Xa vos acabo de enviar un script trapalleiro.

Aquí vos van máis erros

Enviar a páxina actual do Vixiante do sistema  |  Upload custom
System Monitor tab  | K/ksysguard
Indique aquí o nome da palabra chave...  |  Enter the name of the
custom keyword here...  | K/kipiplugin_removeredeyes
Editar Presentacións Predifinidas...  |  Edit Custom Slide Shows...
 | K/kpresenter
Editar Presentacións Predifinidas...  |  Edit Custom Slide Shows
...  | K/kpresenter
Engade alias persoáis para comandos  |  Adds custom aliases for
commands  | K/desktop_kdenetwork
Map de cartafoles persoais:  |  Homedir map:  | K/kfileshare
Seleciona un tema gráfico  |  Select a graphical theme  | K/killbots
Escoler o modelo do elipsoide  |  Select Ellipsoid Model  | K/kstars
Antevisión  |  Preview  | K/konversation
Antevisión:  |  Preview:  | K/konversation
<guimenu>Ficheiro</guimenu> <guimenuitem>Antever o
impreso...</guimenuitem>  |  <guimenu>File</guimenu>
<guimenuitem>Print Preview...</guimenuitem>  | K/okular
<guimenu>Ficheiro</guimenu> <guimenuitem>Antevision da
Impresión...</guimenuitem>  |  <guimenu>File</guimenu>
<guimenuitem>Print Preview...</guimenuitem>  | K/kformula
<guimenu>Ficheiro</guimenu> <guimenuitem>Antevisión da
Impresión...</guimenuitem>  |  <guimenu>File</guimenu>
<guimenuitem>Print Preview...</guimenuitem>  | K/kspread_commands
<guimenu>Ficheiro</guimenu> <guimenuitem>Antevisión da
Impresión...</guimenuitem>  |  <guimenu>File</guimenu>
<guimenuitem>Print Preview...</guimenuitem>  | K/kplato_commands
<guimenu>Ficheiro</guimenu> <guimenuitem>Antevisión da
Impresión...</guimenuitem>  |  <guimenu>File</guimenu>
<guimenuitem>Print Preview...</guimenuitem>  | K/kchart
Antevisión OSD - arrastre para posicionar  |  OSD Preview - drag to
reposition  | K/konversation
Mostra unha antevisión do aspeito do documento impreso.  |  Displays
a preview of what the printed document will look like.  | K/kchart
Renome-la Transferencia  |  Rename transfer  | K/kget
Eliminar a lista de canles escollida  |  Rename the selected channel
 | K/kdetv
Substituir con:  |  Replace with:  | K/konversation
Substituir con  |  Replace With  | K/konversation
Comezar a susbtituir  |  Start replace  | K/okteta
Substitue cara tras  |  Replace backwards.  | K/okteta
Substituí %1 por %2?  |  Replace %1 with %2?  | K/koffice
Substituizón Automática  |  Auto Replace  | K/konversation
Substituir En  |  Replace In  | K/konversation
Substituir en:  |  Replace in:  | K/konversation
Subtituir as canles actuais  |  Replace current channels  | K/kdetv
Ferramenta de busca e subtitución  |  Search & Replace Tool  |
K/desktop_kdewebdev
Subtituir a entrada actual  |  Replace existing entry  | K/kopete
&Substituir a lista de canles actuais  |  &Replace the current
channel list  | K/kdetv
Que ocorrencia se sustitúe  |  Which occurrence to replace  | K/kspread
Subtiruir os apóstrofo&s por comiñas tipográficas  |  Replace
&single quotes with typographical quotes  | K/AutocorrectPlugin
<shortcut> <keycombo
action="simul">&Ctrl;<keycap>R</keycap></keycombo> </shortcut>
<guimenu>Editar</guimenu> <guimenuitem>Substituir...</guimenuitem>  |
 <shortcut> <keycombo
action="simul">&Ctrl;<keycap>R</keycap></keycombo> </shortcut>
<guimenu>Edit</guimenu> <guimenuitem>Replace...</guimenuitem>  |
K/kjots
<shortcut><keycombo
action="simul">&Ctrl;<keycap>R</keycap></keycombo></shortcut>
<guimenu>Editar</guimenu> <guimenuitem>Substituir...</guimenuitem>  |
 <shortcut><keycombo
action="simul">&Ctrl;<keycap>R</keycap></keycombo></shortcut>
<guimenu>Edit</guimenu> <guimenuitem>Replace...</guimenuitem>  |
K/kmail_menus
<shortcut><keycombo
action="simul">&Ctrl;<keycap>R</keycap></keycombo></shortcut>
<guimenu>Editar</guimenu> <guimenuitem>Substituir...</guimenuitem>  |
 <shortcut><keycombo
action="simul">&Ctrl;<keycap>R</keycap></keycombo></shortcut>
