Dinegeri kristen mana bung Tawangalun? di Vatikan atai di San Marino tarian
telanjang di larangan oleh aparat katholik setempat...dan saya pernah kesana
jadi saya berani nulis begini. Mungkin maksud anda negara sekuler seperti
Eropa pada umumnya??? ya kalau itu benar disini tarian telanjang bebas dan
lucunya orang setempat justru males nonton acara seperti itu dan justru
kalau orang Indonesia atau negara asia lainnya bertamu kesini selalu nanya
dimana bisa nonton tarian telanjang??? nah lho salahnya dimana nih?????

salam hangat

Teddy

2008/11/12 tawangalun <[EMAIL PROTECTED]>

>   Iblis itu pasti mendukung perzinaan,but Islam amat anti perzinaan.
> Di negara Kristen tarian telanjang itu halal,but dinegara Islam.
> Jadi mana coba yang agama Iblis.
>
> Shalom,
> Tawangalun.
>
> - In zamanku@yahoogroups.com <zamanku%40yahoogroups.com>, avril kaunang
> <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
> >
> > Coba perhatikan ayat2 alquran di bawah ini penuh dgn teror yg
> ditujukan utk kafir yg ngga mau masuk islam .
> > Tuhan itu mempunya sifat yang "MAHA" pengasih , pengampun, penyayang
> , jadi ngga mungkin manusia ciptaanNya hendak dicelakakan atau diadu
> domba utk saling membunuh , memperkosa mantu , budak , tawanan
> ,apalagi disuruh utk merampok ...!!!
> >
> > Ayat2 ini bukan dari Tuhan tapi dari iblis yg sangat senang menyiksa
> manusia dan membuat susah kalau kemauannya ngga dituruti.
> >
> > Lihat saja sifat2 dari iblis tergambar jelas dlm ayat2 ini : yg al :
> suka nyumpahin , suka merampok , suka membunuh , memperkosa.
> >
> > Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang
> meyakinkan kamu), maka katakanlah (kepadanya): "Marilah kita memanggil
> anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri
> kamu, diri kami dan diri kamu; kemudian marilah kita bermubahalah
> kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada
> orang-orang yang dusta (surat Ali Imran 3:61)
> > BUNUH MURTADIN
> > QS 4:88
> > Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi)
> orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikkan mereka kepada
> kekafiran, disebabkan usaha mereka sendiri?(menjadi murtad,pen)Apakah
> kamu bermaksud memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah
> disesatkan Allah? Barangsiapa yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu
> tidak mendapatkan jalan (untuk memberi petunjuk) kepadanya.
> > QS 4:89
> > Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah
> menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah
> kamu jadikan di antara mereka penolong-penolong(mu), hingga mereka
> berhijrah pada jalan Allah. Maka jika mereka berpaling(si murtad
> menolak untuk masuk Islam kembali,pen), tawan dan bunuhlah mereka di
> mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil seorangpun di
> antara mereka menjadi pelindung, dan jangan (pula) menjadi penolong,
> > PERANGI MURTADIN
> > QS 9:11
> > Jika mereka bertobat, mendirikan salat dan menunaikan zakat(masuk
> Islam,pen), maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan
> Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.
> > QS 9:12
> > Jika mereka merusak sumpah (janji) nya sesudah mereka berjanji, dan
> mereka mencerca agamamu(murtad/meninggalkan Islam,pen),maka perangilah
> pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka
> itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya
> mereka berhenti.
> > [5.33] Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi
> Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah
> mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka
> dengan bertimbal balik,atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)...
> > [8.12]... maka penggallah kepala merekadan pancunglah tiap-tiap
> ujung jari mereka.
> > [47.4] Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan
> perang) maka pancunglah batang leher mereka ...
> > QS 8:1 Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan
> perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan
> Rasul, sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan
> di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu
> adalah orang-orang yang beriman".
> > juga QS 59:7,QS 8:41
> > >barang jarahan halal untuk nafkah hidup
> > QS 48:20 Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak
> yang dapat kamu ambil, maka disegerakan-Nya harta rampasan ini untukmu
> dan Dia menahan tangan manusia dari (membinasakan) mu (agar kamu
> mensyukuri-Nya) dan agar hal itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin
> dan agar Dia menunjuki kamu kepada jalan yang lurus.
> > QS 8:69 Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu
> ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah
> kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
> > QS 8:41 Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh
> sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah,
> Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan
> ibnusabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami
> turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari
> bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
> > >barang jarahan halal untuk nafkah hidup dan sebagai mata pencaharian
> > QS 59:7 Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada
> Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk
> Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan
> orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya
> beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang
> diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya
> bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya
> Allah sangat keras hukuman-Nya
> > [33.37] Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah
> telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi
> nikmat kepadanya: "Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada
> Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan
> menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang
> lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri
> keperluan terhadap istrinya (menceraikannya)
> > (Surat 4:24) "dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang
> bersuami, kecuali budak-budak yang miliki oleh tangan kananmu."
> Berarti, mereka halal (digagahi) setelah mereka selesai masa-tunggu
> mereka. (1479)" Abu Dawud vol.2 no.2150 p.577
> > i kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang
> mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila
> anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada
> istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.
> >
> >
> >
> __________________________________________________________
> > Dapatkan nama yang Anda sukai!
> > Sekarang Anda dapat memiliki email di @ymail.com dan @rocketmail.com.
> > http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/id/
> >
> >
> >
> >
> __________________________________________________________
> > Nama baru untuk Anda!
> > Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan di domain baru @ymail dan
> @rocketmail.
> > Cepat sebelum diambil orang lain!
> > http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/id/
> >
>
>  
>

Kirim email ke