Coba perhatikan ayat2 alquran di bawah ini penuh dgn teror yg ditujukan utk 
kafir yg ngga mau masuk islam .
Tuhan itu mempunya sifat yang "MAHA" pengasih , pengampun, penyayang , jadi 
ngga mungkin manusia ciptaanNya hendak dicelakakan atau diadu domba utk saling 
membunuh , memperkosa mantu , budak , tawanan ,apalagi disuruh utk merampok 
...!!!
 
Ayat2 ini bukan dari Tuhan tapi dari iblis yg sangat senang menyiksa manusia 
dan membuat susah kalau kemauannya ngga dituruti.
 
Lihat saja sifat2 dari iblis tergambar jelas dlm ayat2 ini : yg al : suka 
nyumpahin , suka merampok , suka membunuh , memperkosa.
 
Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa sesudah datang ilmu (yang meyakinkan 
kamu), maka katakanlah (kepadanya): "Marilah kita memanggil anak-anak kami dan 
anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu; 
kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat 
Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta (surat Ali Imran 3:61)
BUNUH MURTADIN 
QS 4:88 
Maka mengapa kamu (terpecah) menjadi dua golongan dalam (menghadapi) 
orang-orang munafik, padahal Allah telah membalikkan mereka kepada kekafiran, 
disebabkan usaha mereka sendiri?(menjadi murtad,pen)Apakah kamu bermaksud 
memberi petunjuk kepada orang-orang yang telah disesatkan Allah? Barangsiapa 
yang disesatkan Allah, sekali-kali kamu tidak mendapatkan jalan (untuk memberi 
petunjuk) kepadanya. 
QS 4:89 
Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana mereka telah menjadi kafir, 
lalu kamu menjadi sama (dengan mereka). Maka janganlah kamu jadikan di antara 
mereka penolong-penolong(mu), hingga mereka berhijrah pada jalan Allah. Maka 
jika mereka berpaling(si murtad menolak untuk masuk Islam kembali,pen), tawan 
dan bunuhlah mereka di mana saja kamu menemuinya, dan janganlah kamu ambil 
seorangpun di antara mereka menjadi pelindung, dan jangan (pula) menjadi 
penolong, 
PERANGI MURTADIN 
QS 9:11 
Jika mereka bertobat, mendirikan salat dan menunaikan zakat(masuk Islam,pen), 
maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan 
ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. 
QS 9:12 
Jika mereka merusak sumpah (janji) nya sesudah mereka berjanji, dan mereka 
mencerca agamamu(murtad/meninggalkan Islam,pen),maka perangilah 
pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah 
orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, agar supaya mereka berhenti.
[5.33] Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan 
Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau 
disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik,atau 
dibuang dari negeri (tempat kediamannya)... 
[8.12]... maka penggallah kepala merekadan pancunglah tiap-tiap ujung jari 
mereka. 
[47.4] Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka 
pancunglah batang leher mereka ... 
QS 8:1 Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. 
Katakanlah: "Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul, sebab itu 
bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu, dan 
taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman".
juga QS 59:7,QS 8:41 
>barang jarahan halal untuk nafkah hidup 
QS 48:20 Allah menjanjikan kepada kamu harta rampasan yang banyak yang dapat 
kamu ambil, maka disegerakan-Nya harta rampasan ini untukmu dan Dia menahan 
tangan manusia dari (membinasakan) mu (agar kamu mensyukuri-Nya) dan agar hal 
itu menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar Dia menunjuki kamu kepada 
jalan yang lurus.
QS 8:69 Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, 
sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
QS 8:41 Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai 
rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, 
anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnusabil, jika kamu beriman kepada 
Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari 
Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala 
sesuatu.
>barang jarahan halal untuk nafkah hidup dan sebagai mata pencaharian 
QS 59:7 Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya 
yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat 
Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam 
perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya 
saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan 
apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. 
Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya
[33.37] Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah 
melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: 
"Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu 
menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu 
takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. 
Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya) 
(Surat 4:24) "dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, 
kecuali budak-budak yang miliki oleh tangan kananmu." Berarti, mereka halal 
(digagahi) setelah mereka selesai masa-tunggu mereka. (1479)" Abu Dawud vol.2 
no.2150 p.577 
i kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk 
(mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu 
telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah 
itu pasti terjadi.


      
___________________________________________________________________________
Dapatkan nama yang Anda sukai!
Sekarang Anda dapat memiliki email di @ymail.com dan @rocketmail.com.
http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/id/      
___________________________________________________________________________
Nama baru untuk Anda! 
Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan di domain baru @ymail dan @rocketmail. 
Cepat sebelum diambil orang lain!
http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/id/

Kirim email ke