nilgun     Sat, 20 Dec 2008 05:48:27 +0000

Changed paths:
    A  phpdoc/tr/trunk/install/unix/hpux.xml
    A  phpdoc/tr/trunk/install/unix/index.xml
    A  phpdoc/tr/trunk/install/unix/lighttpd-14.xml
    A  phpdoc/tr/trunk/install/unix/openbsd.xml
    A  phpdoc/tr/trunk/install/unix/solaris.xml
    A  phpdoc/tr/trunk/install/unix/sun.xml

Log:
add for sync with CVS

Added: phpdoc/tr/trunk/install/unix/hpux.xml
===================================================================
--- phpdoc/tr/trunk/install/unix/hpux.xml                (rev 0)
+++ phpdoc/tr/trunk/install/unix/hpux.xml    2008-12-20 05:48:27 UTC (rev 
217529)
@@ -0,0 +1,46 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!-- $Revision$ -->
+<!-- EN-Revision: 177246 Maintainer: nilgun Status: ready -->
+<sect1 xml:id="install.unix.hpux" xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"; 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink";>
+ <title>HP-UX'e Özgü Kurulum Bilgileri</title>
+ <para>
+ Bu bölüm PHP'nin HP-UX sistemlere kurulumu hakkında bilgiler ve ipuçları
+ içerir.
+ </para>
+ <para>
+  PHP'nin HP-UX sistemlere kurulumunda iki seçenek söz konusudur: Ya 
kendiniz
+  derlersiniz ya da bir başkasının derlediği çalıştırılabiliri 
kurarsınız.
+ </para>
+ <para>
+ Resmi derlenmiş paketleri
+ <link xlink:href="&url.hp.software;">&url.hp.software;</link>
+ adresinden edinebilirsiniz.
+ </para>
+ <para>
+ Kılavuzun bu bölümü yazılana kadar, PHP'nin (ve ilgili eklentilerin) 
HP-UX
+ sistemlerde derlenmesi ile ilgili belgeler kaldırılmıştı. Bunları 
artık bir
+ dış kaynaktan okuyabileceksiniz: <link xlink:href="&url.hpux.installguide;"
+ >Building Apache and PHP on HP-UX 11.11</link>
+ </para>
+</sect1>
+
+<!-- Keep this comment at the end of the file
+Local variables:
+mode: sgml
+sgml-omittag:t
+sgml-shorttag:t
+sgml-minimize-attributes:nil
+sgml-always-quote-attributes:t
+sgml-indent-step:1
+sgml-indent-data:t
+indent-tabs-mode:nil
+sgml-parent-document:nil
+sgml-default-dtd-file:"../../manual.ced"
+sgml-exposed-tags:nil
+sgml-local-catalogs:nil
+sgml-local-ecat-files:nil
+End:
+vim600: syn=xml fen fdm=syntax fdl=2 si
+vim: et tw=78 syn=sgml
+vi: ts=1 sw=1
+-->


Property changes on: phpdoc/tr/trunk/install/unix/hpux.xml
___________________________________________________________________
Added: svn:keywords
  + Revision
Added: svn:eol-style
  + native

