "
+"and the package documentation for details."
+msgstr ""
+"Poskytuje rôzne druhy poznámok pre PDF výstup. Tento modul používa balík "
+"pdfcomment. Pre detaily si pozrite aj príkladný LyX-súbor\n"
+"PDF-comment.lyx a dokumentáciu balíka."
+
 #: lib/layouts/pdfcomment.module:19
 msgid "Define Avatar"
 msgstr "Definovať Avatár"
@@ -14598,6 +14869,16 @@ msgstr "Vložte sem voľby listiny (viď pdfcomment 
manuál)"
 msgid "PDF Form"
 msgstr "PDF Form"
 
+#: lib/layouts/pdfform.module:7
+msgid ""
+"Provides fields and buttons for PDF forms. The module uses the LaTeX package "
+"hyperref. Please consult the LyX example file PDF-form.lyx and the "
+"documentation of hyperref for details."
+msgstr ""
+"Poskytuje plochy a tlačidlá pre PDF forms. Tento modul používa balík "
+"hyperref. Pre detaily si pozrite aj príkladný LyX-súbor\n"
+"PDF-form.lyx a dokumentáciu balíka hyperref."
+
 #: lib/layouts/pdfform.module:15 lib/layouts/pdfform.module:26
 msgid "Begin PDF Form"
 msgstr "Začiatok PDF Form"
@@ -14746,6 +15027,16 @@ msgstr "Štandardný štýl prepínacieho políčka"
 msgid "Risk and Safety Statements"
 msgstr "Rizikové a Poistné Uzávierky"
 
+#: lib/layouts/rsphrase.module:7
+msgid ""
+"Provides two insets and one environment to typeset numbers and phrases of "
+"chemical risk and safety statements. For a description see the file R-S-"
+"statements.lyx in LyX's examples folder."
+msgstr ""
+"Poskytuje dve vložky a jedno prostredie na sádzanie čísiel a zvratov pre "
+"poistné a rizikové uzávierky v chémii. Pre vysvetlenie pozri súbor R-S-"
+"statements.lyx v adresári príkladov."
+
 #: lib/layouts/rsphrase.module:11 lib/layouts/rsphrase.module:16
 msgid "R-S number"
 msgstr "R-P číslo"
@@ -14774,6 +15065,12 @@ msgstr "P zvrat:"
 msgid "Section Boxes"
 msgstr "Sekciové Rámčeky"
 
+#: lib/layouts/sectionbox.module:6
+msgid ""
+"Defines Boxes with section header. Mainly intended for the SciPoster class."
+msgstr ""
+"Definuje Rámiky s hlavičkou sekcie. Hlavne myslené pre Sci-Plagát triedu."
+
 #: lib/layouts/sectionbox.module:11
 msgid "SectionBox"
 msgstr "SekciaRámik"
@@ -14822,6 +15119,16 @@ msgstr "Podpodsekcia Rámik"
 msgid "Custom Paragraph Shapes"
 msgstr "Vlastné Tvary Odstavca"
 
+#: lib/layouts/shapepar.module:7
+msgid ""
+"Provides several paragraph shapes as well as commands to define custom "
+"shapes. For a description see LyX's Additional features manual, section 'Non-"
+"standard Paragraph Shapes'."
+msgstr ""
+"Poskytuje niekoľko tvarov odstavca ako aj príkazy na definovanie vlastných "
+"tvarov. Pre vysvetlenie pozri LyXov manuál Prídavné vlastnosti, sekcia 'Nie "
+"štandardné Tvary Odstavca'."
+
 #: lib/layouts/shapepar.module:26
 msgid "CD label"
 msgstr "CD návestie"
@@ -14914,6 +15221,15 @@ msgstr "ParameterTvaru"
 msgid "Sweave"
 msgstr "Sweave"
 
+#: lib/layouts/sweave.module:6
+msgid ""
+"Allows to use the statistical language S/R as a literate programming tool "
+"via the Sweave() function. For more info see the LyX example file sweave.lyx."
+msgstr ""
+"Umožňuje použiť štatistický jazyk S/R ako nástroj pre dokumentačné "
+"programovanie cez funkciu z balíka Sweave(). Pre viac informácie pozri "
+"príkladný súbor sweave.lyx."
+
 #: lib/layouts/sweave.module:74 lib/layouts/sweave.module:75
 msgid "Sweave Input File"
 msgstr "Sweave Vstupný Súbor"
@@ -14922,10 +15238,26 @@ msgstr "Sweave Vstupný Súbor"
 msgid "Number Tables by Section"
 msgstr "Číslovanie tabuliek podľa sekcie"
 
+#: lib/layouts/tabs-within-sections.module:6
+msgid ""
+"Resets the table number at section start and prepends the section number to "
+"the table number, as in 'Table 2.1'."
+msgstr ""
+"Vynuluje číslovanie tabuliek na začiatku sekcie a predčísli ich sekciou, ako "
+"pri 'Tabuľka 2.1'."
+
 #: lib/layouts/tcolorbox.module:2
 msgid "Fancy Colored Boxes"
 msgstr "Pestro Zafarbené Rámiky"
 
+#: lib/layouts/tcolorbox.module:6
+msgid ""
+"Adds custom insets that support colored boxes via the tcolorbox package. See "
+"the tcolorbox documentation for details."
+msgstr ""
+"Pridáva vlastné vložky podporujúce farebné rámiky pomocou balíka tcolorbox. "
+"Viď dokumentáciu tcolorbox."
+
 #: lib/layouts/tcolorbox.module:11 lib/layouts/tcolorbox.module:14
 msgid "Color Box"
 msgstr "Farebný Rámik"
@@ -15050,6 +15382,25 @@ msgstr "Vlastný Farebný Rámik 5"
 msgid "Theorems (AMS, Numbered by Type)"
 msgstr "Teorémy (AMS, číslované podľa typu)"
 
+#: lib/layouts/theorems-ams-bytype.module:11
+msgid ""
+"Defines theorem environments and the proof environment using the extended "
+"AMS machinery. Both numbered and unnumbered types are provided. Contrary to "
+"the plain AMS Theorem module, the different theorem types provided here each "
+"have a separate counter (e.g., theorem 1, theorem 2, lemma 1, proposition 1, "
+"theorem 3, lemma 2, ..., as opposed to theorem 1, theorem 2, lemma 3, "
+"proposition 4, ...). The numbering's scope is the whole document. For "
+"chapter- and section-wide numbering, use one of the 'within "
+"Sections'/'within Chapters' modules, respectively."
+msgstr ""
+"Definuje prostredie mat. viet a dôkazov používajúce rozšírenie AMS. K "
+"dispozícii sú číslované a neočíslované typy. Opačne k jednoduchému modulu "
+"rozšírenia AMS, má tu každý poskytnutý typ teorémou svoje vlastné číslovanie "
+"(čiže veta 1, veta 2, lemma 1, tvrdenie 1, veta 3, lemma 2, …, oproti veta "
+"1, veta 2, lemma 3, tvrdenie 4…). Číslovanie je postupne bez ohľadu na "
+"štruktúru dokumentu. To sa dá zmeniť voľbou jedného z 'Teorémy (Číslované "
+"podľa …)' modulu."
+
 #: lib/layouts/theorems-ams-chap-bytype.inc:82
 msgid "Theorem \\thechapter.\\thetheorem."
 msgstr "Teoréma \\thechapter.\\thetheorem."
@@ -15106,10 +15457,45 @@ msgstr "Nárok \\thechapter.\\theclaim."
 msgid "Theorems (AMS, Numbered by Type within Chapters)"
 msgstr "Teorémy (AMS, Číslované podľa Typu vnútri Kapitol)"
 
