Lâu lâu vẫn nhận thông báo của HanoiLUG, hôm nay kích chuột vào đọc thấy họ vừa 
cài Ubuntu cho mạng của DH Thăng Long. Thật vui qúa. Giống hồi xưa Hàn Thế 
Thành phun cái hồ lô Debian cho DHSPSG, thời mà Linux còn rất xa lạ với nhiều 
người.   
http://thuvientlu.blogspot.com/2016/02/chuyen-sang-ubuntu-1404-lts.html?view=classic
Hoan hô M.Vũ Đỗ Quỳnh!
Các members Arch Saigon tính cái gì cho xôm xôm được không hè?

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/d5e814fc-ed38-4276-858b-c98f4279c844%40googlegroups.com.

Trả lời cho