nilgun     Sat, 20 Dec 2008 05:47:46 +0000

Changed paths:
    A  phpdoc/tr/trunk/install/unix/debian.xml
    A  phpdoc/tr/trunk/install/unix/fhttpd.xml

Log:
add for sync with CVS

Added: phpdoc/tr/trunk/install/unix/debian.xml
===================================================================
--- phpdoc/tr/trunk/install/unix/debian.xml               (rev 0)
+++ phpdoc/tr/trunk/install/unix/debian.xml   2008-12-20 05:47:46 UTC (rev 
217528)
@@ -0,0 +1,205 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!-- $Revision$ -->
+<!-- EN-Revision: 177246 Maintainer: nilgun Status: ready -->
+<sect1 xml:id="install.unix.debian" xmlns="http://docbook.org/ns/docbook"; 
xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink";>
+ <title>Debian GNU/Linux Kurulum Bilgileri</title>
+ <para>
+ Bu bölüm Unix sistemlerde PHP'nin <link xlink:href="&url.debian;">Debian
+ GNU/Linux</link> kurulumu hakkında bilgiler ve ipuçları içerir.
+ </para>
+
+ <sect2 xml:id="install.unix.debian.apt">
+ <title>APT kullanımı</title>
+  <simpara>
+  Debian'ın paket yönetim sistemini kullanarak PHP kaynak kodunu indirip
+  kendinizin derlemesi PHP kurulumu için en basit ve en kolay yöntemdir.
+  Linux üzerine yazılım kurulumu hakkında bilgi sahibiyseniz, elbette
+  derlemeyi kendiniz de yapabilirsiniz.
+  </simpara>
+  <simpara>
+  İlk vereceğiniz karar Apache 1.3.x mi yoksa Apache 2.x mi 
kuracağınızla
+  ilgili olacaktır. İlgili paketler sırasıyla libapache-mod-php* ve
+  libapache2-mod-php* isimlerini taşırlar. Aşağıdaki adımlar Apache 
1.3.x
+  kurulumuna göre düzenlenmiştir. Bu belge yazıldığı sırada henüz 
resmi PHP
+  5 Debian paketleri ortada yoktu. Bu bakımdan aşağıdaki adımlar PHP4
+  kurulumu yapacaktır.
+  </simpara>
+  <simpara>
+  PHP, Debian'da CGI veya CLI olarak mevcuttur ve sırayla php4-cgi ve
+  php4-cli isimlerini alırlar. Bunlara da ihtiyacınız varsa aşağıdaki
+  adımlara bunların paket isimlerini de ekleyin. Kurmak isteyebileceğiniz
+  diğer bir özel paket php4-pear'dır. En düşük seviyede PEAR kurulumu 
ile
+  <command>pear</command> komut satırı aracını içerir.
+  </simpara>
+  <simpara>
+  Debian'ın kararlı dağıtımında bulunandan daha yeni veya resmi Debian
+  paket deposunda olmayan PHP modüllerine ihtiyaç duyarsanız önce <link
+  xlink:href="&url.apt-get;">http://www.apt-get.org/</link> sitesini
+  araştırmalısınız. Bu tür paketleri bulabileceğiniz depolardan biri 
de
+  <link xlink:href="http://www.dotdeb.org/";>Dotdeb</link>'dir. Bu gayrı
+  resmi depo <link xlink:href="mailto:g...@php.net";>Guillaume Plessis</link>
+  tarafından sağlanmakta ve PHP4 ve PHP5'in en son sürümlerinin Debian
+  paketlerini içermektedir. Bu depoyu kullanmak için
+  <filename>/etc/apt/sources.lists</filename> dosyanıza aşağıdaki iki
+  satırı ekledikten sonra <command>apt-get update</command> komutunu
+  çalıştırınız:
+  </simpara>
+  <example>
+  <title>- Dotdeb deposu ile ilgili iki satır</title>
+  <programlisting role="shell">
+<![CDATA[
+deb http://packages.dotdeb.org stable all
+deb-src http://packages.dotdeb.org stable all
+]]>
+  </programlisting>
+  </example>
+  <simpara>
+  Dikkate alacağınız son şey paketlerinizin güncel olup 
olmadığıdır. Son
+  zamanlarda güncelleme yapmadıysanız, herşeyden önce bir 
<command>apt-get
+  update</command> yapın. Böylece Apache ve PHP paketlerinin en güncel
+  kararlı sürümlerini kullanabilesiniz.
+  </simpara>
+  <simpara>
+  Artık herşey yerli yerine oturduğuna göre aşağıdaki örneği 
izleyerek
+  Apache ve PHP'yi kurabilirsiniz:
+  </simpara>
+  <example xml:id="install.unix.debian.apt.example">
+  <title>- Apache 1.3 ile Debian Kurulum Örneği</title>
+  <programlisting role="shell">
+<![CDATA[
+# apt-get install libapache-mod-php4
+]]>
+  </programlisting>
+  </example>
+  <simpara>
+  APT, özdevinimli olarak Apache 1.3 için PHP 4 modülünü ve bunların
+  birlikte çalışması için bağımlı olduğu paketleri kuracak ve PHP'yi
+  etkinleştirecektir. Eğer kurulum sırasında Apache yeniden 
başlatılmamışsa
+  bunu kendiniz yapmalısınız:
+  </simpara>
+  <example xml:id="install.unix.debian.apt.example2">
