Co' le~ la` pre-composed vs combined unicode.
Nam

On 9/16/07, Minh Ngọc Lê <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> Mình đã thử, với font Tahoma thì hiển thị rất tốt còn với font bitstream và
> sans-serif thì vẫn bị như cũ. Ngoài ra mình có làm 1 thử nghiệm kết quả là
> thế này:
> http://picasaweb.google.com/cumeo89/OpenOffice/photo?authkey=U-Vfl94gTj0#5110701399258509346
> Không hiểu vấn đề là làm sao???
> Vào ngày 16/09/2007, Clytie Siddall <[EMAIL PROTECTED]> viết:
> >
> >
> > Hay quá ! :D
> >
> > (Minh cũng kiểm tra đoạn văn:
> >
> >
> > http://picasaweb.google.com/lh/viewPhoto?uname=cumeo89&aid=5110350534790164449&iid=5110350624984477698
> >
> > hiển thị đẹp hơn bằng phông khác chưa?)
> >
> > Mong muốn nhà phát triển sửa chữa lỗi này trong bản
> > xây dựng 2.3 kế tiếp (thay đổi thành Deja Vu Sans hay
> > phông URWVN) nhưng trong khi đợi, người dùng Windows có
> > thể thay đổi phông trong tập tin CSS trong thư mục «
> > đường_dẫn_cài_đặt/help/vi ».
> >
> > Clytie
> >
> > Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
> > http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n
> >
> >
>

Trả lời cho