Bác ơi! 

Cái mình thấy lợi mà người ta không thấy lợi, thì chắc gì người ta làm! Ở các 
trường thì tù mù về Linux, thu chi nhiều khoản, chưa kể đổi qua Linux thì một 
đống người làm Windows mất việc...

Cho tới khi nào không phải bác cháu đi kêu gọi khởi nghĩa, mà chính mấy ông 
hiệu trưởng đó lên cơn nghiện không chịu nổi, lê lết bò ăn dầm nằm đề ở nhóm 
thư của ArchLinuxVn hàng tháng trời mong được cài Linux thì khi đó anh em mới 
có việc làm ạ!! Có cung có cầu thôi, cưỡng ép chi mệt bác!


On Tue, 26 Apr 2016 07:43:56 -0700 (PDT)
maikhai <mkh...@gmail.com> wrote:

> Lâu lâu vẫn nhận thông báo của HanoiLUG, hôm nay kích chuột vào đọc
> thấy họ vừa cài Ubuntu cho mạng của DH Thăng Long. Thật vui qúa.
> Giống hồi xưa Hàn Thế Thành phun cái hồ lô Debian cho DHSPSG, thời mà
> Linux còn rất xa lạ với nhiều người.
> http://thuvientlu.blogspot.com/2016/02/chuyen-sang-ubuntu-1404-lts.html?view=classic
> Hoan hô M.Vũ Đỗ Quỳnh! Các members Arch Saigon tính cái gì cho xôm
> xôm được không hè?
> --
Anh K. Huynh

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160426221742.316ed302%40icy.bar.

Trả lời cho