Ola,
xa que estou vou rematar por enviar os erros de KDE tamén á rolda e
así aforro o traballo de adaptalos á wiki. Lembrádevos de corrixir os
erros que tamén hai en http://trasno.net/trasno:erros


Configuracions diversas  |  Miscellaneous Settings  | K/kppp
Desexa anular a cnfiguración?  |  Reset Settings?  | K/kmplayer
Propiedade do Parágrafo  |  Paragraph Settings  | K/TextShape
Ou&tras Configurazóns  |  O&ther Settings  | K/konversation
Editar a Configurazón do Canal  |  Edit Channel Settings  | K/konversation
Configurazón do &Canal para %1...  |  &Channel Settings for %1...
| K/konversation
(Lam) Axuste manual da calidade  |  (Lame) Manual Quality Settings  | K/k3b
 Mostrar o &indicador de comentarios  |  Show document settings
dialog  | K/kspread
Usar o enderezo do Centro de Control  |  Use address from System
Settings  | K/kalarm
Non é posíbel restaurar as opción tty: tcsetattr()  |  Can not
restore tty settings: tcsetattr()  | K/kppp
Emprega o navegador predeterminado que estexa configurado no sistema.
 |  Use the default browser configured in the system settings.  |
K/ktorrent
Contiruar darredor  |  Run Around Side  | K/kword
Corre o programa a toda velocidade  |  Run the program at full speed
 | K/kturtle
Velocidade total: corre o programa a toda velocidade  |  Full Speed:
Run the program at full speed  | K/kturtle
&Substituír  |  &Load  | K/amarok
Carregar  |  Load  | K/kmobiletools
Non foi posíbel carregar o conduto %1.  |  Could not load conduit
%1.  | K/kpilot
Non carrega amsthm nin amsmath  |  Does not load amsthm and amsmath
 | K/kile
Erro de leitura  |  Load Error  | K/umbrello
Preview  |  Preview  | K/kapptemplate
<action>Volver a cargar</action> o ficheiro que está aberto.  |
<action>Reload</action> the currently open file.  | K/okular
Volte a cargar o disco e prema en «Aceitar»  |  Please reload the
medium and press 'ok'  | K/libk3b
Buffer por sóftware:  |  Software buffer:  | K/k3b
desenvolvimento de sóftware  |  software development  | K/umbrello
Sóftware [XON/XOFF]  |  Software [XON/XOFF]  | K/kppp
Non foi posíbel reservar o buffer de sóftware.  |  Unable to
allocate software buffer.  | K/libk3b
Non iniciou o sóftware PPP no sistema parceiro.  |  You have not
started the PPP software on the peer system.  | K/kppp
Acohar na vista de lista  |  Hide from list view  | K/kftpgrabber
Configuración da pantalla (X11 Resize, Rotate and Reflect)  |
Display Configuration (X11 Resize, Rotate and Reflect)  | K/krandr
Alt+A, Backspace, Tab, Backspace  |  Alt+A, Backspace, Tab,
Backspace  | K/konversation
Trocar a língua...  |  Change Language...  | K/thesaurus_tool
Melloras visuais para a línguaxe ruby  |  Artwork for the ruby
language  | K/kdevelop
Tipo de aspas dependente da língua.  |  Language dependent type of
double quotes.  | K/kile
Mostrar os nomes de constelacións na língua local  |  Show
constellation names in local language  | K/kstars
Operación de volver a facer [%1].  |  Redo operation [%1].  | K/skrooge
Facer/Desfacer  |  Undo/Redo  | K/kig
Volta a facer a última acción desfeita.  |  Redo the last undone
action.  | K/kspread_commands
Volta a facer a última acción desfeita.  |  Redo the last undone
action.  | K/kplato_commands
Volta a facer o último comando que foi desfeito.  |  Redo the last
command that was undone.  | K/kmplot_commands
