Debería revisarse o feito de traducir "contributor" como contribuínte

- contribuínte, só é o que paga por algo e, neste sentido "o que contribúe"
- contribuidor, só existe realmente como variante de contribuínte

O normal é dicir << colaborar/colaborador >>Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature

Responderlle a