+#: lib/layouts/theorems-ams-chap-bytype.module:11
+msgid ""
+"Defines theorem environments and the proof environment using the extended "
+"AMS machinery. Both numbered and unnumbered types are provided. Contrary to "
+"the plain AMS Theorem module, the different theorem types provided here each "
+"have a separate counter (e.g., theorem 1.1, theorem 1.2, lemma 1.1, "
+"proposition 1.1, theorem 1.3, lemma 1.2, ..., as opposed to theorem 1, "
+"theorem 2, lemma 3, proposition 4, ...). The numbering restarts for each "
+"chapter: theorem 1.1, theorem 2.1, ..."
+msgstr ""
+"Definuje prostredie mat. viet a dôkazov používajúce rozšírenie AMS. K "
+"dispozícii sú číslované a neočíslované typy. Opačne k jednoduchému modulu "
+"rozšírenia AMS, má tu každý poskytnutý typ teorémou svoje vlastné číslovanie "
+"(čiže veta 1, veta 2, lemma 1, tvrdenie 1, veta 3, lemma 2, …, oproti veta "
+"1, veta 2, lemma 3, tvrdenie 4…). Číslovanie sa reštartuje na začiatku "
+"každej kapitoli: teoréma 1.1, teoréma 2.1, … "
+
 #: lib/layouts/theorems-ams-extended-bytype.module:2
 msgid "Theorems (AMS-Extended, Numbered by Type)"
 msgstr "Teorémy (rozšírenie AMS, číslované podľa typu)"
 
+#: lib/layouts/theorems-ams-extended-bytype.module:12
+msgid ""
+"Defines some additional theorem environments for use with the AMS theorems "
+"packages. Includes Criterion, Algorithm, Axiom, Condition, Note, Notation, "
+"Summary, Acknowledgement, Conclusion, Assumption, and Case, in both numbered "
+"and non-numbered forms. Contrary to the plain AMS-Extended module, the "
+"different theorem types provided here each have a separate counter (e.g., "
+"criterion 1, criterion 2, axiom 1, assumption 1, criterion 3, ..., as "
+"opposed to criterion 1, criterion 2, axiom 3, assumption 4, ...)."
+msgstr ""
+"Definuje niektoré prídavné prostredie teorémou pre použitie s balíkmi AMS. "
+"Zahrňuje Kritérium, Algoritmus, Axióma, Podmienka,Poznámka, Notácia, Súhrn, "
+"Poďakovania, Záver, Predpoklad, a Prípad v oboch formách (číslované/"
+"neočíslované). Opačne k jednoduchému modulu rozšírenia AMS, má tu každý "
+"poskytnutý typ teorémou svoje vlastné číslovanie (čiže kritérium 1, "
+"kritérium 2, axióma 1, predpoklad 1, kritérium 3, …, oproti kritérium 1, "
+"kritérium 2, axióma 3, predpoklad 4, …)."
+
 #: lib/layouts/theorems-ams-extended-bytype.module:66
 msgid "Criterion \\thecriterion."
 msgstr "Kritérium \\thecriterion."
@@ -15263,6 +15649,26 @@ msgstr "Otázka."
 msgid "Theorems (AMS-Extended, Numbered by Type within Chapters)"
 msgstr "Teorémy (AMS-Rozšírenie, Číslované podľa Typu vnútri Kapitol)"
 
+#: lib/layouts/theorems-ams-extended-chap-bytype.module:12
+msgid ""
+"Defines some additional theorem environments for use with the AMS theorems "
+"packages. Includes Criterion, Algorithm, Axiom, Condition, Note, Notation, "
+"Summary, Acknowledgement, Conclusion, Assumption, and Case, in both numbered "
+"and non-numbered forms. Contrary to the plain AMS-Extended module, the "
+"different theorem types provided here each have a separate counter, "
+"restarted with each new chapter (e.g., criterion 1.1, criterion 1.2, axiom "
+"1.1, assumption 1.1, #criterion 2.1, criterion 2.2, axiom 2.1..., as opposed "
+"to criterion 1, criterion 2, axiom 3, assumption 4...)"
+msgstr ""
+"Definuje niektoré prídavné prostredie teorémou pre použitie s balíkmi AMS-"
+"teorémy. Zahrňuje Kritérium, Algoritmus, Axióma, Podmienka,Poznámka, "
+"Notácia, Súhrn, Poďakovania, Záver, Predpoklad, a Prípad v oboch formách "
+"(číslované/neočíslované). Opačne k jednoduchému modulu rozšírenia AMS, má tu "
+"každý poskytnutý typ teorémou svoje vlastné číslovanie, reštartované pri "
+"každej novej kapitole (čiže kritérium 1.1, kritérium 1.2, axióma 1.1, "
+"predpoklad 1.1, kritérium 2.1, axióma 2.1, …, oproti kritérium 1.1, "
+"kritérium 1.2, axióma 1.3, predpoklad 1.4, …)"
+
 #: lib/layouts/theorems-ams-extended-chap-bytype.module:69
 msgid "Criterion \\thechapter.\\thecriterion."
 msgstr "Kritérium \\thechapter.\\thecriterion."
@@ -15311,6 +15717,18 @@ msgstr "Otázka \\thechapter.\\thequestion."
 msgid "Theorems (AMS-Extended)"
 msgstr "Teorémy (rozšírenie AMS)"
 
