This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a 
commit to branch 
master
in repository xfce/xfce4-panel.

commit 546a9c558f9e1e1a3daace1530d55d4cd3c00668
Author: Xfce Bot <transi...@xfce.org>
Date:  Tue Apr 14 23:55:29 2020 +0200

  I18n: Update translation vi (71%).
  
  306 translated messages, 123 untranslated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/vi.po | 657 +++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 file changed, 365 insertions(+), 292 deletions(-)

diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index ca17a05..e519a6c 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -12,8 +12,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce4-panel\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-12-03 22:34+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-12-03 21:34+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-04-01 00:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-03-31 22:30+0000\n"
 "Last-Translator: Xfce Bot <transi...@xfce.org>\n"
 "Language-Team: Vietnamese 
(http://www.transifex.com/xfce/xfce4-panel/language/vi/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -33,86 +33,92 @@ msgid ""
 msgstr "Thêm một launcher mới trên thanh panel dựa vào thông tin của tệp tin 
desktop"
 
 #: ../panel-preferences.desktop.in.h:1
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:10 ../panel/panel-window.c:2692
+msgid ""
+"panels;settings;preferences;taskbar;autohide;application "
+"menu;start;buttons;launcher;notification area;status;icons;plugins;"
+msgstr ""
+
+#: ../panel-preferences.desktop.in.h:2 ../panel/panel-window.c:2934
 msgid "Panel"
 msgstr "Bảng"
 
-#: ../panel-preferences.desktop.in.h:2
+#: ../panel-preferences.desktop.in.h:3
 msgid "Customize the panel"
 msgstr "Tùy chỉnh bảng điều khiển"
 
 #. I18N: %s is the name of the plugin
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1079
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1308
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1105
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1321
 #, c-format
 msgid "Are you sure that you want to remove \"%s\"?"
 msgstr "Bạn có chắc là bạn muốn loại bỏ \"%s\"?"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1084
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1311
-msgid "If you remove the item from the panel, it is permanently lost."
-msgstr "Nếu bạn gỡ bỏ mục này khỏi thanh panel, nó sẽ bị mất vĩnh viễn."
-
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1085 ../panel/panel-dialogs.c:163
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1313
-msgid "Cancel"
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1110
+msgid ""
+"Removing the item from the panel also means its configuration will be lost."
 msgstr ""
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1086
-#: ../panel/panel-plugin-external.c:439
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:956
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1314
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:855
-msgid "Remove"
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1111 ../panel/panel-dialogs.c:163
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1326
+#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:602
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:473
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:938
+msgid "_Cancel"
+msgstr "_Huỷ bỏ"
+
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1112
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1307
+#: ../panel/panel-plugin-external.c:443
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:961
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1327
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:852
+msgid "_Remove"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1227
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1253
 msgid "_Properties"
 msgstr ""
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1242 ../panel/panel-window.c:2780
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1268 ../panel/panel-window.c:3022
 msgid "_About"
 msgstr "_Thông tin"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1257
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1283
 msgid "_Move"
 msgstr "_Di chuyển"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1281
-msgid "_Remove"
-msgstr ""
-
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1302
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1328
 msgid "Pane_l"
 msgstr "Thanh pane_l"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1311 ../panel/panel-window.c:2705
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1337 ../panel/panel-window.c:2947
 msgid "Add _New Items..."
 msgstr "Thêm _mục mới..."
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1326 ../panel/panel-window.c:2720
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1352 ../panel/panel-window.c:2962
 msgid "Panel Pr_eferences..."
 msgstr "Tùy _chọn thanh panel..."
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1347 ../panel/panel-window.c:2752
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1373 ../panel/panel-window.c:2994
 msgid "Log _Out"
 msgstr "Đăng _xuất"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1367 ../panel/panel-item-dialog.c:208
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:12 ../panel/panel-window.c:2771
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1393 ../panel/panel-item-dialog.c:207
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:12 ../panel/panel-window.c:3013
 #: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:4
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:2
 #: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:8
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:3
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:16
-#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:3
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:20
+#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:4
 #: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:6
 #: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:3
 #: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:14
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:5
 msgid "_Help"
 msgstr "Trợ giúp "
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1382
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1408
 msgid "About"
 msgstr "Thông tin"
 
@@ -165,111 +171,111 @@ msgid "Name %s lost on the message dbus, exiting."
 msgstr ""
 
 #. parse context options
-#: ../panel/main.c:262
+#: ../panel/main.c:268
 msgid "[ARGUMENTS...]"
 msgstr ""
 
-#: ../panel/main.c:269
+#: ../panel/main.c:275
 #, c-format
 msgid "Type \"%s --help\" for usage."
 msgstr "Nhập \"%s --help\" để biết cách sử dụng"
 
-#: ../panel/main.c:288
+#: ../panel/main.c:294
 msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
 msgstr "Nhóm phát triển Xfce. Tất cả các quyền được bảo lưu"
 
-#: ../panel/main.c:289
+#: ../panel/main.c:295
 #, c-format
 msgid "Please report bugs to <%s>."
 msgstr "Hãy gởi báo lỗi đến <%s>."
 
-#: ../panel/main.c:355
+#: ../panel/main.c:361
 msgid "There is already a running instance"
 msgstr ""
 
 #. spawn ourselfs again
-#: ../panel/main.c:398
+#: ../panel/main.c:404
 msgid "Restarting..."
 msgstr "Khởi động lại..."
 
