nilgun     Sat, 20 Dec 2008 05:41:28 +0000

Changed paths:
    A  phpdoc/tr/trunk/install/unix/caudium.xml
    A  phpdoc/tr/trunk/install/unix/commandline.xml

Log:
add for sync with CVS

Added: phpdoc/tr/trunk/install/unix/caudium.xml
===================================================================
--- phpdoc/tr/trunk/install/unix/caudium.xml              (rev 0)
+++ phpdoc/tr/trunk/install/unix/caudium.xml  2008-12-20 05:41:28 UTC (rev 
217527)
@@ -0,0 +1,72 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!-- $Revision$ -->
+<!-- EN-Revision: 192940 Maintainer: nilgun Status: ready -->
+ <sect1 xml:id="install.unix.caudium" xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"; 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink";>
+  <title>Caudium</title>
+  <para>
+  PHP, <link xlink:href="&url.caudium;">Caudium HTTP Sunucusu</link> için
+  bir Pike modülü olarak derlenebilir. PHP'yi Caudium ile kullanmak için
+  aşağıdaki basit kurulum adımlarını izleyerek kurabilirsiniz:
+  </para>
+  <example xml:id="install.unix.caudium.instructions">
+  <title>Caudium Kurulum Adımları</title>
+  <screen>
+<![CDATA[
+1. PHP 4 kurulumuna başlamadan önce Caudium kurulmuş olmalıdır. PHP 4'ün
+  düzgün çalışması için Pike 7.0.268 veya daha yenisi gerekir. Bu 
örneğin
+  amaçları gereği, Caudium'un /opt/caudium/server/ altında kurulu 
olduğunu
+  varsayacağız.
+2. php-x.y.z (x.y.z sürüm numarasıdır) dizinine geçin.
+3. ./configure --with-caudium=/opt/caudium/server
+4. make
+5. make install
+6. Çalışmaktaysa Caudium'u yeniden başlatın.
+7. Çizgesel kurulum arayüzüne oturum açın ve PHP 4 desteği vermek 
istediğiniz
+  sanal sunucuya gidin.
+8. Add Module'e tıklayın ve PHP4 Betik Destek modülünü bulup ekleyin.
+9. Eğer belgeler, PHP 4 yorumlayıcısının kullanılabilir durumda 
olmadığını
+  söylüyorsa sunucuyu yeniden başlatmamış olabilirsiniz, yeniden 
başlatmayı
+  deneyin. <filename>PHP4.so</filename> ile ilgili hatalar için
+  /opt/caudium/logs/debug/default.1'e bakın. Ayrıca,
+  <filename>caudium/server/lib/[pike-version]/PHP4.so</filename>
+  dosyasının varlığından emin olun.
+10. Gerekirse PHP Betik Destek modülünü yapılandırın.
+]]>
+  </screen>
+  </example>
+  <para>
+  Şüphesiz, Caudium modülünüzü PHP 4'te mevcut çeşitli eklentileri
+  desteklemesi için derleyebilirsiniz. Eklentilere özel yapılandırma
+  seçenekleri için eklenti belgelerine bakınız.
+  </para>
+  <note>
+  <para>
+   PHP 4'ü MySQL desteği ile derlerken normal MySQL istemci kodunun
+   kullanıldığına emin olun. Aksi takdirde, Pike, MySQL desteğine 
sahipse
+   çelişkili durumlar ortaya çıkabilir. MySQL kurulum dizinini <option
+   role="configure">--with-mysql</option> seçeneği ile belirterek bunu
+   sağlayabilirsiniz.
+  </para>
+  </note>
+ </sect1>
+
+<!-- Keep this comment at the end of the file
+Local variables:
+mode: sgml
+sgml-omittag:t
+sgml-shorttag:t
+sgml-minimize-attributes:nil
+sgml-always-quote-attributes:t
+sgml-indent-step:1
+sgml-indent-data:t
+indent-tabs-mode:nil
+sgml-parent-document:nil
+sgml-default-dtd-file:"../../manual.ced"
+sgml-exposed-tags:nil
+sgml-local-catalogs:nil
+sgml-local-ecat-files:nil
+End:
+vim600: syn=xml fen fdm=syntax fdl=2 si
+vim: et tw=78 syn=sgml
+vi: ts=1 sw=1
+-->


Property changes on: phpdoc/tr/trunk/install/unix/caudium.xml
___________________________________________________________________
Added: svn:keywords
  + Revision
Added: svn:eol-style
  + native