+#: lib/layouts/theorems-ams-extended.module:9
+msgid ""
+"Defines some additional theorem environments for use with the AMS theorems "
+"packages. Includes Criterion, Algorithm, Axiom, Condition, Note, Notation, "
+"Summary, Acknowledgement, Conclusion, Fact, Assumption, Case, and Question, "
+"in both numbered and non-numbered forms."
+msgstr ""
+"Definuje niektoré prídavné prostredie teorémou pre použitie s balíkmi AMS. "
+"Zahrňuje Kritérium, Algoritmus, Axióma, Podmienka, Poznámka, Notácia, Súhrn, "
+"Poďakovania, Záver, Fakt, Predpoklad, Prípad a Otázka v oboch formách "
+"(číslované/neočíslované)."
+
 #: lib/layouts/theorems-ams-extended.module:10
 #: lib/layouts/theorems-ams.module:9 lib/layouts/theorems-chap.module:9
 #: lib/layouts/theorems-sec.module:8 lib/layouts/theorems-starred.module:7
@@ -15366,22 +15784,83 @@ msgstr "Otázka \\thetheorem."
 msgid "Theorems (AMS)"
 msgstr "Teorémy (AMS)"
 
+#: lib/layouts/theorems-ams.module:8
+msgid ""
+"Defines theorem environments and the proof environment using the extended "
+"AMS machinery. Both numbered and unnumbered types are provided. By default, "
+"the theorems are numbered consecutively throughout the document. This can be "
+"changed by loading one of the 'Theorems (Numbered by ...)' modules."
+msgstr ""
+"Definuje prostredie mat. viet a dôkazov používajúce rozšírenie AMS. K "
+"dispozícii sú číslované a ne-číslované typy. Implicitne sú vety číslované "
+"postupne bez ohľadu na štruktúru dokumentu. To sa dá zmeniť voľbou jedného z "
+"'Teorémy (Číslované podľa …)' modulu."
+
 #: lib/layouts/theorems-bytype.module:2
 msgid "Theorems (Numbered by Type)"
 msgstr "Teorémy (Číslované podľa Typu)"
 
+#: lib/layouts/theorems-bytype.module:10
+msgid ""
+"Defines some theorem environments for use with non-AMS classes. Contrary to "
+"the plain Theorem module, the different theorem types provided here each "
+"have a separate counter (e.g., theorem 1, theorem 2, lemma 1, proposition 1, "
+"theorem 3, lemma 2, ..., as opposed to theorem 1, theorem 2, lemma 3, "
+"proposition 4, ...). The numbering's scope is the whole document. For "
+"chapter- and section-wide numbering, use one of the 'within "
+"Sections'/'within Chapters' modules, respectively."
+msgstr ""
+"Definuje niektoré prostredia mat. viet nepoužívajúce AMS. Opačne k "
+"jednoduchému modulu teorémou, má tu každý poskytnutý typ teorémou svoje "
+"vlastné číslovanie (čiže veta 1, veta 2, lemma 1, tvrdenie 1, veta 3, lemma "
+"2, …, oproti veta 1, veta 2, lemma 3, tvrdenie 4, …). Číslovanie je "
+"usporiadané bez ohľadu na štruktúru dokumentu. To sa dá zmeniť voľbou "
+"jedného z 'Teorémy (Číslované podľa …)' modulu."
+
 #: lib/layouts/theorems-chap-bytype.module:2
 msgid "Theorems (Numbered by Type within Chapters)"
 msgstr "Teorémy (Číslované podľa Typu vnútri Kapitol)"
 
+#: lib/layouts/theorems-chap-bytype.module:9
+msgid ""
+"Defines some theorem environments for use with non-AMS classes. Contrary to "
+"the plain Theorem module, the different theorem types provided here each "
+"have a separate counter (e.g., theorem 1, theorem 2, lemma 1, proposition 1, "
+"theorem 3, lemma 2, ..., as opposed to theorem 1, theorem 2, lemma 3, "
+"proposition 4, ...). The numbering is reset at each chapter start."
+msgstr ""
+"Definuje niektoré prostredia mat. viet nepoužívajúce AMS. Opačne k "
+"jednoduchému modulu teorémou, má tu každý poskytnutý typ teorémou svoje "
+"vlastné číslovanie (čiže veta 1, veta 2, lemma 1, tvrdenie 1, veta 3, lemma "
+"2, …, oproti veta 1, veta 2, lemma 3, tvrdenie 4, …). Číslovanie sa nuluje "
+"na začiatku každej kapitoly."
+
 #: lib/layouts/theorems-chap.module:2
 msgid "Theorems (Numbered by Chapter)"
 msgstr "Teorémy (Číslované podľa Kapitoly)"
 
+#: lib/layouts/theorems-chap.module:7
+msgid ""
+"Numbers theorems and the like by chapter (i.e., the counter is reset at each "
+"chapter start). Use this module only with document classes that provide a "
+"chapter environment."
+msgstr ""
+"Číslovanie mat. viet a pod. podľa kapitoly. (čiže číslovanie sa nuluje na "
+"začiatku každej kapitoly). Použiť tento modul len s takou triedou "
+"dokumentov, ktorá podporuje prostredie kapitoly."
+
 #: lib/layouts/theorems-named.module:3
 msgid "Named Theorems"
 msgstr "Menované Teorémy"
 
+#: lib/layouts/theorems-named.module:7
+msgid ""
+"Facilitates the use of named theorems. The name of the theorem goes into the "
+"'Additional Theorem Text' argument."
+msgstr ""
+"Umožňuje používanie menovaných teorém. Meno teorému ide do vložky 'Dodatočný "
+"Text Teorémy'."
+
 #: lib/layouts/theorems-named.module:55
 msgid "Named Theorem"
 msgstr "Menovaný Teorém"
@@ -15394,22 +15873,73 @@ msgstr "Menovaný Teorém."
 msgid "Theorems (Numbered by Type within Sections)"
 msgstr "Teorémy (Číslovanie podľa Typu vnútri Sekcií)"
 
+#: lib/layouts/theorems-sec-bytype.module:9
+msgid ""
+"Defines some theorem environments for use with non-AMS classes. Contrary to "
+"the plain Theorem module, the different theorem types provided here each "
+"have a separate counter (e.g., theorem 1, theorem 2, lemma 1, proposition 1, "
+"theorem 3, lemma 2, ..., as opposed to theorem 1, theorem 2, lemma 3, "
+"proposition 4, ...). The numbering is reset at each section start."
+msgstr ""
+"Definuje niektoré prostredia mat. viet nepoužívajúce AMS. Opačne k "
+"jednoduchému modulu teorémou, má tu každý poskytnutý typ teorémou svoje "
+"vlastné číslovanie (čiže veta 1, veta 2, lemma 1, tvrdenie 1, veta 3, lemma "
+"2, …, oproti veta 1, veta 2, lemma 3, tvrdenie 4, …). Číslovanie sa nuluje "
+"na začiatku každej sekcie."
+
 #: lib/layouts/theorems-sec.module:2
 msgid "Theorems (Numbered by Section)"
 msgstr "Teorémy (Číslovanie podľa Sekcie)"
 