-#: ../panel/main.c:413
+#: ../panel/main.c:419
 msgid "Failed to show the preferences dialog"
 msgstr "Hiển thị hộp thoại tùy thích thất bại"
 
-#: ../panel/main.c:415
+#: ../panel/main.c:421
 msgid "Failed to show the add new items dialog"
 msgstr "Hiển thị hộp thoại thêm mục mới thất bại"
 
-#: ../panel/main.c:417
+#: ../panel/main.c:423
 msgid "Failed to save the panel configuration"
 msgstr "Lưu "
 
-#: ../panel/main.c:419
+#: ../panel/main.c:425
 msgid "Failed to add a plugin to the panel"
 msgstr "Thêm phần mở rộng cho thanh panel thất bại"
 
-#: ../panel/main.c:421
+#: ../panel/main.c:427
 msgid "Failed to restart the panel"
 msgstr "Khởi động lại thanh panel thất bại"
 
-#: ../panel/main.c:423
+#: ../panel/main.c:429
 msgid "Failed to quit the panel"
 msgstr "Tắt thanh panel thất bại"
 
-#: ../panel/main.c:425
+#: ../panel/main.c:431
 msgid "Failed to send D-Bus message"
 msgstr "Gửi tin nhắn D-Bus thất bại"
 
-#: ../panel/main.c:435 ../panel/panel-plugin-external.c:438
+#: ../panel/main.c:441
 msgid "Execute"
 msgstr ""
 
-#: ../panel/main.c:436
+#: ../panel/main.c:442
 msgid ""
 "Do you want to start the panel? If you do, make sure you save the session on"
 " logout, so the panel is automatically started the next time you login."
 msgstr "Bạn có muốn bật thanh panel? Nếu muốn, hãy chắc rằng bạn đã lưu phiên 
chạy khi đăng xuất, như thế thanh panel sẽ tự động chạy mỗi khi bạn đăng nhập."
 
-#: ../panel/main.c:439 ../panel/main.c:453
+#: ../panel/main.c:445 ../panel/main.c:459
 #, c-format
 msgid "No running instance of %s was found"
 msgstr ""
 
-#: ../panel/panel-application.c:215
+#: ../panel/panel-application.c:214
 msgid "Failed to launch the migration application"
 msgstr ""
 
-#: ../panel/panel-application.c:983
+#: ../panel/panel-application.c:977
 msgid "Create _Launcher"
 msgstr "Tạo _launcher"
 
-#: ../panel/panel-application.c:984
+#: ../panel/panel-application.c:978
 msgid ""
 "This will create a new launcher plugin on the panel and inserts the dropped "
 "files as menu items."
 msgstr "Việc này sẽ tạo phần launcher mở rộng trên thanh panel và chèn tệp tin 
được thả như là một mục của thực đơn."
 
-#: ../panel/panel-application.c:986
+#: ../panel/panel-application.c:980
 #, c-format
 msgid "Create new launcher from %d desktop file"
 msgid_plural "Create new launcher from %d desktop files"
 msgstr[0] "Tạo launcher mới từ tệp tin màn hình nền %d"
 
-#: ../panel/panel-application.c:1726
+#: ../panel/panel-application.c:1720
 msgid "Quit"
 msgstr "Thoát"
 
-#: ../panel/panel-application.c:1727
+#: ../panel/panel-application.c:1721
 msgid ""
 "You have started X without session manager. Clicking Quit will close the X "
 "server."
 msgstr ""
 
-#: ../panel/panel-application.c:1728
+#: ../panel/panel-application.c:1722
 msgid "Are you sure you want to quit the panel?"
 msgstr "Bạn có chắc là muốn tắt thanh panel?"
 
-#: ../panel/panel-application.c:1736
+#: ../panel/panel-application.c:1730
 #, c-format
 msgid "Failed to execute command \"%s\""
 msgstr "Thực thi lệnh \"%s\" thất bại"
@@ -299,19 +305,20 @@ msgid "translator-credits"
 msgstr "Giới thiệu-Người dịch"
 
 #. setup the dialog
-#: ../panel/panel-dialogs.c:161 ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:12
+#: ../panel/panel-dialogs.c:161 ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:14
 msgid "Add New Item"
 msgstr "Thêm mục mới"
 
-#: ../panel/panel-dialogs.c:164
-msgid "Add"
+#: ../panel/panel-dialogs.c:164 ../panel/panel-item-dialog.c:203
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:16
+msgid "_Add"
 msgstr ""
 
 #: ../panel/panel-dialogs.c:175
 msgid "Please choose a panel for the new plugin:"
 msgstr "Hãy chọn thanh panel cho phần mở rộng mới:"
 
-#: ../panel/panel-dialogs.c:195 ../panel/panel-preferences-dialog.c:891
+#: ../panel/panel-dialogs.c:195 ../panel/panel-preferences-dialog.c:896
 #, c-format
 msgid "Panel %d"
 msgstr "Panel %d"
@@ -334,38 +341,37 @@ msgstr "Thêm mục mới"
 msgid "Add new plugins to the panel"
 msgstr "Thêm phần mở rộng vào thanh panel"
 
