commit 0b2b4c182ff862fbe1dc0645ac14295eaaa8cf6f
Author: Translation commit bot <translat...@torproject.org>
Date:   Sun Feb 4 15:45:05 2018 +0000

    Update translations for bridgedb
---
 hy/LC_MESSAGES/bridgedb.po | 8 ++++----
 1 file changed, 4 insertions(+), 4 deletions(-)

diff --git a/hy/LC_MESSAGES/bridgedb.po b/hy/LC_MESSAGES/bridgedb.po
index c33f8ace1..3da19ce5a 100644
--- a/hy/LC_MESSAGES/bridgedb.po
+++ b/hy/LC_MESSAGES/bridgedb.po
@@ -11,7 +11,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: The Tor Project\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: 
'https://trac.torproject.org/projects/tor/newticket?component=BridgeDB&keywords=bridgedb-reported,msgid&cc=isis,sysrqb&owner=isis'\n"
 "POT-Creation-Date: 2015-07-25 03:40+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-02-04 15:07+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-02-04 15:42+0000\n"
 "Last-Translator: Sergei <serjsafar...@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Armenian 
(http://www.transifex.com/otf/torproject/language/hy/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -122,7 +122,7 @@ msgstr "Քայլ %s3%s"
 #: bridgedb/https/templates/index.html:38
 #, python-format
 msgid "Now %s add the bridges to Tor Browser %s"
-msgstr "Այժմ %sավելացրե՛ք bridge-ները «Tor 
Browser»-ին%s:"
+msgstr "Այժմ %s ավելացրեք կամրջի հասցեները Tor 
դիտարկիչին%s"
 
 #. TRANSLATORS: Please make sure the '%s' surrounding single letters at the
 #. beginning of words are present in your final translation. Thanks!
@@ -131,11 +131,11 @@ msgstr "Այժմ %sավելացրե՛ք bridge-ները 
«Tor Browser»-ին%s:"
 #: bridgedb/https/templates/options.html:38
 #, python-format
 msgid "%sJ%sust give me bridges!"
-msgstr "%sԸ%sնդամենը ինձ bridge-նե՛ր տուր:"
+msgstr "%sՊ%sարզապես ավելացրեք Ձեր կամրջի 
հասցեն։"
 
 #: bridgedb/https/templates/options.html:51
 msgid "Advanced Options"
-msgstr "Ավելի շատ ընտրանքեր"
+msgstr "Լրացուցիչ ընտրանքեր"
 
 #: bridgedb/https/templates/options.html:86
 msgid "No"

_______________________________________________
tor-commits mailing list
tor-commits@lists.torproject.org
https://lists.torproject.org/cgi-bin/mailman/listinfo/tor-commits

Reply via email to