Hi Bác

Máy Vaio bắt cài broadcom-wl mới xài mạng được. Nếu không set "enp14s0" thì
> nó không nhận mạng.
>
> > * dhcpcd
> > * đặt lại resolv.conf để dùng "nameserver 8.8.8.8"
> Cái này bác cài đặt trên mấy con router/modem để nó tự động cấp thông tin
> mà mình mong muốn.
>
> Vụ này còn ly kỳ hơn: đại khái có vài người (vnpt) tới làm rồi, nhưng đều
> rút lại là "không cho DNS", cứ phải "192.168.1.54" mới ok. Nếu sửa file
> /etc/resolv.conf thành 8.8.8.8 hoặc 208.67.222.222, khi reboot nó lại tự
> nhảy về "192.168.1.254". Phải dùng lệnh chatrr mới yểm bùa nó được.
>
> --
> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
> ---
> You received this message because you are subscribed to the Google Groups
> "ArchLinux Việt Nam" group.
> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an
> email to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
> To view this discussion on the web visit
> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/08e953ea-9f13-46e3-bf6a-4becf31e4065%40googlegroups.com
> .
>

Do bác cấp IP tự động qua giao thức DHCP nên dù bác sửa file resolve.conf
thì mỗi lần xin lại IP là nó change DNS à, *trừ khi bác cấp ip tĩnh*, như
bác nói thì phải chattr thì mới "cấm" được, không thì như Đức nói, bác phải
cấu hình thông số về DNS trên router/access point là 8.8.8.8 thì khi máy
bác "xin" IP nó sẽ cấp DNS như vậy luôn.

--
Quuang


-- 
Q

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CABHYbnPgRyh5CMesz4uuD2wWPzL9bM_M4LxtXpD1FiQm5Uv6Bg%40mail.gmail.com.

Trả lời cho