On 16/09/2007, at 2:24 AM, Minh Ngọc Lê wrote:

Mình đã thử đổi font Tahoma lên đầu danh sách font trong file default.css và kết quả là chữ Đ hiển thị hoàn hảo :D. Tóm lại thủ phạm chính là cái font: "Bitstream Vera Sans". Tên này quả là tội phạm nguy hiểm cần phải cải tạo
ngay ;-)
Screenshot:
http://picasaweb.google.com/cumeo89/OpenOffice/photo?authkey=U- Vfl94gTj0#5110470952788242450

Hay quá ! :D

(Minh cũng kiểm tra đoạn văn:

http://picasaweb.google.com/lh/viewPhoto? uname=cumeo89&aid=5110350534790164449&iid=5110350624984477698

hiển thị đẹp hơn bằng phông khác chưa?)

Mong muốn nhà phát triển sửa chữa lỗi này trong bản xây dựng 2.3 kế tiếp (thay đổi thành Deja Vu Sans hay phông URWVN) nhưng trong khi đợi, người dùng Windows có thể thay đổi phông trong tập tin CSS trong thư mục « đường_dẫn_cài_đặt/help/vi ».

Thí dụ :
___
/*
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+             OPENOFFICE.ORG 2.0 HELP         +
+             DEFAULT STYLESHEET            +
+              WESTERN LANGUAGES            +
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+ LAST CHANGES: 15-NOV-2004                     +
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
*/


body, p, h1, h2, h3, h4, h5, h6, .listitem, .listitemintable, .tablecontent, .tablecontentintable { font-family: "Bitstream Vera Sans",Arial,Helvetica,Lucida,Geneva,Helmet,sans-serif,"Andale Sans UI","Arial Unicode MS","Lucida Sans Unicode",Tahoma; }

.code, .codeintable, .example, .exampleintable, .literal, .literalintabl e, .path, .pathintable { font-family: "Bitstream Vera Sans Mono",Cumberland,"Courier New",Courier,"Lucida Sans Typewriter","Lucida Typewriter",Monaco,Monospaced; margin-top: 1pt; margin-bottom: 1pt;}

<cắt>
___

Chỉ cần thay thế chuỗi "Bitstream Vera Sans" bằng "Deja Vu Sans" hay phông ưa thích, để hiển thị các tiêu đề và thân của văn bản. Cũng có thể thay thế chuỗi "Bitstream Vera Sans Mono" bằng tên phông đơn cách thích hợp (để hiển thị mã nguồn, tên biến, đường dẫn tập tin v.v.).

Cám ơn Quýnh và Minh đã thông báo và giúp sửa chữa lỗi này. :)

Clytie

Nhóm Việt hoá Phần mềm Tự do
http://vnoss.net/dokuwiki/doku.php?id=projects:l10n

Attachment: PGP.sig
Description: This is a digitally signed message part

Trả lời cho