Estas opción determinan canta información se perde durante a
compresión  |  These settings determine how much information is lost
during compression  | K/krita
Lista de reprodución  |  Playlists  | K/kplayer
A miña lista de temas  |  My Playlists  | K/amarok
Engade os ficheiros na lista de lista de reprodución  |  Add the
files to the list of playlists  | K/kplayer
Engadri Subcalendario  |  Add Subcalendar  | K/kplatolibs
Egadir Nome de Área  |  Add Named Area  | K/kspread
Elevar os obxectos selecionados  |  Delete selected objects  | K/karbon
# Columnas:  |  Delete Columns  | K/kspread_commands
Escoller até o comezo da palabra  |  Delete to the start of the word
 | K/kdeqt
<shortcut><keycap>Delete</keycap></shortcut> <guimenu>Editar</guimenu>
<guimenuitem>Mover para o Lixo</guimenuitem>  |
<shortcut><keycap>Delete</keycap></shortcut> <guimenu>Edit</guimenu>
<guimenuitem>Move to Trash</guimenuitem>  | K/kmail_menus
Analisador  |  Parser  | K/kdevproblemreporter
Analisador en segundo plano  |  Background Parser  | K/kdevplatform
Analisador en segundo plano  |  Background Parser  | K/desktop_kdevplatform
analisador de qmake  |  qmake-parser  | K/kdevqmake
Desde o analisador da sintaxe:  |  From parser:  | K/kalgebra
Configuración do parser no fondo  |  Parser Background Settings  |
K/kdevplatform
Habilitar o parser no fondo  |  Enable Background Parser  | K/kdevplatform
Configurar o analisador en segundo plano  |  Configure Background
Parser settings  | K/desktop_kdevplatform
directorios a incluir para o parser (separados por dous puntos)  |
include directories for the parser (colon separated)  |
K/kdevplatform
&Adicionar...  |  &Add...  | K/quanta
&Adicionar Ficheiros...  |  &Add Files...  | K/quanta
&Adicionar un perfil  |  &Add Profile  | K/quanta
Adicionar un Grupo de Estrutura  |  Add Structure Group  | K/quanta
&Adicionar unha Barra de Ferramentas Nova  |  &Add New Toolbar  | K/quanta
Adicionar a Acción á Barra de ferramentas  |  Add Action to Toolbar
 | K/quanta
&Adicionar Cartafol Superior  |  &Add Folder to Top  | K/quanta
&Adicionar ficheiros locais ou remotos  |  &Add local or remote
files  | K/quanta
#ESTRUTURA!  |  #PARSE!  | K/kspread
Persoalizar  |  Customize  | K/kspread
Configuración de silencios e marxes  |  Customize gaps and margins  | K/k3b
Permítelle configurar os atallos de teclado  |  Allows you to
customize the keybindings  | K/cervisia
<b>Aquí pode modificar os elementos da lista de contactos</b>  |
<b>Here you can customize the contact tooltips</b>  | K/kopete
Cantidade máxima de entradas recentes na &bibliotecs  |  Maximum
&Recent entries in the library  | K/kplayer
Gardar o ligado...  |  Save Link...  | K/kdeqt
Conexón activa  |  Link up  | K/desktop_extragear-network_knetworkmanager
Conexón inactiva  |  Link down  |
K/desktop_extragear-network_knetworkmanager
Conexón activa  |  KNetworkManager Link Up  |
K/desktop_extragear-network_knetworkmanager
Conexón inactiva  |  KNetworkManager Link Down  |
K/desktop_extragear-network_knetworkmanager
<screeninfo>A barra de ficheiros incrustrados</screeninfo>  |
<screeninfo>The embedded files bar</screeninfo>  | K/okular
<phrase>A barra de ficheiros incrustrados</phrase>  |  <phrase>The
embedded files bar</phrase>  | K/okular
<guimenu>Ficheiro</guimenu> <guimenuitem>Ficheiros
