Hi,

You are noted as the last translator of the debconf translation for
tripwire. The English template has been changed, and now some messages
are marked "fuzzy" in your translation or are missing.
I would be grateful if you could take the time and update it.
Please send the updated file to me, or submit it as a wishlist bug
against tripwire.

The deadline for receiving the updated translation is
Wed, 27 Oct 2010 16:44:21 +0200.

Thanks in advance,

Alberto

# Galician translation of tripwire's debconf templates
# This file is distributed under the same license as the tripwire package.
# Jacobo Tarrio <jtar...@debian.org>, 2008.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: tripwire\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: tripw...@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-17 16:41+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-01-01 13:32+0100\n"
"Last-Translator: Jacobo Tarrio <jtar...@debian.org>\n"
"Language-Team: Galician <proxecto@trasno.net>\n"
"Language: gl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "Do you wish to upgrade?"
msgstr "¿Quere actualizar?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"The format of the Tripwire database and configuration files have changed "
"substantially between previous versions and this release."
msgstr ""
"Os formatos da base de datos e ficheiros de configuración de Tripwire "
"cambiaron substancialmente entre as versións antigas e esta versión."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"To ensure your system remains secure, the upgrade process keeps a copy of "
"the old version of Tripwire and the old configuration file along with any "
"old databases that may exist. You will find a detailed explanation for "
"using the old version of Tripwire in /usr/share/doc/tripwire/README.Debian."
msgstr ""
"Para se asegurar de que o sistema permaneza seguro, o proceso de "
"actualización conserva unha copia da versión antiga de Tripwire e do seu "
"ficheiro de configuración xunto coas bases de datos antigas que poidan "
"existir. Ha atopar unha explicación detallada para empregar a versión antiga "
"de Tripwire en /usr/share/doc/tripwire/README.Debian."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"However, as no conversion of the old configuration file and database is "
"attempted, you may prefer not to upgrade."
msgstr ""
"Nembargantes, como non se tenta converter o ficheiro de configuración antigo "
"nin a súa base de datos, pode preferir non se actualizar."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"Due to the way Debian handles configuration files, if you choose to upgrade "
"you must accept the new version of /etc/cron.daily/tripwire for regular "
"reporting to occur. The cron job associated with the previous version will "
"continue to run regardless."
msgstr ""
"Debido á maneira en que Debian xestiona os ficheiros de configuración, se "
"quere actualizar ha ter que aceptar a nova versión do ficheiro /etc/cron."
"daily/tripwire para poder recibir informes periódicos. A tarefa de cron "
"asociada coa versión anterior ha seguir a funcionar, porén."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Do you wish to create/use your site key passphrase during installation?"
msgstr ""
"¿Quere crear/empregar o contrasinal da clave do sitio durante a instalación?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Tripwire uses a pair of keys to sign various files, thus ensuring their "
#| "unaltered state. By accepting here, you will be prompted for the "
#| "passphrase for the first of those keys, the site key, during the "
#| "installation. You are also agreeing to create of a site key if one "
#| "doesn't exist already. Tripwire uses the site key to sign files that may "
#| "be common to multiple systems, e.g. the configuration & policy files. "
#| "See twfiles(5) for more information."
msgid ""
"Tripwire uses a pair of keys to sign various files, thus ensuring their "
"unaltered state. By accepting here, you will be prompted for the passphrase "
"for the first of those keys, the site key, during the installation. You are "
"also agreeing to create a site key if one doesn't exist already. Tripwire "
"uses the site key to sign files that may be common to multiple systems, e.g. "
"the configuration & policy files. See twfiles(5) for more information."
msgstr ""
"Tripwire emprega un par de claves para asinar varios ficheiros, o que "
"asegura que permanezan inalterados. Se acepta esta opción, háselle pedir o "
"contrasinal da primeira desas claves, a clave do sitio, durante a "
"instalación. Tamén ha aceptar crear unha clave de sitio se non existe unha "
"xa. Tripwire emprega a clave do sitio para asinar os ficheiros que poidan "
"ser comúns a varios sistemas; por exemplo, os ficheiros de configuración e "
"políticas. Consulte twfiles(5) para máis información."

