i think this one should now work.

remember that this is no very proper solution! it would be better not to
work with such functions and access the database directly i think.

.ma 

<?php
include "pubSysDB.lib";

//Klasse som henter ut all relevant informasjon om en ingress og presenterer det som 
et oversiktlig objekt. Sparer brukeren for mye logikk og spørringer.
//Denne er ikke optimalisert ennå.
class Ingress{

    var $gyldig;      //"1" hvis dette er en konsistent ingress, "0" hvis 
det er prolemer som gjør at ingressen ikke kan vises.
    var $feil;       //Dersom gyldig er "0" finnes feilmeldingene her, 
separert med ;

    var $artikkelid;    //ID til den artikkelen som ingressen er ingress for
    var $nettstedid;    //ID til dette nettstedet
    var $artikkellink;   //Link til selve artikkelen
    var $overskrift;    //Overskriften i ingressen
    var $forfatternavn;   //Navn p forfatteren
    var $forfatterlink;   //Link til side med info om forfatteren
    var $ingress;      //Selve teksten i ingressen
    var $publisert;     //Dato da artikkelen ble publisert
    var $publisertLang;   //Dato da artikkelen ble publisert, p format 
yyyymmddhhmmss
    var $bilde;       //URL til ingress-bildet

    function Ingress($artikkelid,$nettstedid){
        $this->artikkelid = $artikkelid;
        $this->nettstedid = $nettstedid;
        $db = new pubSysDB();
/* Kommenterte ut dette, bevart intakt. Eneste forskjellen er at man M sjekke om 
artikkelen er publisert eller ikke! ----------------------
        $db->query("SELECT i.overskrift, i.ingress, i.publisert, i.bilde, 
b.fornavn, b.etternavn, a.artikkeltypeid
            FROM Ingress i ,Artikkel a, Bruker b, Artikkeltype t
            WHERE i.artikkelid=$this->artikkelid
            AND i.nettstedid=$this->nettstedid
            AND i.artikkelid=a.artikkelid
            AND i.nettstedid=a.nettstedid
            AND a.forfatterid = b.brukerid
            AND a.artikkeltypeid = t.artikkeltypeid
            LIMIT 1");
---------------------------------------------------------------*/
        $db->query("SELECT i.overskrift, i.ingress, i.publisert, i.bilde, 
b.fornavn, b.etternavn, a.artikkeltypeid, DATE_FORMAT(i.publisert,'%Y%m%d%H%i%S') 
publisertLang
            FROM Ingress i ,Artikkel a, Bruker b, Artikkeltype t
            WHERE i.artikkelid=$this->artikkelid
            AND i.nettstedid=$this->nettstedid
            AND i.artikkelid=a.artikkelid
            AND i.nettstedid=a.nettstedid
            AND a.forfatterid = b.brukerid
            AND a.artikkeltypeid = t.artikkeltypeid
            AND i.publisert IS NOT NULL
            LIMIT 1");
        if($db->num()){
            $row = $db->fetch();
            $this->gyldig=1;
            $this->overskrift = $row->overskrift;
            $this->artikkellink = "art.php?artikkelid=".$this->artikkelid;
            $this->forfatternavn = $row->fornavn." ".$row->etternavn;
            $this->forfatterlink = "http://www.ikke.no/";;
            $this->ingress = $row->ingress;
            $publisert = explode(' ',$row->publisert);
            $publisert = explode('-',$publisert[0]);
            $this->publisertLang = $row->publisertLang;
            $this->publisert = $publisert[0].' 
'.$publisert[2].'/'.$publisert[1];
            $this->bilde = $row->bilde;
            $this->artikkeltypeid = $row->artikkeltypeid;
        }else{
            $this->gyldig=0;
            $this->feil .= "Ingressen finnes ikke idatabasen;";
        }
    }
}

//Returnerer et array med de siste $antall artikler fra og med $offset fra 
$nettstedid, sortert med den nyeste frst.
//(Offset er med for at man lett skal kunne lage neste 50 / forrige 50 linker i 
fremvisningen.
//
//INN - nettstedid til nettstedet man vil liste ingresser til, hvilket språk man vil 
ha ingresser p, antall ingresser man vil hente, og offset i disse
//UT - 0 hvis problem oppstod, array med Ingressobjekter hvis alt gikk i orden
function hentIngresser($nettstedid,$typeid,$sprakid,$offset,$antall){
    $arr = Array();
    $db = new pubSysDB();
    if($typeid==0)
        $db->query("SELECT artikkelid FROM Ingress WHERE 
nettstedid=$nettstedid AND sprakid=$sprakid ORDER BY publisert DESC LIMIT 
$offset,$antall");
    else
        $db->query("SELECT i.artikkelid FROM Ingress i, Artikkel a WHERE 
i.artikkelid = a.artikkelid AND a.artikkeltypeid=$typeid AND i.nettstedid=$nettstedid 
AND i.sprakid=$sprakid ORDER BY i.publisert DESC LIMIT $offset,$antall");
    if($db->num()){
        while($row = $db->fetch()){
            $arr[] = new Ingress($row->artikkelid,$nettstedid);
        }
        return $arr;
    }else{
        return 0;
    }
}

    // converts any array to an instance of the ingress-class
    function array2IngressClass($array)
    {
        $inst = new Ingress2();
        while(list($key, $val) = each($array))
            $inst->$key = $val;
        return $inst;
    }
    
    // converts any class into an array
    function class2Arr($class)
    {
        return (array)$class;
    }
    
    // sorts arrays comeing from hentIngresser() descending
    function sortClassArray($array)
    {
        $arr = array();
        $sArr = array();
        foreach($array as $ent)
        {
            $arr[] = class2Arr($ent);
            $sArr[] = $ent->publisertLang;
        }
        
        array_multisort($arr, SORT_DESC, $sArr);
        
        $cM = count($arr);
        for($c = 0; $c < $cM; $c++)
            $arr[$c] = array2IngressClass($arr[$c]);
        
        return $arr;
    }
    
    // dummy-class to allow converting from array to class
    class Ingress2
    {
        var $gyldig;      //"1" hvis dette er en konsistent ingress, "0" 
hvis det er prolemer som gjør at ingressen ikke kan vises.
        var $feil;       //Dersom gyldig er "0" finnes feilmeldingene 
her, separert med ;
        var $artikkelid;    //ID til den artikkelen som ingressen er 
ingress for
        var $nettstedid;    //ID til dette nettstedet
        var $artikkellink;   //Link til selve artikkelen
        var $overskrift;    //Overskriften i ingressen
        var $forfatternavn;   //Navn p forfatteren
        var $forfatterlink;   //Link til side med info om forfatteren
        var $ingress;      //Selve teksten i ingressen
        var $publisert;     //Dato da artikkelen ble publisert
        var $publisertLang;   //Dato da artikkelen ble publisert, p format 
yyyymmddhhmmss
        var $bilde;       //URL til ingress-bildet
    }
?>
-- 
PHP Database Mailing List (http://www.php.net/)
To unsubscribe, visit: http://www.php.net/unsub.php

Reply via email to