-#: ../panel/panel-item-dialog.c:203
-msgid "_Add"
-msgstr ""
-
-#: ../panel/panel-item-dialog.c:214
+#: ../panel/panel-item-dialog.c:211
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:11
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:125
 #: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:3
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:3
 #: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:7
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:2
-#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:2
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:17
+#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:5
 #: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:5
 #: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:2
 #: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:13
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:4
 msgid "_Close"
 msgstr "Đóng"
 
-#: ../panel/panel-item-dialog.c:230
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:14
+#: ../panel/panel-item-dialog.c:227
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:18
 msgid "_Search:"
 msgstr "Tìm _kiếm:"
 
-#: ../panel/panel-item-dialog.c:238
+#: ../panel/panel-item-dialog.c:235
 msgid "Enter search phrase here"
 msgstr "Nhập cụm từ cần tìm vào đây"
 
-#: ../panel/panel-plugin-external.c:432
+#: ../panel/panel-plugin-external.c:436
 #, c-format
 msgid "Plugin \"%s\" unexpectedly left the panel, do you want to restart it?"
 msgstr "Phần mở rộng \"%s\" thoát không mong đợi , bạn có muốn khởi động lại 
nó?"
 
-#: ../panel/panel-plugin-external.c:434
+#: ../panel/panel-plugin-external.c:438
 #, c-format
 msgid ""
 "The plugin restarted more than once in the last %d seconds. If you press "
@@ -373,39 +379,43 @@ msgid ""
 "permanently removed from the panel."
 msgstr "Phần mở khởi động lại hơn một lần trong %d giây. Nếu bạn nhấn \"Thực 
thi\" thanh panel sẽ cố khởi động lại phần mở rộng nếu không nó sẽ bị gỡ bỏ 
vĩnh viễn."
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:517
+#: ../panel/panel-plugin-external.c:442
+msgid "_Execute"
+msgstr "_Chạy"
+
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:518
 msgid "Automatic"
 msgstr "Tự động"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:527
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:528
 msgid "Primary"
 msgstr ""
 
 #. I18N: monitor name in the output selector
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:546
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:547
 #, c-format
 msgid "Monitor %d"
 msgstr "Màn hình %d"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:957
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:962
 msgid "The panel and plugin configurations will be permanently removed"
 msgstr "Cấu hình của thanh panel và phần mở rộng sẽ bị xóa vĩnh viễn"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:958
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:963
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to remove panel %d?"
 msgstr "Bạn có chắc là muốn xóa thanh panel %d?"
 
 #. I18N: append (external) in the preferences dialog if the plugin
 #. * runs external
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1150
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1163
 #, c-format
 msgid "%s <span color=\"grey\" size=\"small\">(external)</span>"
 msgstr ""
 
 #. I18N: tooltip in preferences dialog when hovering an item in the list
 #. * for external plugins
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1155
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1168
 #, c-format
 msgid ""
 "Internal name: %s-%d\n"
@@ -414,11 +424,15 @@ msgstr ""
 
 #. I18N: tooltip in preferences dialog when hovering an item in the list
 #. * for internal plugins
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1167
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1180
 #, c-format
 msgid "Internal name: %s-%d"
 msgstr ""
 
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.c:1324
+msgid "If you remove the item from the panel, it is permanently lost."
+msgstr "Nếu bạn gỡ bỏ mục này khỏi thanh panel, nó sẽ bị mất vĩnh viễn."
+
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:1
 #: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:1
 msgid "Never"
@@ -457,252 +471,255 @@ msgstr ""
 msgid "Background image"
 msgstr "Ảnh nền"
 
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:10
+msgid "Panel Preferences"
+msgstr ""
+
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:13
-msgid "Add a new panel"
-msgstr "Thêm thanh panel mới"
+msgid "Profiles:"
+msgstr ""
 
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:14
-msgid "Remove the currently selected panel"
-msgstr "Gỡ bỏ thanh panel vừa được chọn"
+msgid "_Backup and restore"
+msgstr ""
 
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:15
-msgid "Backup and restore"
+msgid "Switch between panel presets"
 msgstr ""
 
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:16
-msgid "Switch between panel presets"
-msgstr ""
+msgid "Add a new panel"
+msgstr "Thêm thanh panel mới"
 
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:17
+msgid "Remove the currently selected panel"
+msgstr "Gỡ bỏ thanh panel vừa được chọn"
+
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:18
 msgid "<b>General</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:18
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:19
 msgid "M_ode:"
 msgstr "_Chế độ"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:19
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:20
 msgid "Span mo_nitors"
 msgstr ""
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:20
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:21
 msgid "Select this option to extend the panel over multiple monitors."
 msgstr "Lựa chọn tùy chọn này để mở rộng thanh panel qua nhiều màn hình."
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:21
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:22
 msgid "_Lock panel"
 msgstr "_Khóa thanh panel"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:22
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:23
 msgid ""
 "Select this option to hide the handles of the panel and lock its position."
 msgstr "Lựa chọn tùy chọn này sẽ ẩn đi phần tay cầm của thanh panel và khóa vị 
trí của nó."
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:23
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:24
 msgid "Don't _reserve space on borders"
 msgstr "Không dự trữ không gian đường viền"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:24
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:25
 msgid ""
 "Select this option if you want maximized windows to cover the area behind "
 "the panel. This only works when the panel is attached to a screen edge."
 msgstr "Lựa chọn tùy chọn này nếu bạn muốn tối đa không gian cửa sổ trên phần 
sau của thanh panel. Nó chỉ làm việc khi thanh panel ở cạnh của màn hình."
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:25
-msgid "Automatically hide the panel:"
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:26
+msgid "Au_tomatically hide the panel:"
 msgstr ""
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:26
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:27
 msgid "O_utput:"
 msgstr ""
 