+#: lib/layouts/theorems-sec.module:6
+msgid ""
+"Numbers theorems and the like by section (i.e., the counter is reset at each "
+"section start)."
+msgstr ""
+"Číslovanie teorém a pod. podľa sekcie (čiže číslovanie sa nuluje na začiatku "
+"každej sekcie)."
+
 #: lib/layouts/theorems-starred.module:2
 msgid "Theorems (Unnumbered)"
 msgstr "Teorémy (Neočíslované)"
 
+#: lib/layouts/theorems-starred.module:6
+msgid ""
+"Defines only unnumbered theorem environments, and the proof environment, "
+"using the extended AMS machinery."
+msgstr ""
+"Definuje len neočíslované prostredie pre vety a dôkazy, použitím rozšírenie "
+"AMS."
+
 #: lib/layouts/theorems-std.module:2
 msgid "Theorems"
 msgstr "Teorémy"
 
+#: lib/layouts/theorems-std.module:7
+msgid ""
+"Defines some theorem environments for use with non-AMS classes. By default, "
+"the theorems are numbered consecutively throughout the document. This can be "
+"changed by loading one of the 'Theorems (Numbered by ...)' modules."
+msgstr ""
+"Definuje niektoré prostredia mat. viet pre použitie v triedach neodvodených "
+"od AMS. Implicitne sú vety číslované postupne bez ohľadu na štruktúru "
+"dokumentu. To sa dá zmeniť voľbou jedného z 'Teorémy (Číslované podľa …)' "
+"modulu."
+
 #: lib/layouts/todonotes.module:2
 msgid "TODO Notes"
 msgstr "TODO Poznámky"
 
+#: lib/layouts/todonotes.module:7
+msgid ""
+"Provides custom insets to insert TODO items in your document (using the "
+"todonotes package). In order to generate a 'List of TODOs', the module "
+"provides a paragraph style."
+msgstr ""
+"Poskytuje vlastné vložky na vklad TODO prvkov do vášho dokumentu (používajúc "
+"balík todonotes). Pre generáciu 'Zoznam TODOs' poskytuje tento modul štýl "
+"odstavca."
+
 #: lib/layouts/todonotes.module:13 lib/layouts/todonotes.module:116
 msgid "TODO"
 msgstr "TODO"
@@ -15478,6 +16008,20 @@ msgstr "ChybiaciObrázok"
 msgid "Variable-width Minipages"
 msgstr "Variabilná Šírka pre Minipage"
 
+#: lib/layouts/varwidth.module:11
+msgid ""
+"Adds a 'Minipage (Var. Width)' inset using the varwidth LaTeX package. The "
+"varwidth package provides a variable-width minipage, whose resulting width "
+"is the width of its contents (if this does not exceed the specified maximum "
+"width).  The inset has two optional arguments: vertical adjustment (c|t|b) "
+"and maximum width (defaults to \\linewidth)."
+msgstr ""
+"Pridá vložku 'Minipage (Var. Šírka)' použijúc LaTeX balík varwidth. Balík "
+"varwidth poskytuje minipage s variabilnou šírkou, rezultuje v šírke jej "
+"obsahu (kým to nepresahuje stanovenú maximálnu šírku).  Vložka má dva "
+"voliteľné argumenty: vertikálna úprava (c|t|b) a maximálna šírka (štandardne "
+"\\linewidth)."
+
 #: lib/layouts/varwidth.module:17
 msgid "Minipage (Var. Width)"
 msgstr "Minipage (Var. Šírka)"
@@ -19059,11 +19603,11 @@ msgstr "Nulovať\t\\smash"
 
 #: lib/ui/stdtoolbars.inc:365
 msgid "Top smash\t\\smasht"
-msgstr "Nulovať nahor\t\\smasht"
+msgstr "Nulovať vršok\t\\smasht"
 
 #: lib/ui/stdtoolbars.inc:366
 msgid "Bottom smash\t\\smashb"
-msgstr "Nulovať nadol\t\\smashb"
+msgstr "Nulovať spodok\t\\smashb"
 
 #: lib/ui/stdtoolbars.inc:367
 msgid "Left overlap\t\\mathllap"
@@ -31889,113 +32433,6 @@ msgstr "Neznámy používateľ"
 #~ "%1$s."
 
