I'm attaching gl.po

-- 
  Jacobo Tarrío   |   http://jacobo.tarrio.org/
# Galician translation of console-common
# Jacobo Tarrío <jtar...@debian.org>, 2005
#
#  Translators, if you are not familiar with the PO format, gettext
#  documentation is worth reading, especially sections dedicated to
#  this format, e.g. by running:
#     info -n '(gettext)PO Files'
#     info -n '(gettext)Header Entry'
#
#  Some information specific to po-debconf are available at
#      /usr/share/doc/po-debconf/README-trans
#     or http://www.debian.org/intl/l10n/po-debconf/README-trans
#
#  Developers do not need to manually edit POT or PO files.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: console-common\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2006-09-19 09:15+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2006-09-19 09:53+0200\n"
"Last-Translator: Jacobo Tarrío <jtar...@debian.org>\n"
"Language-Team: Galician <tra...@ceu.fi.udc.es>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates.in:1001
msgid "Select keymap from arch list"
msgstr "Escoller o teclado da lista da arquitectura"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates.in:1001
msgid "Don't touch keymap"
msgstr "Non tocar o teclado"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates.in:1001
msgid "Keep kernel keymap"
msgstr "Manter o teclado do núcleo"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates.in:1001
msgid "Select keymap from full list"
msgstr "Escoller o teclado da lista"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:1002
msgid "Policy for handling keymaps:"
msgstr "Política para a xestión dos teclados:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:1002
msgid ""
"The keymap describes how keys are laid out on your keyboard, and what "
"symbols (letters, digits, etc.) are drawn on them."
msgstr ""
"O esquema do teclado describe como se sitúan as teclas no teclado, e que "
"símbolos (letras, números, etc.) están debuxados nelas."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:1002
msgid ""
"\"Select keymap from arch list\" will allow you to select one of the "
"predefined keymaps specific for your architecture - you will most likely "
"want this unless you have a USB keyboard."
msgstr ""
"\"Escoller o teclado da lista da arquitectura\" ha permitirlle seleccionar "
"un dos esquemas predefinidos específicos da súa arquitectura - seguramente "
"vai querer isto a menos que teña un teclado USB."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:1002
msgid ""
"\"Don't touch keymap\" will prevent the configuration system from "
"overwriting the keymap you have in /etc/console. Select this if you want to "
"keep a keymap you obtained through other means. Please remember to install "
"new keymaps with install-keymap(8) if you select this choice."
msgstr ""
"\"Non tocar o teclado\" ha impedir que o sistema de configuración "
"sobrescriba o esquema de teclado que ten en /etc/console. Escolla isto se "
"quere gardar un mapa de teclado que obtivo por outros medios. Lembre "
"instalar os novos mapas de teclado con install-keymap(8) se escolle esta "
"opción."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:1002
msgid ""
"\"Keep kernel keymap\" will prevent any keymap from being loaded next time "
"your system boots. It will remove from /etc/console any keymap you may have "
"already selected (it will be lost), but if you have already loaded a keymap, "
"it cannot be changed back until you reboot."
msgstr ""
"\"Manter o teclado do núcleo\" ha impedir que se cargue un novo esquema de "
"teclado a próxima vez que o seu sistema se inicie. Ha eliminar de /etc/"
"console calquera esquema de teclado que xa teña seleccionado (hase perder), "
"pero se xa cargou un esquema de teclado, non se pode volver cambiar ata que "
"reinicie."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:1002
msgid ""
"\"Select keymap from full list\" offers a full listing of all predefined "
"keymaps. You want this, if you use an USB keyboard from a different "
"computer architecture or if you use an adapter to use such a keyboard."
msgstr ""
"\"Escoller o mapa do teclado da lista completa\" ofrece unha lista completa "
"con tódolos esquemas de teclado predefinidos. Vostede quere isto se emprega "
"un teclado USB dunha arquitectura diferente ou se emprega un adaptador para "
"utilizar un teclado así."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid "Ignored boot-time keymap in an old location"
msgstr "Ignorouse un esquema de teclado de inicio nunha situación antiga"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid ""
"You have asked the keymap configuration tool not to touch an existing keymap "
"you installed, or you asked for higher-priority questions only to be asked "
"and the tool decided not to mess with your existing setup."
msgstr ""
"Solicitou que a ferramenta de configuración do teclado non tocara un esquema "
"de teclado existente instalado por vostede, ou solicitou que só se fixeran "
"preguntas de alta prioridade, e a ferramenta decidiu non mexer coa súa "
"configuración actual."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid ""
"However, you have file(s) that were recognized as boot-time keymaps by older "
"versions of the console utilities, either in /etc/kbd/ or in /etc/console-"
"tools/, named default.kmap(.gz) and these are now ignored."
msgstr ""
"Nembargantes, ten ficheiros que se recoñeceron coma mapas de teclado en "
"tempo de inicio noutras versións das utilidades de consola; xa en /etc/kbd/ "
"ou en /etc/console-tools/, chamados default.kmap(.gz), e que se ignoran "
"agora."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:2001
msgid ""
"If you wish that one of them takes effect on next reboot, you will have to "
"move it to /etc/console/boottime.kmap.gz manually."
msgstr ""
"Se desexa que un deles tome efecto no seguinte reinicio, ha ter que o mover "
"manualmente a /etc/console/boottime.kmap.gz."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:3001
msgid "Keyboard layout family:"
msgstr "Familia do esquema do teclado:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:3001
msgid ""
"Please specify the generic family name for your keyboard layout. Usually, "
"the layout family name is taken from the first keys on the left of the top "
"letters row of the keymap (this is at least true for qwerty and azerty "
"layouts)."
msgstr ""
"Indique o nome xenérico da familia do seu esquema de teclado. Normalmente, o "
"nome da familia do esquema tómase das primeiras teclas da esquerda da fila "
"de letras superior do teclado (isto é certo para, alomenos, os esquemas "
"\"qwerty\" e \"azerty\")."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:4001
msgid "Keyboard layout:"
msgstr "Esquema do teclado:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:4001
msgid ""
"In order to refine your choice for a keymap, please mention the physical "
"layout of your keyboard."
msgstr ""
"Para refinar a súa escolla de esquema, indique a disposición física do seu "
"teclado."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid "Keyboard variant:"
msgstr "Variante de teclado:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:5001
msgid ""
"The layout you selected has several variants. Please select the one "
"matching your keyboard."
msgstr ""
"O esquema que escolleu ten múltiples variantes. Escolla a que encaixa co seu "
"teclado."