Added: phpdoc/tr/trunk/install/unix/index.xml
===================================================================
--- phpdoc/tr/trunk/install/unix/index.xml               (rev 0)
+++ phpdoc/tr/trunk/install/unix/index.xml   2008-12-20 05:48:27 UTC (rev 
217529)
@@ -0,0 +1,124 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!-- $Revision$ -->
+<!-- EN-Revision: 197013 Maintainer: nilgun Status: ready -->
+ <chapter xml:id="install.unix" xmlns="http://docbook.org/ns/docbook";>
+  <title>Unix Sistemlere Kurulum</title>
+  <para>
+  Bu bölümde, PHP'nin Unix sistemleri üzerindeki yapılandırmasından ve
+  kurulumundan ana hatları ile bahsedilecektir. Kuruluma başlamadan önce
+  platformunuza ve kullandığınız HTTP sunucusuna özgü bölümleri
+  incelemenizi öneririz.
+  </para>
+  <para>
+  Kılavuzun <link linkend="install.general">Genel Kurulum
+  Değerlendirmesi</link> bölümünde ana hatlarıyla bahsettiğimiz gibi, 
bu
+  bölümde esas olarak HTTP sunucusunu ilgilendiren ayarlardan bahseceksek
+  de PHP'nin komut satırından kullanımı ile ilgili ayarlara da 
değineceğiz.
+  </para>
+  <para>
+  PHP'yi Unix platformlarına kurmanın çeşitli yolları vardır. Kaynak 
kod
+  paketinden kendiniz derleyip kurabileceğiniz gibi başkaları tarafından
+  derlenip paketlenmiş sürümleri de kurabilirsiniz. Bu belgelerde esas
+  olarak kaynak kod paketinden derleme, kurulum ve yapılandırma sürecinden
+  bahsedeceğiz. Çoğu Unix benzeri sistemin kendine özgü paket kurulum
+  yöntemi vardır. Bu, standart yapılandırmaya yardımcı olabilirse de 
farklı
+  özelliklere ihtiyaç duyduğunuzda (örneğin, güvenli sunucu veya 
veritabanı
+  sunucusu), HTTP sunucunuzu ve PHP'yi kendiniz derlemek zorunda
+  kalırsınız. Yazılımları kendiniz derleyip kuracak bilgiye sahip
+  değilseniz, sizin istediğiniz özelliklerde başkaları paket derlemiş 
mi
+  diye bir araştırma yapmanızı öneririz.
+  </para>
+  <para>
+  Derleme işlemi için gerekli bilgi ve yazılımlar:
+  <itemizedlist>
+   <listitem>
+   <simpara>
+    Temel Unix kullanım bilgisi ("make" komutunu ve bir C derleyicisini
+    kullanabiliyor olmak)
+   </simpara>
+   </listitem>
+   <listitem>
+   <simpara>
+    Bir ANSI C derleyici
+   </simpara>
+   </listitem>
+   <listitem>
+   <simpara>
+    flex: 2.5.4 sürümü
+   </simpara>
+   </listitem>
+   <listitem>
+   <simpara>
+    bison: 1.28 sürümü (tercih), 1.35 veya 1.75
+   </simpara>
+   </listitem>
+   <listitem>
+   <simpara>
+    Bir HTTP sunucusu
+   </simpara>
+   </listitem>
+   <listitem>
+   <simpara>
+    Modüllere özgü bileşenler (gd, pdf kütüphaneleri, vs.)
+   </simpara>
+   </listitem>
+  </itemizedlist>
+  </para>
+
+  <para>
+  PHP kaynak kod paketinin derleme için ayar ve yapılandırma işlemi
+  <command>configure</command> betiğinin komut satırı seçenekleri
+  kullanılarak yapılır. Bu seçeneklerin neler olduğunu görmek için 
kaynak
+  paketinin kök dizininde komut satırından <command>./configure
+  --help</command> komutunu verebilirsiniz. Ayrıca, bu kılavuzda da bazı
+  seçeneklerin açıklamalarına yer verilmiştir. <link
+  linkend="configure">Temel yapılandırma seçenekleri</link>ni eklerde
+  bulabilirsiniz. Eklentilere özgü yapılandırma seçenekleri ise
+  eklentilerin kılavuzdaki belgelerinde bulunabilir.
+  </para>
+
+  <para>
+  PHP'yi yapılandırdığınızda modülleri ve çalıştırılabilirleri 
derlemeye
+  hazırsınız demektir. Artık <command>make</command> komutunu
+  verebilirsiniz. Derleme işlemi bir noktada başarısız olursa ve bunun
+  sebebini anlayamazsanız, <link linkend="install.problems">Sorunlar</link>
+  bölümüne bakınız.
+  </para>
+
+  <!-- web server specific nodes -->
+  &install.unix.apache1;
+  &install.unix.apache2;
+  &install.unix.lighttpd-14;
+  &install.unix.caudium;
+  &install.unix.fhttpd;
+  &install.unix.sun;
+  &install.unix.commandline;
+  <!-- operating system specific nodes -->
+  &install.unix.hpux;
+  &install.unix.openbsd;
+  &install.unix.solaris;
+  <!-- distribution specific nodes -->
+  &install.unix.debian;
+
+ </chapter>
+
+<!-- Keep this comment at the end of the file
+Local variables:
+mode: sgml
+sgml-omittag:t
+sgml-shorttag:t
+sgml-minimize-attributes:nil
+sgml-always-quote-attributes:t
+sgml-indent-step:1
+sgml-indent-data:t
+indent-tabs-mode:nil
+sgml-parent-document:nil
+sgml-default-dtd-file:"../../manual.ced"
+sgml-exposed-tags:nil
+sgml-local-catalogs:nil
+sgml-local-ecat-files:nil
+End:
+vim600: syn=xml fen fdm=syntax fdl=2 si
+vim: et tw=78 syn=sgml
+vi: ts=1 sw=1
+-->


Property changes on: phpdoc/tr/trunk/install/unix/index.xml
___________________________________________________________________
Added: svn:keywords
  + Revision
Added: svn:eol-style
  + native

