O Mércores, 23 de Setembro de 2009 16:38:07 Leandro Regueiro escribiu:
> Ola,
> xa que estou vou rematar por enviar os erros de KDE tamén á rolda e
> así aforro o traballo de adaptalos á wiki. Lembrádevos de corrixir os
> erros que tamén hai en http://trasno.net/trasno:erros
> 
> 
> Configuracions diversas  |  Miscellaneous Settings  | K/kppp
> Desexa anular a cnfiguración?  |  Reset Settings?  | K/kmplayer
> Propiedade do Parágrafo  |  Paragraph Settings  | K/TextShape
> Ou&tras Configurazóns  |  O&ther Settings  | K/konversation
> Editar a Configurazón do Canal  |  Edit Channel Settings  | 
> K/konversation Configurazón do &Canal para %1...  |  &Channel Settings
> for %1...
> 
> | K/konversation
> 
> (Lam) Axuste manual da calidade  |  (Lame) Manual Quality Settings  | 
> K/k3b Mostrar o &indicador de comentarios  |  Show document settings
> dialog  | K/kspread
> Usar o enderezo do Centro de Control  |  Use address from System
> Settings  | K/kalarm
> Non é posíbel restaurar as opción tty: tcsetattr()  |  Can not
> restore tty settings: tcsetattr()  | K/kppp
> Emprega o navegador predeterminado que estexa configurado no sistema.
> 
> |  Use the default browser configured in the system settings.  |
> 
> K/ktorrent
> Contiruar darredor  |  Run Around Side  | K/kword
> Corre o programa a toda velocidade  |  Run the program at full speed
> 
>  | K/kturtle
> 
> Velocidade total: corre o programa a toda velocidade  |  Full Speed:
> Run the program at full speed  | K/kturtle
> &Substituír  |  &Load  | K/amarok
> Carregar  |  Load  | K/kmobiletools
> Non foi posíbel carregar o conduto %1.  |  Could not load conduit
> %1.  | K/kpilot
> Non carrega amsthm nin amsmath  |  Does not load amsthm and amsmath
> 
> | K/kile
> 
> Erro de leitura  |  Load Error  | K/umbrello
> Preview  |  Preview  | K/kapptemplate
> <action>Volver a cargar</action> o ficheiro que está aberto.  |
> <action>Reload</action> the currently open file.  | K/okular
> Volte a cargar o disco e prema en «Aceitar»  |  Please reload the
> medium and press 'ok'  | K/libk3b
> Buffer por sóftware:  |  Software buffer:  | K/k3b
> desenvolvimento de sóftware  |  software development  | K/umbrello
> Sóftware [XON/XOFF]  |  Software [XON/XOFF]  | K/kppp
> Non foi posíbel reservar o buffer de sóftware.  |  Unable to
> allocate software buffer.  | K/libk3b
> Non iniciou o sóftware PPP no sistema parceiro.  |  You have not
> started the PPP software on the peer system.  | K/kppp
> Acohar na vista de lista  |  Hide from list view  | K/kftpgrabber
> Configuración da pantalla (X11 Resize, Rotate and Reflect)  |
> Display Configuration (X11 Resize, Rotate and Reflect)  | K/krandr
> Alt+A, Backspace, Tab, Backspace  |  Alt+A, Backspace, Tab,
> Backspace  | K/konversation
> Trocar a língua...  |  Change Language...  | K/thesaurus_tool
> Melloras visuais para a línguaxe ruby  |  Artwork for the ruby
> language  | K/kdevelop
> Tipo de aspas dependente da língua.  |  Language dependent type of
> double quotes.  | K/kile
> Mostrar os nomes de constelacións na língua local  |  Show
> constellation names in local language  | K/kstars
> Operación de volver a facer [%1].  |  Redo operation [%1].  | K/skrooge
> Facer/Desfacer  |  Undo/Redo  | K/kig
> Volta a facer a última acción desfeita.  |  Redo the last undone
> action.  | K/kspread_commands
> Volta a facer a última acción desfeita.  |  Redo the last undone
> action.  | K/kplato_commands
> Volta a facer o último comando que foi desfeito.  |  Redo the last
