> * ip link set enp14s0 up
Cái này cháu ko biết, nhưng với arch thường thì có cổng mạng nào có cắm dây 
online thì tự động bật.

Máy Vaio bắt cài broadcom-wl mới xài mạng được. Nếu không set "enp14s0" thì nó 
không nhận mạng.

> * dhcpcd
> * đặt lại resolv.conf để dùng "nameserver 8.8.8.8"
Cái này bác cài đặt trên mấy con router/modem để nó tự động cấp thông tin mà 
mình mong muốn.

Vụ này còn ly kỳ hơn: đại khái có vài người (vnpt) tới làm rồi, nhưng đều rút 
lại là "không cho DNS", cứ phải "192.168.1.54" mới ok. Nếu sửa file 
/etc/resolv.conf thành 8.8.8.8 hoặc 208.67.222.222, khi reboot nó lại tự nhảy 
về "192.168.1.254". Phải dùng lệnh chatrr mới yểm bùa nó được.

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/08e953ea-9f13-46e3-bf6a-4becf31e4065%40googlegroups.com.

Trả lời cho