> Temas do día:
>  1. Re: [Colaboración] Axuda coa tradución das seguintes cadeas
>    (mvillarino)
 ----------------------------------------------------------------------
Non sei se estou editando ben a mensaxe, estou case segura de que tiña que 
escribir debaixo... En fin: fixen un intento de tradución das cadeas de Mozilla 
que deixou Keko por se axuda, seguro que alguén se anima a revisalas e 
melloralas.Saúdos. 
> Message: 1
> Date: Tue, 27 Mar 2012 00:01:25 +0200
> From: mvillarino <mvillar...@kde-espana.es>
> To: proxecto@trasno.net
> Subject: Re: [Colaboración] Axuda coa tradución das seguintes cadeas
> Message-ID:
>    <CAGOKLE9t_cWz0pwrJ=mXc1RpYmt4y8cABWeKP5=S8cgnn+=l...@mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
> 
> EncLateMetaFrame=The character encoding declaration of the framed HTML
> document was not found when prescanning the first 1024 bytes of the
> file. When viewed without the document framing it, the page will
> reload automatically. The encoding declaration needs to be moved to be
> within the first 1024 bytes of the file.
> 
> Non se atopou a codificación dos caracteres no documento ao examinar
> os primeiros
> 1024 bytes do ficheiro; de contela, deberíase mover esa declaración a
> esa posición. A páxina cargarase automaticamente cando se vexa sen
> que o documento a poña nun marco.
> 
> Por exemplo. A segmentación é mellorábel.
> 
> 2012/3/26, Enrique Estévez Fernández <e...@keko.me>:
> > Boas.
> >
> > Reenvío este correo a rolda de Trasno, xa que parece que na de
> > galician.mozdev.org non dan sinais de vida. Espero a vosa axuda.
> >
> > Veñen de engadir as seguintes 12 cadeas a Mozilla. Teñen algo de
> > complicación e como non se soen ver na interface, cumpría unha boa
> > tradución xa que quizais non se modifiquen nunca máis.
> >
> > Espero a vosa colaboración, para resolver o bug canto antes.
> >
> > # Encoding warnings and errors
> > EncNoDeclarationFrame=The character encoding of a framed document was
> > not declared. The document may appear different if viewed without the
> > document framing it.Non se declarou a codificación dos caracteres no 
> > documento. O documento pode aparecer diferente de se visualizar sen o 
> > documento que o enmarca.
> > EncNoDeclarationPlain=The character encoding of the plain text
> > document was not declared. The document will render with garbled text
> > in some browser configurations if the document contains characters
> > from outside the US-ASCII range. The character encoding of the file
> > needs to be declared in the transfer protocol or file needs to use a
> > byte order mark as an encoding signature.Non se declarou a codificación dos 
> > caracteres no documento. O documento visualizarase con texto ilexible 
> > nalgúns navegadores se contén caracteres que non pertenzan a ASCII. A 
> > codificación de caracteres do ficheiro débese declarar no protocolo de 
> > transferencia ou o ficheiro ten que usar unha marca de orde de bytes como 
> > firma de codificación.
> > EncNoDeclaration=The character encoding of the HTML document was not
> > declared. The document will render with garbled text in some browser
> > configurations if the document contains characters from outside the
> > US-ASCII range. The character encoding of the page must to be declared
> > in the document or in the transfer protocol.Non se declarou a codificación 
> > dos caracteres no documento. O documento visualizarase con texto ilexible 
> > nalgúns navegadores se contén caracteres que non pertenzan a ASCII. A 
> > codificación de caracteres da páxina débese declarar no documento ou no 
> > protocolo de transferencia.
> > EncLateMetaFrame=The character encoding declaration of the framed HTML
> > document was not found when prescanning the first 1024 bytes of the
> > file. When viewed without the document framing it, the page will
> > reload automatically. The encoding declaration needs to be moved to be
> > within the first 1024 bytes of the file.Aparece arriba feita por mvillarino
> > EncLateMeta=The character encoding declaration of the HTML document
> > was not found when prescanning the first 1024 bytes of the file. When
> > viewed in a differently-configured browser, this page will reload
> > automatically. The encoding declaration needs to be moved to be within
> > the first 1024 bytes of the file.Non se atopou a codificación dos 
> > caracteres no documento ao examinar os primeiros 1024 bytes do ficheiro; de 
> > contela, deberíase mover esa declaración a esa posición. A páxina 
> > cargarase automaticamente cando se visualice nun navegador con diferente 
> > configuración. 
> > EncLateMetaReload=The page was reloaded, because the character
> > encoding declaration of the HTML document was not found when
> > prescanning the first 1024 bytes of the file. The encoding declaration
> > needs to be moved to be within the first 1024 bytes of the file.A páxina 
> > cargouse porque non se atopou a codificación dos caracteres no documento ao 
> > examinar os primeiros 1024 bytes do ficheiro; de contela, deberíase mover 
> > esa declaración a esa posición.
> > EncLateMetaTooLate=The character encoding declaration of document was
> > found too late for it to take effect. The encoding declaration needs
> > to be moved to be within the first 1024 bytes of the file.A codificación 
> > dos caracteres no documento atopouse demasiado tarde para que tivese 
> > efecto. Deberíase mover esa declaración aos primeiros 1024 bytes do 
> > ficheiro.
> > EncMetaUnsupported=An unsupported character encoding was declared for
> > the HTML document using a meta tag. The declaration was ignored.Declarouse 
> > unha codificación de caracteres non compatíbel para o documento usando unha 
> > metaetiqueta. Ignorouse esa declaración.
> > EncProtocolUnsupported=An unsupported character encoding was declared
> > on the transfer protocol level. The declaration was ignored.Declarouse unha 
> > codificación de caracteres non compatíbel no nivel de protocolo de 
> > transferencia. Ignorouse esa declaración.
> > EncBomlessUtf16=Detected UTF-16-encoded Basic Latin-only text without
> > a byte order mark and without a transfer protocol-level declaration.> > 
> > Encoding this content in UTF-16 is inefficient and the character
> > encoding should have been declared in any case.Detectouse un texto en Latín 
> > básico codificado en UTF-16 sen marca de orde de bytes nin declaración de 
> > nivel de protocolo de transferencia. Codificar este contido en UTF-16 non é 
> > eficiente e a codificación dos caracteres deberíase ter declarado en 
> > calquera caso. > > EncMetaUtf16=A meta tag was used to declare the 
> > character encoding as
> > UTF-16. This was interpreted as an UTF-8 declaration instead.Usouse unha 
> > metaetiqueta para declarar a codificación dos caracteres como UTF-16 pero 
> > foi interpretada como UTF-8.
> > EncMetaNonRoughSuperset=A meta tag was used to declare a character
> > encoding the does not encode the Basic Latin range roughly like
> > US-ASCII. The declaration was ignored.Esta non a acabo de pillar, dame a 
> > impresión de que falta algunha palabra.> >
> 
> Fin de Resumo de Proxecto, vol 23, envío 34
> ********************************************
                     
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a