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001 ../templates:3001
msgid ""
"Unfortunately, due to the Debian installation process, there is a period of "
"time where this passphrase exists in a unencrypted format. Were an attacker "
"to have access to your machine during this period, he could possibly "
"retrieve your passphrase and use it at some later point."
msgstr ""
"Lamentablemente, debido ao proceso de isntalación de Debian, hai un periodo "
"de tempo no que este contrasinal está nun formato sen cifrar. Se un atacante "
"ten acceso á súa máquina durante este periodo, podería conseguir o "
"contrasinal e empregalo nun momento posterior."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"If you would rather not have this exposure, decline here. You will then "
"need to create a site key, configuration file & policy file by hand. See "
"twadmin(8) for more information."
msgstr ""
"Se prefire non se expór desta maneira, rexeite esta opción. Se o fai ha ter "
"que crear a clave de sitio, ficheiro de configuración e ficheiro de política "
"á man. Consulte twadmin(8) para máis información."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"Do you wish to create/use your local key passphrase during installation?"
msgstr ""
"¿Quere crear/empregar o contrasinal da clave local durante a instalación?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "Tripwire uses a pair of keys to sign various files, thus ensuring their "
#| "unaltered state. By accepting here, you will be prompted for the "
#| "passphrase for the second of those keys, the local key, during the "
#| "installation. You are also agreeing to create of a site key if one "
#| "doesn't exist already. Tripwire uses the local key to sign files that "
#| "are specific to this system, e.g. the tripwire database. See twfiles(5) "
#| "for more information."
msgid ""
"Tripwire uses a pair of keys to sign various files, thus ensuring their "
"unaltered state. By accepting here, you will be prompted for the passphrase "
"for the second of those keys, the local key, during the installation. You "
"are also agreeing to create a local key if one doesn't exist already. "
"Tripwire uses the local key to sign files that are specific to this system, "
"e.g. the tripwire database. See twfiles(5) for more information."
msgstr ""
"Tripwire emprega un par de claves para asinar varios ficheiros, o que "
"asegura que permanezan inalterados. Se acepta esta opción, háselle pedir o "
"contrasinal da segunda desas claves, a clave local, durante a instalación. "
"Tamén ha aceptar crear unha clave de sitio se non existe unha xa. Tripwire "
"emprega a clave local para asinar os ficheiros que son específicos deste "
"sistema; por exemplo, a base de datos de Tripwire. Consulte twfiles(5) para "
"máis información."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"If you would rather not have this exposure, decline here. You will then "
"need to create a local key file by hand. See twadmin(8) for more "
"information."
msgstr ""
"Se prefire non se expór desta maneira, rexeite esta opción. Se o fai ha ter "
"que crear a clave local á man. Consulte twadmin(8) para máis información."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
#, fuzzy
#| msgid "Enter site-key passphrase"
msgid "Enter site-key passphrase:"
msgstr "Introduza o contrasinal da clave do sitio"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Tripwire uses two different keys for authentication and encryption of "
"files. The site key is used to protect files that could be used across "
"several systems. This includes the policy and configuration files."
msgstr ""
"Tripwire emprega dúas claves diferentes para a autenticación e o cifrado de "
"ficheiros. A clave do sitio emprégase para protexer os ficheiros que se "
"poden empregar en varios sistemas. Isto inclúe os ficheiros de política e "
"configuración."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"You are being prompted for this passphrase either because no site key exists "
"at this time or because you have requested the rebuilding of the policy or "
"configuration files."
msgstr ""
"Estáselle a pedir este contrasinal porque non existe unha clave de sitio "
"neste momento ou porque solicitou volver crear os ficheiros de política ou "
"configuración."

#. Type: password
#. Description
#. Type: password
#. Description
#: ../templates:4001 ../templates:7001
msgid "Remember this passphrase; it is not stored anywhere!"
msgstr "Lembre este contrasinal; non queda armacenado en ningún sitio."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:5001
#, fuzzy
#| msgid "Repeat the site-key passphrase"
msgid "Repeat the site-key passphrase:"
msgstr "Repita o contrasinal da clave do sitio"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Please repeat the site pass phrase to be sure you didn't mistype."
msgstr ""
"Repita o contrasinal do sitio para se asegurar de que o introduciu "
"correctamente."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Your site passphrase is incorrect. Retry operation?"
msgstr "O contrasinal do sitio é incorrecto. ¿Quere volver tentalo?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"The site passphrase you entered is incorrect. If you think you mistyped it "
"and would like to retry the current operation accept below. If you can't "
"remember the passphrase, decline below and the tripwire installation process "
"will terminate gracefully. When you remember the site passphrase continue "
"the installation process by running"
msgstr ""
"O contrasinal do sitio que introduciu é incorrecto. Se pensa que o escribiu "
"incorrectamente e quere volver tentalo, acepte esta opción. Se non lembra o "
"contrasinal, rexéitea e o proceso de instalación de tripwire ha rematar sen "
"erros. Cando lembre o contrasinal do sitio, continúe o proceso de "
"instalación executando"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001 ../templates:9001
msgid " dpkg-reconfigure tripwire"
msgstr " dpkg-reconfigure tripwire"