 #~ msgid ""
-#~ "Provides two new styles: 1. An 'In Preamble' style that puts whatever is "
-#~ "entered into it into the preamble. This can be used, if one wishes, to "
-#~ "include preamble code in the body of the LyX document. 2. An 'In Title' "
-#~ "style that will put its contents into the body of the LaTeX document, but "
-#~ "before \\maketitle is issued. This is useful for making branches and "
-#~ "notes in title-related material. (If you put these in a Standard layout, "
-#~ "this signals to LyX to output \\maketitle, which may then come too early.)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Poskytuje dva nové štýly: 1. Štýl 'V Preambule' ktorý položí všetko do "
-#~ "neho zadané do preambuly. Keď si to niekto želá, dá sa použiť aj na "
-#~ "inklúziu kódu preambuly do tela LyXového dokumentu. 2. Štýl 'V Titule' "
-#~ "položí svoj obsah do tela LaTeXového dokumentu, ale pred vydaním "
-#~ "\\maketitle. Je to vhodné pre tvorbu vetiev a poznámok v titulnom "
-#~ "materiáli. (Vložením do 'Štandardné rozloženie' signalizujete LyXu vložiť "
-#~ "\\maketitle do výstupu, čo by mohlo byť predčasné.)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Use the algorithm2e package for algorithm floats rather than LyX's home-"
-#~ "brewed algorithm floats."
-#~ msgstr ""
-#~ "Použiť balík algorithm2e pre plávajúce algoritmy namiesto LyXovej "
-#~ "samohonky plávajúcich algoritmov."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Provides two styles to typeset multilingual captions. For a description "
-#~ "see the file MultilingualCaptions.lyx in LyX's examples folder."
-#~ msgstr ""
-#~ "Poskytuje dva štýly na sádzanie viac-jazykových popisov. Pre vysvetlenie "
-#~ "pozri súbor MultilingualCaptions.lyx v adresári príkladov."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Defines an environment to typeset Braille. For more details see Braille."
-#~ "lyx in examples."
-#~ msgstr ""
-#~ "Definuje prostredie pre sadu Brailleho slepeckého písma. Detaily si obzri "
-#~ "v súbore Braille.lyx v príkladoch."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Enables LyX to add vertical change bars in the margin of PDF output when "
-#~ "change tracking is turned on and pdflatex output format is chosen."
-#~ msgstr ""
-#~ "Umožní LyX pridať vertikálne pruhy zmien na okraji PDF-výstupu. Treba na "
-#~ "to zapnúť sledovanie zmien a zvoliť pdflatex ako výstupný formát."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Adds environments to define header and footer lines. NOTE: To use this "
-#~ "module you must set the 'Headings style' in the menu Document Settings -> "
-#~ "Page Layout to 'fancy'!"
-#~ msgstr ""
-#~ "Pridáva prostredia na definície riadkov hlavičiek a pätičiek. POZOR: Na "
-#~ "použitie tohto modulu treba nastaviť Štýl hlavičky v menu Dokument -> "
-#~ "Nastavenia… -> Formát Stránky na 'pestrý' (fancy)!"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Adds an endnote inset, in addition to footnotes. You will need to add "
-#~ "\\theendnotes in TeX-code where you want the endnotes to appear."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pridáva vložku pre koncové poznámky (Endnote). Nutné je pridať "
-#~ "\\theendnotes do vložky TeX-ového kódu tam, kde sa koncové poznámky majú "
-#~ "objaviť."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Controls the layout of enumerate, itemize, description, and list/"
-#~ "labeling. See section Customized Lists of the User's Guide for a detailed "
-#~ "description."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kontroluje schému pre číslovanie, položky, opis a listina/etiketovanie.\n"
-#~ "Pozrite si sekciu 'Customized Lists' v Užívateľskej Príručke pre detailné "
-#~ "vysvetlenie."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Resets the equation number at section start and prepends the section "
-#~ "number to the equation number, as in '(2.1)'."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vynuluje číslovanie rovníc na začiatku sekcie a predčísli ich sekciou, "
-#~ "ako pri '(2.1)'."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Resets the figure number at section start and prepends the section number "
-#~ "to the figure number, as in 'fig. 2.1'."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vynuluje číslovanie obrázkov na začiatku sekcie a predčísli ich sekciou, "
-#~ "ako pri 'Obrázok 2.1'."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Fix-cm improves the appearance of Computer Modern fonts and makes them "
-#~ "available with arbitrary sizes. For details see the documentation of the "
-#~ "fix-cm.sty package: http://tug.org/texmf-dist/doc/latex/base/fixltx2e.pdf";
-#~ msgstr ""
-#~ "Fix-cm zlepšuje zobrazenie fontov Computer Modern a robí ich dostupné s "
-#~ "ľubovoľným rozmerom. Pre detaily pozrite na dokumentáciu balíka fix-cm."
-#~ "sty: http://tug.org/texmf-dist/doc/latex/base/fixltx2e.pdf";
-
-#~ msgid ""
-#~ "Loads the LaTeX package fixltx2e which contains some bug fixes for LaTeX. "
-#~ "Those fixes are not part of the LaTeX kernel because of backward "
-#~ "compatibility. If you use this module your typeset document may look "
-#~ "different when you process it with future LaTeX versions, because "
-#~ "fixltx2e may provide more bugfixes in future versions."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nahrá LaTeX-ov balík fixltx2e ktorý obsahuje pár korektúr pre LaTeX. "
-#~ "Tieto korektúry nie sú časťou LaTeX-ovho jadra kvôli spätnej "
-#~ "kompatibilite. Použitím tohto modulu môžu vaše vytlačené dokumenty "
-#~ "vyzerať ináč pri spracovaní s budúcimi verziami LaTeX-u, lebo fixltx2e "
-#~ "vtedy môže poskytovať aj viac korektúr."
-
-#~ msgid ""
 #~ "Provides 'FiXme' (marginal) annotations for document revision purposes. A "
 #~ "list of annotations can be produced by using the 'List of FIXMEs' "
 #~ "paragraph style. The annotations are customizable via the LaTeX preamble. "
@@ -32015,379 +32452,6 @@ msgstr "Neznámy používateľ"
 #~ "vložte \\\\fxsetup{draft} do Dokument -> Preambula LaTeX-u. POZOR: pre "
 #~ "niektoré vlastnosti potrebujete balík 'FiXme' verziu 4 alebo vzostupnú."
 