+  <title>- PHP 4 kurulduktan sonra Apache'nin durdurulması ve yeniden
+  başlatılması</title>
+  <programlisting role="shell">
+<![CDATA[
+# /etc/init.d/apache stop
+# /etc/init.d/apache start
+]]>
+  </programlisting>
+  </example>
+ </sect2>
+ <sect2 xml:id="install.unix.debian.config">
+ <title>Yapılandırma üzerinde daha iyi denetim</title>
+  <simpara>
+  Bir önceki bölümde PHP sadece çekirdek modüllerle kurulmuştu. Sizin
+  istediğiniz bu olmayabilir ve çok geçmeden MySQL, cURL, GD ve benzeri
+  modülleri etkinleştirme ihtiyacı duyabilirsiniz.
+  </simpara>
+  <simpara>
+  PHP'yi kaynak paketinden kendiniz derlediyseniz, modülleri
+  <command>configure</command> betiği üzerinden etkinleştirmeniz
+  gerekecektir. APT ile sadece ihtiyacınız olan modülleri kurabilirsiniz.
+  Bunlar 'php4-*' (veya 'php5-*') biçiminde isimlendirilirler.
+  </simpara>
+  <example xml:id="install.unix.debian.config.example">
+  <title>- Ek PHP paketlerinin listesinin alınması</title>
+  <programlisting role="shell">
+<![CDATA[
+# dpkg -l 'php4-*'
+]]>
+  </programlisting>
+  </example>
+  <simpara>
+  Bu komutun çıktısından da görebileceğiniz gibi, (php4-cgi, php4-cli 
ve
+  php4-pear gibi özel paketler dışında) kurabileceğiniz çok sayıda PHP
+  modülü vardır. Listeyi dikkatlice inceleyip ihtiyacınız olanları 
seçin.
+  Seçtiğiniz modülün bağımlı olduğu kütüphaneler varsa, APT 
onları da
+  özdevinimli olarak kuracaktır.
+  </simpara>
+  <simpara>
+  MySQL, cURL ve GD destekli PHP kurulumunu seçerseniz vereceğiniz komut
+  şuna benzer olacaktır:
+  </simpara>
+  <example xml:id="install.unix.debian.config.example2">
+  <title>- MySQL, cURL ve GD destekli PHP kurulumu</title>
+  <programlisting role="shell">
+<![CDATA[
+# apt-get install php4-mysql php4-curl php4-gd
+]]>
+  </programlisting>
+  </example>
+  <simpara>
+  APT özdevinimli olarak farklı &php.ini;
+  (<filename>/etc/php4/apache/php.ini</filename>,
+  <filename>/etc/php4/cgi/php.ini</filename> ve benzeri) dosyalarına uygun
+  satırları ekleyecektir.
+  </simpara>
+  <example xml:id="install.unix.debian.config.example3">
+  <title>- MySQL, cURL ve GD'yi PHP'de etkin kılacak satırlar</title>
+  <programlisting role="shell">
+<![CDATA[
+extension=mysql.so
+extension=curl.so
+extension=gd.so
+]]>
+  </programlisting>
+  </example>
+  <simpara>
+  Bu modülleri etkin kılmak için tek yapacağınız Apache'yi durdurup 
yeniden
+  başlatmaktır.
+  </simpara>
+ </sect2>
+ <sect2 xml:id="install.unix.debian.faq">
+ <title>Bilinen sorunlar</title>
+ <itemizedlist>
+  <listitem>
+  <simpara>
+   Bir betiğin sonucu yerine betiğin PHP kaynak kodlarını 
görüyorsanız, APT
+   muhtemelen Apache 1.3 yapılandırmanıza
+   <filename>/etc/apache/conf.d/php4</filename> dizinini eklememiştir.
+   Lütfen <filename>/etc/apache/httpd.conf</filename> dosyanızda 
aşağıdaki
+   satırların bulunmasını sağladıktan sonra Apache'yi durdurup yeniden
+   başlatın:
+  </simpara>
+  <example xml:id="install.unix.debian.faq.example">
+  <title>- PHP 4'ü Apache altında etkin kılan satır</title>
+  <programlisting role="shell">
+<![CDATA[
+# Include /etc/apache/conf.d/
+]]>
+  </programlisting>
+  </example>
+  </listitem>
+  <listitem>
+  <simpara>
+   Bir modülü kurduğunuz halde betiğinizde onunla ilgili işlevler 
işlerini
+   yapmıyorsa &php.ini; dosyanızda eklenti ile ilgili satırın mevcut olup
+   olmadığına bakın. Bunun yanında, debconf yapılandırmasındaki bir
+   sorundan dolayı APT, modülün kurulumunu başarıyla tamamlayamamış da
+   olabilir.
+  </simpara>
+  </listitem>
+ </itemizedlist>
+ </sect2>
+</sect1>
+
+<!-- Keep this comment at the end of the file
+Local variables:
+mode: sgml
+sgml-omittag:t
+sgml-shorttag:t
+sgml-minimize-attributes:nil
+sgml-always-quote-attributes:t
+sgml-indent-step:1
+sgml-indent-data:t
+indent-tabs-mode:nil
+sgml-parent-document:nil
+sgml-default-dtd-file:"../../manual.ced"
+sgml-exposed-tags:nil
+sgml-local-catalogs:nil
+sgml-local-ecat-files:nil
+End:
+vim600: syn=xml fen fdm=syntax fdl=2 si
+vim: et tw=78 syn=sgml
+vi: ts=1 sw=1
+-->