<guimenu>Edit</guimenu> <guimenuitem>Replace...</guimenuitem>  |
K/knode_commands
Substituir o texto do protocolo con imaxes en (X)HTML  |  Replace
protocol text with images in (X)HTML  | K/kopete
Procura e substitui o texto dado nas celas.  |  Find and replace
given text in cell(s).  | K/kspread_commands
A área de nome %1 xa existe. Quere reemprazala?  |  The named area
'%1' already exists. Do you want to replace it?  | K/kspread
Eliminar ao usuario do guion de grupo:  |  Delete user from group
script:  | K/kfileshare
A obter a base de dado de Magnatune.com  |  Downloading
Magnatune.com Database  | K/amarok
Demo de lembranzas do KOrganizer  |  KOrganizer Reminder Daemon  |
K/korganizer
Demo de lembranza de KOrganizer  |  KOrganizer Reminder Daemon  |
K/korganizer
Pechar o demo de lembranzas do KOrganizer  |  Close KOrganizer
Reminder Daemon  | K/korganizer
Mostrar o demo de lembranzas na bandexa do sistema  |  Show Reminder
Daemon in the System Tray  | K/korganizer
Iniciar o demo de lembranzas no inicio  |  Start Reminder Daemon at
Login  | K/korganizer
Modulo de descodificación para descodificar ficheiros wma  |
Decoding module to decode wma files  |
K/desktop_extragear-multimedia_k3b
Evento da aplicazón  |  Application event  | K/konversation
Mostrar no arranque da &aplicazón  |  &Show at application startup
| K/konversation
Conectar no arranque da &aplicazón  |  Co&nnect on application start
up  | K/konversation
Caracteres  |  Charset  | K/kmail
Disposistivo mesturador:  |  Mixer device:  | K/kdetv
Teléfone Bluetooth  |  Phone Bluetooth Device  |
K/desktop_extragear-pim_kdebluetooth
controlador: executábel ou device@host[:porto]  |  driver :
executable or device@host[:port]  | K/kstars_indi
Barra de ferramentas de Navegacion  |  Browser Toolbar  | K/quanta
Mudasr a Confianza no Propietario...  |  Change Owner Trust...  |
K/kleopatra
<action>Volve a facer o último que se fixese</action>.  |
<action>Redos the last change</action>.  | K/kaddressbook
Muda o nível do volume  |  Changes volume level  | K/kplayer
Muda o nível do contraste  |  Changes contrast level  | K/kplayer
Muda o nível de brillo  |  Changes brightness level  | K/kplayer
Muda o nível de tonalidade  |  Changes hue level  | K/kplayer
Muda o nível de saturación  |  Changes saturation level  | K/kplayer
HotSync (sincronizar todas as alterancións)  |  HotSync (sync all
changes)  | K/kpilot
Esquecer todos os cámbios feitos  |  Discards all changes made  |
K/konversation
Medidor do nívle de sinal da canle  |  Channel signal level-meter
| K/kenvy24gui
<p>Escolla o grau de detalle a mostrar neste diagrama.</p>  |
<p>Choose what level of detail to show on the chart.</p>  |
K/kmymoney2
Transforma a apariencia de perspectiva dunha capa ou dunha selección
|  Transform the perspective appearance of a layer or a selection  |
 K/krita
Barra de Pestanas  |  Tab Bar  | K/kspread
Pestana <guilabel>Xeral</guilabel>:  |  <guilabel>General</guilabel>
tab:  | K/korganizer
Pestana <guilabel>Xeral</guilabel>  |  <guilabel>General</guilabel>
Tab  | K/korganizer
Pestana de <guilabel>Recorrencia</guilabel>  |
<guilabel>Recurrence</guilabel> Tab  | K/korganizer
Pestana de <guilabel>Asistentes</guilabel>  |
<guilabel>Attendees</guilabel> Tab  | K/korganizer
Pestana de <guilabel>Anexos</guilabel>  |
<guilabel>Attachments</guilabel> Tab  | K/korganizer
Pestana de detalles  |  Details tab  | K/kaddressbook
Pestana Miscelánea  |  Misc tab  | K/kaddressbook
A pestana <guilabel>Xeral</guilabel>  |  The
<guilabel>General</guilabel> Tab  | K/kaddressbook
A pestana <guilabel>Contacto</guilabel>  |  The
<guilabel>Contact</guilabel> Tab  | K/kaddressbook
<screeninfo>A pestana Xeral</screeninfo>  |  <screeninfo>The General
tab</screeninfo>  | K/akregator
<phrase>A pestana Xeral</phrase>  |  <phrase>The General
tab</phrase>  | K/akregator