Added: phpdoc/tr/trunk/install/unix/commandline.xml
===================================================================
--- phpdoc/tr/trunk/install/unix/commandline.xml                
(rev 0)
+++ phpdoc/tr/trunk/install/unix/commandline.xml    2008-12-20 05:41:28 UTC 
(rev 217527)
@@ -0,0 +1,76 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!-- $Revision$ -->
+<!-- EN-Revision: 192930 Maintainer: nilgun Status: ready -->
+ <sect1 xml:id="install.unix.commandline" 
xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"; 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink";>
+  <title>CGI ve Komut Satırı Ayarları</title>
+  <para>
+  PHP'yi bir CGI programı olarak derlemek öntanımlıdır. Bu sayede HTTP
+  sunucuda çalışmayacak betikleri yorumlamak için veya CGI işlemleri 
için
+  kullanılabilecek bir komut satırı yorumlayıcısı oluşturulmuş 
olur.PHP'nin
+  bir modül olarak çalıştığı bir HTTP sunucusu genellikle başarım
+  sorunlarına bir çözüm olarak kullanılır. Bununla birlikte, CGI 
sürümü,
+  farklı PHP sayfalarını farklı kullanıcı kimlikleriyle 
çalıştırabilme
+  imkanı sunar.
+  </para>
+  &warn.install.cgi;
+  <para>
+  PHP 4.3.0 ve sonrasında, PHP'ye bazı önemli eklemeler yapıldı. 
Ayrıca,
+  CGI çalıştırılabiliri ile aynı isimde çalıştırılabilire sahip 
CLI adında
+  yeni bir SAPI geldi. <literal>{PREFIX}/bin/php</literal>
+  çalıştırılabilirinde kurulu olan şeyler yapılandırmanızı nasıl 
yaptığınıza
+  bağlıdır ve bu, <link linkend="features.commandline">PHP'nin komut
+  satırından kullanımı</link> bölümünde ayrıntılı olarak 
açıklanmıştır.
+  </para>
+
+  <sect2 xml:id="install.unix.commandline.testing">
+  <title>Sınama</title>
+  <simpara>
+   PHP'yi bir CGI programı olarak derlediyseniz, derlemenizi <command>make
+   test</command> komutunu vererek sınayabilirsiniz. Derlemenizi sınamak
+   daima iyidir. Bu yolla sonradan karşılaşabileceğiniz sorunları daha
+   ortaya çıkmadan yakalama şansınız olur.
+  </simpara>
+  </sect2>
+
+  <sect2 xml:id="install.unix.commandline.using-variables">
+  <title>Değişkenlerin kullanımı</title>
+  <simpara>
+   Bazı <link linkend="reserved.variables.server">sunucu kaynaklı ortam
+   değişkenleri </link> geçerli <link xlink:href="&url.cgispec;">CGI/1.1
+   belirtimi</link>nde tanımlanmamıştır; sadece şu değişkenler 
tanımlıdır:
+   <varname>AUTH_TYPE</varname>,
+   <varname>CONTENT_LENGTH</varname>, <varname>CONTENT_TYPE</varname>,
+   <varname>GATEWAY_INTERFACE</varname>, <varname>PATH_INFO</varname>,
+   <varname>PATH_TRANSLATED</varname>, <varname>QUERY_STRING</varname>,
+   <varname>REMOTE_ADDR</varname>, <varname>REMOTE_HOST</varname>,
+   <varname>REMOTE_IDENT</varname>, <varname>REMOTE_USER</varname>,
+   <varname>REQUEST_METHOD</varname>, <varname>SCRIPT_NAME</varname>,
+   <varname>SERVER_NAME</varname>, <varname>SERVER_PORT</varname>,
+   <varname>SERVER_PROTOCOL</varname> ve <varname>SERVER_SOFTWARE</varname>.
+   Bunların dışında kalan herşey 'üretici eklentileri' olarak ele
+   alınmalıdır.
+  </simpara>
+  </sect2>
+
+ </sect1>
+
+<!-- Keep this comment at the end of the file
+Local variables:
+mode: sgml
+sgml-omittag:t
+sgml-shorttag:t
+sgml-minimize-attributes:nil
+sgml-always-quote-attributes:t
+sgml-indent-step:1
+sgml-indent-data:t
+indent-tabs-mode:nil
+sgml-parent-document:nil
+sgml-default-dtd-file:"../../manual.ced"
+sgml-exposed-tags:nil
+sgml-local-catalogs:nil
+sgml-local-ecat-files:nil
+End:
+vim600: syn=xml fen fdm=syntax fdl=2 si
+vim: et tw=78 syn=sgml
+vi: ts=1 sw=1
+-->


Property changes on: phpdoc/tr/trunk/install/unix/commandline.xml
___________________________________________________________________
Added: svn:keywords
  + Revision
Added: svn:eol-style
  + native


-- 
PHP CVS Mailing List (http://www.php.net/)
To unsubscribe, visit: http://www.php.net/unsub.php

Reply via email to