Ola,
atopei os seguintes erros nas traducións de openSuse (si, xa sei que
eu son un dos coordinadores, pero non teño tempo):


Desabilitar Wireless  |  Disable Wireless  | S/knetworkmanager
Habilitar Wireless  |  Enable Wireless  | S/knetworkmanager
Escoller o modo de autentificación WEP:  |  Select WEP
authentication mode:  | S/kinternet
Un Demo de Impresión para KDE  |  Print daemon for KDE  |
S/update-desktop-files-kde-services
Demo de Escritura de KDE  |  KDE Write Daemon  |
S/update-desktop-files-kde-services
Demo de Notificacións dos Médios  |  Media Notifier Daemon  |
S/update-desktop-files-kde-services
Módulo do Demo KWallet  |  KWallet Daemon Module  |
S/update-desktop-files-kde-services
Demo de Impresión de KDE  |  KDE Print Daemon  |
S/update-desktop-files-kde-services
Módulo do Demo KSSL  |  KSSL Daemon Module  |
S/update-desktop-files-kde-services
Demo de notificacións de KDE  |  KDE Notification Daemon  |
S/update-desktop-files-kde-services
Demo de KWallet para KDED  |  KWallet daemon module for KDED  |
S/update-desktop-files-kde-services
Módulo do Demo KSSL para KDED  |  KSSL daemon module for KDED  |
S/update-desktop-files-kde-services
Entrada inválida  |  Invalid input.  | S/linuxrc
Dispositivo raíz inválido  |  Invalid root device.  | S/linuxrc
Inxira o disco e presione Intro  |  Insert the disk and press ENTER.
 | S/linuxrc
Inxira CD-ROM ou DVD de instalación.  |  Insert Installation CD-ROM
or DVD.  | S/linuxrc
Inserte un disco de módulos.  |  Insert a modules disk.  | S/linuxrc
Inserte o disco de módulos %d.  |  Insert modules disk %d.  | S/linuxrc
Ícona  |  Icon  | S/kinternet
Four-in-a-Row  |  Four-in-a-Row  | S/update-desktop-files-apps
Presentación valeira 10:16  |  Empty presentation 10:16  |
S/update-desktop-files-kde
Presentación valeira  |  Empty presentation  | S/update-desktop-files-kde
Valeira  |  Empty  | S/update-desktop-files-kde
Valeiro 16:10  |  Empty 16:10  | S/update-desktop-files-kde
Cría un documento valeiro  |  Creates an empty document  |
S/update-desktop-files-kde
Documento Valeiro  |  Empty Document  | S/update-desktop-files-kde
Encriptación  |  Encryption  | S/kinternet
Desabilitar Wireless  |  Disable Wireless  | S/knetworkmanager
Diractorio da &Imaxe:  |  &Image Directory:  | S/dirinstall
Diretorio de Destino  |  Output Directory  | S/add-on-creator
Diretorio de entrada: %1  |  Input directory: %1  | S/add-on-creator
Diretorio de entrada: %1<br>  |  Input directory: %1<br>  |
S/add-on-creator
Diretorio de Entrada  |  Input Directory  | S/add-on-creator
Diretorio de destino: %1<br>  |  Output directory: %1<br>  |
S/add-on-creator
Diretorio de destino: %1  |  Output directory: %1  | S/add-on-creator
Diretorio da descrición do paquete  |  Package description directory
 | S/add-on-creator
O diretorio %1 non existe.  |  Directory %1 does not exist.  |
S/add-on-creator
Ruta do diretorio de destino  |  Path to the output directory  |
S/add-on-creator
Ruta do diretorio coas descricións de paquetes  |  Path to directory
with package descriptions  | S/add-on-creator
Saleccionar aplicación de cambios  |  Choose Switch Application  |
S/profile_chooser
Iniciar a tareta de son  |  Start sound card  | S/sound
Editor do Menu  |  Menu Editor  | S/update-desktop-files-kde
Menu de KDE  |  K Menu  | S/update-desktop-files-kde
Menu dos Módulos do Centro de Control  |  Control Center modules
menu  | S/update-desktop-files-kde
Menu para o sistema de impresión  |  Menu for the print system  |
S/update-desktop-files-kde
Apariencia  |  Appearance  | S/simple-ccsm-kde
