Ola,
como non sei da rolda esa da que me falabades aí tes os erros. Lembra
que tamén hai máis erros en http://trasno.net/trasno:erros e pode que
algún dos que hai aquí tamén estea na wiki de Trasno.

Expresión de busca inválida.  |  Invalid search expression.  | G/gdesklets
Chamada a función inválida  |  Invalid Function Call  | G/gdesklets
Paquete inválido  |  Invalid package  | G/gdesklets
Directorio inválido  |  Invalid directory  | G/glade
Selección inválida en on_style_copy()  |  Invalid selection in
on_style_copy()  | G/glade
(Nome inválido)  |  (Invalid Name)  | G/gthumb
Codificación do caracter inválido  |  Invalid character encoding  |
 G/epiphany-extensions
Encontrado %d enlace inválido  |  Found %d invalid link  |
G/epiphany-extensions
Aceptar certificado _SSL inválido  |  Accept invalid _SSL
certificate  | G/xchat-gnome
URL %s inválida  |  Invalid URL %s | G/gftp
Argumento inválido |  Invalid argument | G/gftp
Resposta a EPSV inválida '%s' |  Invalid EPSV response '%s' | G/gftp
Resposta inválida '%c' recibida do servidor. |  Invalid response
'%c' received from server. | G/gftp
UTF-8 inválido  |  Invalid UTF-8  | G/gimp
Secuencia de caracteres inválida na URI  |  Invalid character
sequence in URI  | G/gimp
Datos UTF-8 inválidos no ficheiro '%s'.  |  Invalid UTF-8 data in
file '%s'.  | G/gimp
Cadea UTF-8 inválida no ficheiro XCF  |  Invalid UTF-8 string in XCF
file  | G/gimp
Cadea UTF-8 no ficheiro de patrón '%s'.  |  Invalid UTF-8 string in
pattern file '%s'.  | G/gimp  **traducir invalid**
Engadir a data de obtención  |  Append fetch data  | G/anjuta
**dúbida sobre se é data ou datos**
Engadir a data de obtención  |  Append fetch data  |
G/anjuta-extras **dúbida sobre se é data ou datos**
Introduza unha lista de valores para aplicar en cada columna  |
Enter a list of values to be applied on each row  | G/glade3
Inalámbrico  |  Wireless  | G/hardware-monitor
Autentificación  |  Authentication  | G/gnome-network
Requírese autentificación  |  Authentication Required  |
G/gnome-cups-manager
Nome de usuario tomado da autentificación  |  Username taken from
Authentication  | G/gnome-network
Contrasinal tomado da autentificación  |  Password taken from
Authentication  | G/gnome-network
Hint da _caixa de ferramentas:  |  Hint for the _toolbox:  |
G/gimp  **non sei se a tradución será correcta**
Hint para outros _ancorables:  |  Hint for other _docks:  | G/gimp
 **non sei se a tradución será correcta**
Hub  |  Hub  | G/dia
100BaseT Hub  |  100BaseT Hub  | G/dia
Cisco Hub  |  Cisco Hub  | G/dia
Hub subdued  |  Hub subdued  | G/dia
Hub pequeno  |  Small Hub  | G/dia
Conmutador ou hub amoreábel  |  Stackable hub or switch  | G/dia
Gardar puntos do camino no ficheiro  |  Save Path Points to File  |
 G/gimp-gap
Tras conectar, lanzar este programa  |  Run Program After Connect
| G/gnome-network
Tras desconectar, lanzar este programa  |  Run Program After
Disconnect  | G/gnome-network
_Pé  |  _Folder  | G/gthumb
Exportar carpeta  |  Folder Export  | G/f-spot
Carpeta personal de barras de ferramentas  |  Personal Toolbar
Folder  | G/galeon
Nome de carpeta non válido: "%s"  |  Invalid folder name: "%s"  | G/pan
A carpeta "%s" xa existe.  |  Folder "%s" already exists.  | G/pan
Nome da Nova Carpeta:  |  New Folder Name:  | G/pan
Creada a carpeta pan.enviarlogo  |  Created folder pan.sendlater  | G/pan
Creada a carpeta pan.enviados  |  Created folder pan.sent  | G/pan
Seleccione unha Carpeta da lista de Grupos.  |  Please Select a
Folder from the Group list.  | G/pan
Introducir o constrasinal para %s  |  Enter password for %s  | G/gvfs
Actividade de debuxo (punto a punto)  |  Drawing activity (pixmap)
| G/gcompris **dúbida**
Pixel  |  Pixel  | G/sodipodi **til**
_Suspender o emprego da transición (requírise o reinicio) |  _Use
