Olá,

como parte do esforzo en QA (que habemos mellorar en canto teña algo de tempo, 
a ver se para febreiro), acabo de trocar todas as traducións de "preview" 
de "antever" a "vista preliminar"/"previsualizar".

Como penso que son o único que empregaba antever, isto ben significando que se 
pode suprimir esta alternativa do glosario. Voluntarios?

[e de paso de disponíbel a dispoñíbel]
-- 
Best regards,
MV

Attachment: pgpT274azBY2V.pgp
Description: PGP signature

Responderlle a