<screeninfo>A pestana Arquivo</screeninfo>  |  <screeninfo>The
Archive tab</screeninfo>  | K/akregator
<phrase>A pestana Arquivo</phrase>  |  <phrase>The Archive
tab</phrase>  | K/akregator
<screeninfo>A pestana Aparencia</screeninfo>  |  <screeninfo>The
Appearance tab</screeninfo>  | K/akregator
<phrase>A pestana Aparencia</phrase>  |  <phrase>The Appearance
tab</phrase>  | K/akregator
<screeninfo>A pestana do Navegador</screeninfo>  |  <screeninfo>The
Browser tab</screeninfo>  | K/akregator
<phrase>A pestana do Navegador</phrase>  |  <phrase>The Browser
tab</phrase>  | K/akregator
<screeninfo>A pestana Avanzado</screeninfo>  |  <screeninfo>The
Advanced tab</screeninfo>  | K/akregator
<phrase>A pestana Avanzado</phrase>  |  <phrase>The Advanced
tab</phrase>  | K/akregator
A Pestana de Sinónimos  |  The Thesaurus Tab  | K/thesaurus
Mostrar a barra de pestanas  |  Show the tab bar  | K/kspread
Pestana de <guilabel>Libre/Ocupado</guilabel>  |
<guilabel>Free/Busy</guilabel> Tab  | K/korganizer
Pestana de configuración xeral  |  General Settings tab  | K/kaddressbook
Pestana de configuración criptográfica  |  Crypto Settings tab  |
K/kaddressbook
Pestana de campos personalizados  |  Custom Fields Tab  | K/kaddressbook
Seleccione a pestana <guilabel>Estado</guilabel>  |  Select the
<guilabel>Status</guilabel> tab  | K/knode_using-morefeatures
Pase á pestana <guilabel>Adicional</guilabel>  |  Change to the
<guilabel>Additional</guilabel> tab  | K/knode_using-morefeatures
Aquí se describe a pestana de configuración
<guilabel>Miscelánea</guilabel>  |  This describes the
<guilabel>Misc</guilabel> settings tab  | K/kaddressbook
Pestana de control de acceso (só &imap;)  |  Access Control tab
(&imap; only)  | K/kmail_using-kmail
<guimenu>Configuración</guimenu> <guimenuitem>Mostrar/Acochar a Barra
de Pestanas</guimenuitem>  |  <guimenu>Settings</guimenu>
<guimenuitem>Show/Hide Tab Bar</guimenuitem>  | K/kspread_commands
Mostrar botón de fechado de pestana ao pasar por riba  |  Show tab
close button on hover  | K/akregator
Na pestana <guilabel>Asistentes</guilabel>, deberá facer o seguinte:
|  In the <guilabel>Attendees</guilabel> tab you should do the
following:  | K/korganizer
<action>Abrir</action> o artigo actual nunha pestana dentro de
&akregator;  |  <action>Open</action> the current article in a tab
within &akregator;  | K/akregator
<shortcut><keycombo
action="simul">&Shift;<keycap>Return</keycap></keycombo></shortcut>
<guimenu>Artigo</guimenu> <guimenuitem>Abrir en Pestana</guimenuitem>
 |  <shortcut><keycombo
action="simul">&Shift;<keycap>Return</keycap></keycombo></shortcut>
<guimenu>Article</guimenu> <guimenuitem>Open in Tab</guimenuitem>  |
K/akregator
Captura da xanela de opcións coa pestana de cifrado aberta  |  A
screen shot of the option dialog with encryption tab opened  |
K/kgpg
Normalmente, móstrase a información seguinte nesta pestana:  |
Normally, the following pieces of information are shown in this tab:
| K/kcontrol_blockdevices
Limpa o contido de todas as xanelas  |  Clear the contents of all
open tabs  | K/konversation
Mostrar as pestanas  |  Show tabs  | K/kspread_configdialog
Detalles de transferencia expansibles no canto de pestanas separadas
|  Expandable transfer details instead of separate tabs  | K/kget
Cambiar o contrasina...  |  Change Your Password...  | K/kopete
&Módens  |  &Modems  | K/kppp
Configuración dos módens  |  Modems Setup  | K/kppp
Número máximo de módens acadados.  |  Maximum number of modems
reached.  | K/kppp
Calidade baixa (Modem, RDSI, internet lenta)  |  Low Quality (Modem,
ISDN, slow Internet)  | K/krdc
Número de columna  |  Row number  | K/kspread
Nota: O número de columnas ten preferencia.  |  Note: The number of
rows takes precedence.  | K/plasma_applet_grid


Ata logo,
           Leandro Regueiro

Responderlle a