Eu usaría o guión baixo para separar palabras (seguindo a guia de estilo do python)

Marce Villarino escribiu:
PROPOSTA REVISADA
Orixinarios       
true          certo          
false          falso          
, (separador de lista) ,            
. (separador decimal)  .            
exit          fin           #ver correo anterior
if           se       
else          casocontrario      #supresión do "_"
repeat         repite         #imperativo
while          mentres             
for           desde          
to           ate           #sen do til
tep           pasando         #ver correo anterior
break          sair          #ver correo anterior
return         devolve         #NONES, isto remata un "learn"
wait          agarda         #imperativo
and           e            
or           ou           
not           non           
learn          aprender_a /definir/define/sexa #NEGOCIABLE
reset          reinicia        #imperativo
clear          borra          #imperativo
center         vaiaocentro       #ver correo anterior
go           vai           #ver correo anterior
gox           vaix          #ver correo anterior
goy           vaiy          #ver correo anterior
forward         avanza         #imperativo, sen maiúsculas
backward        recua          #imperativo
direction        direccion        #sen til
turnleft        xiraesquerda      #imperativo, sen maiúsculas
turnright        xiradereita       #imperativo, sen maiúsculas
penwidth        ancholapis       #sen maiúsculas, sen til
penup          subelapis        #sen maiúsculas, sen til
pendown         baixalapis       #sen maiúsculas, sen til
pencolor        corlapis        #sen maiúsculas, sen til
canvascolor       corlenzo        #sen maiúsculas
canvassize       tamañolenzo       #sen maiúsculas
spriteshow       mostrasapoconcho    #sen maiúsculas
spritehide       agochasapoconcho    #sen maiúsculas, sen til
print          escrebe         #imperativo
fontsize        letratamaño       #sen maiúsculas, invertida a 
orden das palabras
random         aleatorio
getx          coordenadax       #POR DECIDIR
gety          coordenaday       #POR DECIDIR
message         mensaxe
ask           pergunta        #imperativo (por desgraza = 
substantivo)
pi           pi           
tan           tanxente        #nome completo     
sin           seno          #nome completo
cos           coseno         #nome completo
arctan         arcotanxente      #nome completo
arcsin         arcoseno        #nome completo
arccos         arcocoseno       #nome completo
sqrt          raiz          #nome completo, sen til
exp           exp   
round          redondea        #imperativo

Segundo estes exemplos, para as ACCIÓNS INCORPORADAS, si parece mellor o
IMPERATIVO para as accións incorporadas, EXCEPTO "learn" e posibelmente
outras, como "exit", "break", "center" e as "go, gox e goy".
STEP:
    QUE TAL: desde $x = 1 ate 100 pasando 4 {...} ?
BREAK:
  sair_do_bucle | sairbucle | sair #ups, "sair" iría con exit. Vid infra.
EXIT:
    QUE TAL: empregar "fin" para "exit", e "sair" para "break"
GO, GOX, GOY:
    QUE TAL: empregar "vai", non canto de "ir", como estaba nun principio?
CENTER:
Esta pode ser un pouco máis complicada, pero un "vaiaocentro" pode valer.

Responderlle a