> command that was undone.  | K/kmplot_commands
> Estas opción determinan canta información se perde durante a
> compresión  |  These settings determine how much information is lost
> during compression  | K/krita
> Lista de reprodución  |  Playlists  | K/kplayer
> A miña lista de temas  |  My Playlists  | K/amarok
> Engade os ficheiros na lista de lista de reprodución  |  Add the
> files to the list of playlists  | K/kplayer
> Engadri Subcalendario  |  Add Subcalendar  | K/kplatolibs
> Egadir Nome de Área  |  Add Named Area  | K/kspread
> Elevar os obxectos selecionados  |  Delete selected objects  | K/karbon
> # Columnas:  |  Delete Columns  | K/kspread_commands
> Escoller até o comezo da palabra  |  Delete to the start of the word
> 
>  | K/kdeqt
> 
> <shortcut><keycap>Delete</keycap></shortcut> <guimenu>Editar</guimenu>
> <guimenuitem>Mover para o Lixo</guimenuitem>  |
> <shortcut><keycap>Delete</keycap></shortcut> <guimenu>Edit</guimenu>
> <guimenuitem>Move to Trash</guimenuitem>  | K/kmail_menus
> Analisador  |  Parser  | K/kdevproblemreporter
> Analisador en segundo plano  |  Background Parser  | K/kdevplatform
> Analisador en segundo plano  |  Background Parser  | 
> K/desktop_kdevplatform analisador de qmake  |  qmake-parser  | 
> K/kdevqmake
> Desde o analisador da sintaxe:  |  From parser:  | K/kalgebra
> Configuración do parser no fondo  |  Parser Background Settings  |
> K/kdevplatform
> Habilitar o parser no fondo  |  Enable Background Parser  | 
> K/kdevplatform Configurar o analisador en segundo plano  |  Configure
> Background Parser settings  | K/desktop_kdevplatform
> directorios a incluir para o parser (separados por dous puntos)  |
> include directories for the parser (colon separated)  |
> K/kdevplatform
> &Adicionar...  |  &Add...  | K/quanta
> &Adicionar Ficheiros...  |  &Add Files...  | K/quanta
> &Adicionar un perfil  |  &Add Profile  | K/quanta
> Adicionar un Grupo de Estrutura  |  Add Structure Group  | K/quanta
> &Adicionar unha Barra de Ferramentas Nova  |  &Add New Toolbar  | 
> K/quanta Adicionar a Acción á Barra de ferramentas  |  Add Action to
> Toolbar
> 
> | K/quanta
> 
> &Adicionar Cartafol Superior  |  &Add Folder to Top  | K/quanta
> &Adicionar ficheiros locais ou remotos  |  &Add local or remote
> files  | K/quanta
> #ESTRUTURA!  |  #PARSE!  | K/kspread
> Persoalizar  |  Customize  | K/kspread
> Configuración de silencios e marxes  |  Customize gaps and margins  | 
> K/k3b Permítelle configurar os atallos de teclado  |  Allows you to
> customize the keybindings  | K/cervisia
> <b>Aquí pode modificar os elementos da lista de contactos</b>  |
> <b>Here you can customize the contact tooltips</b>  | K/kopete
> Cantidade máxima de entradas recentes na &bibliotecs  |  Maximum
> &Recent entries in the library  | K/kplayer
> Gardar o ligado...  |  Save Link...  | K/kdeqt
> Conexón activa  |  Link up  | 
> K/desktop_extragear-network_knetworkmanager Conexón inactiva  |  Link
> down  |
> K/desktop_extragear-network_knetworkmanager
> Conexón activa  |  KNetworkManager Link Up  |
> K/desktop_extragear-network_knetworkmanager
> Conexón inactiva  |  KNetworkManager Link Down  |
> K/desktop_extragear-network_knetworkmanager
> <screeninfo>A barra de ficheiros incrustrados</screeninfo>  |
> <screeninfo>The embedded files bar</screeninfo>  | K/okular
> <phrase>A barra de ficheiros incrustrados</phrase>  |  <phrase>The
> embedded files bar</phrase>  | K/okular