Added: phpdoc/tr/trunk/install/unix/lighttpd-14.xml
===================================================================
--- phpdoc/tr/trunk/install/unix/lighttpd-14.xml                
(rev 0)
+++ phpdoc/tr/trunk/install/unix/lighttpd-14.xml    2008-12-20 05:48:27 UTC 
(rev 217529)
@@ -0,0 +1,170 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!-- $Revision$ -->
+<!-- EN-Revision: 208438 Maintainer: nilgun Status: ready -->
+<sect1 xml:id="install.unix.lighttpd-14" xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"; 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink";>
+ <title>Unix sistemlerde Lighttpd 1.4</title>
+
+ <para>
+ Bu bölüm PHP'nin Unix sistemlerde Lighttpd 1.4 ile kurulumu hakkında
+ bilgiler ve ipuçları içerir.
+ </para>
+
+ <para>
+ Lütfen devam etmeden önce <link xlink:href="&url.lighttpd.doc;">Lighttpd
+ redmine</link> sitesini ziyaret edip Lighttpd'nin doğru düzgün nasıl
+ kurulacağını öğreniniz.
+ </para>
+
+ <para>
+ PHP ve Lighttpd'ye bağlanmak için tercih edilen SAPI Fastcgi'dir. Fastcgi,
+ PHP 5.3'te php-cgi'yi özdevinimli olarak sihirli bir şekilde etkin kılar.
+ Fakat, eski sürümler için PHP'nin <option
+ role="configure">--enable-fastcgi</option> ile derlenmesi gerekir. PHP'nin
+ fastcgi için hazır olduğunu doğrulamak için <literal>php -v</literal>
+ çıktısının <literal>PHP 5.2.5 (cgi-fcgi)</literal> içermesi gerekir. 
PHP
+ 5.2.3 öncesinde, fastcgi, php çalıştırılabiliri üzerinde etkindi 
(php-cgi
+ diye birşey yoktu).
+ </para>
+
+ <sect2 xml:id="install.unix.lighttpd-14.lighttpd-spawn">
+ <title>Letting Lighttpd'ye PHP süreçlerini çatallattırmak</title>
+
+ <para>
+  Lighttpd'nin PHP'ye bağlanmasını ve fastcgi süreçlerini 
çatallamasını
+  sağlamak üzere yapılandırmak için lighttpd.conf dosyasını 
düzenlemeniz
+  gerekir. Fastcgi süreçlerine yerel sistemden bağlanmak için soketler
+  tercih edilir.
+ </para>
+
+ <example>
+  <title>- lighttpd.conf'tan bir bölüm</title>
+  <screen>
+<![CDATA[
+server.modules += ( "mod_fastcgi" )
+
+fastcgi.server = ( ".php" =>
+ ((
+  "socket" => "/tmp/php.socket",
+  "bin-path" => "/usr/local/bin/php-cgi",
+  "bin-environment" => (
+   "PHP_FCGI_CHILDREN" => "16",
+   "PHP_FCGI_MAX_REQUESTS" => "10000"
+  ),
+  "min-procs" => 1,
+  "max-procs" => 1,
+  "idle-timeout" => 20
+ ))
+)
+]]>
+
+  </screen>
+ </example>
+
+ <para>
+  <code>bin-path</code> yönergesi lighttpd'nin fastcgi süreçlerini devingen
+  olarak çatallamasına izin verir. PHP kendi çocuklarını 
PHP_FCGI_CHILDREN
+  ortam değişkenine göre çatallayacaktır. PHP, PHP_FCGI_MAX_REQUESTS
+  değerinin aşılmasına sebep olan çocuk süreci öldürür. PHP'de
+  <code>min-procs</code> ve <code>max-procs</code> yönergelerinden genel
+  olarak kaçınılması gerekir. PHP kendi çocuklarını yönetir ve makine 
kodu
+  önbelleklerini APC gibi çocukları arasında paylaştırır.
+  <code>min-procs</code> yönergesine 1'den büyük bir değer atanmışsa PHP
+  yanıtçılarının sayısı PHP_FCGI_CHILDREN değerinin katları 
olacaktır (2
+  min-procs * 16 çocuk eşittir 32 yanıtçı).
+ </para>
+ </sect2>
+
+ <sect2 xml:id="install.unix.lighttpd-14.spawn-fcgi">
+ <title>Spawn-fcgi ile çatallama</title>
+
+ <para>
+  Lighttpd, fastcgi süreçlerinin çatallanmasını kolaylaştırmak için
+  spawn-fcgi adında bir programla gelir.
+ </para>
+ </sect2>
+
+ <sect2 xml:id="install.unix.lighttpd-14.spawn-php">
+ <title>php-cgi'nin çatallanması</title>
+
+ <para>
+  Süreçleri spawn-fcgi kullanmaksızın çatallamak mümkünse de, biraz 
ağır
+  kaldırma çalışmak gerekir. Gelen istekleri karşılamak için PHP'nin 
kaç
+  çocuk çatallayacağı PHP_FCGI_CHILDREN ortam değişkeni ile belirlenir.
+  PHP'nin her çocuğunun kaç isteklik yaşayacağını ise 
PHP_FCGI_MAX_REQUESTS
+  belirler. Aşağıda, PHP yanıtçılarının çatallanmasına yardımcı 
olan basit
+  bir bash betiği verilmiştir.
+ </para>
+
+ <example>
+  <title>- FastCGI Yanıtçılarının Çatallanması</title>
+  <screen>
+<![CDATA[
+#!/bin/sh
+
+# php-cgi çalıştırılabilirinin yeri
+PHP=/usr/local/bin/php-cgi
+
+# PID dosyasının yeri
+PHP_PID=/tmp/php.pid
+
+# Dinlenecek adres
+#FCGI_BIND_ADDRESS=10.0.1.1:10000
+# Dinlenecek soket
+FCGI_BIND_ADDRESS=/tmp/php.sock
+
+PHP_FCGI_CHILDREN=16
+PHP_FCGI_MAX_REQUESTS=10000
+
+env -i PHP_FCGI_CHILDREN=$PHP_FCGI_CHILDREN \
+    PHP_FCGI_MAX_REQUESTS=$PHP_FCGI_MAX_REQUESTS \
+    $PHP -b $FCGI_BIND_ADDRESS &
+
+echo $! > "$PHP_PID"
+
+]]>
+  </screen>
+ </example>
+ </sect2>
+
+ <sect2 xml:id="install.unix.lighttpd-14.remote-fcgi">
+ <title>Uzak FCGI (nesnel) örneklerine bağlanmak</title>
+
+ <para>
+  Uygulamaları dengelemek için Fastcgi örnekleri çok sayıda uzak makineye
+  çatallanabilir.
+ </para>
+
+ <example>
+  <title>- Uzak FCGI örneklerine bağlanmak</title>
+  <screen>
+<![CDATA[
+fastcgi.server = ( ".php" =>
+  (( "host" => "10.0.0.2", "port" => 1030 ),
+  ( "host" => "10.0.0.3", "port" => 1030 ))
+)
+]]>
+  </screen>
+ </example>
+ </sect2>
+</sect1>
+
+<!-- Keep this comment at the end of the file
+Local variables:
+mode: sgml
+sgml-omittag:t
+sgml-shorttag:t
+sgml-minimize-attributes:nil
+sgml-always-quote-attributes:t
+sgml-indent-step:1
+sgml-indent-data:t
+indent-tabs-mode:nil
+sgml-parent-document:nil
+sgml-default-dtd-file:"../../manual.ced"
+sgml-exposed-tags:nil
+sgml-local-catalogs:nil
+sgml-local-ecat-files:nil
+End:
+vim600: syn=xml fen fdm=syntax fdl=2 si
+vim: et tw=78 syn=sgml
+vi: ts=1 sw=1
+-->


Property changes on: phpdoc/tr/trunk/install/unix/lighttpd-14.xml
___________________________________________________________________
Added: svn:keywords
  + Revision
Added: svn:eol-style
  + native