Unha extension de KIPI  |  A KIPI Plugin  |
S/update-desktop-files-kde-services
Extension de libarchive para Kerfuffle  |  LibArchive Plugin for
Kerfuffle  | S/update-desktop-files-kde-services
Ferramenta de busca e reemprazo  |  Search & Replace Tool  |
S/update-desktop-files-kde
Vista de reemprazo de ficheiro  |  File Replace View  |
S/update-desktop-files-kde-services
Data de Comprobación  |  Data Rate  | S/kinternet
Data de comprobación:  |  Data rate:  | S/kinternet
Ver Data de Comprobación  |  View Data Rate  | S/kinternet
Permite configurar tarefas automátizadas  |  of automated tasks  |
S/update-desktop-files-kde-services
Fatal Error. Can't run %s. Exiting.  |  Fatal Error. Can't run
%s. Exiting.  | S/apparmor-utils
&Disco  |  &Drive  | S/autoinst
 - Disco  |  - Drive  | S/autoinst
&Inicializar disco  |  &Intialize drive  | S/autoinst
Disco Persoal  |  Home Drive  | S/samba-users
Seleccione primeiro un disco.  |  Select a drive first.  | S/autoinst
Total de %1 disco  |  Total of %1 drive  | S/autoinst
Caixacomprobación  |  CheckBox  | S/simple-ccsm-kde
Encriptación  |  Encryption  | S/kinternet
Componente de visualización de binario  |  Embedded Binary Viewer
| S/update-desktop-files-kde-services
Inicializar o Xesto de Paquetes  |  Initialize the Package Manager
| S/dirinstall
Conexóns a Redes  |  Network Manager  | S/update-desktop-files-kde
Xestione as súas fotografías como un profisional  |  Manage your
photographs like a professional with the power of open source  |
S/update-desktop-files-kde
Xestione as súas fotografías como un profisional  |  Manage your
photographs like a professional with the power of open source  |
S/update-desktop-files-kde
Introduza o contrasinal para o provedro `%1':  |  Enter the password
for the provider `%1':  | S/kinternet
Analisador en segundo plano  |  Background Parser  |
S/update-desktop-files-kde-services
Configurar o analisador en segundo plano  |  Configure Background
Parser settings  | S/update-desktop-files-kde-services
Iniciar a tareta de son  |  Start sound card  | S/sound
Lista de reproducción MP3 ShoutCast  |  MP3 ShoutCast Playlist  |
S/update-desktop-files-kde
Almacenando as prefencias de usuario...  |  Storing user
preferences...  | S/installation
Centro de Control  |  Personal Settings  | S/update-desktop-files-kde
Detalles de autenticación  |  Authentication Settings  | S/sshd
axuster xerais de inicio de sesión  |  General Login Settings  | S/sshd
Non se puideron ler as opcions actuais.  |  Cannot read current
settings.  | S/instserver
Fatal Error. Can't run %s. Exiting.  |  Fatal Error. Can't run
%s. Exiting.  | S/apparmor-utils
Tamaño máximo do buffer de muestreo (en MB).  |  Maximum sample
buffer size in MB.  | S/sound_db
Opzóns  |  Global Settings  | S/update-desktop-files-kde-services
Failed to parse: %s.  |  Failed to parse: %s.  | S/apparmor-utils
Elexir e Configurar as súas Extensións  |  Configure for Input
Window  | S/update-desktop-files-kde-services
Cambio de Xestor de Fentás  |  Config Window Manager Change  |
S/kde4-openSUSE
El manejador de ventana para una ventana padre del dialogo.  |  The
window handle for a parent window for the dialog.  |
S/simple-ccsm-kde
Elexir e Configurar as súas Extensións  |  Configure for X Window
FrontEnd of SCIM  | S/update-desktop-files-kde-services
Meta-ficheiro de Window  |  Windows MetaFile  | S/update-desktop-files-kde
gateway  |  gateway  | S/html-help-install
Un visor de imaxes  |  init scim-lib as backend server  |
S/update-desktop-files-kde-servicesAta logo,
           Leandro Regueiro

Responderlle a