A ver, os nomes dos meses non se poñen en maiúsculas como regra xeral, polo 
menos os dos meses do calendario ao que estamos afeitos (o gregoriano, iirc).

E para nomes de meses de outros sistemas de calendario?

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.

Responderlle a