Added: phpdoc/tr/trunk/install/unix/openbsd.xml
===================================================================
--- phpdoc/tr/trunk/install/unix/openbsd.xml              (rev 0)
+++ phpdoc/tr/trunk/install/unix/openbsd.xml  2008-12-20 05:48:27 UTC (rev 
217529)
@@ -0,0 +1,133 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!-- $Revision$ -->
+<!-- EN-Revision: 177246 Maintainer: nilgun Status: ready -->
+<sect1 xml:id="install.unix.openbsd" xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"; 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink";>
+ <title>OpenBSD Kurulum Bilgiler</title>
+ <para>
+ Bu bölüm PHP'nin <link xlink:href="&url.openbsd;">OpenBSD 3.6</link>
+ sistemlere kurulumu hakkında bilgiler ve ipuçları içerir.
+ </para>
+ <sect2 xml:id="install.unix.openbsd.packages">
+ <title>İkil Paketlerin Kullanımı</title>
+  <simpara>
+  PHP'yi OpenBSD üzerine kurmak için ikil paketlerin kullanımı en basit 
ve
+  önerilen bir yoldur. Temel paket, modül paketlerinden ayrıdır ve her 
modül
+  paketi diğerlerinden bağımsız olarak kurulup kaldırılabilir. 
İhtiyaç
+  duyacağınız dosyaları OpenBSD CD'nizde veya FTP sitesinde 
bulabilirsiniz.
+  </simpara>
+  <simpara>
+  İhtiyacınız olan ana paket <filename>php4-core-4.3.8.tgz</filename> 
olup,
+  temel motoru (artı gettext ve iconv) içerir. Modül paketleri ise
+  <filename>php4-mysql-4.3.8.tgz</filename> veya
+  <filename>php4-imap-4.3.8.tgz</filename> gibi isimler alırlar. Bu
+  modülleri &php.ini; dosyanızda etkin ve etkisiz kılmak için
+  <command>phpxs</command> komutuna ihtiyacınız olacak.
+  </simpara>
+  <example xml:id="install.unix.openbsd.ports.example">
+  <title>- OpenBSD Paket Kurulum Örneği</title>
+  <programlisting role="shell">
+<![CDATA[
+# pkg_add php4-core-4.3.8.tgz
+# /usr/local/sbin/phpxs -s
+# cp /usr/local/share/doc/php4/php.ini-recommended /var/www/conf/php.ini
+ (add in mysql)
+# pkg_add php4-mysql-4.3.8.tgz
+# /usr/local/sbin/phpxs -a mysql
+ (add in imap)
+# pkg_add php4-imap-4.3.8.tgz
+# /usr/local/sbin/phpxs -a imap
+ (remove mysql as a test)
+# pkg_delete php4-mysql-4.3.8
+# /usr/local/sbin/phpxs -r mysql
+ (install the PEAR libraries)
+# pkg_add php4-pear-4.3.8.tgz
+]]>
+  </programlisting>
+  </example>
+  <simpara>
+  OpenBSD'deki ikil paketler hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için <link
+  xlink:href="&url.openbsd.packages;">packages(7)</link> kılavuz sayfasını
+  okuyunuz.
+  </simpara>
+ </sect2>
+ <sect2 xml:id="install.unix.openbsd.ports">
+ <title>Portların Kullanımı</title>
+ <simpara>
+  Ayrıca, PHP'yi kaynak paketinden <link
+  xlink:href="&url.openbsd.ports;">port ağacı</link>nı kullanarak da
+  derleyebilirsiniz. Ancak, bu sadece OpenBSD üzerinde tecrübeli
+  kullanıcılar için önerilebilecek bir yoldur. PHP4 portu iki alt dizine
+  ayrılır: çekirdek ve eklentiler. Eklentilerin bulunduğu dizin 
desteklenen
+  tüm PHP modülleri için alt paketler üretir. Bu modüllerden 
üretilmesini
+  istemedikleriniz için <command>no_*</command> FLAVOR'unu kullanınız.
+  Örneğin imap modülünün derlenmeden geçilmesi için FLAVOR'a
+  <command>no_imap</command> atayınız.
+ </simpara>
+ </sect2>
+ <sect2 xml:id="install.unix.openbsd.faq">
+ <title>Bilinen Sorunlar</title>
+ <itemizedlist>
+  <listitem>
+  <simpara>
+   Apache'nin öntanımlı kurulumu bir <link
+   xlink:href="&url.openbsd.chroot;">chroot(2)</link> hücresinde 
çalışır,
+   böylece PHP betiklerinin <filename>/var/www</filename> altındaki
+   dosyalara erişmesi engellenir. Bu bakımdan PHP oturum dosyalarının
+   saklanması için ya <filename>/var/www/tmp</filename> diye bir dizine ya
+   da başka bir oturum arayüzü kullanmaya ihtiyacınız olacaktır. Buna 
ek
+   olarak, veritabanı soketlerinin de hücre içine yerleştirilmesi veya
+   <filename>localhost</filename> arayüzünü dinlemesi gerekir. Ağ 
işlevleri
+   kullanıyorsanız, <filename>/etc</filename> dizinindeki
+   <filename>/etc/resolv.conf</filename> ve
+   <filename>/etc/services</filename> gibi dosyaların
+   <filename>/var/www/etc</filename> dizinine taşınması gerekecektir.
+   OpenBSD PEAR paketi özdevinimli olarak doğru chroot dizinlerine kurulur
+   dolayısıyla onun için özel bir değişiklik yapmak gerekmez. OpenBSD
+   üzerinde Apache hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için <link
+   xlink:href="&url.openbsd.apachefaq;">OpenBSD SSS</link>'sine bakınız.
+  </simpara>
+  </listitem>
+  <listitem>
+  <simpara>
+   <link xlink:href="&url.gd;">gd</link> için OpenBSD 3.6 paketi
+   XFree86'nın kurulu olmasını gerektirir. X11 için gereken bazı yazı 
tipi
+   özelliklerini istemiyorsanız bunun yerine
+   <filename>php4-gd-4.3.8-no_x11.tgz</filename> paketini kurunuz.
+  </simpara>
+  </listitem>
+ </itemizedlist>
+ </sect2>
+
+ <sect2 xml:id="install.unix.openbsd.older">
+ <title>Eski Dağıtımlar</title>
+ <simpara>
+  OpenBSD'nin eski dağıtımları PHP'yi duruk ilintili derlemek için 
FLAVORS
+  sistemini kullanırlar. Bu yöntemle ikil paketleri üretmek zor olduğundan
+  artık bu yol önerilmemektedir. İsterseniz hala eski port ağaçlarını
+  kullanabilirsiniz fakat OpenBSD ekibi tarafından artık
+  desteklenmemektedirler. Bu konuda fikirleriniz varsa port'un şu anki
+  sürdürücüsü: Anil Madhavapeddy (avsm at openbsd dot org).
+ </simpara>
+ </sect2>
+</sect1>
+
+<!-- Keep this comment at the end of the file
+Local variables:
+mode: sgml
+sgml-omittag:t
+sgml-shorttag:t
+sgml-minimize-attributes:nil
+sgml-always-quote-attributes:t
+sgml-indent-step:1
+sgml-indent-data:t
+indent-tabs-mode:nil
+sgml-parent-document:nil
+sgml-default-dtd-file:"../../manual.ced"
+sgml-exposed-tags:nil
+sgml-local-catalogs:nil
+sgml-local-ecat-files:nil
+End:
+vim600: syn=xml fen fdm=syntax fdl=2 si
+vim: et tw=78 syn=sgml
+vi: ts=1 sw=1
+-->


