O Xoves 25 Decembro 2008 13:34, Marce Villarino escribiu:
> Vale, sigo nun correo á parte.
Aquí volvo.
Un asterisco na primeira coluna indica diferenzas entre a versión actual (ver 
websvn.kde.org/[trunk|
branches/stable]/l10n-kde4/gl/messages/kdeedu/kturtle.po?view=log) e a 
proposta.
COMANDOS
    Orixinarios       «versión actual»        «versión ravila»
    true          certo              certo
    false                   falso              falso
    , (separador de lista) ,                ,
    . (separador decimal)  .                .
*    exit          remata             sair
    if           se               se
*    else          noutro_caso           senon (máis 
curta e sen usar guión baixo (nin til))
*    repeat         repite             repetir
    while          mentres             mentres
    for           desde              desde
*    to           ate               ata (neste caso 
só é unha alternativa, mais sen til)
*    step          en_pasos_de           paso (máis 
simple)
*    break          sair_do_bucle          sairbucle (máis 
simple, e sen guións baixos)
*    return         devolve             voltar
*    wait          agarda             agardar
    and           e                e
    or           ou               ou
    not           non               non
*    learn          aprender_a           aprende (máis 
simple, e sen guión baixo)
*    reset          reinicia            reiniciar
*    clear          borra              limpar
    center         centrar             centrar
    go           ir               ir
    gox           irx               irx
    goy           iry               iry
*    forward         avanzar             avanza (penso 
que é millor imperativo que infinitivo)
*    backward        recuar             recua (idem que 
anterior)
*    direction        dirección            direccion (sen 
til)
*    turnleft        xirarEsquerda          xiraesquerda 
(imperativo e evita maiúsculas)
*    turnright        xirarDereita          xiradereita 
(imperativo e evita maiúsculas)
*    penwidth        anchoLapis           ancholapis 
(evita maiúsculas e sen til)
*    penup          subirLápis           levantalapis 
(imperativo, evita maiúsculas e sen til)
*    pendown         baixarLápis           baixalapis 
(imperativo, evita maiúsculas e sen til)
*    pencolor        corLapis            cortrazo (evita 
maiúsculas)
*    canvascolor       corLenzo            corlenzo (evita 
maiúsculas)
*    canvassize       tamañoLenzo           tamañolenzo 
(evita maiúsculas)
*    spriteshow       mostraSapoconcho        
mostrasapoconcho (imperativo e evita 
maiúsculas)
*    spritehide       agochaSapoconcho        
agochasapoconcho (non é agochar, no canto de 
acochar? Non estou seguro. Como outras, penso que mellor en imperativo e 
evitando maiúsculas)
*    print          escrebe             imprimir 
*    fontsize        tamañoLetra           tamañoletra 
(evita maiúsculas)
    random         aleatorio
*    getx          posiciónX            achax (getx 
(gety) acha o valor de x (y), polo que penso 
que é mellor usar 'acha'; o do imperativo podería poñerse aquí tamén en 
infinitivo: acharx (achary). Ademais non usamos maiúsculas nin tils)
*    gety          posiciónY            achay (ver getx)
    message         mensaxe             mensaxe
*    ask           pergunta            perguntar
    pi           pi               pi
    tan           tan               tan
*    sin           seno              sen (En 
castelán úsase sen para seno. En galego úsase sen, 
nonsi? Pergunto, pois non o sei de certo)
*    cos           coseno             cos       
        
*    arctan         arcotanxente          arctan     
        
*    arcsin         arcoseno            arcsen (ver 
sin, un pouco máis arriba)
*    arccos         arcocoseno           arccos
    sqrt          raiz              raiz (sen til)
    exp           exp               exp
    round          redondea            arredondar 
(penso que é a tradución correcta, e é 
coherente coa tradución da función ARREDONDAR, de OO.org Calc)
A tradución do OO.org está mal. Segundo o irindo:
redondear:
1 v t Dar forma redonda a unha cousa
2 v t Prescindir nunha cifra ou cantidade daquilo que excede o número que se 
expresa para ter en conta unha de orde superior

arredondar:
v t Dar forma redonda a algo.

No das maiúsculas e tiles, non vexo impedimento. No seu momento escollin o 
CamelCase estilo lowerCamelCase non sei ben porque, supoño que para reservar 
oUpperCamelCase para os nomes de accións que se engadan mediante 
o "aprender_a" (ou como quede). Se alguén ten obxeccións, que fale agora ou 
cale para sempre.