-#~ msgid ""
-#~ "Sets all footnotes as endnotes. You will need to add \\theendnotes in TeX-"
-#~ "code where you want the endnotes to appear."
-#~ msgstr ""
-#~ "Nastaviť všetky poznámky pod čiarou ako koncové poznámky. Nutné je pridať "
-#~ "\\theendnotes do vložky TeX-ového kódu tam, kde sa koncové poznámky majú "
-#~ "objaviť."
-
-#~ msgid "Boxes to scale and rotate its contents"
-#~ msgstr "Rámček na rozmer a rotáciu jeho obsahu"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Adds an environment for hanging paragraphs. Hanging paragraph is a "
-#~ "paragraph in which the first line is set to the left margin, but all "
-#~ "subsequent lines are indented."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pridáva prostredie pre \"visiace\" odstavce. Visiaci odstavec začína na "
-#~ "prvom riadku bez zasunutia, nasledujúce riadky sú naopak zasunuté."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Provides two insets to typeset numbers and phrases of chemical hazard and "
-#~ "precautionary statements. For a description see the file H-P-statements."
-#~ "lyx in LyX's examples folder."
-#~ msgstr ""
-#~ "Poskytuje dve vložky na sádzanie čísiel a zvratov pre chemické rizikové a "
-#~ "bezpečnostné inštrukcie. Pre vysvetlenie pozri súbor H-P-statements.lyx v "
-#~ "adresári príkladov."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Define a style for paragraphs with an initial. See the EmbeddedObjects "
-#~ "manual for a detailed description."
-#~ msgstr ""
-#~ "Definuje štýl pre odstavce s iniciálkou. Pozri manuál 'Vložené Objekty' "
-#~ "pre detailné vysvetlenie."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Uses the knitr package in R for dynamic report generation. This R package "
-#~ "has to be installed for this module to work: install.packages('knitr'). "
-#~ "Note it depends on R >= 2.14.1. For more info see http://yihui.name/knitr";
-#~ msgstr ""
-#~ "Používa balík knitr v R pre generáciu dynamickej reportáže. Aby tento "
-#~ "modul pracoval musí byť balík R inštalovaný: install.packages('knitr'). "
-#~ "Zaznamenajte si že závisí na R >= 2.14.1. Pre viac informácie pozri na "
-#~ "http://yihui.name/knitr";
-
-#~ msgid ""
-#~ "This module adds an inset to enter LilyPond code directly into LyX. It "
-#~ "will be processed in the output. See the lilypond.lyx example file."
-#~ msgstr ""
-#~ "Tento modul pridáva vložku na priamy vklad kódu LilyPond do LyXu. Bude "
-#~ "spracovaný vo výstupe. Pozrite si príkladný súbor lilypond.lyx."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Defines some special environments useful for linguistics (numbered "
-#~ "examples, glosses, semantic markup, tableau floats). See linguistics.lyx "
-#~ "file in examples."
-#~ msgstr ""
-#~ "Definuje špeciálne prostredie užitočné pre lingvistiku (číslované "
-#~ "príklady, glosy, sémantické štýly znakov (markup), plávajúce tabuľky). "
-#~ "Pozri na súbor linguistics.lyx v príkladoch."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Defines some character styles for logical markup: noun, emph, strong, and "
-#~ "code."
-#~ msgstr ""
-#~ "Definuje niektoré logické štýly znakov (logical markup): meno (noun), "
-#~ "dôraz (emph), (silný dôraz) strong, kód (code)."
-
-#~ msgid "Redefines several insets (Index, Branch, URL) as being Minimalistic."
-#~ msgstr ""
-#~ "Predefinuje niektoré z vložiek ako minimalistické (Register, Vetva, URL)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Adds a custom inset whose content is set with multiple columns (2 by "
-#~ "default). See the Additional manual, section 'Multiple Text Columns', for "
-#~ "a detailed description of multiple columns."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pridáva vlastnú vložku, ktorej obsah je postavený z viacerých stĺpcov (2 ."
-#~ "sú prednastavené). Pozri Prídavný manuál, sekcia 'Viac Stĺpcový Text', "
-#~ "pre detailné vysvetlenie viac-stĺpcového prostredia."
-
-#~ msgid ""
-#~ "This module adds support for using natbib together with apacite (the "
-#~ "bibliography style need not be apacite--it could be apacite, apacitex, or "
-#~ "any bibliography that works with both the natbib and apacite packages.)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Tento modul pridáva podporu na používanie natbib spolu s apacite (štýl "
-#~ "bibliografie nemusí byť apacite--môže byť apacite, apacitex,, alebo "
-#~ "ktorákoľvek iná bibliografia ktorá spolupracuje s natbib i apacite "
-#~ "balíkmi.)"
-
-#~ msgid "Allows to use Noweb as a literate programming tool."
-#~ msgstr "Dovoľuje použiť Noweb ako nástroj pre dokumentačné programovanie."
-
-#~ msgid ""
-#~ "The package paralist provides some new list environments. Itemized and "
-#~ "enumerated lists can be typeset within paragraphs, as paragraphs and in a "
-#~ "compact version. Most environments have optional arguments to format the "
-#~ "labels. Additionally, the LaTeX environments itemize and enumerate are "
-#~ "extended to use a similar optional argument."
-#~ msgstr ""
-#~ "Balík paralist poskytuje niekoľké nové listinové prostredia. Položkové a "
-#~ "číslované listiny môžu byť vysádzané vnútri odstavcov, ako odstavce a aj "
-#~ "v kompaktnej verzii. Väčšina prostredí má voliteľné argumenty na "
-#~ "formátovanie návestia. Dodatočne, LaTeX-ové prostredia itemize a "
-#~ "enumerate sú rozšírené na použitie obdobného voliteľného argumentu."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Provides various kinds of annotations for the PDF output. The module uses "
-#~ "the pdfcomment package. Please consult the LyX example file PDF-comment."
-#~ "lyx and the package documentation for details."
-#~ msgstr ""
-#~ "Poskytuje rôzne druhy poznámok pre PDF výstup. Tento modul používa balík "
-#~ "pdfcomment. Pre detaily si pozrite aj príkladný LyX-súbor\n"
-#~ "PDF-comment.lyx a dokumentáciu balíka."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Provides fields and buttons for PDF forms. The module uses the LaTeX "
-#~ "package hyperref. Please consult the LyX example file PDF-form.lyx and "
-#~ "the documentation of hyperref for details."
-#~ msgstr ""
-#~ "Poskytuje plochy a tlačidlá pre PDF forms. Tento modul používa balík "
-#~ "hyperref. Pre detaily si pozrite aj príkladný LyX-súbor\n"
-#~ "PDF-form.lyx a dokumentáciu balíka hyperref."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Provides two insets and one environment to typeset numbers and phrases of "
-#~ "chemical risk and safety statements. For a description see the file R-S-"
-#~ "statements.lyx in LyX's examples folder."
-#~ msgstr ""
-#~ "Poskytuje dve vložky a jedno prostredie na sádzanie čísiel a zvratov pre "
-#~ "poistné a rizikové uzávierky v chémii. Pre vysvetlenie pozri súbor R-S-"
-#~ "statements.lyx v adresári príkladov."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Defines Boxes with section header. Mainly intended for the SciPoster "
-#~ "class."
-#~ msgstr ""
-#~ "Definuje Rámiky s hlavičkou sekcie. Hlavne myslené pre Sci-Plagát triedu."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Provides several paragraph shapes as well as commands to define custom "