 #. I18N: name of the section (frame) in the panel preferences where the user
 #. can define the length and size of the panel
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:28
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:29
 msgid "<b>Measurements</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:29
-msgid "Row _Size (pixels):"
-msgstr "Kích cỡ _hàng (pixels):"
-
 #: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:30
+msgid "Row _size (pixels):"
+msgstr ""
+
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:31
 msgid "Num_ber of rows:"
 msgstr "_Số hàng:"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:32
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:33
 #, no-c-format
 msgid "L_ength (%):"
 msgstr "Chiều _dài (%):"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:33
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:34
 msgid "A_utomatically increase the length"
 msgstr "Tự động tăng chiều dài"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:34
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:35
 msgid ""
 "Select this option to automatically increase the length of the panel if the "
 "plugins request more space."
 msgstr "Lựa chọn tùy chọn này để tự động tăng chiều dài của thanh panel nếu 
phần mở rộng đòi hỏi nhiều không gian hơn."
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:35
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:36
 msgid "D_isplay"
 msgstr "Hiển _thị"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:36
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:37
+msgid "Dark mode"
+msgstr ""
+
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:38
 msgid "<b>Background</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:37
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:39
 #: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:7
 msgid "_Style:"
 msgstr "_Kiểu:"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:38
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:40
 msgid "C_olor:"
 msgstr "_Màu sắc:"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:39
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:41
 msgid "Pick a Panel Color"
 msgstr "Chọn một màu cho thanh panel"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:40
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:42
 msgid "_File:"
 msgstr "_Tệp tin"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:41
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:43
 msgid "Select A Background Image"
 msgstr "Lựa chọn hình ảnh nền"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:42
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:44
 msgid "<b>Icons</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:43
-msgid "Adjust size automatically"
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:45
+msgid "Adjust size au_tomatically"
 msgstr ""
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:44
-msgid "Fixed Icon Size (pixels):"
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:46
+msgid "Fixed icon _size (pixels):"
 msgstr ""
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:45
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:47
 msgid "<b>Opacity</b>"
 msgstr ""
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:46
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:48
 msgid "Configure..."
 msgstr ""
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:47
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:49
 msgid ""
 "<b>Compositing is currently disabled</b>\n"
 "Enable compositing in the window manager for opacity settings in the panel."
 msgstr ""
 
 #. I18N: label for the enter transparency slider
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:50
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:52
 msgid "_Enter:"
 msgstr "_Nhập:"
 
 #. I18N: label for the leave transparency slider
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:52
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:54
 msgid "_Leave:"
 msgstr "_Xuất:"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:53
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:55
 msgid ""
 "Transparency when the pointer is not hovering over the panel, with 0 being "
 "fully transparent and 100 fully opaque."
 msgstr ""
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:54
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:56
 msgid "Appeara_nce"
 msgstr "Diện mạo"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:55
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:18
-#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:8
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:57
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:21
+#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:7
 msgid "Move currently selected item up by one row"
 msgstr "Di chuyển mục được chọn lên trên một hàng"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:56
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:19
-#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:9
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:58
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:22
+#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:8
 msgid "Move currently selected item down by one row"
 msgstr "Di chuyển mục được chọn xuống dưới một hàng"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:57
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:59
 msgid "Add new item to this panel"
 msgstr "Thêm mục mới cho thanh panel"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:58
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:60
 msgid "Remove currently selected item"
 msgstr "Gỡ bỏ mục được chọn"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:59
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:20
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:61
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:23
 msgid "Edit the currently selected item"
 msgstr "Chỉnh sửa mục được chọn"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:60
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:62
 msgid "Show about information of the currently selected item"
 msgstr "Hiển thị thông tin về mục được chọn"
 
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:61
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:63
 msgid "Ite_ms"
 msgstr "_Mục"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:121
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:123
 msgid "_New Game"
 msgstr "Trò _chơi mới"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:123
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:17
-msgid "Close"
-msgstr "Đóng"
-
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:132
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:134
 msgid "_Level:"
 msgstr "_Mức độ:"
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:138
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:140
 msgid "Novice"
 msgstr ""
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:139
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:141
 msgid "Intermediate"
 msgstr ""
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:140
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:142
 msgid "Experienced"
 msgstr ""
 
-#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:141
+#: ../panel/panel-tic-tac-toe.c:143
 msgid "Expert"
 msgstr ""
 
-#: ../panel/panel-window.c:2737
+#: ../panel/panel-window.c:2979
 msgid "_Lock Panel"
 msgstr "_Khóa thanh panel"
 
-#: ../migrate/main.c:115
-msgid "Tried but failed to migrate your old panel configuration"
-msgstr ""
-
-#: ../migrate/main.c:127
+#: ../migrate/main.c:110
 msgid "Failed to load the default configuration"
 msgstr "Nạp cấu hình mặc định, thất bại"
 
-#: ../migrate/main.c:140
+#: ../migrate/main.c:122
 msgid "Panel config needs migration..."
 msgstr ""
 
-#: ../migrate/main.c:144
+#: ../migrate/main.c:126
 msgid "Failed to migrate the existing configuration"
 msgstr ""
 
-#: ../migrate/main.c:150
+#: ../migrate/main.c:132
 msgid "Panel configuration has been updated."
 msgstr "Cấu hình thanh panel đã được cập nhật."
 
