Ola.

Con estas traducións e as que fixo Ifrit, e seguindo o estilo das que
hai en Mozilla, escollerei as finais ou adaptareinas para resolver o
bug. Publicarei as traducións en ambas roldas.

Moitas grazas a ambos.

Saúdos.

2012/3/29 Susana Brandariz <susana_branda...@hotmail.com>:
>
>> Temas do día:
>> 1. Re: [Colaboración] Axuda coa tradución das seguintes cadeas
>> (mvillarino)
>  ----------------------------------------------------------------------
>
> Non sei se estou editando ben a mensaxe, estou case segura de que tiña que
> escribir debaixo... En fin: fixen un intento de tradución das cadeas de
> Mozilla que deixou Keko por se axuda, seguro que alguén se anima a revisalas
> e melloralas.
> Saúdos.
>
>
>> Message: 1
>> Date: Tue, 27 Mar 2012 00:01:25 +0200
>> From: mvillarino <mvillar...@kde-espana.es>
>> To: proxecto@trasno.net
>> Subject: Re: [Colaboración] Axuda coa tradución das seguintes cadeas
>> Message-ID:
>> <CAGOKLE9t_cWz0pwrJ=mXc1RpYmt4y8cABWeKP5=S8cgnn+=l...@mail.gmail.com>
>> Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-1
>>
>> EncLateMetaFrame=The character encoding declaration of the framed HTML
>> document was not found when prescanning the first 1024 bytes of the
>> file. When viewed without the document framing it, the page will
>> reload automatically. The encoding declaration needs to be moved to be
>> within the first 1024 bytes of the file.
>>
>> Non se atopou a codificación dos caracteres no documento ao examinar
>> os primeiros
>> 1024 bytes do ficheiro; de contela, deberíase mover esa declaración a
>> esa posición. A páxina cargarase automaticamente cando se vexa sen
>> que o documento a poña nun marco.
>>
>> Por exemplo. A segmentación é mellorábel.
>>
>> 2012/3/26, Enrique Estévez Fernández <e...@keko.me>:
>> > Boas.
>> >
>> > Reenvío este correo a rolda de Trasno, xa que parece que na de
>> > galician.mozdev.org non dan sinais de vida. Espero a vosa axuda.
>> >
>> > Veñen de engadir as seguintes 12 cadeas a Mozilla. Teñen algo de
>> > complicación e como non se soen ver na interface, cumpría unha boa
>> > tradución xa que quizais non se modifiquen nunca máis.
>> >
>> > Espero a vosa colaboración, para resolver o bug canto antes.
>> >
>> > # Encoding warnings and errors
>> > EncNoDeclarationFrame=The character encoding of a framed document was
>> > not declared. The document may appear different if viewed without the
>> > document framing it.
> Non se declarou a codificación dos caracteres no documento. O documento pode
> aparecer diferente de se visualizar sen o documento que o enmarca.
>> > EncNoDeclarationPlain=The character encoding of the plain text
>> > document was not declared. The document will render with garbled text
>> > in some browser configurations if the document contains characters
>> > from outside the US-ASCII range. The character encoding of the file
>> > needs to be declared in the transfer protocol or file needs to use a
>> > byte order mark as an encoding signature.
> Non se declarou a codificación dos caracteres no documento. O documento
> visualizarase con texto ilexible nalgúns navegadores se contén caracteres
> que non pertenzan a  ASCII. A codificación de caracteres do ficheiro débese
> declarar no protocolo de transferencia ou o ficheiro ten que usar unha marca
> de orde de bytes como firma de codificación.
>
>> > EncNoDeclaration=The character encoding of the HTML document was not
>> > declared. The document will render with garbled text in some browser
>> > configurations if the document contains characters from outside the
>> > US-ASCII range. The character encoding of the page must to be declared
>> > in the document or in the transfer protocol.
> Non se declarou a codificación dos caracteres no documento. O documento
> visualizarase con texto ilexible nalgúns navegadores se contén caracteres
> que non pertenzan a ASCII. A codificación de caracteres da páxina débese
> declarar no documento ou no protocolo de transferencia.
>
>> > EncLateMetaFrame=The character encoding declaration of the framed HTML
>> > document was not found when prescanning the first 1024 bytes of the
>> > file. When viewed without the document framing it, the page will
>> > reload automatically. The encoding declaration needs to be moved to be
>> > within the first 1024 bytes of the file.
> Aparece arriba feita por mvillarino
>
>> > EncLateMeta=The character encoding declaration of the HTML document
>> > was not found when prescanning the first 1024 bytes of the file. When
>> > viewed in a differently-configured browser, this page will reload
>> > automatically. The encoding declaration needs to be moved to be within
>> > the first 1024 bytes of the file.
> Non se atopou a codificación dos caracteres no documento ao examinar os
> primeiros 1024 bytes do ficheiro; de contela, deberíase mover esa
> declaración a esa posición. A  páxina cargarase automaticamente cando se
> visualice nun navegador con diferente configuración.
>
>> > EncLateMetaReload=The page was reloaded, because the character
>> > encoding declaration of the HTML document was not found when
>> > prescanning the first 1024 bytes of the file. The encoding declaration
>> > needs to be moved to be within the first 1024 bytes of the file.
> A  páxina cargouse porque non se atopou a codificación dos caracteres no
> documento ao examinar os primeiros 1024 bytes do ficheiro; de contela,
> deberíase mover esa declaración a esa posición.
>
>> > EncLateMetaTooLate=The character encoding declaration of document was
>> > found too late for it to take effect. The encoding declaration needs
>> > to be moved to be within the first 1024 bytes of the file.
> A codificación dos caracteres no documento atopouse demasiado tarde para que
> tivese efecto. Deberíase mover esa declaración aos primeiros 1024 bytes do
> ficheiro.
>
>> > EncMetaUnsupported=An unsupported character encoding was declared for
>> > the HTML document using a meta tag. The declaration was ignored.
> Declarouse unha codificación de caracteres non compatíbel para o documento
> usando unha metaetiqueta. Ignorouse esa declaración.
>
>> > EncProtocolUnsupported=An unsupported character encoding was declared
>> > on the transfer protocol level. The declaration was ignored.
> Declarouse unha codificación de caracteres non compatíbel no nivel de
> protocolo de transferencia. Ignorouse esa declaración.
>
>> > EncBomlessUtf16=Detected UTF-16-encoded Basic Latin-only text without
>> > a byte order mark and without a transfer protocol-level declaration.
>> > Encoding this content in UTF-16 is inefficient and the character
>> > encoding should have been declared in any case.
> Detectouse un texto en Latín básico codificado en UTF-16 sen marca de orde
> de bytes nin declaración de nivel de protocolo de transferencia. Codificar
> este contido en UTF-16 non é eficiente e a codificación dos caracteres
> deberíase ter declarado en calquera caso.
>
>> > EncMetaUtf16=A meta tag was used to declare the character encoding as
>> > UTF-16. This was interpreted as an UTF-8 declaration instead.
> Usouse unha metaetiqueta para declarar a codificación dos caracteres como
> UTF-16 pero foi interpretada como UTF-8.
>
>> > EncMetaNonRoughSuperset=A meta tag was used to declare a character
>> > encoding the does not encode the Basic Latin range roughly like
>> > US-ASCII. The declaration was ignored.
> Esta non a acabo de pillar, dame a impresión de que falta algunha palabra.
>> >
>>
>> Fin de Resumo de Proxecto, vol 23, envío 34
>> ********************************************
>
> _______________________________________________
> Proxecto mailing list
> Proxecto@trasno.net
> http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto
>
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a