> <guimenu>Ficheiro</guimenu> <guimenuitem>Ficheiros
> incrustrados...</guimenuitem>  |  <guimenu>File</guimenu>
> <guimenuitem>Embedded Files...</guimenuitem>  | K/okular
> Inclui un documento de &koffice; na folla.  |  Embed another
> &koffice; document into the sheet.  | K/kspread_commands
> E&xportat o tema de emoticonas actual ós usuarios  |  E&xport the
> current emoticon theme to users  | K/kopete
> Extensión de demonstración para aprender a desenvolver para Kopete  |
>  Demonstration plugin for teaching Kopete development  |
> K/desktop_kdenetwork
> Programazón/Mantimento Orixinal  |  Original Developer/Maintainer  | 
> K/viki Desenvolverdor do filtro de exportación/importación  |
> Import/export filter developer  | K/kspread
> Decodificador VBI  |  VBI Decoder  | K/kdetv
> Decodificador de contrasinais Cisco  |  Cisco password decoder  | 
> K/kvpnc Habilitar a depuración total do decodificador  |  Enable full
> decoder debugging  | K/kaudiocreator
> Non se atopou a extensión decodificadora de son mp3.  |  Mp3 Audio
> Decoder plugin not found.  | K/k3b
> Confirmar a Desencriptación  |  Confirm Decrypt  | K/koffice
> A extensión de cifrado "%1" non puido descrifrar os datos.  |
> Crypto plug-in "%1" could not decrypt the data.  | K/kmail
> &Encriptar  |  &Encrypt  | K/koffice
> Encriptar ficheiros  |  Encrypt file(s)  | K/kleopatra
> Non encriptar  |  Do not encrypt  | K/koffice
> Encriptar sempre as mensaxes  |  Always encrypt messages  | K/kopete
> Nunca encriptar mensaxes  |  Never encrypt messages  | K/kopete
> Encriptar sempre as mensaxes saíntes  |  Always encrypt outgoing
> messages  | K/kopete
> Nunca encriptar mensaxes saíntes  |  Never encrypt outgoing messages
> 
>  | K/kopete
> 
> Introduza o contrasinal co que encriptar este documento.  |  Please
> enter the password to encrypt the document with.  | K/koffice
> Encriptar mensaxes automaticamente se o outro lado soporta OTR  |
> Automatically encrypt messages if the other side supports OTR  |
> K/kopete
> Encriptar mensaxes e o outro lado solicita unha conexión OTR  |
> Encrypt messages if the other side requests an OTR connection  |
> K/kopete
> Encriptar mensaxes automaticamente se o outro lado soporta OTR  |
> Encrypt messages automatically if the other side supports OTR  |
> K/kopete
> Campo extra de Cor no cabecallo: %1. Será ignorado  |  Extra Color
> field in header: %1. Will be ignored  | K/kstars
> Non asinar/cifar nunca cando se &garde como borrador  |  Never
> sign/encrypt when sa&ving as draft  | K/kmail
> Nunca asinar/cifar cando se garde como borrador  |  Never
> sign/encrypt when saving as draft  | K/kmail_configure
> Encriptación:  |  Encryption:  | K/koffice
> Erro de encriptado  |  Encryption error  | K/kopete
> Encriptación OTR  |  OTR Encryption  | K/kopete
> Este documento non permite encriptación  |  This document does not
> support encryption  | K/koffice
> Mostrar o &borde de iconas  |  Show &Icon Border  | K/katepart4
> Fondo do borde esquerdo:  |  Left border background:  | K/katepart4
> Mostrar o borde de &iconas  |  Show &icon border  | K/katepart4
> Borde arredor do campo  |  Border around course  | K/kolf
> Indique aquí a cor do borde principal.  |  Set here the color of the
> main border.  | K/digikam
> Autoguardado  |  Autosave  | K/kile
> Garda automática  |  Autosave  | K/kbackgammon
> Autogardado  |  Autosave  | K/umbrello
> /autogardar%1  |  /autosave%1  | K/umbrello
> Non gravar automaticamente  |  No autosave  | K/kmail