@@ -733,7 +750,7 @@ msgid "Appeara_nce:"
 msgstr "_Diện mạo:"
 
 #: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:9
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:24
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:27
 msgid "General"
 msgstr "Chung"
 
@@ -749,144 +766,144 @@ msgstr "Hành động"
 msgid "_Actions"
 msgstr "Hành độn_g"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:152
+#: ../plugins/actions/actions.c:153
 msgid "Log Out"
 msgstr "Đăng xuất"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:153
+#: ../plugins/actions/actions.c:154
 msgid "_Log Out"
 msgstr "Đăng _xuất"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:154
+#: ../plugins/actions/actions.c:155
 msgid "Are you sure you want to log out?"
 msgstr "Bạn có chắc là muốn đăng xuất?"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:155
+#: ../plugins/actions/actions.c:156
 #, c-format
 msgid "Logging out in %d seconds."
 msgstr "Chuẩn đăng xuất trong vòng %d giây."
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:160
+#: ../plugins/actions/actions.c:162
 msgid "Log Out..."
 msgstr "Thoát ra..."
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:161
+#: ../plugins/actions/actions.c:163
 msgid "Log _Out..."
 msgstr "Đăng _nhập"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:167
+#: ../plugins/actions/actions.c:170
 msgid "Switch User"
 msgstr "Chuyển đổi người dùng"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:168
+#: ../plugins/actions/actions.c:171
 msgid "_Switch User"
 msgstr "_Chuyển đổi người dùng"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:174
+#: ../plugins/actions/actions.c:178
 msgid "Lock Screen"
 msgstr "Khoá màn hình"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:175
+#: ../plugins/actions/actions.c:179
 msgid "Loc_k Screen"
 msgstr "_Khóa màn hình"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:181
+#: ../plugins/actions/actions.c:186
 msgid "Hibernate"
 msgstr "Ngủ đông"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:182
+#: ../plugins/actions/actions.c:187
 msgid "_Hibernate"
 msgstr "N_gủ đông"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:183
+#: ../plugins/actions/actions.c:188
 msgid "Do you want to suspend to disk?"
 msgstr "Bạn có muốn tạm dừng ổ đĩa?"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:184
+#: ../plugins/actions/actions.c:189
 #, c-format
 msgid "Hibernating computer in %d seconds."
 msgstr "Chuẩn bị ngủ đông trong khoảng %d giây."
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:189
+#: ../plugins/actions/actions.c:195
 msgid "Hybrid Sleep"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:190
+#: ../plugins/actions/actions.c:196
 msgid "_Hybrid Sleep"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:191
+#: ../plugins/actions/actions.c:197
 msgid "Do you want to hibernate and suspend the system?"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:192
+#: ../plugins/actions/actions.c:198
 #, c-format
 msgid "Hibernating and Suspending computer in %d seconds."
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:197
+#: ../plugins/actions/actions.c:204
 msgid "Suspend"
 msgstr "Tạm dừng"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:198
+#: ../plugins/actions/actions.c:205
 msgid "Sus_pend"
 msgstr "_Tạm dừng"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:199
+#: ../plugins/actions/actions.c:206
 msgid "Do you want to suspend to RAM?"
 msgstr "Bạn có muốn tạm dừng vào RAM?"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:200
+#: ../plugins/actions/actions.c:207
 #, c-format
 msgid "Suspending computer in %d seconds."
 msgstr "Chuẩn bị tạm dừng máy tính trong vòng %d giây."
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:205
+#: ../plugins/actions/actions.c:213
 msgid "Restart"
 msgstr "Khởi động lại"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:206
+#: ../plugins/actions/actions.c:214
 msgid "_Restart"
 msgstr "Khởi động _lại"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:207
+#: ../plugins/actions/actions.c:215
 msgid "Are you sure you want to restart?"
 msgstr "Bạn có muốn khởi động lại?"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:208
+#: ../plugins/actions/actions.c:216
 #, c-format
 msgid "Restarting computer in %d seconds."
 msgstr "Chuẩn bị khởi động lại trong vòng %d giây."
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:213
+#: ../plugins/actions/actions.c:222
 msgid "Shut Down"
 msgstr "Tắt máy"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:214
+#: ../plugins/actions/actions.c:223
 msgid "Shut _Down"
 msgstr "Tắt _máy"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:215
+#: ../plugins/actions/actions.c:224
 msgid "Are you sure you want to shut down?"
 msgstr "Bạn có thực sự muốn tắt máy?"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:216
+#: ../plugins/actions/actions.c:225
 #, c-format
 msgid "Turning off computer in %d seconds."
 msgstr "Chuẩn bị tắt máy trong vòng %d giây."
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:615
+#: ../plugins/actions/actions.c:625
 #: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:2
 #: ../plugins/separator/separator.desktop.in.in.h:1
 msgid "Separator"
 msgstr "Phần ngăn cách"
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:1036
+#: ../plugins/actions/actions.c:1050
 #, c-format
 msgid "Failed to run action \"%s\""
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/actions/actions.c:1203
+#: ../plugins/actions/actions.c:1225
 msgid "John Doe"
 msgstr "John Doe"
 