incrustrados...</guimenuitem>  |  <guimenu>File</guimenu>
<guimenuitem>Embedded Files...</guimenuitem>  | K/okular
Inclui un documento de &koffice; na folla.  |  Embed another
&koffice; document into the sheet.  | K/kspread_commands
E&xportat o tema de emoticonas actual ós usuarios  |  E&xport the
current emoticon theme to users  | K/kopete
Extensión de demonstración para aprender a desenvolver para Kopete  |
 Demonstration plugin for teaching Kopete development  |
K/desktop_kdenetwork
Programazón/Mantimento Orixinal  |  Original Developer/Maintainer  | K/viki
Desenvolverdor do filtro de exportación/importación  |
Import/export filter developer  | K/kspread
Decodificador VBI  |  VBI Decoder  | K/kdetv
Decodificador de contrasinais Cisco  |  Cisco password decoder  | K/kvpnc
Habilitar a depuración total do decodificador  |  Enable full
decoder debugging  | K/kaudiocreator
Non se atopou a extensión decodificadora de son mp3.  |  Mp3 Audio
Decoder plugin not found.  | K/k3b
Confirmar a Desencriptación  |  Confirm Decrypt  | K/koffice
A extensión de cifrado "%1" non puido descrifrar os datos.  |
Crypto plug-in "%1" could not decrypt the data.  | K/kmail
&Encriptar  |  &Encrypt  | K/koffice
Encriptar ficheiros  |  Encrypt file(s)  | K/kleopatra
Non encriptar  |  Do not encrypt  | K/koffice
Encriptar sempre as mensaxes  |  Always encrypt messages  | K/kopete
Nunca encriptar mensaxes  |  Never encrypt messages  | K/kopete
Encriptar sempre as mensaxes saíntes  |  Always encrypt outgoing
messages  | K/kopete
Nunca encriptar mensaxes saíntes  |  Never encrypt outgoing messages
 | K/kopete
Introduza o contrasinal co que encriptar este documento.  |  Please
enter the password to encrypt the document with.  | K/koffice
Encriptar mensaxes automaticamente se o outro lado soporta OTR  |
Automatically encrypt messages if the other side supports OTR  |
K/kopete
Encriptar mensaxes e o outro lado solicita unha conexión OTR  |
Encrypt messages if the other side requests an OTR connection  |
K/kopete
Encriptar mensaxes automaticamente se o outro lado soporta OTR  |
Encrypt messages automatically if the other side supports OTR  |
K/kopete
Campo extra de Cor no cabecallo: %1. Será ignorado  |  Extra Color
field in header: %1. Will be ignored  | K/kstars
Non asinar/cifar nunca cando se &garde como borrador  |  Never
sign/encrypt when sa&ving as draft  | K/kmail
Nunca asinar/cifar cando se garde como borrador  |  Never
sign/encrypt when saving as draft  | K/kmail_configure
Encriptación:  |  Encryption:  | K/koffice
Erro de encriptado  |  Encryption error  | K/kopete
Encriptación OTR  |  OTR Encryption  | K/kopete
Este documento non permite encriptación  |  This document does not
support encryption  | K/koffice
Mostrar o &borde de iconas  |  Show &Icon Border  | K/katepart4
Fondo do borde esquerdo:  |  Left border background:  | K/katepart4
Mostrar o borde de &iconas  |  Show &icon border  | K/katepart4
Borde arredor do campo  |  Border around course  | K/kolf
Indique aquí a cor do borde principal.  |  Set here the color of the
main border.  | K/digikam
Autoguardado  |  Autosave  | K/kile
Garda automática  |  Autosave  | K/kbackgammon
Autogardado  |  Autosave  | K/umbrello
/autogardar%1  |  /autosave%1  | K/umbrello
Non gravar automaticamente  |  No autosave  | K/kmail