-#~ "shapes. For a description see LyX's Additional features manual, section "
-#~ "'Non-standard Paragraph Shapes'."
-#~ msgstr ""
-#~ "Poskytuje niekoľko tvarov odstavca ako aj príkazy na definovanie "
-#~ "vlastných tvarov. Pre vysvetlenie pozri LyXov manuál Prídavné vlastnosti, "
-#~ "sekcia 'Nie štandardné Tvary Odstavca'."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Allows to use the statistical language S/R as a literate programming tool "
-#~ "via the Sweave() function. For more info see the LyX example file sweave."
-#~ "lyx."
-#~ msgstr ""
-#~ "Umožňuje použiť štatistický jazyk S/R ako nástroj pre dokumentačné "
-#~ "programovanie cez funkciu z balíka Sweave(). Pre viac informácie pozri "
-#~ "príkladný súbor sweave.lyx."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Resets the table number at section start and prepends the section number "
-#~ "to the table number, as in 'Table 2.1'."
-#~ msgstr ""
-#~ "Vynuluje číslovanie tabuliek na začiatku sekcie a predčísli ich sekciou, "
-#~ "ako pri 'Tabuľka 2.1'."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Adds custom insets that support colored boxes via the tcolorbox package. "
-#~ "See the tcolorbox documentation for details."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pridáva vlastné vložky podporujúce farebné rámiky pomocou balíka "
-#~ "tcolorbox. Viď dokumentáciu tcolorbox."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Defines theorem environments and the proof environment using the extended "
-#~ "AMS machinery. Both numbered and unnumbered types are provided. Contrary "
-#~ "to the plain AMS Theorem module, the different theorem types provided "
-#~ "here each have a separate counter (e.g., theorem 1, theorem 2, lemma 1, "
-#~ "proposition 1, theorem 3, lemma 2, ..., as opposed to theorem 1, theorem "
-#~ "2, lemma 3, proposition 4, ...). The numbering's scope is the whole "
-#~ "document. For chapter- and section-wide numbering, use one of the 'within "
-#~ "Sections'/'within Chapters' modules, respectively."
-#~ msgstr ""
-#~ "Definuje prostredie mat. viet a dôkazov používajúce rozšírenie AMS. K "
-#~ "dispozícii sú číslované a neočíslované typy. Opačne k jednoduchému modulu "
-#~ "rozšírenia AMS, má tu každý poskytnutý typ teorémou svoje vlastné "
-#~ "číslovanie (čiže veta 1, veta 2, lemma 1, tvrdenie 1, veta 3, lemma 2, …, "
-#~ "oproti veta 1, veta 2, lemma 3, tvrdenie 4…). Číslovanie je postupne bez "
-#~ "ohľadu na štruktúru dokumentu. To sa dá zmeniť voľbou jedného z 'Teorémy "
-#~ "(Číslované podľa …)' modulu."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Defines theorem environments and the proof environment using the extended "
-#~ "AMS machinery. Both numbered and unnumbered types are provided. Contrary "
-#~ "to the plain AMS Theorem module, the different theorem types provided "
-#~ "here each have a separate counter (e.g., theorem 1.1, theorem 1.2, lemma "
-#~ "1.1, proposition 1.1, theorem 1.3, lemma 1.2, ..., as opposed to theorem "
-#~ "1, theorem 2, lemma 3, proposition 4, ...). The numbering restarts for "
-#~ "each chapter: theorem 1.1, theorem 2.1, ..."
-#~ msgstr ""
-#~ "Definuje prostredie mat. viet a dôkazov používajúce rozšírenie AMS. K "
-#~ "dispozícii sú číslované a neočíslované typy. Opačne k jednoduchému modulu "
-#~ "rozšírenia AMS, má tu každý poskytnutý typ teorémou svoje vlastné "
-#~ "číslovanie (čiže veta 1, veta 2, lemma 1, tvrdenie 1, veta 3, lemma 2, …, "
-#~ "oproti veta 1, veta 2, lemma 3, tvrdenie 4…). Číslovanie sa reštartuje na "
-#~ "začiatku každej kapitoli: teoréma 1.1, teoréma 2.1, … "
-
-#~ msgid ""
-#~ "Defines some additional theorem environments for use with the AMS "
-#~ "theorems packages. Includes Criterion, Algorithm, Axiom, Condition, Note, "
-#~ "Notation, Summary, Acknowledgement, Conclusion, Assumption, and Case, in "
-#~ "both numbered and non-numbered forms. Contrary to the plain AMS-Extended "
-#~ "module, the different theorem types provided here each have a separate "
-#~ "counter (e.g., criterion 1, criterion 2, axiom 1, assumption 1, criterion "
-#~ "3, ..., as opposed to criterion 1, criterion 2, axiom 3, assumption "
-#~ "4, ...)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Definuje niektoré prídavné prostredie teorémou pre použitie s balíkmi "
-#~ "AMS. Zahrňuje Kritérium, Algoritmus, Axióma, Podmienka,Poznámka, Notácia, "
-#~ "Súhrn, Poďakovania, Záver, Predpoklad, a Prípad v oboch formách "
-#~ "(číslované/neočíslované). Opačne k jednoduchému modulu rozšírenia AMS, má "
-#~ "tu každý poskytnutý typ teorémou svoje vlastné číslovanie (čiže kritérium "
-#~ "1, kritérium 2, axióma 1, predpoklad 1, kritérium 3, …, oproti kritérium "
-#~ "1, kritérium 2, axióma 3, predpoklad 4, …)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Defines some additional theorem environments for use with the AMS "
-#~ "theorems packages. Includes Criterion, Algorithm, Axiom, Condition, Note, "
-#~ "Notation, Summary, Acknowledgement, Conclusion, Assumption, and Case, in "
-#~ "both numbered and non-numbered forms. Contrary to the plain AMS-Extended "
-#~ "module, the different theorem types provided here each have a separate "
-#~ "counter, restarted with each new chapter (e.g., criterion 1.1, criterion "
-#~ "1.2, axiom 1.1, assumption 1.1, #criterion 2.1, criterion 2.2, axiom "
-#~ "2.1..., as opposed to criterion 1, criterion 2, axiom 3, assumption 4...)"
-#~ msgstr ""
-#~ "Definuje niektoré prídavné prostredie teorémou pre použitie s balíkmi AMS-"
-#~ "teorémy. Zahrňuje Kritérium, Algoritmus, Axióma, Podmienka,Poznámka, "
-#~ "Notácia, Súhrn, Poďakovania, Záver, Predpoklad, a Prípad v oboch formách "
-#~ "(číslované/neočíslované). Opačne k jednoduchému modulu rozšírenia AMS, má "
-#~ "tu každý poskytnutý typ teorémou svoje vlastné číslovanie, reštartované "
-#~ "pri každej novej kapitole (čiže kritérium 1.1, kritérium 1.2, axióma 1.1, "
-#~ "predpoklad 1.1, kritérium 2.1, axióma 2.1, …, oproti kritérium 1.1, "
-#~ "kritérium 1.2, axióma 1.3, predpoklad 1.4, …)"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Defines some additional theorem environments for use with the AMS "
-#~ "theorems packages. Includes Criterion, Algorithm, Axiom, Condition, Note, "
-#~ "Notation, Summary, Acknowledgement, Conclusion, Fact, Assumption, Case, "
-#~ "and Question, in both numbered and non-numbered forms."
-#~ msgstr ""
-#~ "Definuje niektoré prídavné prostredie teorémou pre použitie s balíkmi "
-#~ "AMS. Zahrňuje Kritérium, Algoritmus, Axióma, Podmienka, Poznámka, "
-#~ "Notácia, Súhrn, Poďakovania, Záver, Fakt, Predpoklad, Prípad a Otázka v "
-#~ "oboch formách (číslované/neočíslované)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Defines theorem environments and the proof environment using the extended "
-#~ "AMS machinery. Both numbered and unnumbered types are provided. By "
-#~ "default, the theorems are numbered consecutively throughout the document. "
-#~ "This can be changed by loading one of the 'Theorems (Numbered by ...)' "
-#~ "modules."
-#~ msgstr ""
-#~ "Definuje prostredie mat. viet a dôkazov používajúce rozšírenie AMS. K "