@@ -933,11 +950,10 @@ msgstr "Chọn tùy chọn này để hiển thị tên chung của ứng 
dụng
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:11
 #: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:17
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:7
-#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:8
 #: ../plugins/separator/separator-dialog.glade.h:9
-#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:7
+#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:6
 #: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:19
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:8
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:10
 msgid "Appearance"
 msgstr "Diện mạo"
 
@@ -970,23 +986,18 @@ msgstr "Tệp tin thực đơn"
 msgid "Applications"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:536
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:392
+#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:600
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:471
 msgid "Select An Icon"
 msgstr "Lựa chọn một biểu tượng"
 
-#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:538
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:394
-msgid "_Cancel"
-msgstr "_Huỷ bỏ"
-
-#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:539
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:395
+#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:603
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:474
 msgid "_OK"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:576
-#: ../plugins/clock/clock.c:918 ../plugins/launcher/launcher.c:2396
+#: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu.c:639
+#: ../plugins/clock/clock.c:955 ../plugins/launcher/launcher.c:2403
 #, c-format
 msgid "Failed to execute command \"%s\"."
 msgstr "Thực thi lệnh \"%s\", thất bại."
@@ -1031,15 +1042,15 @@ msgctxt "Date"
 msgid "%A %d %B %Y"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/clock/clock.c:177
+#: ../plugins/clock/clock.c:174
 msgid "Week %V"
 msgstr "Tuần %V"
 
-#: ../plugins/clock/clock.c:470
+#: ../plugins/clock/clock.c:465
 msgid "Failed to execute clock command"
 msgstr "Thực thi lệnh đồng hồ, thất bại"
 
-#: ../plugins/clock/clock.c:857
+#: ../plugins/clock/clock.c:894
 msgid "Custom Format"
 msgstr "Định dạng tùy chọn"
 
@@ -1148,7 +1159,7 @@ msgstr "Tùy chọn đồng hồ"
 #. TRANSLATORS: adjust this accordingly for your locale format
 #: ../plugins/clock/clock-digital.h:25
 msgctxt "Time"
-msgid "%R"
+msgid "%a %_d %b, %R"
 msgstr ""
 
 #: ../plugins/clock/clock-fuzzy.c:87
@@ -1382,45 +1393,78 @@ msgstr "mười hai"
 msgid "What time is it?"
 msgstr "Bây giờ là mấy giờ?"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:242
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:301
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu.desktop.in.in.h:1
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:1
 msgid "Directory Menu"
 msgstr "Thực đơn thư mục"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:574
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:689
 #, c-format
 msgid "Failed to launch application \"%s\""
 msgstr "Chạy ứng dụng \"%s\", thất bại"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:606
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:721
 #, c-format
 msgid "Failed to query content type for \"%s\""
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:615
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:730
 #, c-format
 msgid "No default application found for \"%s\""
 msgstr "Không ứng dụng mặc định nào cho \"%s\" được tìm thấy"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:631
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:746
 #, c-format
 msgid "Failed to launch default application for \"%s\""
 msgstr "Chạy ứng dụng mặc định cho \"%s\", thất bại"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:729
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:844
 #, c-format
 msgid "Failed to execute the preferred application for category \"%s\""
 msgstr "Thực thi ứng dụng ưa thích cho tệp tin dạng \"%s\", thất bại"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:803
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:927
+msgid "Create New Folder"
+msgstr "Tạo thư mục"
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:932
+msgid "Create New Text Document"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:939
+msgid "C_reate"
+msgstr "_Tạo"
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:940
+msgid "Create & _Open"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:954
+msgid "Enter the new name:"
+msgstr "Nhập tên mới"
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:990
+#, c-format
+msgid "Failed to create folder: %s"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:1075
 msgid "Open Folder"
 msgstr "Mở thư mục"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:818
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:1092
 msgid "Open in Terminal"
 msgstr "Mở trong dòng lệnh"
 
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:1109
+msgid "Create Folder..."
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu.c:1126
+msgid "Create Text Document..."
+msgstr ""
+
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu.desktop.in.in.h:2
 msgid "Show a directory tree in a menu"
 msgstr "Hiển thị cây thư mục trong thực đơn"
@@ -1434,23 +1478,43 @@ msgid "_Base Directory:"
 msgstr "Đường _dẫn:"
 
 #: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:8
+msgid "Show 'New Text _Document'"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:9
+msgid "Show '_New Folder'"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:10
+msgid "Show 'Open in _Terminal'"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:11
+msgid "Show '_Open _Folder'"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:12
+msgid "Menu"
+msgstr "Thực đơn"
+
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:13
 msgid "Show _hidden files"
 msgstr "Hiển thị tệp tin ẩ_n"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:9
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:14
 msgid ""
 "Enter a list of patterns that will be used to determine which files are "
 "visible in a directory. If you specify more than one pattern here, the list "
 "items must be separated with semicolons (e.g. *.txt;*.doc)."
 msgstr "Nhập vào danh sách các mẫu sẽ được sử dụng để xác định tệp tin sẽ được 
hiển thị. Nếu bạn muốn thêm nhiều hơn một mẫu, danh sách các mục phải được ngăn 
cách bằng dấu chấm phẩy (vd: *.txt;*.doc)."
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:10
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:15
 msgid "_File Pattern:"
 msgstr "Mẫu _tệp tin:"
 
