Có chiêu rừng rú thế này: google "arch rc files" là nó nhẩy ra nguyên một
mâm (chẳng hạn https://wiki.archlinux.org/index.php/SysVinit#Installation)
, cứ thế mà copy paste thôi. Dán vào không chạy thì delete, dán cái khác.
Nếu nó không chạy thì nó ... đi cà nhắc cũng được.


2016-05-03 20:06 GMT+07:00 h2vn <h2vnt...@gmail.com>:

> Hình như mình vẫn rất nhớ Archlinux, bữa này cài lại ranger, mổ cọc cọc
> cũng thấy vui, lâu lắm rồi không edit file rc nên quên hết trơn command.
>
> 2016-04-27 9:57 GMT+07:00 Anh K. Huynh <xky...@gmail.com>:
>
>>
>> Đổi mới, cải tiến là nhu cầu nội tại. Chừng nào các trường hết bao cấp,
>> tiến thẳng tiến mau vào chủ nghĩa xã hội, thì khi đó a e Linux sẽ được mùa
>> thôi ạ =))
>>
>> On Wed, 27 Apr 2016 08:54:32 +0700
>> mai khai <mkh...@gmail.com> wrote:
>>
>> > Buồn buồn "cảm khái Kim Dung" cái chơi, chứ ai dám gò ép (có gò cũng
>> > không ép được). Tới chừng nào người ta bỗng một sáng thức dậy thấy
>> > trong lòng nổi đóa, đè cái máy tính ra format thành ext4 thì cuộc ...
>> > cách mạng mới thực sự thành công hehe.
>> >
>> > 2016-04-26 22:17 GMT+07:00 Anh K. Huynh <xky...@gmail.com>:
>> >
>>
>> --
>> Anh K. Huynh
>>
>> --
>> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
>> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
>> "ArchLinux Việt Nam" group.
>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
>> email to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To view this discussion on the web visit
>> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160427095737.199c902c%40icy.bar
>> .
>>
>
>
>
> --
> Keep things simple as "The Arch Way"
>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to a topic in the
> Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this topic, visit
> https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/AVHSxm2PKkk/unsubscribe.
> To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to
> archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAH2f%2Bm%3DTGLoh0iRhPXr-WK996qBvU6x9ZooNmw%3D2fJqb37XGbg%40mail.gmail.com
> <https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAH2f%2Bm%3DTGLoh0iRhPXr-WK996qBvU6x9ZooNmw%3D2fJqb37XGbg%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
> .
>-- 
m k h _ s g n

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAJNTmdPQC%3DRbeFYvLEEr2CmnST3dy6xA26VTPpkMxqM79Nq2rA%40mail.gmail.com.

Trả lời cho