> Intervalo de gravado automático:  |  Autosave interval:  | K/kmail
> Gardar periodicamente  |  Autosave periodically  | K/kmymoney2
> Intervalo de gravado automático  |  Autosave interval  | 
> K/kmail_configure
> 
> Período do auto-gravado (minutos) :  |  Autosave delay (minutes):
> | K/kspread
> 
> Período de auto-guardado (minutos):  |  Autosave Delay (minutes):
> | K/kspread_configdialog
> 
> Erro durante o auto-guardado! Estará a partición chea?  |  Error
> during autosave! Partition full?  | K/koffice
> Signatura:  |  Signature:  | K/kopete
> Sobrescribir a asinación predeterminada  |  Overwrite default
> assignment  | K/k3b
> Non auto-asinar o IVE  |  No auto-VAT-assignment  | K/kmymoney2
> Permitir auto-asinar o IVE  |  Enable auto VAT assignment  | 
> K/kmymoney2 Agardábase unha asinación, "=", despois da variábel "%1"  |
> Expected an assignment, '=', after the variable '%1'  | K/kturtle
> O asento non ten asinada nengunha categoría.  |  Transaction is
> missing a category assignment.  | K/kmymoney2
> A este asento falta por asinarlle <b>%1</b>.  |  The transaction has
> a missing assignment of <b>%1</b>.  | K/kmymoney2
> &Retirar a proibizón  |  &Remove Ban  | K/konversation
> &Engadir unha proibizón  |  &Add Ban  | K/konversation
> %1 estabeleceu unha proibizón sobre %2.  |  %1 sets a ban on %2.  |
> K/konversation
> %1 retirou a proibizón sobre %2.  |  %1 removes the ban on %2.  |
> K/konversation
> Estabeleceu unha proibizón sobre %1.  |  You set a ban on %1.  |
> K/konversation
> Retirou a proibizón sobre "%1".  |  You remove the ban on %1.  |
> K/konversation
> %1 definiu unha excepzón á proibizón sobre %2.  |  %1 sets a ban
> exception on %2.  | K/konversation
> %1 retirou a excepzón á proibizón sobre %2.  |  %1 removes the ban
> exception on %2.  | K/konversation
> Definiu unha excepzón á proibizón sobre %1.  |  You set a ban
> exception on %1.  | K/konversation
> Retirou a excepzón á proibizón sobre %1.  |  You remove the ban
> exception on %1.  | K/konversation
> <screeninfo>adiviñar a bandeira da provincia</screeninfo>  |
> <screeninfo>match the flag with the province</screeninfo>  |
> K/kgeography  **seria mais ben emparellar**
> <phrase>adiviñar a bandeira da provincia</phrase>  |  <phrase>match
> the flag with the province</phrase>  | K/kgeography  **seria mais
> ben emparellar**
> Hai máis dun posíbel acabamento  |  There is more than one possible
> match  | K/desktop_kdebase **quizais non sexa boa tradución**
> capturapantalla  |  screenshot  | K/quanta **quizais estea ben**
> Sinala/Desmarca a opcion.  |  Sets/unsets checkbox.  | K/kommander 
> **til** Mostrar o &botón da lista de tarefas  |  Show window list
> &button
> 
> | K/kcmtaskbar
> 
> Aumentar o alto da fiesta  |  Increase Window Height  | K/yakuake
> Manter a fiesta por riba das outras  |  Keep window above other
> windows  | K/yakuake
> Rexistro de Window  |  Windows Registry  | K/kleopatra
> Manter a fiesta por riba das outras  |  Keep window above other
> windows  | K/yakuake
> <command>ssh</command> <option>-L 11000:127.0.0.1:110
> usuario@maquina</option>  |  <command>ssh</command> <option>-L
> 11000:127.0.0.1:110 user@host</option>  | K/kmail_faq
> ENTRADA PARA TROPAS  |  GATEWAY FOR TROOPS  | K/kstars
> ENTRADA DO CEU  |  GATEWAY OF SKY  | K/kstars
> Importando instrucións dende o transporte...  |  Loading
> instructions from gateway...  | K/kopete
> Xerador de cabezallos antecipados de KDE  |  KDE forwarding header
> generator  | K/kdevcpp
