This is an automated email from the git hooks/post-receive script.

transifex pushed a 
commit to branch 
master
in repository xfce/xfce4-panel.

commit c8cef4c8ec05e34d005ea12de335a92abc62d221
Author: Xfce Bot <transi...@xfce.org>
Date:  Tue Apr 14 23:55:29 2020 +0200

  I18n: Update translation sq (99%).
  
  427 translated messages, 2 untranslated messages.
  
  Transifex (https://www.transifex.com/xfce/public/).
---
 po/sq.po | 52 +++++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 file changed, 29 insertions(+), 23 deletions(-)

diff --git a/po/sq.po b/po/sq.po
index 0f3fbf8..5384afb 100644
--- a/po/sq.po
+++ b/po/sq.po
@@ -11,9 +11,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: Xfce4-panel\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2020-01-30 00:30+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2020-01-30 11:13+0000\n"
-"Last-Translator: Besnik <bes...@programeshqip.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2020-04-01 00:30+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2020-03-31 22:30+0000\n"
+"Last-Translator: Xfce Bot <transi...@xfce.org>\n"
 "Language-Team: Albanian 
(http://www.transifex.com/xfce/xfce4-panel/language/sq/)\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -31,11 +31,17 @@ msgid ""
 "file"
 msgstr "Shtoni te paneli një nisës të ri, bazuar në të dhëna të kësaj kartele 
desktopi"
 
-#: ../panel-preferences.desktop.in.h:1 ../panel/panel-window.c:2871
+#: ../panel-preferences.desktop.in.h:1
+msgid ""
+"panels;settings;preferences;taskbar;autohide;application "
+"menu;start;buttons;launcher;notification area;status;icons;plugins;"
+msgstr ""
+
+#: ../panel-preferences.desktop.in.h:2 ../panel/panel-window.c:2934
 msgid "Panel"
 msgstr "Panel"
 
-#: ../panel-preferences.desktop.in.h:2
+#: ../panel-preferences.desktop.in.h:3
 msgid "Customize the panel"
 msgstr "Përshtateni panelin"
 
@@ -72,7 +78,7 @@ msgstr "_Hiqe"
 msgid "_Properties"
 msgstr "_Veti"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1268 ../panel/panel-window.c:2959
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1268 ../panel/panel-window.c:3022
 msgid "_About"
 msgstr "_Rreth"
 
@@ -84,20 +90,20 @@ msgstr "_Zhvendose"
 msgid "Pane_l"
 msgstr "_Panel"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1337 ../panel/panel-window.c:2884
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1337 ../panel/panel-window.c:2947
 msgid "Add _New Items..."
 msgstr "Shtoni Elemente të _Rinj…"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1352 ../panel/panel-window.c:2899
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1352 ../panel/panel-window.c:2962
 msgid "Panel Pr_eferences..."
 msgstr "_Parapëlqime Paneli…"
 
-#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1373 ../panel/panel-window.c:2931
+#: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1373 ../panel/panel-window.c:2994
 msgid "Log _Out"
 msgstr "_Dilni"
 
 #: ../libxfce4panel/xfce-panel-plugin.c:1393 ../panel/panel-item-dialog.c:207
-#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:12 ../panel/panel-window.c:2950
+#: ../panel/panel-preferences-dialog.glade.h:12 ../panel/panel-window.c:3013
 #: ../plugins/actions/actions-dialog.glade.h:4
 #: ../plugins/applicationsmenu/applicationsmenu-dialog.glade.h:2
 #: ../plugins/clock/clock-dialog.glade.h:8
@@ -238,38 +244,38 @@ msgstr "S’u gjet instancë %s në xhirim e sipër"
 msgid "Failed to launch the migration application"
 msgstr "S’u arrit të niset aplikacioni i migrimit"
 
-#: ../panel/panel-application.c:976
+#: ../panel/panel-application.c:977
 msgid "Create _Launcher"
 msgstr "Krijo _Nisës"
 
-#: ../panel/panel-application.c:977
+#: ../panel/panel-application.c:978
 msgid ""
 "This will create a new launcher plugin on the panel and inserts the dropped "
 "files as menu items."
 msgstr "Kjo do të krijojë te paneli një shtojcë të ri nisësi dhe i fut si 
elementë menuje kartelat e hedhura brenda saj."
 
-#: ../panel/panel-application.c:979
+#: ../panel/panel-application.c:980
 #, c-format
 msgid "Create new launcher from %d desktop file"
 msgid_plural "Create new launcher from %d desktop files"
 msgstr[0] "Krijo nisës të ri prej %d kartele desktop"
 msgstr[1] "Krijo nisës të ri prej %d kartelash desktop"
 
-#: ../panel/panel-application.c:1719
+#: ../panel/panel-application.c:1720
 msgid "Quit"
 msgstr "Dilni"
 
-#: ../panel/panel-application.c:1720
+#: ../panel/panel-application.c:1721
 msgid ""
 "You have started X without session manager. Clicking Quit will close the X "
 "server."
 msgstr "E keni nisur X-in pa përgjegjës sesionesh. Klikimi mbi Dilni do ta 
mbyllë shërbyesin X."
 
-#: ../panel/panel-application.c:1721
+#: ../panel/panel-application.c:1722
 msgid "Are you sure you want to quit the panel?"
 msgstr "Jeni i sigurt se doni të dilet nga paneli?"
 
-#: ../panel/panel-application.c:1729
+#: ../panel/panel-application.c:1730
 #, c-format
 msgid "Failed to execute command \"%s\""
 msgstr "S’u arrit të përmbushet urdhri \"%s\""
@@ -697,7 +703,7 @@ msgstr "I sprovuar"
 msgid "Expert"
 msgstr "I regjur"
 
-#: ../panel/panel-window.c:2916
+#: ../panel/panel-window.c:2979
 msgid "_Lock Panel"
 msgstr "_Kyçe Panelin"
 
@@ -1877,23 +1883,23 @@ msgstr "Shfaq dritare prej krejt mo_nitorëve"
 msgid "Show only _minimized windows"
 msgstr "Shfaq vetëm dritare të _minimizuara"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3630
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3654
 msgid "Mi_nimize All"
 msgstr "Mi_nimizoji Krejt"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3638
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3662
 msgid "Un_minimize All"
 msgstr "Ç_minimizoji Krejt"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3646
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3670
 msgid "Ma_ximize All"
 msgstr "Ma_ksimizoji Krejt"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3654
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3678
 msgid "_Unmaximize All"
 msgstr "Çmaksimi_zoji Krejt"
 
-#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3666
+#: ../plugins/tasklist/tasklist-widget.c:3690
 msgid "_Close All"
 msgstr "_Mbylli Krejt"
 

-- 
To stop receiving notification emails like this one, please contact
the administrator of this repository.
_______________________________________________
Xfce4-commits mailing list
Xfce4-commits@xfce.org
https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce4-commits

Reply via email to