-#~ "dispozícii sú číslované a ne-číslované typy. Implicitne sú vety číslované "
-#~ "postupne bez ohľadu na štruktúru dokumentu. To sa dá zmeniť voľbou "
-#~ "jedného z 'Teorémy (Číslované podľa …)' modulu."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Defines some theorem environments for use with non-AMS classes. Contrary "
-#~ "to the plain Theorem module, the different theorem types provided here "
-#~ "each have a separate counter (e.g., theorem 1, theorem 2, lemma 1, "
-#~ "proposition 1, theorem 3, lemma 2, ..., as opposed to theorem 1, theorem "
-#~ "2, lemma 3, proposition 4, ...). The numbering's scope is the whole "
-#~ "document. For chapter- and section-wide numbering, use one of the 'within "
-#~ "Sections'/'within Chapters' modules, respectively."
-#~ msgstr ""
-#~ "Definuje niektoré prostredia mat. viet nepoužívajúce AMS. Opačne k "
-#~ "jednoduchému modulu teorémou, má tu každý poskytnutý typ teorémou svoje "
-#~ "vlastné číslovanie (čiže veta 1, veta 2, lemma 1, tvrdenie 1, veta 3, "
-#~ "lemma 2, …, oproti veta 1, veta 2, lemma 3, tvrdenie 4, …). Číslovanie je "
-#~ "usporiadané bez ohľadu na štruktúru dokumentu. To sa dá zmeniť voľbou "
-#~ "jedného z 'Teorémy (Číslované podľa …)' modulu."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Defines some theorem environments for use with non-AMS classes. Contrary "
-#~ "to the plain Theorem module, the different theorem types provided here "
-#~ "each have a separate counter (e.g., theorem 1, theorem 2, lemma 1, "
-#~ "proposition 1, theorem 3, lemma 2, ..., as opposed to theorem 1, theorem "
-#~ "2, lemma 3, proposition 4, ...). The numbering is reset at each chapter "
-#~ "start."
-#~ msgstr ""
-#~ "Definuje niektoré prostredia mat. viet nepoužívajúce AMS. Opačne k "
-#~ "jednoduchému modulu teorémou, má tu každý poskytnutý typ teorémou svoje "
-#~ "vlastné číslovanie (čiže veta 1, veta 2, lemma 1, tvrdenie 1, veta 3, "
-#~ "lemma 2, …, oproti veta 1, veta 2, lemma 3, tvrdenie 4, …). Číslovanie sa "
-#~ "nuluje na začiatku každej kapitoly."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Numbers theorems and the like by chapter (i.e., the counter is reset at "
-#~ "each chapter start). Use this module only with document classes that "
-#~ "provide a chapter environment."
-#~ msgstr ""
-#~ "Číslovanie mat. viet a pod. podľa kapitoly. (čiže číslovanie sa nuluje na "
-#~ "začiatku každej kapitoly). Použiť tento modul len s takou triedou "
-#~ "dokumentov, ktorá podporuje prostredie kapitoly."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Facilitates the use of named theorems. The name of the theorem goes into "
-#~ "the 'Additional Theorem Text' argument."
-#~ msgstr ""
-#~ "Umožňuje používanie menovaných teorém. Meno teorému ide do vložky "
-#~ "'Dodatočný Text Teorémy'."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Defines some theorem environments for use with non-AMS classes. Contrary "
-#~ "to the plain Theorem module, the different theorem types provided here "
-#~ "each have a separate counter (e.g., theorem 1, theorem 2, lemma 1, "
-#~ "proposition 1, theorem 3, lemma 2, ..., as opposed to theorem 1, theorem "
-#~ "2, lemma 3, proposition 4, ...). The numbering is reset at each section "
-#~ "start."
-#~ msgstr ""
-#~ "Definuje niektoré prostredia mat. viet nepoužívajúce AMS. Opačne k "
-#~ "jednoduchému modulu teorémou, má tu každý poskytnutý typ teorémou svoje "
-#~ "vlastné číslovanie (čiže veta 1, veta 2, lemma 1, tvrdenie 1, veta 3, "
-#~ "lemma 2, …, oproti veta 1, veta 2, lemma 3, tvrdenie 4, …). Číslovanie sa "
-#~ "nuluje na začiatku každej sekcie."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Numbers theorems and the like by section (i.e., the counter is reset at "
-#~ "each section start)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Číslovanie teorém a pod. podľa sekcie (čiže číslovanie sa nuluje na "
-#~ "začiatku každej sekcie)."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Defines only unnumbered theorem environments, and the proof environment, "
-#~ "using the extended AMS machinery."
-#~ msgstr ""
-#~ "Definuje len neočíslované prostredie pre vety a dôkazy, použitím "
-#~ "rozšírenie AMS."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Defines some theorem environments for use with non-AMS classes. By "
-#~ "default, the theorems are numbered consecutively throughout the document. "
-#~ "This can be changed by loading one of the 'Theorems (Numbered by ...)' "
-#~ "modules."
-#~ msgstr ""
-#~ "Definuje niektoré prostredia mat. viet pre použitie v triedach "
-#~ "neodvodených od AMS. Implicitne sú vety číslované postupne bez ohľadu na "
-#~ "štruktúru dokumentu. To sa dá zmeniť voľbou jedného z 'Teorémy (Číslované "
-#~ "podľa …)' modulu."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Provides custom insets to insert TODO items in your document (using the "
-#~ "todonotes package). In order to generate a 'List of TODOs', the module "
-#~ "provides a paragraph style."
-#~ msgstr ""
-#~ "Poskytuje vlastné vložky na vklad TODO prvkov do vášho dokumentu "
-#~ "(používajúc balík todonotes). Pre generáciu 'Zoznam TODOs' poskytuje "
-#~ "tento modul štýl odstavca."
-
-#~ msgid ""
-#~ "Adds a 'Minipage (Var. Width)' inset using the varwidth LaTeX package. "
-#~ "The varwidth package provides a variable-width minipage, whose resulting "
-#~ "width is the width of its contents (if this does not exceed the specified "
-#~ "maximum width).  The inset has two optional arguments: vertical "
-#~ "adjustment (c|t|b) and maximum width (defaults to \\linewidth)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Pridá vložku 'Minipage (Var. Šírka)' použijúc LaTeX balík varwidth. Balík "
-#~ "varwidth poskytuje minipage s variabilnou šírkou, rezultuje v šírke jej "
-#~ "obsahu (kým to nepresahuje stanovenú maximálnu šírku).  Vložka má dva "
-#~ "voliteľné argumenty: vertikálna úprava (c|t|b) a maximálna šírka "
-#~ "(štandardne \\linewidth)."
-
 #~ msgid "External material"
 #~ msgstr "Externý materiál"
 
@@ -36500,3 +36564,23 @@ msgstr "Neznámy používateľ"
 #~ msgid "Force upper case in names (\"Del Piero\", not \"del Piero\")"
 #~ msgstr ""
 #~ "Vynúti veľké prvé písmená v menách (\"Del Piero\", miesto \"del Piero\")"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Text that follows the reference (e.g., pages), if the current style 
supports "
+#~ "this."
+#~ msgstr ""
+#~ "Text nasledujúci referencie (napr., strany), keď to aktuálny štýl 
podporuje."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Force upper case in names (\"Del Piero\", not \"del Piero\"), if the 
current "
+#~ "style supports this."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vynúti veľké prvé písmená v menách (\"Del Piero\", miesto \"del Piero\"), "
+#~ "keď to aktuálny štýl podporuje."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Always list all authors (rather than using \"et al.\"), if the current 
style "
+#~ "supports this."
+#~ msgstr ""
+#~ "Vynúti výpis všetkých autorov (miesto použitia \"a kol.\") keď to aktuálny 
"
+#~ "štýl podporuje. "

Reply via email to