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001 ../templates:9001
msgid "as root."
msgstr "coma administrador."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"If you have completely forgotten your site passphrase, generate a new site "
"key with a new passphrase by running"
msgstr ""
"Se esqueceu completamente o contrasinal do sitio, xere unha nova clave de "
"sitio cun novo contrasinal executando"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:6001
msgid " twadmin -m G -S /etc/tripwire/site.key"
msgstr " twadmin -m G -S /etc/tripwire/site.key"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
#, fuzzy
#| msgid "Enter local key passphrase"
msgid "Enter local key passphrase:"
msgstr "Introduza o contrasinal da clave local"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"Tripwire uses two different keys for authentication and encryption of "
"files. The local key is used to protect files specific to the local "
"machine, such as the Tripwire database. The local key may also be used for "
"signing integrity check reports."
msgstr ""
"Tripwire emprega dúas claves diferentes para a autenticación e o cifrado de "
"ficheiros. A clave do local emprégase para protexer os ficheiros específicos "
"da máquina local, coma a base de datos de Tripwire. A clave local tamén se "
"pode empregar para asinar os informes de comprobación de integridade."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"You are being prompted for this passphrase because no local key file "
"currently exists."
msgstr ""
"Estáselle a solicitar este contrasinal porque non existe ningún ficheiro de "
"clave local."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:8001
#, fuzzy
#| msgid "Repeat the local key passphrase"
msgid "Repeat the local key passphrase:"
msgstr "Repita o contrasinal da clave local"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Please repeat the local pass phrase to be sure you didn't mistype."
msgstr ""
"Repita o contrasinal local para se asegurar de que o introduciu "
"correctamente."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Your local passphrase is incorrect. Retry operation?"
msgstr "O contrasinal local é incorrecto. ¿Quere volver tentalo?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"The local passphrase you entered is incorrect. If you think you mistyped it "
"and would like to retry the current operation accept below. If you can't "
"remember the passphrase, decline below and the tripwire installation process "
"will terminate gracefully. When you remember the local passphrase continue "
"the installation process by running"
msgstr ""
"O contrasinal local que introduciu é incorrecto. Se pensa que o escribiu "
"incorrectamente e quere volver tentalo, acepte esta opción. Se non lembra o "
"contrasinal, rexéitea e o proceso de instalación de tripwire ha rematar sen "
"erros. Cando lembre o contrasinal local, continúe o proceso de instalación "
"executando"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you have completely forgotten your local passphrase, generate a new "
#| "site key with a new passphrase by running"
msgid ""
"If you have completely forgotten your local passphrase, generate a new local "
"key with a new passphrase by running"
msgstr ""
"Se esqueceu completamente o contrasinal local, xere unha nova clave de sitio "
"cun novo contrasinal executando"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid " twadmin -m G -L /etc/tripwire/${hostname}-local.key"
msgstr " twadmin -m G -L /etc/tripwire/${hostname}-local.key"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Rebuild Tripwire configuration file?"
msgstr "¿Reconstruír o ficheiro de configuración de Tripwire?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"Tripwire keeps its configuration in a encrypted database that is generated, "
"by default, from /etc/tripwire/twcfg.txt"
msgstr ""
"Tripwire conserva a súa configuración nunha base de datos cifrada xerada, "
"por defecto, a partires de /etc/tripwire/twcfg.txt"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"Any changes to /etc/tripwire/twcfg.txt, either as a result of a change in "
"this package or due to administrator activity, require the regeneration of "
"the encrypted database before they will take effect."
msgstr ""
"Os cambios no ficheiro /etc/tripwire/twcfg.txt, sexan resultado dun cambio "
"neste paquete ou da actividade do administrador, precisan de que se rexenere "
"a base de datos cifrada antes de que tomen efecto."

