2009/9/23 Fran Dieguez <fran.dieg...@mabishu.com>:
> Perfesto grazas

Un destes días envíoche máis erros novos. Antón queixouse, e as súas
queixas teñen bastante sentido, a ver se conseguimos que isto mellore,
porque a verdade é que isto está en cueiros coma quen di.

Ata logo,
                     Leandro Regueiro

> Leandro Regueiro escribiu:
>> Ola,
>> como non sei da rolda esa da que me falabades aí tes os erros. Lembra
>> que tamén hai máis erros en http://trasno.net/trasno:erros e pode que
>> algún dos que hai aquí tamén estea na wiki de Trasno.
>>
>> Expresión de busca inválida.   |   Invalid search expression.   |  
>> G/gdesklets
>> Chamada a función inválida   |   Invalid Function Call   |  G/gdesklets
>> Paquete inválido   |   Invalid package   |  G/gdesklets
>> Directorio inválido   |   Invalid directory   |  G/glade
>> Selección inválida en on_style_copy()   |   Invalid selection in
>> on_style_copy()   |  G/glade
>> (Nome inválido)   |   (Invalid Name)   |  G/gthumb
>> Codificación do caracter inválido   |   Invalid character encoding   |
>>  G/epiphany-extensions
>> Encontrado %d enlace inválido   |   Found %d invalid link   |
>> G/epiphany-extensions
>> Aceptar certificado _SSL inválido   |   Accept invalid _SSL
>> certificate   |  G/xchat-gnome
>> URL %s inválida   |   Invalid URL %s  |  G/gftp
>> Argumento inválido  |   Invalid argument  |  G/gftp
>> Resposta a EPSV inválida '%s'  |   Invalid EPSV response '%s'  |  G/gftp
>> Resposta inválida '%c' recibida do servidor.  |   Invalid response
>> '%c' received from server.  |  G/gftp
>> UTF-8 inválido   |   Invalid UTF-8   |  G/gimp
>> Secuencia de caracteres inválida na URI   |   Invalid character
>> sequence in URI   |  G/gimp
>> Datos UTF-8 inválidos no ficheiro '%s'.   |   Invalid UTF-8 data in
>> file '%s'.   |  G/gimp
>> Cadea UTF-8 inválida no ficheiro XCF   |   Invalid UTF-8 string in XCF
>> file   |  G/gimp
>> Cadea UTF-8 no ficheiro de patrón '%s'.   |   Invalid UTF-8 string in
>> pattern file '%s'.   |  G/gimp   **traducir invalid**
>> Engadir a data de obtención   |   Append fetch data   |  G/anjuta
>> **dúbida sobre se é data ou datos**
>> Engadir a data de obtención   |   Append fetch data   |
>> G/anjuta-extras  **dúbida sobre se é data ou datos**
>> Introduza unha lista de valores para aplicar en cada columna   |
>> Enter a list of values to be applied on each row   |  G/glade3
>> Inalámbrico   |   Wireless   |  G/hardware-monitor
>> Autentificación   |   Authentication   |  G/gnome-network
>> Requírese autentificación   |   Authentication Required   |
>> G/gnome-cups-manager
>> Nome de usuario tomado da autentificación   |   Username taken from
>> Authentication   |  G/gnome-network
>> Contrasinal tomado da autentificación   |   Password taken from
>> Authentication   |  G/gnome-network
>> Hint da _caixa de ferramentas:   |   Hint for the _toolbox:   |
>> G/gimp   **non sei se a tradución será correcta**
>> Hint para outros _ancorables:   |   Hint for other _docks:   |  G/gimp
>>  **non sei se a tradución será correcta**
>> Hub   |   Hub   |  G/dia
>> 100BaseT Hub   |   100BaseT Hub   |  G/dia
>> Cisco Hub   |   Cisco Hub   |  G/dia
>> Hub subdued   |   Hub subdued   |  G/dia
>> Hub pequeno   |   Small Hub   |  G/dia
>> Conmutador ou hub amoreábel   |   Stackable hub or switch   |  G/dia
>> Gardar puntos do camino no ficheiro   |   Save Path Points to File   |
>>  G/gimp-gap
>> Tras conectar, lanzar este programa   |   Run Program After Connect
>> |  G/gnome-network
>> Tras desconectar, lanzar este programa   |   Run Program After
>> Disconnect   |  G/gnome-network
>> _Pé   |   _Folder   |  G/gthumb
>> Exportar carpeta   |   Folder Export   |  G/f-spot
>> Carpeta personal de barras de ferramentas   |   Personal Toolbar
>> Folder   |  G/galeon
>> Nome de carpeta non válido: "%s"   |   Invalid folder name: "%s"   |  G/pan
>> A carpeta "%s" xa existe.   |   Folder "%s" already exists.   |  G/pan
>> Nome da Nova Carpeta:   |   New Folder Name:   |  G/pan
>> Creada a carpeta pan.enviarlogo   |   Created folder pan.sendlater   |  G/pan
>> Creada a carpeta pan.enviados   |   Created folder pan.sent   |  G/pan
>> Seleccione unha Carpeta da lista de Grupos.   |   Please Select a
>> Folder from the Group list.   |  G/pan
>> Introducir o constrasinal para %s   |   Enter password for %s   |  G/gvfs
>> Actividade de debuxo (punto a punto)   |   Drawing activity (pixmap)
>> |  G/gcompris  **dúbida**
