Đổi mới, cải tiến là nhu cầu nội tại. Chừng nào các trường hết bao cấp, tiến 
thẳng tiến mau vào chủ nghĩa xã hội, thì khi đó a e Linux sẽ được mùa thôi ạ =))

On Wed, 27 Apr 2016 08:54:32 +0700
mai khai <mkh...@gmail.com> wrote:

> Buồn buồn "cảm khái Kim Dung" cái chơi, chứ ai dám gò ép (có gò cũng
> không ép được). Tới chừng nào người ta bỗng một sáng thức dậy thấy
> trong lòng nổi đóa, đè cái máy tính ra format thành ext4 thì cuộc ...
> cách mạng mới thực sự thành công hehe.
> 
> 2016-04-26 22:17 GMT+07:00 Anh K. Huynh <xky...@gmail.com>:
> 

--
Anh K. Huynh

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/20160427095737.199c902c%40icy.bar.

Trả lời cho