-#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:11
+#: ../plugins/directorymenu/directorymenu-dialog.glade.h:16
 #: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:29
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:10
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:12
 msgid "Filtering"
 msgstr "Đang lọc"
 
@@ -1462,24 +1526,24 @@ msgstr "Mở thực đơn launcher"
 msgid "Unnamed Item"
 msgstr "Mục không được đặt tên"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher.c:1795
+#: ../plugins/launcher/launcher.c:1800
 msgid "No items"
 msgstr "Không có mục nào"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:788
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:785
 msgid "Failed to open desktop item editor"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:856
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:853
 msgid "If you delete an item, it will be permanently removed"
 msgstr "Nếu bạn xóa một mục, nó sẽ bị gỡ bỏ vĩnh viễn"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:857
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:854
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to remove \"%s\"?"
 msgstr "Bạn có chắc là muốn gỡ bỏ \"%s\"?"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:858
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.c:855
 msgid "Unnamed item"
 msgstr "Mục không được đặt tên"
 
@@ -1508,73 +1572,81 @@ msgid "Inside Button"
 msgstr "Kèm trong nút"
 
 #: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:7
+msgid "Up"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:8
+msgid "Down"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:9
 msgid "_Edit Item"
 msgstr "_Sửa mục"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:8
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:10
 msgid "D_elete Item"
 msgstr "_Xóa mục"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:9
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:11
 msgid "Add Appli_cation"
 msgstr "_Thêm ứng dụng"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:10
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:12
 msgid "New _Application"
 msgstr "Ứng dụng _mới"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:11
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:13
 msgid "New _Link"
 msgstr "Đường _dẫn mới"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:13
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:15
 msgid "Add one or more existing items to the launcher"
 msgstr "Thêm một hay nhiều mục đang too"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:15
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:19
 #: ../plugins/launcher/launcher.desktop.in.in.h:1
 msgid "Launcher"
 msgstr "Trình gọi"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:21
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:24
 msgid "Delete the currently selected item"
 msgstr "Xóa mục đang được chọn"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:22
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:25
 msgid "Add a new empty item"
 msgstr "Thêm một mục trống mới"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:23
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:26
 msgid "Add a new hyperlink"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:25
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:28
 msgid "Disable t_ooltips"
 msgstr "Vô hiệu hóa tooltip_s"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:26
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:29
 msgid ""
 "Select this option to disable the tooltips when moving over the panel button"
 " or menu items."
 msgstr "Chọn tùy chọn này để vô hiệu hóa chú thích khi bạn di chuyển qua một 
nút hay mục của thực đơn."
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:27
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:30
 msgid "Show _label instead of icon"
 msgstr "Hiện tên tha_y vì biểu tượng"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:28
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:31
 msgid "Show last _used item in panel"
 msgstr "Hiển thị mục được sử dụng lần cuối trên thanh panel"
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:29
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:32
 msgid "Select this option to move the clicked menu item to the panel."
 msgstr "Chọn tùy chọn này để di chuyển mục được chọn đến thanh panel."
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:30
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:33
 msgid "_Arrow button position:"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:31
+#: ../plugins/launcher/launcher-dialog.glade.h:34
 msgid "Advanced"
 msgstr "Nâng cao"
 
@@ -1582,45 +1654,46 @@ msgstr "Nâng cao"
 msgid "Program launcher with optional menu"
 msgstr "Trình chạy chương trình với trình đơn tùy chọn"
 
-#: ../plugins/pager/pager.c:449 ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:7
+#: ../plugins/pager/pager.c:548 ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:6
 msgid "Workspace _Settings..."
 msgstr "_Cài đặt không gian làm việc..."
 
-#: ../plugins/pager/pager.c:537
+#: ../plugins/pager/pager.c:636
 msgid "Unable to open the workspace settings"
 msgstr "Không thể mở cài đặt không gian làm việc"
 
-#: ../plugins/pager/pager-buttons.c:567 ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:870
+#: ../plugins/pager/pager-buttons.c:590 ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:873
 #, c-format
 msgid "Workspace %d"
 msgstr "Không gian %d"
 
 #: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:1
+msgid "Buttons"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:2
+msgid "Miniature View"
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:3
 #: ../plugins/pager/pager.desktop.in.in.h:1
 msgid "Workspace Switcher"
 msgstr "Chuyển đổi không gian làm việc"
 
-#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:4
+#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:7
 msgid "Number of _rows:"
 msgstr "Số _hàng:"
 
-#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:5
-msgid "Show mi_niature view"
-msgstr "Hiển thị hình thu nhỏ"
-
-#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:6
-msgid ""
-"Show a miniature view of the workspace with rectangles for the visible "
-"windows"
-msgstr "Hiển thị một hình thu nhỏ của không gian làm việc với các khung cho 
các cửa sổ nhìn thấy được"
+#: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:8
+msgid "Show workspace number"
+msgstr ""
 