#. Type: select
#. Description
#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:6001 ../templates.in:7001
msgid "Keymap:"
msgstr "Teclado:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:6001
msgid ""
"The keyboard you selected allows you to choose among several keymaps. "
"Usually these were designed either for specific tastes (eg. dead keys or "
"not), or for specific needs (eg. programmer's keymaps)."
msgstr ""
"O teclado que seleccionou permítelle escoller entre varios esquemas. Estes "
"esquemas deseñáronse normalmente para gustos específicos (por exemplo, "
"teclas mortas ou non) ou para necesidades especiais (por exemplo, esquemas "
"de teclado para programadores)."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:7001
msgid ""
"If you use a keyboard from a different computer architecture, you can choose "
"a specific keymap in the full map."
msgstr ""
"Se emprega un teclado dunha arquitectura de ordenadores diferente, pode "
"escoller un esquema de teclado específico no mapa completo."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:8001
msgid "Are you ready for the ADB keycodes transition?"
msgstr "¿Está preparado para a transición de códigos ADB?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:8001
msgid ""
"The kernel is configured to have the keyboard send ADB keycodes. This "
"behaviour is now deprecated and no longer supported by Debian."
msgstr ""
"O núcleo está configurado para que o teclado envíe códigos ADB. Este "
"comportamento está declarado \"a extinguir\" e xa non ten soporte de Debian."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:8001
msgid ""
"For best results you should reconfigure your kernel with "
"CONFIG_MAC_ADBKEYCODES=n. If you can't or don't want to do this for some "
"reason, pass keyboard_sends_linux_keycodes=1 as an argument to the kernel."
msgstr ""
"Para obter os mellores resultados debería reconfigurar o seu núcleo con "
"CONFIG_AC_ADBKEYCODES=n. Se non pode ou non quere facelo por algún motivo, "
"pase keyboard_sends_linux_keycodes=1 coma argumento ao seu núcleo."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates.in:8001
msgid ""
"Beware that the transition will most probably break your X configuration so "
"it is strongly recommended that you exit all X sessions now and adapt your "
"configuration afterwards (start \"dpkg-reconfigure console-data\" as root)."
msgstr ""
"Teña en conta que a transición ha afectar á súa configuración de X, así 
que "
"se recomenda que saia agora de tódalas sesións de X e adapte despois a súa "
"configuración (inicie \"dpkg-reconfigure console-data\" coma administrador)."

#~ msgid ""
#~ "Select keymap from arch list, Don't touch keymap, Keep kernel keymap, "
#~ "Select keymap from full list"
#~ msgstr ""
#~ "Escoller o teclado da lista da arquitectura, Non tocar o teclado, Manter "
#~ "o teclado do núcleo, Escoller o teclado da lista"

#~ msgid "What policy do you want to apply regarding keymaps ?"
#~ msgstr "¿Que política quere aplicar respecto do esquema de teclado?"

#~ msgid "What is the layout family of your keyboard ?"
#~ msgstr "¿Cal é a familia de esquemas do seu teclado?"

#~ msgid "What is the keys layout of your keyboard ?"
#~ msgstr "¿Cal é o esquema do seu teclado?"

#~ msgid "Which variant do you have ?"
#~ msgstr "¿Que variante posúe?"

#~ msgid "Which specific keymap do you want ?"
#~ msgstr "¿Que esquema específico quere?"

#~ msgid "Which keymap do you want ?"
#~ msgstr "¿Que esquema de teclado quere?"

#~ msgid "yes, no"
#~ msgstr "si, non"
_______________________________________________
Trasno mailing list
tra...@ceu.fi.udc.es
http://ceu.fi.udc.es/cgi-bin/mailman/listinfo/trasno

Responderlle a