Property changes on: phpdoc/tr/trunk/install/unix/openbsd.xml
___________________________________________________________________
Added: svn:keywords
  + Revision
Added: svn:eol-style
  + native

Added: phpdoc/tr/trunk/install/unix/solaris.xml
===================================================================
--- phpdoc/tr/trunk/install/unix/solaris.xml              (rev 0)
+++ phpdoc/tr/trunk/install/unix/solaris.xml  2008-12-20 05:48:27 UTC (rev 
217529)
@@ -0,0 +1,107 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!-- $Revision$ -->
+<!-- EN-Revision: 177246 Maintainer: nilgun Status: ready -->
+<sect1 xml:id="install.unix.solaris" xmlns="http://docbook.org/ns/docbook";>
+ <title>Solaris'e özgü Kurulum İpuçları</title>
+ <para>
+ Bu bölüm PHP'nin Solaris sistemlere kurulumu hakkında bilgiler ve 
ipuçları
+ içerir.
+ </para>
+ <sect2 xml:id="install.unix.solaris.required">
+ <title>Gerekli Yazılımlar</title>
+ <para>
+  Solaris kurulumlarında sıklıkla C derleyicilerin ve bunlarla ilgili
+  araçların yokluğu sözkonusu olur. Bu araçların GNU sürümlerinin
+  gerekliliği hakkında bilgi edinmek için lütfen SSS'nin <link
+  linkend="faq.installation.needgnu">bu bölümünü</link> okuyunuz. Gereken
+  yazılımlar:
+  <itemizedlist>
+  <listitem>
+   <simpara>
+   gcc (önerilir, fakat başka C derleyiciler de iş görür)
+   </simpara>
+  </listitem>
+  <listitem>
+   <simpara>
+   make
+   </simpara>
+  </listitem>
+  <listitem>
+   <simpara>
+   flex
+   </simpara>
+  </listitem>
+  <listitem>
+   <simpara>
+   bison
+   </simpara>
+  </listitem>
+  <listitem>
+   <simpara>
+   m4
+   </simpara>
+  </listitem>
+  <listitem>
+   <simpara>
+   autoconf
+   </simpara>
+  </listitem>
+  <listitem>
+   <simpara>
+   automake
+   </simpara>
+  </listitem>
+  <listitem>
+   <simpara>
+   perl
+   </simpara>
+  </listitem>
+  <listitem>
+   <simpara>
+   gzip
+   </simpara>
+  </listitem>
+  <listitem>
+   <simpara>
+   tar
+   </simpara>
+  </listitem>
+  <listitem>
+   <simpara>
+   GNU sed
+   </simpara>
+  </listitem>
+  </itemizedlist>
+  Bunlara ek olarak, Oracle veya MySQL gibi yapılandırmanıza özgü bir 
takım
+  ek yazılımların kurulması da gerekebilir.
+ </para>
+ </sect2>
+ <sect2 xml:id="install.unix.solaris.packages">
+ <title>Paketlerin kullanımı</title>
+ <simpara>
+  Kurulması gereken bileşinlerin çoğunu kurmak için pkgadd kullanarak
+  Solaris kurulum işlemlerini kolaylaştırabilirsiniz.
+ </simpara>
+ </sect2>
+</sect1>
+
+<!-- Keep this comment at the end of the file
+Local variables:
+mode: sgml
+sgml-omittag:t
+sgml-shorttag:t
+sgml-minimize-attributes:nil
+sgml-always-quote-attributes:t
+sgml-indent-step:1
+sgml-indent-data:t
+indent-tabs-mode:nil
+sgml-parent-document:nil
+sgml-default-dtd-file:"../../manual.ced"
+sgml-exposed-tags:nil
+sgml-local-catalogs:nil
+sgml-local-ecat-files:nil
+End:
+vim600: syn=xml fen fdm=syntax fdl=2 si
+vim: et tw=78 syn=sgml
+vi: ts=1 sw=1
+-->


Property changes on: phpdoc/tr/trunk/install/unix/solaris.xml
___________________________________________________________________
Added: svn:keywords
  + Revision
Added: svn:eol-style
  + native