Intervalo de gravado automático:  |  Autosave interval:  | K/kmail
Gardar periodicamente  |  Autosave periodically  | K/kmymoney2
Intervalo de gravado automático  |  Autosave interval  | K/kmail_configure
Período do auto-gravado (minutos) :  |  Autosave delay (minutes):
| K/kspread
Período de auto-guardado (minutos):  |  Autosave Delay (minutes):
| K/kspread_configdialog
Erro durante o auto-guardado! Estará a partición chea?  |  Error
during autosave! Partition full?  | K/koffice
Signatura:  |  Signature:  | K/kopete
Sobrescribir a asinación predeterminada  |  Overwrite default
assignment  | K/k3b
Non auto-asinar o IVE  |  No auto-VAT-assignment  | K/kmymoney2
Permitir auto-asinar o IVE  |  Enable auto VAT assignment  | K/kmymoney2
Agardábase unha asinación, "=", despois da variábel "%1"  |
Expected an assignment, '=', after the variable '%1'  | K/kturtle
O asento non ten asinada nengunha categoría.  |  Transaction is
missing a category assignment.  | K/kmymoney2
A este asento falta por asinarlle <b>%1</b>.  |  The transaction has
a missing assignment of <b>%1</b>.  | K/kmymoney2
&Retirar a proibizón  |  &Remove Ban  | K/konversation
&Engadir unha proibizón  |  &Add Ban  | K/konversation
%1 estabeleceu unha proibizón sobre %2.  |  %1 sets a ban on %2.  |
 K/konversation
%1 retirou a proibizón sobre %2.  |  %1 removes the ban on %2.  |
K/konversation
Estabeleceu unha proibizón sobre %1.  |  You set a ban on %1.  |
K/konversation
Retirou a proibizón sobre "%1".  |  You remove the ban on %1.  |
K/konversation
%1 definiu unha excepzón á proibizón sobre %2.  |  %1 sets a ban
exception on %2.  | K/konversation
%1 retirou a excepzón á proibizón sobre %2.  |  %1 removes the ban
exception on %2.  | K/konversation
Definiu unha excepzón á proibizón sobre %1.  |  You set a ban
exception on %1.  | K/konversation
Retirou a excepzón á proibizón sobre %1.  |  You remove the ban
exception on %1.  | K/konversation
<screeninfo>adiviñar a bandeira da provincia</screeninfo>  |
<screeninfo>match the flag with the province</screeninfo>  |
K/kgeography  **seria mais ben emparellar**
<phrase>adiviñar a bandeira da provincia</phrase>  |  <phrase>match
the flag with the province</phrase>  | K/kgeography  **seria mais
ben emparellar**
Hai máis dun posíbel acabamento  |  There is more than one possible
match  | K/desktop_kdebase **quizais non sexa boa tradución**
capturapantalla  |  screenshot  | K/quanta **quizais estea ben**
Sinala/Desmarca a opcion.  |  Sets/unsets checkbox.  | K/kommander  **til**
Mostrar o &botón da lista de tarefas  |  Show window list &button
| K/kcmtaskbar
Aumentar o alto da fiesta  |  Increase Window Height  | K/yakuake
Manter a fiesta por riba das outras  |  Keep window above other
windows  | K/yakuake
Rexistro de Window  |  Windows Registry  | K/kleopatra
Manter a fiesta por riba das outras  |  Keep window above other
windows  | K/yakuake
<command>ssh</command> <option>-L 11000:127.0.0.1:110
usuario@maquina</option>  |  <command>ssh</command> <option>-L
11000:127.0.0.1:110 user@host</option>  | K/kmail_faq
ENTRADA PARA TROPAS  |  GATEWAY FOR TROOPS  | K/kstars
ENTRADA DO CEU  |  GATEWAY OF SKY  | K/kstars
Importando instrucións dende o transporte...  |  Loading
instructions from gateway...  | K/kopete
Xerador de cabezallos antecipados de KDE  |  KDE forwarding header
generator  | K/kdevcpp