> Declaración antecipada  |  Forward Declaration  | K/kdevplatform
> Tipos de ficheiros aquí...  |  Filter files here....  | K/kget
> GMX Spam Filter  |  GMX Spam Filter  | K/kmail_using-kmail
> Extensión de selección de locutor para KTTS  |  Generic Talker
> Chooser Filter Plugin for KTTS  | K/desktop_kdeaccessibility
> Extensión de transformación de XML para KTTS  |  Generic XML
> Tranformation Filter Plugin for KTTS  | K/desktop_kdeaccessibility
> Quere realmente borrar o anexo chamado "%1"?  |  Do you really want
> to permanently remove the filter "%1"?  | K/korganizer
> Habilitáronse os transceptores wireless  |  Wireless transceivers
> enabled  | K/desktop_playground-base
> A potencia do sinal wifi é baixa  |  Low Wireless Signal Strength
> 
> | K/desktop_playground-base
> 
> A potencia do sinal wireless é baixa  |  The wireless signal
> strength is low  | K/desktop_playground-base
> Os transceptores wireless foron desactivados  |  Wireless
> transceivers disabled  | K/desktop_playground-base
> Número de columna  |  Row number  | K/kspread
> Activouse o hardware para rede sen fío  |  Wireless hardware enabled
> 
>  | K/plasma_applet_networkmanagement
> 
> Catalogar os favoritos  |  Bookmark Catalog  |
> K/desktop_extragear-utils_katapult
> Zona horario  |  Timezone  | K/kopete
> Non hai dispoñíbel un mecanismoo de autenticacón axeitadol | No
> appropriate authentication mechanism available | K/ksirk
> Autenticazón do servidor  |  Server Authentication  | K/konversation
> Autentificación do servidor  |  Server Authentication  | 
> K/kres_groupwise Fallou a Autentificación  |  Authentication Failed  | 
> K/knode
> O servidor require &autentificación  |  Server requires
> &authentication  | K/knode
> Fallou a autentificación;...  |  Authentication failed,...  | 
> K/akregator Escoller motor do mesuturador de son  |  Select mixer driver
>  | K/kdetv Motoro de migración de KSpread para Kexi  |  KSpread
> Migration
> Driver for Kexi  | K/desktop_koffice
> Very Large Array  |  Very Large Array  | K/kstars
> Infra-estrutura  |  Backend  | K/kcm_knemo
> Infrastructura de proba de script  |  Testscript-Backend  |
> K/desktop_playground-sysadmin
> Non hai soporte de almacén  |  No store backend  | K/koffice
> Usar a seguinte infra-estrutura  |  Use the following backend  | 
> K/kcm_knemo <qt>Esta proporción fornece a  |  <qt>This plugin provides
> the
> Wikipedia  | K/korganizer
> Varela  |  Stick  | K/step_qt
> Non hai nengún obxecto escollido.  |  No current object.  | K/step
> Apega o contido do &klipper;.  |  Pastes the current &klipper;
> content.  | K/ksig
> Diversos.  |  Miscellaneous Configuration.  | K/kspread_configdialog
> Permite configurar tarefas automátizadas  |  Allow configuration of
> automated tasks  | K/desktop_kdewebdev
> Guío do desenvolvente de &step;  |  Developer's Guide to &step;  | 
> K/step Iniciar a Apresentación  |  Run Slideshow  | K/kphotoalbum
> Iniciar Apresentación  |  Run Slide Show  | K/kphotoalbum
> Contiruar darredor  |  Run Around Side  | K/kword
> Repetir a conexón en caso de falla  |  Retry to connect on failure
> Disco de rede de &Microsoft® Windows®  |  &Microsoft® Windows®
> network drive  | K/knetattach **dúbida**
> procura polos ficheiros do sistema  |  search through files in the
> filesystem  | K/katefindinfilesplugin
> Floppy  |  Floppy  | K/kioslave_floppy
> Adoro KDE  |  KDE Floppy  | K/kfloppy **dúbida**
> A&dicionar Ficheiro...  |  A&dd Folder...  | K/quanta