Added: phpdoc/tr/trunk/install/unix/sun.xml
===================================================================
--- phpdoc/tr/trunk/install/unix/sun.xml                (rev 0)
+++ phpdoc/tr/trunk/install/unix/sun.xml    2008-12-20 05:48:27 UTC (rev 
217529)
@@ -0,0 +1,369 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!-- $Revision$ -->
+<!-- EN-Revision: 205280 Maintainer: nilgun Status: ready -->
+  <sect1 xml:id="install.unix.sun" xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"; 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink";>
+  <title>Sun Solaris'te Sun, iPlanet ve Netscape Sunucuları</title>
+  <para>
+   Bu bölümde, PHP'nin Sun Solaris üzerinde Sun Java Sistem, Sun ONE,
+   iPlanet ve Netscape HTTP Sunucusu kurulumlarına özgü bilgilere ve
+   ipuçlarına yer verilmiştir.
+  </para>
+  <para>
+   PHP 4.3.3'ten itibaren PHP betikleri <link linkend="ref.nsapi">NSAPI
+   modülü</link> ile kullanılarak <link
+   linkend="install.unix.sun.specialpages">özel dizin listeleri ve hata
+   sayfaları</link> üretebilebilmektedir. Apache uyumluluğu sağlamak 
için
+   ek işlevler de mevcuttur. Mevcut HTTP sunucuları desteği hakkında 
bilgi
+   edinmek için <link linkend="install.unix.sun.notes">alt istekler</link>
+   ile ilgili bölümü okuyunuz.
+  </para>
+  <para>
+   Netscape Girişimci Sunucusu (NES) için PHP yapılandırması hakkında 
daha
+   ayrıntılı bilgiyi
+   <link xlink:href="&url.netscape.nsapi;">&url.netscape.nsapi;</link>
+   adresinde bulabilirsiniz.
+  </para>
+
+  <para>
+   PHP'yi Sun Java Sistem, Sun ONE, iPlanet ve Netscape HTTP sunucularında
+   derlemek için, kurulum dizinini <link
+   linkend="configure.with-nsapi">--with-nsapi=[DiZiN]</link> seçeneği ile
+   belirtin; öntanımlı dizin: <filename
+   class="directory">/opt/netscape/suitespot/</filename>. Ayrıca
+   <filename>/php-xxx-version/sapi/nsapi/nsapi-readme.txt</filename>
+   dosyasını da okuyun.
+  </para>
+  <para>
+   <orderedlist>
+   <listitem>
+    <para>
+    Aşağıdaki paketleri <link xlink:href="&url.sun.freeware;">
+    &url.sun.freeware;</link> veya başka bir siteden indirip
+    kurabilirsiniz:
+    <simplelist>
+     <member><filename>autoconf-2.13</filename></member>
+     <member><filename>automake-1.4</filename></member>
+     <member><filename>bison-1_25-sol26-sparc-local</filename></member>
+     <member><filename>flex-2_5_4a-sol26-sparc-local</filename></member>
+     <member><filename>gcc-2_95_2-sol26-sparc-local</filename></member>
+     <member><filename>gzip-1.2.4-sol26-sparc-local</filename></member>
+     <member><filename>m4-1_4-sol26-sparc-local</filename></member>
+     <member><filename>make-3_76_1-sol26-sparc-local</filename></member>
+     <member>
+     <filename>mysql-3.23.24-beta</filename> (mysql desteği 
istiyorsanız)
+     </member>
+     <member><filename>perl-5_005_03-sol26-sparc-local</filename></member>
+     <member><filename>tar-1.13</filename> (GNU tar)</member>
+    </simplelist>
+    </para>
+   </listitem>
+   <listitem>
+    <simpara>
+    PATH ortam değişkeninde gerekli dizinlerin bulunduğundan emin olun (
+    
<literal>PATH=.:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/ccs/bin</literal>)
+    ve <userinput>export PATH</userinput> ile sisteminizde kullanılabilir
+    olmasını sağlayın.
+    </simpara>
+   </listitem>
+   <listitem>
+    <simpara>
+    <userinput>gunzip php-x.x.x.tar.gz</userinput>
+    </simpara>
+   </listitem>
+   <listitem>
+    <simpara>
+    <userinput>tar xvf php-x.x.x.tar</userinput>
+    </simpara>
+   </listitem>
+   <listitem>
+    <simpara>
+    Bu işlem sonucunda oluşan PHP dizinine geçin:
+    <userinput>cd ../php-x.x.x</userinput>
+    </simpara>
+   </listitem>
+   <listitem>
+    <para>
+    Netscape sunucunuz
+    <filename class="directory">/opt/netscape/suitespot/</filename>
+    dizininde kurulu değilse, aşağıdaki seçeneğe bulunduğu yeri 
yazın:
+    <programlisting role="shell">
+<![CDATA[
+./configure --with-mysql=/usr/local/mysql \
+      --with-nsapi=/opt/netscape/suitespot/ \
+      --enable-libgcc
+]]>
+    </programlisting>
+    </para>
+   </listitem>
+   <listitem>
+    <simpara>
+    Bir <command>make</command> ve ardından <command>make 
install</command>
+    yapın.
+    </simpara>
+   </listitem>
+   </orderedlist>
+  </para>
+  <para>
+   Temel kurulum bitip ilgili benioku dosyalarını da okuduktan sonra bir
+   kaç adımlık yapılandırma işlemi kalmış olacak.
+  </para>
+  <formalpara>
+   <title>Sun/iPlanet/Netscape için Yapılandırma Talimatları</title>
+   <para>
+   Öncelikle, sunucunun bütün paylaşımlı kütüphaneleri bulabilmesi 
için
+   bazı dizinleri <varname>LD_LIBRARY_PATH</varname> ortam değişkenine
+   eklemeniz gerekebilir. Bunun yapılacağı en uygun yer HTTP sunucunuzu
+   başlatan betiktir. Bu betik genellikle, <filename
+   class="directory">/bir/yol/server/https-sunucuismi/start</filename>