No que se refire ao tempo verbal, infinitivo ou imperativo, aquí hai que ver 
antes como queda o código (todo en minúsculas nos exemplos, tomados da 
documentación, nota: merda, na documentación non os teño actualizados, que xa 
mudei antes de estilo, antes eu tamén empregaba o imperativo):
Exemplo 1:
    aprender_a faiCirculo $X {       aprende FacerCirculo $X{
     repite 36 {               repetir 36 {
      avanzar $X               avanza $X
      xirarEsquerda 10            xiraesquerda 10
     }                    }
    }                    }
    ir 200,200               ir 200,200
    faiCirculo 20              FacerCirculo 20
    
    ir 300,300               ir 300,300
    faiCirculo 40              FacerCirculo 40

Exemplo 2:
    $x = 1                 $x=1
    mentres $x < 5 {            mentres $x < 5 {
     avanzar 10               avanza 10
     agarda 1                agardar 1
     $x = $x + 1               $x = $x + 1
    }                    }

Exemplo 3:
    reinicia                reinicia
    $x = 4                 $x = 4
    se non 5 > $x {             se non 5 > $x { #xa sei que ter 
unha pinta porca de todo
     escrebe "x é maior que cinco!"     imprimir "x é maior que cinco!"
    }                    }
    noutro_caso               senon #nota: seguro que é 
correcto aquí "senón"?
    {                    {
     escrebe "x é menor que seis!"      imprimir "X é menor que seis!"
    }                    }

Exemplo 4:
    repite 36 {               repetir 36 {
     avanzar 5                avanza 5
     xirarDereita 10             xiradereita 10
     agarda 0.5               agardar 0.5
    }                    }

Segundo estes exemplos, para as ACCIÓNS INCORPORADAS, si parece mellor o 
IMPERATIVO para as accións incorporadas, EXCEPTO "learn" e posibelmente 
outras, como "exit", "break", "center" e as "go, gox e goy".

ANÁLISE de diferenzas:

STEP:
desde <userinput>ponto inicial</userinput> ate <userinput>ponto final</
userinput> en_pasos_de <userinput>tamaño do paso</userinput> { ... }

desde $x = 1 ate 10 en_pasos_de 2 { #algo mal si que semella
 escrebe $x * 7
 avanza 15
}

desde $x = 1 ate 10 paso 2 { # tampouco me convence

    QUE TAL: desde $x = 1 ate 100 pasando 4 {...} ?

BREAK:
Termina de imediato esta volta ao bucle e transfere o control á instrución 
que vai despois do bucle
desde $x = 1 ate 10 pasando 2 {
 escrebe $x * 7
 avanza 15
 se $x > 5 {
  sair_do_bucle | sairbucle | sair #ups, "sair" iría con exit. Vid infra.
 }
}
#saimos para aqui, o último que escrebe é 35.
borra

EXIT:
Finishes the execution of the code.
Remata a execución do código.
    QUE TAL: empregar "fin" para "exit", e "sair" para "break"

GO, GOX, GOY:
<userinput>ir</userinput> fai que o sapoconcho vaia a un lugar concreto do 
lenzo. Este lugar está a X <glossterm linkend=\"pixels\">píxeles</glossterm> 
do borde esquerdo do lenzo e a Y <glossterm linkend=\"pixels\">píxeles</
glossterm> da parte de riba do lenzo.
    QUE TAL: empregar "vai", non canto de "ir", como estaba nun principio?

CENTER:
<userinput>center</userinput> moves the turtle to the center on the canvas.
Esta pode ser un pouco máis complicada, pero un "vaiaocentro" pode valer.


ALCUMES DOS COMANDOS (abreviado)
    ccl (clear)       br               lp
#NOTA: é que no canto de limpar, vai borrar, dado que segundo a documentación,
Con <userinput>borra</userinput> pode borrar do lenzo todos os debuxos. As 
demais cousas fican: a posición e ángulo do sapoconcho, a cor do lenzo, a 
visibilidade do sapoconcho, e o tamaño do lenzo.

    bw (backward)      rc               re (cecáis é 
máis fácil de lembrar para os/as 
rapaces/zas)
#NOTA: Vale, se non hai obxeccións mudareino para "REcuar"
    pu (penup)              sl               ll (se a 
tradución a cambiamos de subirLápis a 
levantalápis, teríamos que cambiar sl a ll, naturalmente)
#NOTA: prefiro subir que levantar. Tamén, igual que para todo, quen o empregue 
manda.

NOTA FINAL: hai un grupo "kdeedu-kturtle" ou así, en google groups, ao que se 
deberían subscribir os mestres interesados en utilizar Kturtle. Hai 
discusións interesantes, como a de converter os comandos de kturtle en 
accións de robots, erros na linguaxe e cousas así.


Como me estirei un pouco de máis, farei un terceiro correo cunha proposta 
revisada.
-- 
Best regards,
MV

Responderlle a