Property changes on: phpdoc/tr/trunk/install/unix/debian.xml
___________________________________________________________________
Added: svn:keywords
  + Revision
Added: svn:eol-style
  + native

Added: phpdoc/tr/trunk/install/unix/fhttpd.xml
===================================================================
--- phpdoc/tr/trunk/install/unix/fhttpd.xml               (rev 0)
+++ phpdoc/tr/trunk/install/unix/fhttpd.xml   2008-12-20 05:47:46 UTC (rev 
217528)
@@ -0,0 +1,42 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!-- $Revision$ -->
+<!-- EN-Revision: 177246 Maintainer: nilgun Status: ready -->
+ <sect1 xml:id="install.unix.fhttpd" xmlns="http://docbook.org/ns/docbook";>
+  <title>fhttpd ile ilgili bilgiler</title>
+  <para>
+  PHP'yi bir fhttpd modülü olarak derlemek için "Build as an
+  fhttpd module?" sorusuna "yes" yanıtı verip (yapılandırmada <link
+  linkend="configure.with-fhttpd">--with-fhttpd</link>=<replaceable
+  >DİZİN</replaceable> seçeneği) fhttpd kaynak kök dizinini belirtin.
+  <filename class="directory">/usr/local/src/fhttpd</filename>
+  dizini öntanımlıdır. fhttpd ile çalışırsa PHP'yi bir modül olarak 
derlemek
+  daha iyi denetim ve uzaktan yönetim yeteneği ile daha yüksek başarım
+  sağlar.
+  </para>
+  <note>
+  <simpara>
+   PHP 4.3.0'dan itibaren fhttpd desteklenmemektedir.
+  </simpara>
+  </note>
+ </sect1>
+
+<!-- Keep this comment at the end of the file
+Local variables:
+mode: sgml
+sgml-omittag:t
+sgml-shorttag:t
+sgml-minimize-attributes:nil
+sgml-always-quote-attributes:t
+sgml-indent-step:1
+sgml-indent-data:t
+indent-tabs-mode:nil
+sgml-parent-document:nil
+sgml-default-dtd-file:"../../manual.ced"
+sgml-exposed-tags:nil
+sgml-local-catalogs:nil
+sgml-local-ecat-files:nil
+End:
+vim600: syn=xml fen fdm=syntax fdl=2 si
+vim: et tw=78 syn=sgml
+vi: ts=1 sw=1
+-->


Property changes on: phpdoc/tr/trunk/install/unix/fhttpd.xml
___________________________________________________________________
Added: svn:keywords
  + Revision
Added: svn:eol-style
  + native

-- 
PHP CVS Mailing List (http://www.php.net/)
To unsubscribe, visit: http://www.php.net/unsub.php

Reply via email to