+   gibi bir dosyadır. HTTP sunucunuzun <filename
+   class="directory">/bir/yol/server/https-sunucuismi/config/</filename>
+   dizininde yer alan yapılandırma dosyalarını da düzenlemeniz 
gerekecek.
+   <orderedlist>
+    <listitem>
+    <para>
+     Aşağıdaki satırı <filename>mime.types</filename> dosyasına 
ekleyin
+     (bunu yönetim sunucusunda yapabilirsiniz):
+     <screen>
+<![CDATA[
+type=magnus-internal/x-httpd-php exts=php
+]]>
+     </screen>
+    </para>
+    </listitem>
+    <listitem>
+    <para>
+     <filename>magnus.conf</filename> (&gt;= 6 sürümü sunucular için) 
veya
+     <filename>obj.conf</filename> (&lt; 6 sürümü sunucular için)
+     dosyalarını düzenlemek için açın ve aşağıdaki satırları
+     <literal>mime types init</literal> satırının sonrasına ekleyin.
+     shlib (paylaşımlı kütüphane) sisteminize göre değişiklik
+     gösterebilir, genellikle
+     <filename>/opt/netscape/suitespot/bin/libphp4.so</filename> gibi bir
+     dosyadır.
+     <programlisting>
+<![CDATA[
+Init fn="load-modules" funcs="php4_init,php4_execute,php4_auth_trans" 
shlib="/opt/netscape/suitespot/bin/libphp4.so"
+Init fn="php4_init" LateInit="yes" errorString="PHP ilklendirilemedi!" 
[php_ini="/bir/yol/php.ini"]
+]]>
+     </programlisting>
+     (PHP &gt;= 4.3.3) <literal>php_ini</literal> değiştirgesi isteğe
+     bağlı olsa da oraya HTTP sunucunuzun yapılandırma dizininde 
bulunan
+     &php.ini; dosyanızı yerleştirebilirsiniz.
+    </para>
+    </listitem>
+    <listitem>
+    <para>
+     <filename>obj.conf</filename> dosyasındaki öntanımlı nesneyi
+     yapılandırın (<filename>vserver.obj.conf</filename> dosyasında 
sanal
+     sunucu sınıfları [sürüm 6.0+] için):
+     <programlisting>
+<![CDATA[
+<Object name="default">
+.
+.
+.
+.#DiKKAT: Bu satır tüm 'ObjectType' satırlarından sonra ve
+.#    tüm 'AddLog' satırlarından önce yer almalıdır.
+Service fn="php4_execute" type="magnus-internal/x-httpd-php" [inikey=value 
inikey=value ...]
+.
+.
+</Object>
+]]>
+     </programlisting>
+     (PHP &gt;= 4.3.3) Bazı özel &php.ini; değerlerini ek 
değiştirgeler
+     olarak ekleyebilirsiniz, örneğin <literal>php4_execute</literal>
+     çağrısı bağlamına özgü
+     <literal>docroot=&quot;/bir/yol/docroot&quot;</literal> atamasını
+     yapabilirsiniz. Mantıksal ini yönergeleri için lütfen
+     <literal>&quot;On&quot;,&quot;Off&quot;,...</literal> değil (çünkü
+     doğru çalışmayacaktır), 0 ve 1 değerlerini kullanınız. 
Örneğin,
+     <literal>zlib.output_compression=&quot;On&quot;</literal> yerine
+     <literal>zlib.output_compression=1</literal> yazın.
+    </para>
+    </listitem>
+    <listitem>
+    <para>
+     Bu sadece, içinde PHP betiklerinden başka dosya bulunmayan (bir
+     <filename class="directory">cgi-bin</filename> dizini gibi) bir
+     dizini yapılandırmak istediğiniz takdirde gerekir :
+     <programlisting>
+<![CDATA[
+<Object name="x-httpd-php">
+ObjectType fn="force-type" type="magnus-internal/x-httpd-php"
+Service fn=php4_execute [inikey=value inikey=value ...]
+</Object>
+]]>
+     </programlisting>
+     Bundan sonra, Yönetim sunucusunda bir dizini yapılandırıp ona
+     <literal>x-httpd-php</literal> MIME türünü atayabilirsiniz. Bu
+     dizindeki tüm dosyalar PHP tarafından çalıştırılacağından 
oradaki
+     dosyaların uzantılarını .html olarak değiştirip PHP 
kullanıldığını
+     gizleyebilirsiniz.
+    </para>
+    </listitem>
+    <listitem>
+    <para>
+     Kimlik doğrulama ayarları: PHP kimlik doğrulaması diğer kimlik
+     doğrulamalarıyla kullanılamaz. Bu işlem tamamen PHP betikleriniz
+     üzerinden geçer. PHP kimlik doğrulamasını sunucunun tamamı için
+     yapılandırmak isterseniz aşağıdaki satırı öntanımlı 
nesnenize
+     ekleyiniz:
+     <programlisting>
+<![CDATA[
+<Object name="default">
+AuthTrans fn=php4_auth_trans
+.
+.
+.
+</Object>
+]]>
+     </programlisting>
+    </para>
+    </listitem>
+    <listitem>
+    <para>
+     PHP kimlik doğrulamasını tek bir dizin için kullanmak 
istiyorsanız
+     şunu ekleyin:
+     <programlisting>
+<![CDATA[
+<Object ppath="d:\kimlik\dogrulaması\yapilacak\dizin\*">
+AuthTrans fn=php4_auth_trans
+</Object>
+]]>
+     </programlisting>
+    </para>
+    </listitem>
+   </orderedlist>
+   </para>
+  </formalpara>
+  <note>
+   <para>
+   PHP'nin kullanacağı yığıt boyutu HTTP sunucusunun 
yapılandırmasına
+   bağlıdır. Çok büyük PHP betiklerinin çalışmaması halinde 
Yönetim
+   sunucusundan (&quot;MAGNUS EDITOR&quot; bölümünden) boyutu 
arttırmanızı
+   öneririz.
+   </para>
+  </note>
+
+  <sect2 xml:id="install.unix.sun.phpini">
+  <title>CGI ortamı ve php.ini dosyasında önerilen değişiklikler</title>
+  <para>
+   Bir Sun JSWS/Sun ONE WS/iPlanet/Netscape sunucusu çok evreli bir HTTP
+   sunucusu olarak çalıştığı takdirde PHP betiklerinin yazımı özel 
bir
+   dikkat gerektirir. Bunun sebebi, tüm isteklerin aynı süreç uzayında