Declaración antecipada  |  Forward Declaration  | K/kdevplatform
Tipos de ficheiros aquí...  |  Filter files here....  | K/kget
GMX Spam Filter  |  GMX Spam Filter  | K/kmail_using-kmail
Extensión de selección de locutor para KTTS  |  Generic Talker
Chooser Filter Plugin for KTTS  | K/desktop_kdeaccessibility
Extensión de transformación de XML para KTTS  |  Generic XML
Tranformation Filter Plugin for KTTS  | K/desktop_kdeaccessibility
Quere realmente borrar o anexo chamado "%1"?  |  Do you really want
to permanently remove the filter "%1"?  | K/korganizer
Habilitáronse os transceptores wireless  |  Wireless transceivers
enabled  | K/desktop_playground-base
A potencia do sinal wifi é baixa  |  Low Wireless Signal Strength
| K/desktop_playground-base
A potencia do sinal wireless é baixa  |  The wireless signal
strength is low  | K/desktop_playground-base
Os transceptores wireless foron desactivados  |  Wireless
transceivers disabled  | K/desktop_playground-base
Número de columna  |  Row number  | K/kspread
Activouse o hardware para rede sen fío  |  Wireless hardware enabled
 | K/plasma_applet_networkmanagement
Catalogar os favoritos  |  Bookmark Catalog  |
K/desktop_extragear-utils_katapult
Zona horario  |  Timezone  | K/kopete
Non hai dispoñíbel un mecanismoo de autenticacón axeitadol | No
appropriate authentication mechanism available | K/ksirk
Autenticazón do servidor  |  Server Authentication  | K/konversation
Autentificación do servidor  |  Server Authentication  | K/kres_groupwise
Fallou a Autentificación  |  Authentication Failed  | K/knode
O servidor require &autentificación  |  Server requires
&authentication  | K/knode
Fallou a autentificación;...  |  Authentication failed,...  | K/akregator
Escoller motor do mesuturador de son  |  Select mixer driver  | K/kdetv
Motoro de migración de KSpread para Kexi  |  KSpread Migration
Driver for Kexi  | K/desktop_koffice
Very Large Array  |  Very Large Array  | K/kstars
Infra-estrutura  |  Backend  | K/kcm_knemo
Infrastructura de proba de script  |  Testscript-Backend  |
K/desktop_playground-sysadmin
Non hai soporte de almacén  |  No store backend  | K/koffice
Usar a seguinte infra-estrutura  |  Use the following backend  | K/kcm_knemo
<qt>Esta proporción fornece a  |  <qt>This plugin provides the
Wikipedia  | K/korganizer
Varela  |  Stick  | K/step_qt
Non hai nengún obxecto escollido.  |  No current object.  | K/step
Apega o contido do &klipper;.  |  Pastes the current &klipper;
content.  | K/ksig
Diversos.  |  Miscellaneous Configuration.  | K/kspread_configdialog
Permite configurar tarefas automátizadas  |  Allow configuration of
automated tasks  | K/desktop_kdewebdev
Guío do desenvolvente de &step;  |  Developer's Guide to &step;  | K/step
Iniciar a Apresentación  |  Run Slideshow  | K/kphotoalbum
Iniciar Apresentación  |  Run Slide Show  | K/kphotoalbum
Contiruar darredor  |  Run Around Side  | K/kword
Repetir a conexón en caso de falla  |  Retry to connect on failure
Disco de rede de &Microsoft® Windows®  |  &Microsoft® Windows®
network drive  | K/knetattach **dúbida**
procura polos ficheiros do sistema  |  search through files in the
filesystem  | K/katefindinfilesplugin
Floppy  |  Floppy  | K/kioslave_floppy
Adoro KDE  |  KDE Floppy  | K/kfloppy **dúbida**
A&dicionar Ficheiro...  |  A&dd Folder...  | K/quanta
