Cứ tạm làm thế này:
*viết một cái "app" bao gồm:
*#!/bin/bash*
*cp --force /mnt/resolv.conf /etc && #(để ghi đè 8.8.8.8)ip link set
enp14s0 up &&dhcpcd enp14s0 &&pacman -S mc &&ibus-daemon -drx &*

Nhưng khi chạy, ví dụ:

# mount /dev/sda8 /mnt
# /mnt/app

thì output là:
[ blackarch ~ ]# ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=45 time=57.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=45 time=61.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=45 time=55.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=45 time=58.6 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=5 ttl=45 time=62.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=6 ttl=45 time=56.2 ms
^C
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5002ms
rtt min/avg/max/mdev = 55.222/58.500/62.027/2.442 ms
[ blackarch ~ ]# cat /etc/resolv.conf
# Generated by resolvconf
nameserver 192.168.1.254

Tức là nó chưa nhận DNS 8.8.8.8. Phèo!

2016-01-30 23:30 GMT+00:00 mai khai <mkh...@gmail.com>:

>
>
> *Do bác cấp IP tự động qua giao thức DHCP nên dù bác sửa file resolve.conf
> thì mỗi lần xin lại IP là nó change DNS à, trừ khi bác cấp ip tĩnh, như bác
> nói thì phải chattr thì mới "cấm" được, không thì như Đức nói, bác phải cấu
> hình thông số về DNS trên router/access point là 8.8.8.8 thì khi máy bác
> "xin" IP nó sẽ cấp DNS như vậy luôn.*
> Thì đó đó, bữa mới gắn modem mấy người bên vnpt qua làm, mình yêu cầu đặt
> giùm 8.8.8.8 nhưng họ nói qua lại trong máy với nhau một hồi, rồi trả lời
> là "không đặt được".
> Đoán là nguyên tắc không cho khách hàng cấu hình DNS default chăng?
>
> 2016-01-30 21:25 GMT+07:00 Quang Nguyen <xquang.f...@gmail.com>:
>
>> Hi Bác
>>
>> Máy Vaio bắt cài broadcom-wl mới xài mạng được. Nếu không set "enp14s0"
>>> thì nó không nhận mạng.
>>>
>>> > * dhcpcd
>>> > * đặt lại resolv.conf để dùng "nameserver 8.8.8.8"
>>> Cái này bác cài đặt trên mấy con router/modem để nó tự động cấp thông
>>> tin mà mình mong muốn.
>>>
>>> Vụ này còn ly kỳ hơn: đại khái có vài người (vnpt) tới làm rồi, nhưng
>>> đều rút lại là "không cho DNS", cứ phải "192.168.1.54" mới ok. Nếu sửa file
>>> /etc/resolv.conf thành 8.8.8.8 hoặc 208.67.222.222, khi reboot nó lại tự
>>> nhảy về "192.168.1.254". Phải dùng lệnh chatrr mới yểm bùa nó được.
>>>
>>> --
>>> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
>>> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>>> ---
>>> You received this message because you are subscribed to the Google
>>> Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
>>> To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send
>>> an email to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
>>> To view this discussion on the web visit
>>> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/08e953ea-9f13-46e3-bf6a-4becf31e4065%40googlegroups.com
>>> .
>>>
>>
>> Do bác cấp IP tự động qua giao thức DHCP nên dù bác sửa file resolve.conf
>> thì mỗi lần xin lại IP là nó change DNS à, *trừ khi bác cấp ip tĩnh*,
>> như bác nói thì phải chattr thì mới "cấm" được, không thì như Đức nói, bác
>> phải cấu hình thông số về DNS trên router/access point là 8.8.8.8 thì khi
>> máy bác "xin" IP nó sẽ cấp DNS như vậy luôn.
>>
>> --
>> Quuang
>>
>>
>> --
>> Q
>>
>> --
>> Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
>> Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
>> ---
>> You received this message because you are subscribed to a topic in the
>> Google Groups "ArchLinux Việt Nam" group.
>> To unsubscribe from this topic, visit
>> https://groups.google.com/d/topic/archlinuxvn/sS2XVKabKxM/unsubscribe.
>> To unsubscribe from this group and all its topics, send an email to
>> archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
>> To view this discussion on the web visit
>> https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CABHYbnPgRyh5CMesz4uuD2wWPzL9bM_M4LxtXpD1FiQm5Uv6Bg%40mail.gmail.com
>> <https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CABHYbnPgRyh5CMesz4uuD2wWPzL9bM_M4LxtXpD1FiQm5Uv6Bg%40mail.gmail.com?utm_medium=email&utm_source=footer>
>> .
>>
>
>
>
> --
> m k h _ s g n
>-- 
m k h _ s g n

-- 
Quy tắc ứng xử: http://archlinuxvn.org/vn/rules/
Địa chỉ nhóm thư: https://groups.google.com/group/archlinuxvn
--- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups 
"ArchLinux Việt Nam" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email 
to archlinuxvn+unsubscr...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit 
https://groups.google.com/d/msgid/archlinuxvn/CAJNTmdNud%2BrbH%2Bvk8ynO4zxEzSXbhO1194E7KCsn-Gehn%2BbCqw%40mail.gmail.com.

Trả lời cho