Xusto acaba de publicarse a nova ferramenta de escritorio para auxilio no 
proceso de tradución de software "Pootling".
Esta forma parte do proxecto "Wordforge", o mesmo de "Pootle", unha interface 
web de tradución, e das "translation tools" ferramentas para a liña de 
comandos. Todas estas están escritas en python, polo que o proceso de 
instalación non requere do doloroso ciclo de "configure && make && sudo make 
install".
Con este movimento, wordforge posiciónase como o proxecto mais completo no que 
se refere á carteira de ferramentas de apoio á tradución existente no campo 
do OSS.

Recordemos que as ferramentas de wordforge soportan os formatos xliff e tmx, 
ademais dos pot/po e .ts das qt.

Agora mesmo ando a obter as fontes para proba-lo, xa vos contarei mais.
-- 
Best regards
MV
><((((º> ¸.·´¯`·... ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º> ¸.·´¯`·...¸ ><((((º>
Public key available at www.keyserver.net
GPG Fingerprint: 8116 899E 61FD D983 AF80 FEDE 1CD8 1C9A 4B81 73AE

Attachment: pgpO9Jd8SKf7q.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a