> &Abrir Procura Completa  |  Op&en Search Folder  | K/kmail
> Ir ao seu «Carfafol persoal»  |  Navigate to your 'Home Folder'  |
> K/konqueror
> Ir ao seu «Carfafol persoal» local  |  Navigate to your local 'Home
> Folder'  | K/konqueror
> O cartafo SEGMENT debe estar sempre presente  |  SEGMENT Folder must
> always be present  | K/k3b
> Problema co Transport Layer Security (TSL).  |  Transport Layer
> Security (TLS) problem.  | K/ksirk **TLS!!**
> Problema co Transport Layer Security (TSL).  |  Transport Layer
> Security (TLS) problem.  | K/kopete **TLS!!**
> Debuxar círculos en vez de borbullas  |  Draw circles instead of
> pixmap bubbles  | K/kxsconfig **dúbida**
> Borrado de Pixels  |  Pixel Eraser  | K/krita **til, píxeles**
> Dimensións en &Pixels  |  &Pixel Dimensions  | K/krita **til,
> píxeles** Lapis de Pixels  |  Pixel Pencil  | K/krita **til,
> píxeles**
> Spray de Pixels  |  Pixel Airbrush  | K/krita **til, píxeles**
> Pincel de Pixels  |  Pixel Brush  | K/krita **til, píxeles**
> pixel  |  pixel  | K/kcminput **til**
> pixel  |  pixel  | K/kcmkwm **til**
> Largura do pixel  |  Pixel width  | K/krita **til**
> Altura do pixel  |  Pixel height  | K/krita **til**
> pixel (cadrado 1x1)  |  pixel (1x1 square)  | K/krita **til**
> Vista pixel por pixel  |  Pixel for Pixel View  | K/kphotoalbum 
> **til** Sinale esta opción para procurar tamén nos subcartafoles.  | 
> Enable this option to search in sub folders too.  | K/kfilereplace
> **quizais mellor marque**
> Sinale esta opción para ignorar os ficheiros e cartafoles agochados.
> 
> |  Enable this option to ignore hidden files or folders.  |
> 
> K/kfilereplace **quizais mellor marque**
> Data  |  Data  | K/klotz  **deberia ser data ou datos??**
> Data  |  Data  | K/kipiplugin_metadataedit  **deberia ser data ou
> datos??** Data  |  Data  | K/kcm_pci  **deberia ser data ou datos??**
> &Data  |  &Data  | K/marble  **deberia ser data ou datos??**
> Formato da data:  |  Data format:  | K/kio4  **deberia ser data
> ou datos??**
> Data do certificado  |  Certificate data  | K/kvpnc  **deberia
> ser data ou datos??**
> Data do anexo  |  Attachment Data  | K/libktnef  **deberia ser
> data ou datos??**
> <b>Data do certificado:</b>  |  <b>Data of certificate:</b>  |
> K/kvpnc  **deberia ser data ou datos??**
> Re&sumo por debaixo da data  |  &Summary below data  | K/kspread
> **deberia ser data ou datos??**
> *negrita*  |  *bold*  | K/knode_using-subscribing
> Asuntos de artigo en negrita.  |  Bold article subjects.  |
> K/knode_using-subscribing
> Erro de procesamento: secuencia UTF-8 inválida  |  Parse error:
> Invalid UTF-8 sequence  | K/libksieve
> A URL '%1' é inválida.  |  URL '%1' is invalid.  | K/korganizer
> ID de usuario inválido.  |  Invalid user ID.  | K/kopete
> Nome de sala inválido  |  Invalid chat name  | K/kopete
> ID de Jabber Inválido  |  Invalid Jabber ID  | K/kopete
> Nome do Alias Inválido  |  Invalid Alias Name  | K/kopete
> Mecanismo inválido.  |  Invalid mechanism.  | K/kopete
> Estilo Inválido  |  Invalid Style  | K/kopete
> Estado Inválido  |  Invalid Status  | K/kopete
> A sinatura é inválida.  |  The signature is invalid.  | K/kopete
> A Autoridade do Certificado é inválida.  |  The Certificate
> Authority is invalid.  | K/kopete
> Paquete recibido dun enderezo inválido.  |  Stream packet received
> from an invalid address.  | K/kopete
> 
> 
> Ata logo,
>         Leandro Regueiro
> 
Xesús Cristo bendito!!!. A ver se lle vou dando.

Responderlle a