Just being helpful here:

Hans Hagen wrote:

Aangezien een antwoord in het engels voor jou meer vragen oproept dan antwoorden, reageer ik maar even in het Nederlands. Wellicht dat de google translator je een perfecte vertaling oplevert.

Since an answer in English you calls more questions than answers, I react but just as in Dutch. Possibly that the google translator you produce a perfect translation.

Omdat iedere gebruiker wel wat anders wil, is het onmogelijk om alles in te bouwen zonder dat het ontaard in een veelheid aan commandos. Het is dan ook vaak beter bestaande mechanismes te combineren. Veel mechanismes hebben een 'command hook' en het is niet zo lastig om bijvoorbeeld het synoniem mechanisme op die manier uit te breiden met een tooltip.

Because every user, however, what differently wants, it is impossible everything build in without it degenerated in a multiplicity to commandos. It is thus frequently better existing combine mechanisms. Many mechanisms have ' command hook' and it is not this way cumbersome for example the synonymous extend mechanism this way with a tool tip.

Er zijn inmiddels verschillende suggesties gedaan en ik ga daar niets aan toevoegen. Het is niet mijn probleem als een gebruiker gebrek heeft aan fantasie danwel suggesties niet gebruikt cq. zijn mails zodanig formuleert dat er niemand zin heeft om te reageren. Het verbaast me zowieso dat er gereageerd wordt, zeker als de toonzetting ronduit beledigend is, maar dat kan aan mijn gebrekkige engels liggen.

Several suggestions have been meanwhile done and I will add to that nothing. It is not my problem if a user to fantasia or suggestions have not used lack cq. to be mails as such formulate that there nobody has to react sense. It astonishes me zowieso that there is reacted, the more so if the toonzetting is simply offending, but that can lie to my poor English.

Overigens, in een perl of lua handleiding zie je ook geen kant en klare antwoorden. Men mag er zelf wel wat voor doen.

Moreover, in perl or lua guide to see you side also no and klare answering. One can do there himself, however, what kind of.

Lijkt me logisch, waarom zou ik een glossary beschrijven als het over een index gaat. Je bent de eerste die hier deze twee door elkaar haalt.

Me seems logical, for which I would describe glossary if it concerns an index. You are the first which obtains here these two by each other.

Overigens, in mkiv kun je user data laten meereizen en gebruiken maar dat leg ik nog wel eens uit (of misschien ook nooit, want ik waag me niet meer aan Engels).

Moreover, in mkiv can to user let travel with you to data and use but that explanation I still once (or perhaps also never, because I venture myself no longer to English).

Ach ja, gsub(manual,"index","glossary") zal je niet geven wat je zoekt vrees ik. Overigens, we hebben dat soort 'begrippenlijsten in vrijwel elk van onze projekten dus het kan echt wel.

At last, gsub (manual, " index" , " glossary") you will not give what zoekt you apprehension I. Moreover, we have that type ' term lists in nearly each of our projects therefore are possible it really, however.

Etc etc.

Etc etc.

Overigens, als ik zoveel commentaar had op een programma en de manuals, dan was ik al lang afgehaakt dus een doorzetter ben je wel.

Moreover, if I had so much comment on a programme and the manuals, then I had been for a long time pulled out therefore a doorzetter am you, however.___________________________________________________________________________________
If your question is of interest to others as well, please add an entry to the 
Wiki!

maillist : ntg-context@ntg.nl / http://www.ntg.nl/mailman/listinfo/ntg-context
webpage  : http://www.pragma-ade.nl / http://tex.aanhet.net
archive  : http://foundry.supelec.fr/projects/contextrev/
wiki     : http://contextgarden.net
___________________________________________________________________________________

Reply via email to