+   (HTTP sunucusunun kendi uzayı) çalışması ve bu uzayın (ortam
+   değişkenlerince) tek bir ortama sahip olmasıdır.
+   <literal>PATH_INFO</literal>, <literal>HTTP_HOST</literal> gibi CGI
+   ortam değişkenlerini almak isterseniz, bunu <function>getenv</function>
+   işlevli eski PHP yöntemleriyle veya benzer yollarla
+   (<varname>$_ENV</varname> gibi küresellerle) yapmaya çalışmak doğru
+   değildir. Geçerli CGI değişkenleri olmaksızın sadece çalışan HTTP
+   sunucusunun ortamını alırsınız!
+  </para>
+  <note>
+   <para>
+   Soru: Ortamda neden (geçersiz) CGI değişkenleri var?
+   </para>
+   <para>
+   Yanıt: Bunun sebebi, HTTP sunucusu sürecini Yönetim sunucusundan
+   başlatmanız ve başlatma betiğinin bir CGI betiği olarak
+   çalışmasıdır (yönetim sunucusu içinde bir CGI betiği!!).
+   Başlatılan HTTP sunucusunun bazı CGI ortam değişkenlerine sahip
+   olmasının sebebi budur. HTTP sunucusunu yönetim sunucusunun dışında
+   çalıştırırsanız bunun sebebini daha iyi anlarsınız. HTTP 
sunucusunu
+   root kullanıcısı olarak komut satırından kendiniz başlatın ve 
ortamda
+   artık CGI tarzı ortam değişkenlerinin bulunmadığını görün.
+   </para>
+  </note>
+  <para>
+   CGI değişkenlerini doğru yöntemle almak için betiklerinizde 
değişiklik
+   yapmalısınız. PHP 4'te bu işlem için <varname>$_SERVER</varname> 
süper
+   küreselini kullanabilirsiniz. <varname>$HTTP_HOST</varname> gibi
+   değişkenleri kullanan eski betikleriniz varsa &php.ini; içinde
+   <literal>register_globals=On</literal> yaptıktan başka değişken 
sırasını
+   da değiştirin (önemli: Artık ortama ihtiyacınız olmayacağından
+   <literal>&quot;E&quot;</literal>yi silin):
+   <programlisting>
+<![CDATA[
+variables_order = "GPCS"
+register_globals = On
+]]>
+   </programlisting>
+  </para>
+  </sect2>
+
+  <sect2 xml:id="install.unix.sun.specialpages">
+  <title>Özel dizin listeleri ve hata sayfaları (PHP &gt;= 4.3.3)</title>
+  <para>
+   <literal>"404 Not Found"</literal> ve benzeri durumlarda hata sayfaları
+   üretimi için PHP'yi kullanabilirsiniz. Üzerine yazmak istediğiniz her
+   hata sayfası için <filename>obj.conf</filename> dosyasındaki nesneye
+   aşağıdaki satırı ekleyiniz:
+   <programlisting>
+<![CDATA[
+Error fn="php4_execute" code=XXX script="/bir/yol/betik.php" [inikey=value 
inikey=value...]
+]]>
+   </programlisting>
+   Burada <literal>XXX</literal>, HTTP hata kodudur. Sizinkiyle çelişen
+   başka <literal>Error</literal> yönergeleri varsa onları silin. Tüm
+   hatalar için hep aynı sayfayı kullanacaksanız <literal>code</literal>
+   değiştirgesini belirtmeyin. Betiğiniz hata kodunu
+   <varname>$_SERVER['ERROR_TYPE']</varname> ile alacaktır.
+  </para>
+  <para>
+   Bir diğer olanak, özel yapım dizin listeleri üretimidir. Dizin 
içeriğini
+   gösteren bir PHP betiği yazdıktan sonra, <filename>obj.conf</filename>
+   dosyasında öntanımlı
+   <literal>type=&quot;magnus-internal/directory&quot;</literal> Service
+   satırını şöyle değiştirin:
+   <programlisting>
+<![CDATA[
+Service fn="php4_execute" type="magnus-internal/directory" 
script="/bir/yol/betik.php" [inikey=value inikey=value...]
+]]>
+   </programlisting>
+   Hata sayfaları ve dizin listeleri için özgün yol ve dönüşmüş yol
+   <varname>$_SERVER['PATH_INFO']</varname> ve
+   <varname>$_SERVER['PATH_TRANSLATED']</varname> değişkenlerinden
+   alınabilir.
+  </para>
+  </sect2>
+
+  <sect2 xml:id="install.unix.sun.notes">
+  <title><function>nsapi_virtual</function> ve alt istekler (PHP &gt;= 
4.3.3)</title>
+  <para>
+   NSAPI modülü, HTTP sunucusunda alt istekler yapmak ve sonuçları bir
+   sayfaya yerleştirmek için artık <function>nsapi_virtual</function>
+   işlevine sahiptir (rumuz: <function>virtual</function>). Bu işlev NSAPI
+   kütüphanesinin bazı belgelenmemiş özelliklerini kullanır. Unix 
üzerinde
+   modül özdevinimli olarak gerekli işlevlerin varlığını araştırır 
ve
+   kullanılabilecekse kullanır. Aksi takdirde,
+   <function>nsapi_virtual</function> iptal edilir.
+  </para>
+  <note>
+   <para>
+   ÖNEMLİ: <function>nsapi_virtual</function> desteği DENEYSEL'dir!!!
+   </para>
+  </note>
+  </sect2>
+ </sect1>
+
+<!-- Keep this comment at the end of the file
+Local variables:
+mode: sgml
+sgml-omittag:t
+sgml-shorttag:t
+sgml-minimize-attributes:nil
+sgml-always-quote-attributes:t
+sgml-indent-step:1
+sgml-indent-data:t
+indent-tabs-mode:nil
+sgml-parent-document:nil
+sgml-default-dtd-file:"../../manual.ced"
+sgml-exposed-tags:nil
+sgml-local-catalogs:nil
+sgml-local-ecat-files:nil
+End:
+vim600: syn=xml fen fdm=syntax fdl=2 si
+vim: et tw=78 syn=sgml
+vi: ts=1 sw=1
+-->


Property changes on: phpdoc/tr/trunk/install/unix/sun.xml
___________________________________________________________________
Added: svn:keywords
  + Revision
Added: svn:eol-style
  + native

-- 
PHP CVS Mailing List (http://www.php.net/)
To unsubscribe, visit: http://www.php.net/unsub.php

Reply via email to