 #: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:9
-msgid "Switch workspaces using the mouse _wheel"
-msgstr "Sử dụng nút cuộn để chuyển đổi giữa các không gian làm việc"
+msgid "Switch workspaces using the mouse wheel"
+msgstr ""
 
 #: ../plugins/pager/pager-dialog.glade.h:10
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:25
-msgid "Behaviour"
+msgid "<b>Appearance</b>"
 msgstr ""
 
 #: ../plugins/pager/pager.desktop.in.in.h:2
@@ -1647,15 +1720,15 @@ msgstr "_Mở rộng"
 msgid "Adds a separator or space between panel items"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.c:216
+#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.c:242
 msgid "Restore the minimized windows"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.c:218
+#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.c:244
 msgid "Minimize all open windows and show the desktop"
 msgstr "Ẩm tất cả các cửa sổ đang mở và hiện màn hình"
 
-#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.c:221
+#: ../plugins/showdesktop/showdesktop.c:247
 #: ../plugins/showdesktop/showdesktop.desktop.in.in.h:1
 msgid "Show Desktop"
 msgstr "Hiển thị nền"
@@ -1664,26 +1737,26 @@ msgstr "Hiển thị nền"
 msgid "Hide all windows and show the desktop"
 msgstr "Ẩm tất cả các cửa sổ và hiện màn hình"
 
-#: ../plugins/systray/systray.c:458
+#: ../plugins/systray/systray.c:405
 msgid "Unable to start the notification area"
 msgstr "Không thể khởi động vùng thông báo"
 
 #. create fake error and show it
-#: ../plugins/systray/systray.c:963
+#: ../plugins/systray/systray.c:905
 msgid ""
 "Most likely another widget took over the function of a notification area. "
 "This area will be unused."
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/systray/systray.c:965
+#: ../plugins/systray/systray.c:907
 msgid "The notification area lost selection"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/systray/systray.c:1229
+#: ../plugins/systray/systray.c:1172
 msgid "Clear"
 msgstr "Xoá"
 
-#: ../plugins/systray/systray.c:1230
+#: ../plugins/systray/systray.c:1173
 msgid "Are you sure you want to clear the list of known applications?"
 msgstr "Bạn có chắc là muốn xóa dang sách ứng dụng đã biết?"
 
@@ -1700,19 +1773,15 @@ msgstr "Kích cỡ biểu tượng _tối đa (px):"
 msgid "Sq_uare icons"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:6
-msgid "Show _frame"
-msgstr "Hiển thị _khung"
-
-#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:10
+#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:9
 msgid "C_lear Known Applications"
 msgstr "Xóa những ứng dụng đã biết"
 
-#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:11
+#: ../plugins/systray/systray-dialog.glade.h:10
 msgid "Known Applications"
 msgstr "Ứng dụng đã biết"
 
-#: ../plugins/systray/systray-manager.c:403
+#: ../plugins/systray/systray-manager.c:432
 #, c-format
 msgid "Failed to acquire manager selection for screen %d"
 msgstr ""
@@ -1798,6 +1867,10 @@ msgstr ""
 msgid "_Switch windows using the mouse wheel"
 msgstr "Sử dụng nút cuộn để _chuyển đổi giữa các cửa sổ"
 
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:25
+msgid "Behaviour"
+msgstr ""
+
 #: ../plugins/tasklist/tasklist-dialog.glade.h:26
 msgid "Show windows from _all workspaces or viewports"
 msgstr ""
@@ -1810,23 +1883,23 @@ msgstr ""
 msgid "Show only _minimized windows"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3554
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3654
 msgid "Mi_nimize All"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3562
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3662
 msgid "Un_minimize All"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3570
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3670
 msgid "Ma_ximize All"
 msgstr "_Phóng to tất cả"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3578
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3678
 msgid "_Unmaximize All"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3590
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3690
 msgid "_Close All"
 msgstr "Đó_ng tất cả"
 
@@ -1834,28 +1907,28 @@ msgstr "Đó_ng tất cả"
 msgid "Switch between open windows using buttons"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:668
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:670
 msgid "Desktop"
 msgstr "Màn hình"
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1267
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1277
 msgid "No Windows"
 msgstr "Không có cửa sổ"
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1282
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1292
 msgid "Urgent Windows"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1325
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1335
 msgid "Add Workspace"
 msgstr "Thêm không gian làm việc"
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1348
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1358
 #, c-format
 msgid "Remove Workspace \"%s\""
 msgstr "Gỡ bỏ không gian làm việc \"%s\""
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1350
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu.c:1360
 #, c-format
 msgid "Remove Workspace %d"
 msgstr "Xóa không gian %d"
@@ -1873,23 +1946,23 @@ msgstr ""
 msgid "Window Menu"
 msgstr "Thực đơn cửa sổ"
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:4
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:6
 msgid "Button layout:"
 msgstr "Cách bố trí nút:"
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:5
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:7
 msgid "Show workspace a_ctions"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:6
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:8
 msgid "Show workspace _names"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:7
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:9
 msgid "Enable _urgency notification"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:9
+#: ../plugins/windowmenu/windowmenu-dialog.glade.h:11
 msgid "Show windows from _all workspaces"
 msgstr "Hiển thị cửa sổ trên mọi không gian làm việc"
 

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to