crossfading backend (requires restart) | G/rhythmbox
Filtra-los datos cos criterios indicados  |  Filter data with given
criteria  | G/gnumeric
No espazo de traballlo: %s  |  On Workspace: %s  | G/libwnck
Ventana con desprazamiento  |  Scrolled Window  | G/glade
<b>Autogardar</b>  |  <b>Autosave</b>  | G/gtranslator
O ancho do bordo arredor do contenedor  |  The width of the border
around the container  | G/glade
reemplazar fillo do contenedor - non implementado aínda  |
replacing child of container - not implemented yet  | G/glade
Bodo da icona:  |  Icon Border:  | G/glade
Barra de Desplazamento Horizontal  |  Horizontal Scrollbar  | G/glade
Barra de Desprazamiento Vertical  |  Vertical Scrollbar  | G/glade
Política de modificación da barra de desplazamento  |  The update
policy of the scrollbar  | G/glade
Decodificador:  |  Decoder:  | G/gimp-gap
A chave foi subsituída  |  Key has been superseded  | G/seahorse
Prever o uso da opción  |  Prevent use of option  | G/orca
Configurar  |  Customize  | G/sawfish
_Configurar  |  _Customize  | G/sawfish
Non se puido abrir pty maestro %s: %s  |  Cannot open master pty
%s: %s  | G/gftp
Advertencia: Non se puido atopar o ficheiro maestro de marcadores %s
 |  Warning: Cannot find master bookmark file %s  | G/gftp
Requírese a bilbioteca SDL_mixer  |  Require SDL_mixer library  | G/anjuta
Requírese a bilbioteca SDL_mixer  |  Require SDL_mixer library  |
G/anjuta-extras
Requírese a bilbioteca SDL_net  |  Require SDL_net library  | G/anjuta
Requírese a bilbioteca SDL_net  |  Require SDL_net library  |
G/anjuta-extras
Requírese a bilbioteca SDL_ttf  |  Require SDL_ttf library  | G/anjuta
Requírese a bilbioteca SDL_ttf  |  Require SDL_ttf library  |
G/anjuta-extras
Adiminstrar teus certificados  |  Manage your certificates  |
G/epiphany-extensions
Adiminstrar os seus dispositivos de seguranza  |  Manage your
security devices  | G/epiphany-extensions
Xesto de documentos  |  Document Manager  | G/anjuta
Xesto de documentos  |  Document Manager  | G/anjuta-extras
Configuacións de visualización do editor  |  Editor view settings
| G/anjuta
Configuacións de visualización do editor  |  Editor view settings
| G/anjuta-extras
Control de confianza de certificados de correo  |  Email Certificate
Trust Settings  | G/evolution
Non se pode actualizar a configuración de gedit.  |  Impossible to
update gedit settings.  | G/gedit-plugins
Idima do web:  |  Site Language:  | G/damned-lies
Texto de mostra:  |  Preview Text:  | G/glade
Selecciona a língua para usar no taboleiro  |  Select the language
to use in the board  | G/gcompris
Non foi posíbel enviar a interface '%s'. %s  |  Couldn't load the
'%s' interface. %s  | G/totem
_Enviar ficheiros de subtítulos automaticamente ao enviar un filme  |
 Automatically _load subtitle files when movie is loaded  | G/totem
Activa o gcompris --experimental para ver o menú.  |  Run gcompris
--experimental to see this menu.  | G/gcompris
Activar a lista de programas no diálogo "Run Application"  |  Enable
program list in "Run Application" dialog  | G/gnome-panel
Expandir a lista de programas no diálogo "Run Application"  |
Expand program list in "Run Application" dialog  | G/gnome-panel
Inicia_r os ficheiros de texto executábeis ao abrilos  |  _Run
executable text files when they are opened  | G/nautilus
Executo un comando site específico  |  Run a site specific command  | G/gftp
Activar o completado automático no diálogo "Run Application"  |
Enable autocompletion in "Run Application" dialog  | G/gnome-panel
<b>Extraible:</b>  |  <b>Removable:</b>  | G/gnome-mount
Disco ríxido extraible  |  Removable Hard Disk  | G/gnome-mount
<b>Sincronizar as seguintes pistas de reprodución</b>  |
<b>Synchronize the Following Playlists</b>  | G/conduit


Ata logo,
          Leandro Regueiro

Responderlle a