#. Type: boolean
#. Description
#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001 ../templates:11001
msgid ""
"Selecting this action will result in your being prompted for the site key "
"passphrase during the post-installation process of this package."
msgstr ""
"Se escolle esta opción háselle pedir o contrasinal da clave do sitio durante "
"o proceso de post-instalación deste paquete."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Rebuild Tripwire policy file?"
msgstr "¿Reconstruír o ficheiro de política de Tripwire?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"Tripwire keeps its policies on what attributes of which files should be "
"monitored in a encrypted database that is generated, by default, from /etc/"
"tripwire/twpol.txt"
msgstr ""
"Tripwire conserva as súas políticas sobre os atributos a monitorizar de cada "
"ficheiro nunha base de datos cifrada xerada, por defecto, a partires de /etc/"
"tripwire/twpol.txt"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"Any changes to /etc/tripwire/twpol.txt, either as a result of a change in "
"this package or due to administrator activity, require the regeneration of "
"the encrypted database before they will take effect."
msgstr ""
"Os cambios no ficheiro /etc/tripwire/twpol.txt, sexan resultado dun cambio "
"neste paquete ou da actividade do administrador, precisan de que se rexenere "
"a base de datos cifrada antes de que tomen efecto."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "Tripwire no longer emails reports by default"
msgstr "Tripwire xa non envía informes por email por defecto"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"Previous versions of Tripwire provided the administrator with the option of "
"emailing the compliance report generated by the daily cron job to a "
"particular address. This functionality is no longer provided."
msgstr ""
"As versións antigas de Tripwire dábanlle ao administrador a opción de enviar "
"o informe xerado pola tarefa diaria de cron a un enderezo de email "
"determinado. Esta funcionalidade xa non se fornece."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"Instead, the administrator may choose to mail failures associated with "
"individual rules or sets of rules to one or more accounts, with different "
"rule sets using independent email addresses."
msgstr ""
"No seu canto, o administrador pode enviar os fallos asociados con regras "
"individuais ou grupos de regras a unha ou máis contas, facendo que os "
"distintos grupos de regras empreguen enderezos de email independentes."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:12001
msgid ""
"By default, this package does not enable this feature. Please see the "
"twpolicy(4) man page for details on how to configure this functionality."
msgstr ""
"Por defecto, este paquete non activa esta característica. Consulte a páxina "
"de manual de twpolicy(4) para máis detalles sobre como configurar esta "
"funcionalidade."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:13001
msgid "Tripwire has been installed"
msgstr "Instalouse Tripwire"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:13001
msgid ""
"The Tripwire binaries are located in /usr/sbin and the database is located "
"in /var/lib/tripwire. It is strongly advised that these locations be stored "
"on write-protected media (e.g. mounted RO floppy). See /usr/share/doc/"
"tripwire/README.Debian for details."
msgstr ""
"Os binarios de Tripwire están situados en /usr/sbin, e a base de datos "
"reside en /var/lib/tripwire. Recoméndase encarecidamente que eses "
"directorios residan en soportes protexidos contra escritura (por exemplo, un "
"disquete montado en modo de só lectura). Consulte /usr/share/doc/tripwire/"
"README.Debian para máis detalles."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:14001
msgid "Your Tripwire installation may be misconfigured"
msgstr "A instalación de Tripwire pode estar mal configurada"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:14001
msgid ""
"There was a bug in version 2.3.0-1 of this package that resulted in "
"Tripwire's site and local keys being generated without a passphrase."
msgstr ""
"Había un erro na versión 2.3.0-1 deste paquete que facía que se xeraran as "
"claves de sitio e local de Tripwire sen un contrasinal."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:14001
msgid ""
"You are strongly urged to delete both the site key file, /etc/tripwire/site."
"key, and local key file, /etc/tripwire/${hostname}-local.key, and "
"reconfigure this package using dpkg-reconfigure once you have completed this "
"upgrade. This will result in new key files and protect the configuration "
"and policy files once the are generated."
msgstr ""
"Recoméndase fortemente borrar o ficheiro da clave de sitio, /etc/tripwire/"
"site.key, e o ficheiro da clave local, /etc/tripwire/${hostname}-local.key, "
"e reconfigurar este paquete empregando dpkg-reconfigure despois de completar "
"a actualización. Isto ha facer que se xeren novos ficheiros de clave e os "
"ficheiros de configuración e política queden protexidos despois de quedaren "
"xerados."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15001
msgid "The default Tripwire policy has changed"
msgstr "A política por defecto de Tripwire cambiou"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15001
msgid ""
"With release ${release}, the default tripwire policy has changed. If you "
"accept dpkg's offer to upgrade /etc/tripwire/twpol.txt and have previously "
"chosen to have policy regenerate automatically, the daily tripwire cron job "
"will fail until you update your tripwire database."
msgstr ""
"Na versión ${release}, a política por defecto de tripwire cambiou. Se acepta "
"a oferta de dpkg de actualizar /etc/tripwire/twpol.txt e ten escollido que "
"se rexenere o ficheiro de políticas automaticamente, a tarefa diaria de "
"tripwire ha fallar ata que actualice a base de datos de tripwire."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15001
msgid ""
"To avoid this, either chose not to accept the new version of /etc/tripwire/"
"twpol.txt or update your database to reflect the change in policy by "
"executing"
msgstr ""
"Para o evitar, escolla non aceptar a nova versión de /etc/tripwire/twpol.txt "
"ou actualice a base de datos para reflectir o cambio na política, executando"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15001
msgid " tripwire -m p /etc/tripwire/twpol.txt"
msgstr " tripwire -m p /etc/tripwire/twpol.txt"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:15001
msgid ""
"as root once you have completed installing this package. Please see /usr/"
"share/doc/tripwire/README.Debian for more details."
msgstr ""
"coma root despois de instalar este paquete. Consulte /usr/share/doc/tripwire/"
"README.Debian para máis detalles."
_______________________________________________
Proxecto mailing list
Proxecto@trasno.net
http://listas.trasno.net/listinfo/proxecto

Responderlle a