>> Pixel   |   Pixel   |  G/sodipodi  **til**
>> _Suspender o emprego da transición (requírise o reinicio) |   _Use
>> crossfading backend (requires restart) |  G/rhythmbox
>> Filtra-los datos cos criterios indicados   |   Filter data with given
>> criteria   |  G/gnumeric
>> No espazo de traballlo: %s    |   On Workspace: %s    |  G/libwnck
>> Ventana con desprazamiento   |   Scrolled Window   |  G/glade
>> <b>Autogardar</b>   |   <b>Autosave</b>   |  G/gtranslator
>> O ancho do bordo arredor do contenedor   |   The width of the border
>> around the container   |  G/glade
>> reemplazar fillo do contenedor - non implementado aínda    |
>> replacing child of container - not implemented yet    |  G/glade
>> Bodo da icona:   |   Icon Border:   |  G/glade
>> Barra de Desplazamento Horizontal   |   Horizontal Scrollbar   |  G/glade
>> Barra de Desprazamiento Vertical   |   Vertical Scrollbar   |  G/glade
>> Política de modificación da barra de desplazamento   |   The update
>> policy of the scrollbar   |  G/glade
>> Decodificador:   |   Decoder:   |  G/gimp-gap
>> A chave foi subsituída   |   Key has been superseded   |  G/seahorse
>> Prever o uso da opción   |   Prevent use of option   |  G/orca
>> Configurar   |   Customize   |  G/sawfish
>> _Configurar   |   _Customize   |  G/sawfish
>> Non se puido abrir pty maestro %s: %s    |   Cannot open master pty
>> %s: %s    |  G/gftp
>> Advertencia: Non se puido atopar o ficheiro maestro de marcadores %s
>>  |   Warning: Cannot find master bookmark file %s    |  G/gftp
>> Requírese a bilbioteca SDL_mixer   |   Require SDL_mixer library   |  
>> G/anjuta
>> Requírese a bilbioteca SDL_mixer   |   Require SDL_mixer library   |
>> G/anjuta-extras
>> Requírese a bilbioteca SDL_net   |   Require SDL_net library   |  G/anjuta
>> Requírese a bilbioteca SDL_net   |   Require SDL_net library   |
>> G/anjuta-extras
>> Requírese a bilbioteca SDL_ttf   |   Require SDL_ttf library   |  G/anjuta
>> Requírese a bilbioteca SDL_ttf   |   Require SDL_ttf library   |
>> G/anjuta-extras
>> Adiminstrar teus certificados   |   Manage your certificates   |
>> G/epiphany-extensions
>> Adiminstrar os seus dispositivos de seguranza   |   Manage your
>> security devices   |  G/epiphany-extensions
>> Xesto de documentos   |   Document Manager   |  G/anjuta
>> Xesto de documentos   |   Document Manager   |  G/anjuta-extras
>> Configuacións de visualización do editor   |   Editor view settings
>> |  G/anjuta
>> Configuacións de visualización do editor   |   Editor view settings
>> |  G/anjuta-extras
>> Control de confianza de certificados de correo   |   Email Certificate
>> Trust Settings   |  G/evolution
>> Non se pode actualizar a configuración de gedit.   |   Impossible to
>> update gedit settings.   |  G/gedit-plugins
>> Idima do web:   |   Site Language:   |  G/damned-lies
>> Texto de mostra:   |   Preview Text:   |  G/glade
>> Selecciona a língua para usar no taboleiro   |   Select the language
>> to use in the board   |  G/gcompris
>> Non foi posíbel enviar a interface '%s'. %s   |   Couldn't load the
>> '%s' interface. %s   |  G/totem
>> _Enviar ficheiros de subtítulos automaticamente ao enviar un filme   |
>>   Automatically _load subtitle files when movie is loaded   |  G/totem
>> Activa o gcompris --experimental para ver o menú.   |   Run gcompris
>> --experimental to see this menu.   |  G/gcompris
>> Activar a lista de programas no diálogo "Run Application"   |   Enable
>> program list in "Run Application" dialog   |  G/gnome-panel
>> Expandir a lista de programas no diálogo "Run Application"   |
>> Expand program list in "Run Application" dialog   |  G/gnome-panel
>> Inicia_r os ficheiros de texto executábeis ao abrilos   |   _Run
>> executable text files when they are opened   |  G/nautilus
>> Executo un comando site específico   |   Run a site specific command   |  
>> G/gftp
>> Activar o completado automático no diálogo "Run Application"   |
>> Enable autocompletion in "Run Application" dialog   |  G/gnome-panel
>> <b>Extraible:</b>   |   <b>Removable:</b>   |  G/gnome-mount
>> Disco ríxido extraible   |   Removable Hard Disk   |  G/gnome-mount
>> <b>Sincronizar as seguintes pistas de reprodución</b>   |
>> <b>Synchronize the Following Playlists</b>   |  G/conduit
>>
>>
>> Ata logo,
>>                    Leandro Regueiro
>
> _______________________________________________
> G11n mailing list
> g...@mancomun.org
> http://listas.mancomun.org/mailman/listinfo/g11n
>

Responderlle a