&Abrir Procura Completa  |  Op&en Search Folder  | K/kmail
Ir ao seu «Carfafol persoal»  |  Navigate to your 'Home Folder'  |
K/konqueror
Ir ao seu «Carfafol persoal» local  |  Navigate to your local 'Home
Folder'  | K/konqueror
O cartafo SEGMENT debe estar sempre presente  |  SEGMENT Folder must
always be present  | K/k3b
Problema co Transport Layer Security (TSL).  |  Transport Layer
Security (TLS) problem.  | K/ksirk **TLS!!**
Problema co Transport Layer Security (TSL).  |  Transport Layer
Security (TLS) problem.  | K/kopete **TLS!!**
Debuxar círculos en vez de borbullas  |  Draw circles instead of
pixmap bubbles  | K/kxsconfig **dúbida**
Borrado de Pixels  |  Pixel Eraser  | K/krita **til, píxeles**
Dimensións en &Pixels  |  &Pixel Dimensions  | K/krita **til, píxeles**
Lapis de Pixels  |  Pixel Pencil  | K/krita **til, píxeles**
Spray de Pixels  |  Pixel Airbrush  | K/krita **til, píxeles**
Pincel de Pixels  |  Pixel Brush  | K/krita **til, píxeles**
 pixel  |  pixel  | K/kcminput **til**
 pixel  |  pixel  | K/kcmkwm **til**
Largura do pixel  |  Pixel width  | K/krita **til**
Altura do pixel  |  Pixel height  | K/krita **til**
pixel (cadrado 1x1)  |  pixel (1x1 square)  | K/krita **til**
Vista pixel por pixel  |  Pixel for Pixel View  | K/kphotoalbum **til**
Sinale esta opción para procurar tamén nos subcartafoles.  |  Enable
this option to search in sub folders too.  | K/kfilereplace
**quizais mellor marque**
Sinale esta opción para ignorar os ficheiros e cartafoles agochados.
|  Enable this option to ignore hidden files or folders.  |
K/kfilereplace **quizais mellor marque**
Data  |  Data  | K/klotz  **deberia ser data ou datos??**
Data  |  Data  | K/kipiplugin_metadataedit  **deberia ser data ou datos??**
Data  |  Data  | K/kcm_pci  **deberia ser data ou datos??**
&Data  |  &Data  | K/marble  **deberia ser data ou datos??**
Formato da data:  |  Data format:  | K/kio4  **deberia ser data
ou datos??**
Data do certificado  |  Certificate data  | K/kvpnc  **deberia
ser data ou datos??**
Data do anexo  |  Attachment Data  | K/libktnef  **deberia ser
data ou datos??**
<b>Data do certificado:</b>  |  <b>Data of certificate:</b>  |
K/kvpnc  **deberia ser data ou datos??**
Re&sumo por debaixo da data  |  &Summary below data  | K/kspread
**deberia ser data ou datos??**
*negrita*  |  *bold*  | K/knode_using-subscribing
Asuntos de artigo en negrita.  |  Bold article subjects.  |
K/knode_using-subscribing
Erro de procesamento: secuencia UTF-8 inválida  |  Parse error:
Invalid UTF-8 sequence  | K/libksieve
A URL '%1' é inválida.  |  URL '%1' is invalid.  | K/korganizer
ID de usuario inválido.  |  Invalid user ID.  | K/kopete
Nome de sala inválido  |  Invalid chat name  | K/kopete
ID de Jabber Inválido  |  Invalid Jabber ID  | K/kopete
Nome do Alias Inválido  |  Invalid Alias Name  | K/kopete
Mecanismo inválido.  |  Invalid mechanism.  | K/kopete
Estilo Inválido  |  Invalid Style  | K/kopete
Estado Inválido  |  Invalid Status  | K/kopete
A sinatura é inválida.  |  The signature is invalid.  | K/kopete
A Autoridade do Certificado é inválida.  |  The Certificate
Authority is invalid.  | K/kopete
Paquete recibido dun enderezo inválido.  |  Stream packet received
from an invalid address.  | K/kopete


Ata logo,
         Leandro Regueiro

Responderlle a