Olá,

a ver, veño de facenda, de ver como pedir o CIF e máis o do iva.

Hai que facer dous trámites: presentar o modelo 036 e segundo se teña
un CIF provisional ou definitivo, pedir a exención do iva.

O modelo 036 xunto cunha copia dos estatutos, o certificado do
rexistro de asociacións, fotocopia do DNI do representante legal e non
sei se algo máis hai que presentalo na delegación de facenda que lle
corresponda a Abegondo, que debe ser a de Betanzos, e se non é esta
será a de A Coruña.

O formulario do modelo 036 pode ou mercarse na propria delegación ou
obterse como pdf de internet
(http://www.aeat.es/Lenguas_Cooficiales/Gallego/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Modelos_y_formularios/Declaraciones/Modelos_01_al_99/036/mod036_gl.pdf)
A putada destes ficheiros é que non logro nin editalos mediante Okular
nin gardar o formulario unha vez cuberto: hai que cubrilo e imprimilo
no momento.

@Miguel: porei a traballar o escáner pola tarde, para enviarche copia
do que teño feito, que agás erros ou omisión debera ser correcto. Se o
imprimes con boa calidade, podería valer, senón deberías cubrir un
modelo 036 ti cos datos consignados no que che irei enviar.

Segundo me contaron na delegación de facenda de Foz, o CIF
(provisional) darancho no momento, pero non saben se por Betanzos o
fan así ou tarda máis.

Unha vez co CIF na mao, hai que pedir a solicitude de exención do IVE.
Para isto hai que presentar unha instancia/solicitude xunto coa
documentación nela indicada:

      SOLICITUDE DE EXENCIÓN DO IVE

D. Miguel Blanco Vázquez, con DNI _________ e domicilio en __________,
da localidade de ____, en calidade de Presidente da entidade
Asociación Cultural para a Galeguización do Software Libre Proxecto
Trasno, con CIF _________, domiciliada en Rúa A Plaza, Figueroa, n.º
28, CP 15318 de Abegondo (A Coruña), mediante este escrito solicito a
EXENCIÓN DO IVA da entidade á que represento e para tal efecto anexo a
seguinte documentación:
   ORIXINAIS E FOTOCOPIAS PARA A SÚA COMPULSA E ENTREGA DE:
-Certificado do Secretario acreditativo de que a entidade é unha
asociación sen ánimo de lubro e que se ampara nos artigos 20.1 e 12º
da Lei do IVA,
-Acta fundacional da asociación,
-Acta de elección da Xunta Directiva,
-Estatutos legalizados da entidade,
-Resolución do órgano competente para a legalización dos estatutos,
-Fotocopia da tarxeta Código de Identificación Fiscal (CIF) da asociación,
-Fotocopia dos DNI do Presidente e do Secretario da entidade.

En _______ a __ de __ de dous mil nove.

Á ADMINISTRACIÓN DA AXENCIA ESTATAL TRIBUTARIA DE BETANZOS (ou da
Coruña, segundo corresponda) (esta frase no fondal da páxina)


@Leandro: que te habías librar, si, xa ora!!!. Tócache facer esta
certificación (decerto que has ter xa algún formato preparado):
 CERTIFICACIÓN / SOLICITUDE EXENCIÓN IVA ENTIDADES NON DESPORTIVAS

Leandro Detal Edetal, con NIF _________ e domicilio en ___________, da
localidade de ____, en calidade de Secretario da entidade Asociación
Cultural para a Galeguización do Software Libre Proxecto Trasno, con
CIF ________, domiciliada en Rúa A Plaza, blablabla vid supra de
Abegondo (A Coruña),
     CERTIFICO
Que a entidade Asociación Cultural para a Galeguización do Software
Libre Proxecto Trasno é unha asociación sen ánimo de lucro e que se
ampara nos artigos 20.1 e 12º da Lei do IVA.
Que expido este certificado os efectos de SOLICITUDE DE EXENCIÓN DO
IVA ante a Administración en Betanzos/A Coruña da Axencia Tributaria.
E para que constte e xurda os efectos oportunos, asino a presente en
_____, a %dia% de %mes% de dous mil nove.

Á ADMINISTRACIÓN DA AXENCIA ESTATAL TRIBUTARIA DE BETANZOS (idem que
no caso anterior, e tamén no final da páxina)


Entón, que o que hai que facer é iso, cubrir o modelo 036, o
certificado e a solicitude e ir a facenda con toda a leria que pon na
solicitude. Os de facenda (polo menos en Foz), atenden con educación.

Debido á distancia a Betanzos, é mellor que vos encarguedes Leandro e
Miguel do tema.

Tamén de cara o futuro, penso que sería recomendábel que un membro da
directiva (o tesoureiro a ser posíbel) for da área da Coruña, aínda
que cunha sinatura dixital da FNMT arranxaremos moitos problemas.

Agora paso a informarme do plano de contas a empregar e demais cousas
referentes a plano xeral contábel.

<<attachment: File0105.jpg>>

<<attachment: File0098.jpg>>

<<attachment: File0099.jpg>>

<<attachment: File0100.jpg>>

<<attachment: File0101.jpg>>

<<attachment: File0102.jpg>>

<<attachment: File0103.jpg>>

<<attachment: File0104.jpg>>

Responderlle a